Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 3/3: vypracovávání zdělků

13.07.2009 17:37

Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty

[Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty]

Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11.

Naposledy upraveno: 25.08.2012

 

Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování díla jiného) je chráněno dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. V případě zájmu o jeho rozšiřování mimo zákonem daných výjimek a omezení práva autorského nás kontaktujte na e-mailu info@primaplana.cz.

 

 

 

Částka třetí. Vypracovávání zdělků.

Sestavení tří řad.

Pěchota vytahuje při každé příležitosti ve třech řadách. Podálí jedné řady od druhé, t. j. od podpatku přední až k podpatku zadní řady, vynáší dva a půl střevíce. Hodnosti za čelím vystavené stojí tři kroky od třetí řady vzdáleny. Obě zadní řady stojí přímo, a rovnoběžně k první řadě, lokty přiléhají lehko k sobě, zadní mužové stojí ouplně za přeními, by jeden druhého kryl. Tři na dotčený způsob za sebou vyřadění vojáci nazívají se rotou. Chybíli v druhé řadě jeden voják, tak se taková rota na polo lichou (slepou) - a jestli v druhé i v třetí řadě voják chybí - lichou (slepou) rotou nazívá.

 

Rozvírání a svírání řad.

Na vel „Letzte zwei Glieder - öffnet - euch!“ (zadní dvě řady - rozevřte se!) udělá druhá [75/76] řada čtyry a třetí osm kroků na zad, a s nimi též hodnosti v třetí řadě a za čelím vystavené.

V pravo stojící křídelníci druhé a třetí řady musí obzvláště pozor dáti, by u kráčení na zad, na svého předního muže první řady stále kryti ostali.

Na vel „Letzte zwei Glieder - schließt - euch!“ (zadní dvě řady - sevřete se!) udělá druhá řada dva a třetí čtyry ouplné obyčejné kroky ku předu, a s nimi též dotčené hodnosti.

Rovnoběžnost obou řad s první a předepsaná vzdálenost dvou a půl střevíce, jako i kryt na přední muže, musí posledním krokem opět přítomen býti.

 

Řadování prvního způsobu,
ku předu, na zad, a v šikmé čelí.

Tato řadování stanou se docela tak, jak ve vypracování řad určena byla, jednotně i v celosti; druhá a třetí řada přidrží kryt na první a svou vzdálenost. Žádné řadění zdělku nestane se rozevřenými řadami.

Podlé síly zdělku (des Zuges) vystaví se dříve, kromě hodností pravého a levého [76/77] křídla, dvě neb tři roty jakožto vyřadící bod. Jak brzy tyto roty na Rechts - neb Links - Richt euch! velitele zdělku vyrovnány jsou, vstoupí za čelí patřící hodnosti na zad.

»Cvičitel hledí na přímé se vřadění a tiché stání po posledním malém kroku.«

 

Řadování druhého způsobu,
rovnoběžně ku předu a na zad

Velitel zdělku resp. cvičitel nechá, kromě všech vdělených hodností pravého a levého křídla, první dvě neb tři roty na libou vzdálenost jakožto směr ku předu táhnouti, a zdělek nevtáhne rotou po rotě nýbrž pojednou v novou čáru řadovní, a sice pokaždé dvojným krokem.

Na vel „Zwei Rotten - des rechten Flügels!“ (dvě roty z pravého křídla!) vstoupí za čelím stojící hodnost do třetí řady. Na „Marsch!“ vykročí ty dvě roty, kromě poddůstojníků pravého a levého křidla, dvojným krokem a přidrží hlavy v pravo, [77/78] druhá a třetí řada kryje se na první a přidrží svou vzdálenost.

Na „Halt!“ ostanou nepohnutelně stát. Na „Rechts - Richteuch!“ vyrovnají se; hodnost, která byla do třetí řady vstoupila, otočí se, jde tři kroky přímo ku předu a postaví se zpět dvojným obratem vlevo.

Na poznamenání „Man wird sich rechts - richten!“ nestane se nic.

Na vel „Richt - euch!“ vykročí celý zdělek dvojným krokem, přidrží hlavy v pravo, vtáhne v nově určenou čáru řadovní a vyrovná se v ní; druhá a třetí řada kryje se na první a přidrží svou vzdálenost.

