Naši předkové jako vojáci (c. k. rakouská armáda) za napoleonských válek

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou, spolu prožívali nudnou rutinu posádkové služby, rozmary svých nadřízených, spousta z nich i strastiplnost polních tažení a nelidskost vražedného bitevního běsnění. V naší historické paměti bezesporu zasluhují být zapsáni zřetelněji ti, kteří složené přísaze dokázali zůstat věrni. A ti, kteří ve vypjatých okamžicích předvedli činy příkladného hrdinství a osobní oběti, by měli být neodmyslitelnou součástí našeho vojenského Pantheonu, k jehož tradicím se můžeme hrdě hlásit.

Žel, v naší zemi dosud nebyla ustavena žádná instituce, jíž by bylo svěřeno systematické historické zkoumání osudů našich vojáků a jednotek ve válkách s revoluční a později napoleonskou Francií, i když nad jejich hlavami vlály prapory s českým lvem (byť neseným na hrudi dvouhlavého habsburského orla). Proto z dobrovolné iniciativy několika autorů vznikl internetový portál primaplana.cz, který by měl být nekomerční publikační platformou věnovanou císařsko-královské armádě v letech 1792-1815, její organizaci, mechanismům fungování i každodennosti jejích příslušníků.

 

Co znamená prima plana?

Pojem „prima plana“ pochází z latiny a znamená „první strana“. Naši vojáci, plnící své služební povinnosti na konci 18. a počátku 19. století, jej důvěrně znali jako označení pro jmenný seznam důstojníků a poddůstojníku zapsaných na prvním listu výkazů mužstva každé setniny či eskadrony, tradující se již od časů landsknechtů. Poddůstojníci navíc byli od roku 1765 vyzbrojeni šavlemi (a pravděpodobně také palaši) s charakteristickými hlavicemi jílců ve tvaru lví hlavy, které nesly stejné označení.

Zatímco historický výraz primaplanisté (něm. Primaplanisten) souhrnně označoval tyto důstojníky a poddůstojníky, v současnosti se k němu mohou hlásit zdejší čtenáři, kteří pomyslně nalistovali první stranu poznání života svých předků jako vojáků v napoleonské epoše.

 

Prima plana jako internetový portál a zaměnitelné subjekty s podobným jménem

Tento vojensko-historický portál byl zřízen v roce 2006, původně pod doménovým jménem primaplana.net. Na současné internetové adrese primaplana.cz se nachází od roku 2011, přičemž necelé tři roky fungovaly obě stránky paralelně a svými obsahy se doplňovaly. V roce 2014 byl dokončen přesun všech příspěvků z koncovky „net“ na „cz“, takže primaplana.cz je v současnosti jedinou nositelkou obsahu a primaplana.net na niž své návštěvníky pouze přesměrovává (odkazy na konkrétní články z adresy primaplana.net samozřejmě s novou koncovkou „cz“ nefungují, všechny převedené články však lze ale nalézt s využitím vyhledávacího pole: buď podle názvu článku, nebo i části řetězce jeho původní URL adresy).

Grafické zpracování našeho portálu s původním doménovým jménem www.primaplana.net
- viz Internet Archive Wayback Machine web.archive.org

 

Celý internetový projekt je financován ze soukromých prostředků a nemá, ani v minulosti neměl, vazbu na žádnou právnickou osobu, spolek či nadační fond nesoucího podobné jméno, jak by bylo možné interpretovat informace některých internetových katalogů - byť jsou avizované aktivity těchto subjektů věnovány také s naší c. k. vojenské historii (zaměřené především na období sedmileté války); se žádným z těchto subjektů není spjat prostřednictvím žádné účetní transakce, čerpáním účelové dotace atp.

Stejně tak nemá nic společného s internetovými stránkami primaplana.com (aktuálně nefunkčními), praha1757.cz, ani edicí části legendárního malířského díla Rudolfa von Ottenfeld, nad jejímž vydáním z roku 2005 nazvaném Rakouská armáda za napoleonských válek převzal záštitu představitel právě jedné z takových společností – tato skutečnost je zdůrazněna především proto, že textový doprovod Ottenfeldových ilustrací v této publikaci je nutno charakterizovat jako nekvalitně koncipovaný, zavádějící a na více místech chybný.

