Armádní rozkaz arcivévody Karla ze 6. dubna 1809

02.04.2009 17:35

Naposledy upraveno: 02.04.2009

Obrana vlasti volá nás k novým činům. Pokud vůbec možno bylo obětmi zachovati mír, pokud oběti tyto snášely se se ctí trůnu, s bezpečností říše a s blahem národů, potud mlčel každý bolestný cit v srdci dobrotivého panovníka našeho. Ale když byly marny veškery pokusy, abychom šťastnou zachovali samostatnost proti nenasytné ctižádosti cizího výbojce, když nebezpečenství obecného ujařmení ohrožuje i požehnané země Rakouské a jejich požehnané a šťastné obyvatele, tu vlast žádá od nás spasení, a my hotovi jsme k její ochraně.

Na vás, moji drazí druhové váleční, upjaty jsou oči světa a všech, kdo ještě smysl mají pro čest a majetek národní. Vy nemáte býti účastni hanby, že jste se stali nástroji ku podmanění jiných. Vy nemáte ve vzdálených krajinách vésti nekonečné války ničivé ctižádosti. Vy nikdy nebudete krváceti za cizí prospěch a cizí hrabivost. Vás nestihne kletba, že jste nevinné národy zničili a že po mrtvolách zavražděných zeměbranců razili jste cizinci cestu ku trůnu uloupenému. Vás očekává krásnější osud: Svoboda Evropy utekla se pod prapory vaše.Pouštíte se v boj spravedlivý, jinak bych nestál v čele vašem.

Chceme drahé vlasti své vybojovati trvalý mír. Ale vznešeného cíle toho můžeme dosíci jen velikými ctnostmi. Neobmezené poslušnost, přísná kázeň, vytrvalá odvaha a nezviklaná statečnost v nebezpečenství jsou průvodci pravé udatnosti. Jen jednota vůle součinnost celku vedou k vítězství. Pravý vojín jest jen nepříteli strašný. Ctnosti občanské nesmějí mu býti neznámy. Mimo bojiště k bezbrannému občanu a rolníku jest skromný, útrpný a lidský. Znaje útrapy Války snaží se je zmírniti. Každý svévolný přestupek potrestán tím přísněji, poněvadž úmyslem našeho panovníka není národy utlačovati, nýbrž jich od utlačovatelů je osvoboditi a s jich panovníky pevný svazek učiniti k dosažení trvalého míru a zachování obecného blaha a bezpečnosti...

 

Jedná se o neúplný úryvek rozkazu přetištěný v: KYSTŮFEK, Jan Mil. Boj monarchické Evropy s revolucí francouzskou až do vypuzení císaře Napoleona I. na ostrov Sv. Heleny, II. Praha, 1888, s. 100-101.

 

Arcivévoda Karel s praporem Zachova pluku (č. 15) v bitvě u Aspern
(jedno z nejznámějších děl Johanna Petera Kraffta z roku 1812;
originál o rozměrech 327,5 x 285 cm se v současnosti nachází ve vídeňském Heeresgeschichtliches Museum / Arsenalu)

 

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/karluv-rozkaz-1809.html