Řadění v levo ku předu na opak. - (Habt - acht!)

 

Rovnoběžné řadění v pravo na zad.

Na vel „Zwei Rotten - des rechten Flügels!“ jako nahoře.

Na vel „Rechts - um!“ vykonáte i s poddůstojníky pravého a levého křídla obrat. (Hlavy ostanou v pravo).

Na „Marsch!“ vykročí ty dvě roty i s poddůstojníky dvojným krokem, a mrští [78/79] hlavami v levo; zadní dvě řady kryjí se na první a přidrží svou vzdálenost.

Na „Halt!“ ostanou stát a uchopí ránečnici.

Na „Front!“ vykonají dvojný obrat v levo, a hodnost, která byla v třetí řadu vstoupila, jde tři kroky přímo ku předu, a postaví se na Front zpět dvojným obratem v levo.

Na „Rechts - Richteuch!“ vyrovnají se.

Na poznamenání „Man wird sich Rechts - rückwärts richten!“ nestane se nic.

Na vel „Rechts - um!“ jako nahoře.

Na vel „Richt - euch!“ vykročí celý zdělek dvojným krokem, mrští spolu hlavami v levo, drží se o šířku půl muže v pravo, a vtáhne v nově určenou čáru řadovní; zadní dvě řady kryjí se na přední, a přidrží svou vzdálenost.

Na „Halt!“ ostane stát, uchopí ránečnici, a vyrovná se.

Na „Front!“ vykoná dvojný obrat v levo, a odejme cit a směr s prava.

Řadění v levo na zad na opak. - (Habt - acht!) [79/80]

 

Rovnoběžná řadování na větší vzdálenosti.

Aby sobě mužstvo řadování dobře představilo, oko poddůstojníků se cvičilo, a o jejich schopnosti abychom se přesvědčili, musí se řadování na vzdálenější body cvičiti.

K takovému se vystaví jeden muž asi na 25, druhý na 40 neb 50 kroků od čelí stranou; třetí muž pak v prodloužené čáře oněch obou též asi na 30 kroků ale na protějším křídle.

Vel k řadění a vykročení zdělku jest jako při řadění ku předu vysvětleno bylo.

 

Šikmá řadování ku předu na zad.

Zwei Rotten - des rechten Flügels!“ jako nahoře.

Marsch!“ „Halt!“ (Vystavení hodností a rot ve čtvrt obratu).

Rechts - Richteuch!“ - (Ustoupení hodností na zad).

Na poznamenání „Man wird sich Rechts - richten!“ nestane se nic.

Na vel „Richt - euch!“ vykročí celý zdělek dvojným krokem, hlavy přidrží v [80/81] pravo, zadní dvě řady kryjí se na přední a přidrží své podálí; pravé křídlo zkrátí své kroky, by levé předejíti mohlo, a zdělek aby rovnoběžně v nový směr vtáhnouti mohl; pak se odejme vyrovnání s prava.

Řadění se v levo ku předu na opak. - (Habt - acht!)

 

Šikmé řadění v pravo na zad.

Zwei Rotten - des rechten Flügels!“ „Rechts - um!“ jako nahoře.

Marsch!“ „Halt!“ (Vystavení hodností a rot ve čtvrt obratu).

Front!“ „Rechts - Richteuch!“ (Na Front vstoupí hodnosti na zad.)

Na poznamenání „Man wird sich Rechts - rückwärts richten!“ nestane se nic. „Rechts - um!

Na vel „Richt - Euch!“ vykročí celý zdělek dvojným krokem, mrští spolu hlavami v levo, drží se o šířku půl muže v pravo, zadní dvě řady se kryjí na přední a přidrží své podálí; pravé křídlo zkrátí své kroky by levé předejíti mohlo, a zdělek aby rovnoběžně v nový směr vtáhnouti mohl. [81/82]

Na „Halt!“ ostane stát, uchopí ránečnici, a vyrovná se.

Na „Front!“ vykoná dvojný obrat v levo a odejme cit a směr s prava.

Řadění v levo na zad na opak. - (Habt - acht!)

 

Obraty.

Mrštění hlavami a obraty těla stanou se od celého zdělku pojednou, na poslední slabyku velu. Křídelníci nečiní žádných obratů.

