Královská korunovace v Praze roku 1792

08.08.2022 16:53

Kramériusovy cís. král. vlastenské noviny - ed. Karel Sáček

Naposledy upraveno: 09.08.2022

 

 

Zpráva o příjezdu jejich milosti císaře Františka II. a císařovny Marie Terezie, jeho paní manželky do pražských měst ke korunování na královskou českou stolici.

Kraméryusowy Cýs. král. Wlastenské Nowiny, Nro. 31, 4. srpna 1792, s. 259-261
  
(online dostupné na books.google.cz/books?id=gDRfAAAAcAAJ):

 

Den 31. července byl pro naše hlavní město tak šťastný, na kterýž všickni zdejší obyvatelé radostí nad příchodem svého krále a královny zplesali. Mimo nadání ten den šťastného příchodu přiblížil se k nám dříve, než sme očekávali a než sme podle předešlých zpráv jisti býti mohli. Ale proto radost po celém městě byla tím větší.

Jejich milosti císař a císařovna spolu s arciknížetem Jozefem, jedouc z Frankfurtu, přijeli na noc dne 23ho července do Dynkenspila[?], dne 24. do Augšpurku, dne 25. do Mnichova, kdež se dne 26. ještě zdrželi, dne 27. do Braunova, dne 28. do Lince, dne 29. do Budějovic a dne 30. do Konopiště, odkadž se dne 31. ku Praze na cestu vydali.

Jeho milosti císaře a krále našeho slavného vůle byla, že v největší tichosti do měst pražských přijede, tak aby všecko, což se obyčejně od věrných Čechů při slavném příjezdu dělává, tohoto času vynecháno bylo. Než veliká láska, kterouž věrný národ český vždycky k svému mocnáři má, toho nedopustila, aby tento příjezd nějak oslaven nebyl. V tom kratičkém času, co sme zvěděli, že náš král s nejmilostivější královnou již dne 31. července v pražských městech býti chce, staly se takové přípravy a tak pěkný ve všem pořádek, žeť bylo oku lidskému nejkrásnější podívání. Za to vše našemu nejvyššímu burgkrabímu, jeho excellencí panu hraběti z Rotenhánu máme co děkovati.

Jeho excellencí pan hrabě z Rotenbánu nejvyšší burgkrabí v království českém již dne 30. července vyjel vstříc jejich milostem císaři a císařovně do Konopiště, kdež svou nejponíženější poklonu učinil.

Druhého dne nato, totiž 31. července, hned z rána dělaly se všecky přípravy k nejuctivějšímu přijetí našeho nejmilostivějšího mocnáře a mocnářky, tak že do 10ti hodin již všickni na svých místech stáli a na jejich milosti s největší radostí očekávali. Bylo by ovšem co vypravovati, kdybychom vše zejména připomenouti měli, toliko řekneme, že všickni duchovni páni každého důstojenství a řádu, všecky společnosti vyšších škol, všecky menší latinské školy, všickni pořádkové řemeslníků a společnosti kunstýřů s svými praporci a muzikou, všecky dívky, i židovské, ze všech všudy škol pražských, veškeré městské vojsko, totiž městská pěší garda, garda na koních a myslivci, společnost zdejších kupců v ozdobném oděvu, a konečně veškeré regulirované vojsko na svých vykázaných místech řádné stálo.

Pro zachování dobrého pořádku po celém městě, divizí kyrysníků od regimentu Kavanag [kyrysnický pluk č. 12 Kavanagh], kteráž sobě dne 27. července u invalidského domu za Poříčskou branou ležení narazila, všecky postranní ulice hned shora od Vyšehradu, přes celé nové a staré město a po Malé Straně obsadila.

Císař František II./I. jako český král.
Bronzová jezdecká socha Josefa Maxe, která se stala základem pomníku „Hold českých stavů“, známého spíše podle svého architekta jako Krannerova kašna. Byla slavnostně odhalena v Praze v roce 1850 a obnovena roku 2003.

 

Když na tento způsob všecko již v svém pořádku bylo, i ostatně lidu všeho stavu třidceti a více tisíců k podívání do všech ulic a na všecky prostrannější placy se sešlo; právě o 12té hodině poledni šťastný příchod jejich milostí krále a královny hlučným střílením z kusů, nejprve na Vyšehradě, a pak po šancích kolem města, taktéž zvoněním na všecky zvony po celém městě, byl nám oznámen.