 

Obsah našeho portálu a jeho členění

Jak bylo zmíněno výše, příspěvky publikované na tomto portálu jsou primárně věnovány císařsko-královské armádě v letech 1792-1815. Jejich tematicky seřazený souhrn se nachází pod záložkou Obsah (hlavní menu), která je pro větší přehlednost rozdělena ještě do šesti dílčích tematických sekcí:

  • Anotace, komentáře
  • Studie, články a populární zpracování
  • Bitvy a tažení
  • Edice pramenů
  • Tabulky a seznamy
  • C. k. napoleonika v kontextu

Každý měsíc zde lze nalézt alespoň jeden nový příspěvek, jejichž chronologický přehled se nachází na úvodní straně. Kromě toho lze přírůstky sledovat prostřednictvím RSS kanálů nebo facebookového profilu Redakce PrimaplanaCz.

Kromě vlastních digitalizovaných historických pramenů nabízí primaplana.cz také odkazy na jiné elektronické knihovny a datová úložiště. Tyto odkazy jsou součástí publikovaných příspěvků, ale je jim věnována i specializovaná sekce nazvaná e-knihovna.

Kromě těchto stěžejních příspěvků lze nalézt na zdejším portálu také samostatnou sekci „varia“, ve které jsou zveřejňovány texty věnované i jiným tématům, než císařsko-královské armádě v letech 1792-1815, zabývající se především historií:

  • habsburských vojsk před a po napoleonském období
  • civilního obyvatelstva v našich zemích ve válečných letech 1792-1815
  • armád ostatních států v éře zepředu (ústím) nabíjených pušek

 

Autorská práva

I když se autoři rozhodli zveřejnit své příspěvky prostřednictvím této nekomerční internetové platformy, v žádném případě to neznamená, že by se vzdávali nároků na svá autorská práva. Vyzýváme proto další zpracovatele našich textů či ilustrací, aby portál primaplana.cz řádně citovali jako zdroj svých poznatků. V případě záměru převzetí části našeho obsahu za účelem jeho další publikace se obraťte na náš kontaktní e-mail: info@primaplana.cz, prostřednictvím kterého lze dohodnout bližší podmínky takového postupu. Určitě není záměrem autorů na zde zveřejněných textech jakkoliv zbohatnout, současně je nutné si ale uvědomit, že krádež duševního vlastnictví může mít demotivační efekt a vést až k rozhodnutí věnovat se něčemu jinému, než přípravě textů pro tento portál. Samozřejmě stejný přístup k autorským právům je uplatňován také u zde publikovaného obsahu.

Naše stránky byly v březnu 2014 přidány na webarchiv.cz – archiv českého internetu. Úlohou Webarchivu je řešení problematiky archivace národního webu, tj. bohemikálních dokumentů zveřejněných v prostředí sítě Internet – shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům.
 

 

Neostýchejte se nás kontaktovat prostřednictvím info@primaplana.cz

Také Vás zajímají osudy vojáků sloužících v císařsko-královské armádě v letech 1792-1815 a rádi byste se zařadili po bok zdejších autorů? Publikujete v tradiční „papírové“ formě a chcete rozšířit své auditorium? Máte „v šuplíku“ texty, se kterými již delší dobu nevíte jak naložit? Chcete na sebe upozornit jako začínající autoři? Máte chuť se podělit o své znalosti aktuálních publikačních nebo digitalizačních počinů u nás či v zahraničí? Nebo je pro Vás výzvou převod papírových dokumentů do elektronické podoby? A přitom honorář není hlavním motivem tohoto Vámi vynakládaného úsilí? Pak určitě máte dobrý důvod nás kontaktovat a ucházet se o přízeň našeho náročného čtenářstva! Stejně tak se na nás můžete obrátit v případě konzultace c. k. vojenských reálií, byť ne vždy jsme schopni zaručit včasnou a uspokojivou odpověď.

 

Karel Sáček, hlavní redaktor