 

Hmaty.

Hmaty se vykonávají pojednou od celého zdělku, zkrátka a blízko těla na znamení křídelníka.

Na poslední slabyku velu „Habt - acht!“ „Man wird die Handgriff - exer - ziren!“ vstoupí druhá řada čtyry a třetí osm kroků přímo na zad, a s nimi hodnosti v třetí řadě a za čelím vystavené. V pravo stojící křídelníci druhé a třetí řady musí obzvláštně pozor dáti, by v tahu na zad zrovna na svého muže první řady kryti ostali. S tím zároveň vystoupí v pravo stojící [82/83] křídelní poddůstojník první řady právě tolik před čelí, čině obrat v levo proti němu, by levého křídelníka třetí řady ouplně spatřiti mohl.

Na vel „Letzte zwei Glieder - schließt - euch!“ udělá druhá řada dva a třetí čtyry obyčejné ouplné kroky přímo ku předu, a s nimi zároveň hodnosti, jichž se to týká.

Rovnoběžné vyřadění obou řad s první a předepsaná vzdálenost dvou a půl střevíce musí posledním krokem, jako i kryt na přední muže, opět přítomen býti. Křídelní poddůstojník vejde do čelí.

 

Hmaty při vypalování.

Hmaty výpalu vykonáte na můj vel s největší bedlivostí.

Na poznamenání „Man wird mit Plotons - chargiren!“ nestane se nic.

Na znamení bubnu, neb zvolání chargirt! vezme třetí řada kohoutek k ramenu, hodnosti v první a v třetí řadě vdělené vystoupí tři kroky za čelí, by pospolitě pozor dáti mohly, jestliže žádný voják nabíjení nepřechvacuje, aneb z pohodlnosti časovce nevynechává. [83/84]

»Cvičitel vstoupí na onu stranu zdělku, z které podlé svého postavení k výpalu velen jest.«

Na „Pton!“ obrátíte hlavy přímo ku předu a vyhlídnete záměr.

Na „Fert!“ vezmete ručnici pohotovu, a druhá řada vstoupí zároveň s hmatem tak daleko v pravo, by její levá plece za pravou předstojícího muže přišla.

An!“ „Setzt - ab!

Na „An!“ „Feuer!“ zaměříte a vypálíte; po vystřelení stáhnete ručnici přímo dolů na prsa, kohoutek vsadíte hned v lůžko, a vykonáte časovce nabíjení počítáním.

»Poněvadž voják ve hmatech výpalu jednotně i v řadě již vycvičen jest, tedy se vykonávají časovce nabíjení při cvičení zdělků ve zbrani bez velů, jen na počítání jich a vypalování se dokoná docela tak, jako při jednotném cvičení a při vypracování řad.«

Halt!“ nebo zabubnování volavé.

Na vel „Richteuch!“ vstoupí druhá řada zase o tolik v levo stranou, jako při hotovení v pravo vstoupila. [84/85]

 

Vypalování řadami ze zdělků.

Man wird mit Gliedern - aus Plotons chargiren!“ (budete řadami ze zdělků pálit!) - „Chargirt!“ „Pton!“ „Fertig!

Na vel „Ersters Glied - An! Feuer!“ (první řado - měř! pal!) vypálí první řada svými ručnicemi; druhá ostane s nataženým kohoutkem nepohybně stát.

Na následující „Zweites Glied - An! Feuer!“ vypálí druhá řada svými ručnicemi.

Po vypálení obou řad pokračuje se pak jednotně ve vypalování. Na zvolání „Feuert!“ počne hned bitevní výpal, an každý voják beze všeho velu sám pro sebe se přihotoví, zaměří, vypálí, zase nabije, vypálí, a tímto způsobem nepřetržené střílení se přidrží.

Aby se takové stalo, vypálí s prvu v pravo a v levo stojící křídelníci první řady, a jak tito zase ránu v hlaveň sypají, vypálí vedle stojící vojáci, pak třetí po druhých, čtvrtí po třetích a t. d.

Budoucně ale vypálíte jak brzy ručnici nabitou máte, a dejte jenom pozor, abyste svou ručnici s vedlestojícím vojákem zároveň nevypálili. [85/86]

Vojáci druhé řady vypalují své ručnice jen tenkráte, když jejich předstojící muži první řady ránu do hlavně sypají, a podlé toho se též budoucně vždy řídí. - „Halt!“ „Richteuch!

 

Jenerální a běžný výpal.

Docela jako při vypracováni řad.

 

Čelní tah

ku předu, stranou a na zad.

Při čelním tahu zdělku platí všecka pravidla, která při vypracování řad učena byla, jen že se druhá a třetí řada na první krýti, a své podálí přidržeti musí.

Příčení.

V příčení z místa i v čelním tahu musejí vojáci druhé a třetí řady na své předstojící muže krýti, a v předepsaném podálí ostati, a tím samým obrácením co předstojící muž, též tím samým taktem ku předu kráčeti, aby pak na vyslovené Grad - aus! každá rota již za svým předstojícím mužem se nalezla. [86/87]

Čelní tah na zad.

Na poznamenání „Mann wird mit ganzer Front - rückwärts marschiren!“ (potáhnete celým čelím na zad!) nestane se nic.

Na vel „Marsch!“ vykročíte na zad; takt a rovnání jako v tahu ku předu; druhá a třetí řada se kryje na první a přidrží své podálí. - (Halt!)

Přijdeli zdělek k ouvozu, neb potkáli jinou překážku, pro kterou by celým čelím táhnouti nemohl tak se velí (jestli hlavy v pravo jsou): „Drei Rotten wom rechten Flügel! - Halt (u.) brecht ab!“ (tři roty s pravého křídla! Stůjte a oddělte se!) na brecht ab! ostanou poznamenané roty stát, mrští hlavami v levo, by hned, jak třetí řada dále táhnoucího čelí přes ně vyšla, bez dalšího velu na vzdálí řad, za ně se na čtvrtou rotu vtáhnouti se mohly. Po skonaném se vtáhnutí mrští oddělené roty hlavami tam kam po průchodu překážky vytáhnouti se má. Oddělení se stane vždy taktem kroku, kterým se zdělek pohybuje.

Mann wird mit ganzer - Front marschiren!“ „Marsch!“ - „Drei Rotten vom rechten Flügel! Halt (u.) brecht ab!“ - „Halt!“ [87/88]

Na vel „Abgebrochene Rotten, auf - marschirt! „ (oddělené roty vytáhněte!) vytahují se tyto roty v pravo ven, obrátí hlavy k zdělku, vtáhnou se k němu, a jak brzy se v tahu na něj vyřadily, velí spolu jdoucí hodnost první řady Rechts - schaut! aby hlavami zase tam mrštěno bylo, kam je zdělek v čelním tahu obrácené má. Vytáhnutí se vždy dvojným krokem stane, a mezi rovnáním se vpadnou roty spolu v takt kroku, kterým zdělek kráčí.

Marsch!“ „Abgebrochene Rotten, auf - marschirt!“ „Halt!

Ku přechůzce příkopu se velí „In balance!“ a tu vezme zdělek ručnice v rovnováhu, druhá a třetí řada ostane stát. První řada přejde příkop, plecuje pak ručnice sama pro sebe, a postaví se na šest kroků za příkopem; této pak sleduje druhá rada podobným způsobem, a vezme své podálí od první řady; a tak též třetí řada. Na následující Marsch! pokračuje se zase v tahu čelním.

 

Zatáčení.

Na poznamenání „Man wird mit Zügen - rechts schwenken!“ (zatočíte se zdělkami v [88/89] pravo!) vstoupí za čelím stojící hodnost v třetí řadu.

Na vel „Mit Zügen - rechts schwenkt - euch!“ (zdělkami v pravo se zatoč!) mrští celý zdělek hlavami pojednou v levo; hodnost na obrtlíku vyvolí sobě kolmo na čelí bod, který od zatáčejícího se křídla dosáhnut býti musí.

Na vel „Marsch!“ vykonáte zatočení přidržením citu ke stojícímu a stálým rovnáním se k zatáčejícímu křídlu obyčejným krokem; druhá a třetí řada přidrží mezi zatáčením předepsané podálí řad a kryt na svého předstojícího muže; aby ale zadní mužové druhé a třetí řady na stojícím obrtlíku, jako i onny jim blíže stojící čtyry roty toto předepsané podálí a kryt přidržeti vstavu byli, jest zapotřebí, aby od počátku až k dokonání zatáčení levou nohou jen tak daleko stranou vykračovali, co potřeb jest, by ve směru na své předstojící muže kryti ostali, pravou nohou ale jen tak daleko na zad vstoupili, by její výrůstek spodnohy za podpatek levé nohy státi přišel.

Když zatáčející se křídlo ještě jeden krok k vyvolenému bodu k vykonání má, [89/90] velí hodnost na obrtlíku „Halt!“ - hlavy ostanou k zatáčejícímu se křídlu obráceny, a hodnost se postaví v nové čelí.

Zatáčení v levo se vykoná tím samým pozorováním co v pravo, ale na opak; zadní mužové druhé a třetí řady na stojícím obrtlíku, jako i onny jim nejblíže stojící čtyry roty, musí od počátku až k dokonání zatáčení levou nohou tak daleko na zad ustupovati, by její výrůstek spodnohy za podpatek pravé nohy státi přišel, pravou nohou vykračují ale jen tak daleko stranou, co potřeba jest, by ve směru na své předstojící muže kryti ostali.

»Zatáčení se cvičí ku předu na první, jako i na zad na třetí řadu, s počátku obyčejným pak ale dvojným krokem.«

Kdyby nějaký oddíl sám pro sebe vytáhl, a zatočení v pravo na místě vykonati měl, tak ostanou sice na Halt! hlavy k zatáčejícímu se křídlu (vlevo) obráceny, mrští se ale na následující vel „Marsch!“ zase k pravému křídlu.

Man wird mit Zügen - rechts - abmarschiren!“ (potáhnete zdělkami v pravo!) „Mit [90/91] Zügen - rechts - schwenkteuch!“ „Marsch!“ (dvojným krokem).

Na následující vel „Marsch!“ vezmete cit a směr s leva, a vlevo stojící křídelní poddůstojník řídí tah.

Při zatáčení pohybujícím se obrtlíkem není ustupování na zad zapotřebí, poněvadž pohybováním obrtlíku z jeho místa, zadní mužové druhé a třetí řady lehko své podálí řad a směr na předstojícího muže přidržeti v stavu jsou.

V tahu musí se též roty oddělit nechati a sice podlé uděleného vysvětlení pro tah čelní; jen že se při odtahu s prava vždy od pravého křídla, a při odtahu s leva od levého křídla k tomu velí.

 

Tah řadami.

Vykonaným obratem v pravo neb v levo nazívají se roty řadami.

Na poznamenání „Man wird reihenweis - rechts ab marschiren!“ (potáhnete řadami v pravo!) vstoupí hodnost za čelím stojící v třetí řadu.

Na vel „Halb - Rechts!“ vykonáte obrat. [91/92]

Na vel „Marsch!“ vykročí všecky tři řady obyčejným krokem. První řada hledí přímo ku předu na svého předstojícího muže, a rovná se za ním. Ona jest jen tenkráte vyrovnána, když muž muže kryje, a žádný šíji svého druhého předstojícího muže nevidí. Druhá řada se přimkne v tahu loktami k první řadě, a třetí k druhé. Obě řady se rovnají stále s první a hledí k ní. Každý muž sází svou nohu tak dlouho tam, odkud ji jeho spoludruh vyzvedl, až náležité podálí tahu dvou a dvou pětin střevíců obdržel, které pak, a stejný takt tahu co nejpečlivěji přidržeti musí.

 

Zatáčení řadami.

Zatáčení řadami se stanou pohybujícím se obrtlíkem. Zatáčející se křídlo každé roty udělá čtyry kroky až k vykonanému zatočení v nově vyvolenou kolmou čáru ředitelní, tolikéž udělá pohybující se obrtlík na příčné čáře ve vzdálí obyčejného kroku.

Zatočení ať se v pravo neb v levo děje, vždy přidrží druhá a třetí řada hlavy k první obrácené, každá rota se pro sebe [92/93] rovná, a počne a vykoná zatočení na tom samém místě co křídelní rota.

 

Postavení se v čelí řadami.

Na poznamenání „Man wird sich - herstellen!“ (postavíte se včelí!) postaví se hned křídelní poddůstojník v čelí a zvolá na křídelní rotu „Links - Front!“ (v levo v čelí!); tato se hned postaví a vyřadí v nové čelí, a po ní rota z rotou, an jedna po druhé tak daleko k sobě přitáhly, že při zpět postavení pravý směr a cit - druhá a třetí řada ale náležité podálí vzíti a se ouplně krýti mohla.

Jak brzy se poslední rota vyřadila, vstoupí hodnost na zad.

 

Příčení se řadami.

Man wird reihenweis - rechts - ab marschiren!“ „Halb - rechts!“ jako nahoře.

Na poznamenání „Zieht euch links!“ mrští druhá třetí řada hlavami v levo.

Na vel „Marsch!“ počne příčení, první řada tvoří stěnu a mužové její hledí jeden druhému do šíje; řady působíce nepatrné zatočení ostanou mezi sebou v rovnoběžnosti. [93/94]

Na „Grad - aus!“ přijmou zase přímé řízení tahu.

 

Vytažení v čelí řadami.

 

Vyběhnutí v pravý bok.
Jednotně.

Na poznamenání „Man wird in die rechte Flank - auflaufen!“ (vyběhnete v pravý bok!) vstoupí za čelím stojící hodnost do řady.

Na vel „Halb - rechts!“ vykonáte obrat.

Na vel „Erste Rotte!“ „Marsch!“ ostane křídelník třetí řady na místě nepohnutelně státi. Křídelník druhé řady udělá dva kroky ku předu a v pravo stranou, a postaví se před onoho třetí řady. Křídelník první řady udělá čtyry kroky ku předu a v pravo stranou, a postaví se před onoho druhé řady. Křídelní rota se pak vyrovná na křídelníka první řady a spořádá podálí řad. Hodnosti vstoupí o jeden krok více v pravo stranou učiníce obrat ku křídelní rotě, by vyrovnání všech následujících rot spořádati mohly. [94/95]

Na vel „Zweite Rotte!“ „Marsch!“ vykročí druhá rota, voják třetí řady udělá totiž krok ku předu v levo stranou, a postaví se k svému vedledruhu první roty; vojáci druhé a první řady ztočí se semknutí ku předu a v pravo stranou, přimknou se ku svým vedledruhům, a odejmou cit a směr s prava.

Na vel „Dritte Rotte!“ „Marsch!“ táhne se tato rota v levo, vojáci druhé a třetí řady přimknou se k onomu první; tato tvoří stěnu. Ve směru třetí řady nového čelí obrátí hlavy v pravo a rozpadnou se, to jest voják třetí řady ostane u svého vedledruha stát, vojáci druhé a první řady zatočí se ku předu a v pravo stranou, a odejmou cit a směr od svých vedledruhů.

Uvedení všech následujících rot tím samým způsobem se stane. Za čelí patřící hodnost vstoupí na zad. V celosti. „Man wird in die rechte Flank - auflaufen!“ „Halb - rechts!“ „Erste Rotte!“ „Marsch!“ první rota se vystaví.

Na vel „Marsch!“ vykročí celý zdělek obyčejným krokem, a táhne se ku předu [95/96] a v levo stranou. První řada tvoří stěnu. Všecky roty vezmou v táhnutí náležité podálí mezi sebou, a vyběhnou dle míry dostihnutého vyřadění třetí řady nového čelí. - Hodnost vstoupí na zad.

Vyběhnutí v levý bok na opak.

 

Vyběhnutí na zad v pravý bok.
Jednotně.

Na poznamenání „Man wird rückwärts in die rechte Flank - auflaufen!“ (vyběhnete na zad v pravý bok!) „Halb - Rechts!“ jako prve.

Na vel „Erste Rotte!“ „Marsch!“ udělá křídelník první řady dvojný obrat v levo a ostane stát. Křídelník druhé řady udělá dva, a onen třetí řady čtyry kroky ku předu a v levo stranou, pak čelí dvojným obratem v levo. Oba vezmou směr a podálí na svého předstojícího muže. Křídelní hodnosti postaví se stranou, by vyrovnání spořádati mohly.

Na vel „Zweite Rotte!“ „Marsch!“ vykročí druhá rota. Voják první řady udělá krok ku předu a v pravo stranou, a ostane na podál půl muže vedle svého druha první [96/97] roty stát; vojáci druhé a třetí řady zatočí se semknutí ku předu a v levo stranou, přimknou se na podál půl muže ku svým vedledruhům, celá rota učiní čelí, když nejblíže následující k ní přitáhla, a odejme cit a směr s prava.

Na vel „Dritte Rotte!“ „Marsch!“ táhne se tato rota v pravo, an se vojáci první a druhé řady k onomu třetí přimknou. Tato tvoří stěnu. Ve směru první řady nového čelí obrátí hlavy v levo a rozpadnou se, to jest: voják první řady ostane vedle svého druha stát, vojáci druhé a třetí řady vypadnou semknuti ku předu a v levo stranou, a přimknou se ku svým vedledruhům; celá rota učiní pojednou čelí když nejblíže následující k ní přitáhla, a odejme cit a směr od svých vedledruhů.

Uvedení ostatních rot stane se tím samým způsobem. Hodnost vstoupí na zad.

V celosti.

Man wird rückwärts in die rechte Flank - auflaufen!“ „Halb - Rechts!“ „Erste Rotte!“ „Marsch!

Na vel „Marsch!“ vykročí celý zdělek obyčejným krokem, a táhne se ku předu a [97/98] v pravo stranou. Třetí řada tvoří stěnu. Všecky roty vezmou v táhnutí náležité podálí mezi sebou, a vyběhnou dle míry dostihnutého vyřadění první řady nového čelí.

Druhá rota vezme k obratu podál na půl muže, a hodnost vstoupí na zad.

Vyběhnutí na zad v levý bok na opak.

 

Vyběhnutí v pravo a změnění čelí.
Jednotně.

Man wird - rechts auflaufen und die Front. - verändern!“ (vyběhnete v pravo a změníte čelí!) „Halb - rechts!“ „Erste Rotte!“ „Marsch!

Křídelní hodnost udělá s křídelníkem první řady zase obrat v pravo, táhne okolo druhého a třetího muže té samé roty obyčejným krokem (hodnost v třetí řadě stranou se postaví), zadrží po dvanáctém kroku a jde na pravou stranu křídelníkovu, by vyrovnání spořádati mohl.

Křídelník druhé řady sleduje bezprostředně onomu první, onen třetí i s hodností onomu druhé řady, k čemuž hodnost třetí řady hned na jeho pravou stranu před [98/99] čelím se postaví, pak vezmou směr a podálí od svého předstojícího muže první řady.

Na vel „Zweite Rotte!“ „Marsch!“ vykročí druhá rota, obrátí se hned v pravo, rozpadne se mezi pohybováním ve směru nového čelí z řady v rotu, vyběhne tak v ni.

Na vel „Dritte Rotte!“ „Marsch!“ vykročí třetí rota, obrátí se po druhém kroku v pravo, rozpadne se mezi pohybováním ve směru nového čelí z řady v rotu, a vyběhne tak v ni. Vojáci druhé a třetí řady přimknou se před rozpadnutím k onomu první řady; tato tvoří stěnu.

Uvedení ostatních rot stane se tím samým způsobem. Hodnosti vstoupí na zad.

V celosti.

Man wird - rechts auflaufen und die Front - verändern!“ „Halb - rechts!“ „Erste Rotte!“ „Marsch!

Na vel „Marsch!“ vykročí celý zdělek obyčejným krokem. První řada tvoří stěnu. Všecky roty vezmou mezi sebou náležité podálí, a vyběhnou plynně dle míry, jak se předtáhnucí rota v nové čelí obrátila. - Hodnost vstoupí na zad. Vyběhnutí v levo a změnění čelí na opak. [99/100]

 

Vyběhnutí v pravo na zad a změnění čelí.
Jednotně.

Man wird - rechts rückwärts auflaufen und die Front - verändern!“ (vyběhnete v pravo na zad a změníte čelí!) „Halb - rechts!“ „Erste Rotte!“ „Marsch!

Křídelník první řady udělá ještě jednou obrat v pravo a krok na zad, s ním zároveň křídelní hodnost, která se na jeho pravou stranu postaví.

Křídelník třetí řady i s hodností učiní obrat v levo, kde vedle onoho druhé řady a ještě dva kroky za vystaveného již křídelníka první řady.

Křídelníkovi třetí řady sleduje bezprostředně tím samým obratem křídelník druhé řady, a zajda křídelníka první řady o jeden krok, učiní pojednou s křídelníkem třetí řady dvojný obrat v levo (hodnost třetí řady ale jen obrat v levo, a vstoupí křídelníkovi třetí řady na pravou stranu) a vezmou pak směr a podálí od křídelníka první řady.

Na vel „Zweite Rotte!“ „Marsch!“ vykročí druhá rota, obrátí se hned v levo, rozpadne [100/101] se mezi tahem ve směru nového čelí z řady v rotu, vběhne na podál půl muže pospolu v ni, a odejme, když zase nejblíže následující rota přitáhla, dvojným obratem v levo cit a směr s prava.

Na vel „Dritte Rotte!“ „Marsch!“ vykročí třetí rota, vojáci třetí a druhé řady přimknou se znenáhla k onomu první řady; tato tvoří stěnu. Po druhém kroku obrátí se řada v levo, rozpadne se mezi tahem ve směru nového čelí z řady v rotu, vběhne pospolu v ni, a odejme dvojným obratem v levo cit a směr s prava.

Uvedení ostatních rot stane se tím samým způsobem. Hodnost vstoupí na zad.

W celosti.

Man wird - Rechts rückwärts auflaufen und die Front - verändern!“ „Halb - rechts!“ „Erste Rotte!“ „Marsch!

Na vel „Marsch!“ vykročí celý zdělek obyčejným krokem; první řada tvoří stěnu. Všecky roty vezmou mezi sebou náležité podálí a vyběhnou plynně dle míry, jak se předtáhnoucí rota v nové čelí obrátila. - Hodnosti vstoupí na zad. [101/102]

Vyběhnutí v levo na zad a změnění čelí na opak.

Všecka vyběhnutí řadami musí býti s počátku na místě cvičena, a každá rota jednotně dobře vyučena, rostoucí obratností ale obyčejným a dvojným krokem vyvedena, a prvší vystavení křídelní roty pak vynecháno; konečně též v tahu obojím krokem se cvičiti musí.

 

Vyvinutí se v čelí.

Na poznamenání „Man wird rechts in die Front deploiren!“ (vyvinete se v pravo v čelí!) kráčí se obyčejným taktem dále.

Na vel „Marsch!“ počne v pravo stojící křídelní hodnost hned šikmo v pravo kráčeti, následovně též křídelník první řady, jak brzy se k onomu jakožto svému nynějšímu vedledruhu přimknul; hned za nim sleduje křídelník druhé, a za tím onen třetí řady, a zpozorují v tahu a příčení se v pravo, podálí řad a směr na své předstojící muže.

Jak brzy druhá rota na to místo přišla, kde první příčiti se počala, vpadne hned voják první a následovně druhé a třetí [102/103] řady v pravo v šikmý krok, a přimknou se znenáhla, nekrátě ani nevětše kroku, ku svým vedledruhům vyvinuté roty.

Tímto způsobem sleduje jedna rota druhé, a tak se táhne šikmým krokem a čelím zdělku dále; na následující Grad - aus! vezme se opět přímé řízení tahu, hlavami se mrští v levo, cit a směr s leva se odejme.

 

 

Jeden z exemplářů Cwičenj we zbrani gednotliwých wogáků, řad a zdělků cjs. král. pěchoty zpřístupnila Národní knihovna ČR v rámci digitalizačního projektu Kramerius: kramerius.nkp.cz - nový formát zobrazení viz kramerius5.nkp.cz

Přepis původního tisku provedl M. Exner.

Exemplář Österreichische Nationalbibliothek je dostupný též na na books.google.cz/books?id=ypFbAAAAcAAJ (digitalizováno 26.02.2014).


Související příspěvky:

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 1/3: vypracování jednotlivého vojáka

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 2/3: vypracovávání řadC. k. výcvikové řády online

 

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/cviceni-burian-1835.html