Jejich milosti, náš slavný mocnář a mocnářka, spolu s jeho královskou vyvýšeností arciknížetem Jozefem, brali se Vyšehradskou bránou, kdež stráž ve zbrani stojíc, svou povinnou uctivost učinila a na bráně rozlíhal se zvuk trub a vlaských bubnů. Při druhé bráně stáli páni kanovníci, slavné Vyšehradské kapitoly. Jejich milosti jeli odtud po Vyšehradě k Emauzům, neb k klášteru p. p. benediktinů, a po všech těchto ulicích hned od Vyšehradské školy stály dítky po obou stranách co nejčistěji oblečené, a děvčátka téměř všecky v čistém bílém oděvu, majíce košíčky s kvítím, a pacholátka květiny v bílých šatech, před jejich milosti toto kvítí metali. U kláštera stáli duchovní p. p. benediktini. Podál od Emauz vlevo přes celý Dobytčí trh [v současnosti Karlovo náměstí] stáli tři pataliony granatyrů pod zprávou pana generála knížete z Aueršperku, kudy jejich milosti po levé straně jedouce k novoměstskému radnímu domu, odtud obrátili se po Vodičkové ulici. Hned od radního domu až do Vodičkové ulice po též ulici dvěma řadami a po Koňském trhu až dolů jednou řadou stáli pořádkové řemeslníků, a všecky společnosti kunstýřů s svými drahými praporci, a mnozí také hlučné muziky měli. K pravé ruce dole na Koňském trhu [v současnosti Václavské náměstí] stála v parádě výborná městská jízda, kteráž jejich milostem nejponíženější poklonu složila. Jejich milosti z Koňskébo trhu obrátili se vpravo Na příkopy, a jeli levou stranou při starém alle do Havířské ulice, a Železnou ulicí na Staroměstský ryňk. V starém alle při levé straně stály židovské děti a Židů veliké množství až k konci Havířské ulice po levé straně. Před Karolinem při začátku Železné ulice stály společnosti vysokých škol a studenti po obou stranách v pěkném pořádku. Na Staroměstském ryňku stála divizí Kalenberské pěchoty [LIR 54 Callenberg], podle radního domu městská garda se vším vojenským znamením a v největší parádě, a na Malém rynečku podle nárožního domu v Bertony společnost městských kupců v své čisté uniformě. V jednu hodinu z poledne přijeli jejich milosti na Staroměstský ryňk, a odtud jeli Jezuitskou ulicí [v současnosti Karlova], po mostě na Malou Stranu, přes Vlaský plac [v současnosti Malostranské náměstí], kdež opět dítky čistě oblečené s kvítím stály; a odtud jednou ulicí nahoru na královský hrad. Po Malé Straně také oběma řadami stáli pořádkové a společnosti kunstýřů, a před královským hradem vlevo městská kompanie myslivců v své krásné uniformě.

Mezi tím na place hlavního chrámu sv. Víta před kaplí sv. Vojtěcha shromáždili se všickni páni stavové království českého, jakož i všickni nejvyšší zemští páni ouředníci, tajné rady, komorní páni jejich milostí, vysoce slavné gubernium, i ostatní všickni, jenž k přijetí našeho krále a královny ustanoveni byli. Jeho excellencí náš nejvyšší pan burgkrabí s nejvyššími zemskými pány ouředníky přistoupiv k vozu, jejich milosti krále a královnu v českém jazyku přivítal, a král v německé řeči odpověděl.

Jeho knížecí osvícenost pan arcibiskup pražský, páni biskupové, všickni páni kanovnici slavné kapitoly, též všickni páni prelátové stáli před dveřmi hlavního chrámu, kdež pan arcibiskup v latinské řeči jejich milosti přivítal, a Jeho milost císař zase latině odpověděl

Nato jejich milosti odebrali se do chrámu, a před nimi všichni páni duchovní všickni páni ministři a magistrát; ve dveřích od pana arcibiskupa byli svěcenou vodou pokropeni. Po vykonané modlitbě bylo Te Deum Laudamus, po kterémž opět jejich milostem pan arcibiskup udělil svatého požehnání, a odebrali se obyčejným řádem na královský hrad do svých pokojů.

Jakož sme výše pravili, že přes 30 tisíc lidu k podívání se sešlo, tak veškeren ten lid stoje hned od Vyšehradské brány na všech stranách, až k královskému hradu, jedním hlasem volal: Vivat! Zdráv buď náš král český, zdráv buď František císař římský!

 Při této příležitosti český národ zase své slušné cti a pochvaly došel; neboť se při tom hlučném shromáždění lidu všecko v nejlepším pořádku a s největší uctivostí dálo, tak jakož sobě o kterém nejmravnějším národu pomysliti můžeme. Zdráv buď národe, kterýž sobě pokaždé před svým slavným mocnářem příslušnou čest získati umíš!

Jest slušno, abychom také některé vzácnější osoby poznamenaly, kteréž k slavnému korunování přijely…

Na druhém nádvoří pražského hradu Františkův korunovační míjel kašnu, kterou v roce 1686 nechal zřídit císař Leopold I, a které zde stojí dodnes.
Její bohatou figurální výzdobu završuje koule vzpíraná třemi lvy chrlícími vodu. Nad nimi byl umístěn plechový císařský orel s českým lvem na hrudním štítě. Tento císařský symbol byl po roce 1918 z kašny odstraněn, v roce 2020 však byl v podobě kopie (zhotovené dle dochovaného originálu) navrácen zpět.

 

A komu by jeden císařský orel na pražském hradě nestačil, nechť vystoupá na velkou jižní věž katedrály sv. Víta. Zde se nachází věžní hodinový stroj z roku 1589, který byl v roce 1688 místo původního lihýře nově opatřen přesnějším kyvadlem. Zdokonalení provedl hodinář Petr Neumann, který jej navíc doplnil kontrolním ciferníkem, zakomponovaným právě do znaku císařského orla a českého královského lva.

 

 

Kraméryusowy Cýs. král. Wlastenské Nowiny, Nro. 32, 11. srpna 1792, s. 268-270:

Dne 2. toho večer zahrada pana hraběte Hacfelda co nejkrásněji byla osvícena, a v témž domě drželi bál, při kterémž také jejich milosti císař a císařovna, též jejich královské vyvýšenosti arciknížata přítomni byli.

Téhož dne přijela sem do Prahy její královská vyvýšenost arcikněžna Marie Anna, zdejšího štyftu abbatyše, která při korunování její milosti císařovny na královskou českou stolici, dne 11. toho svůj ouřad zastávati bude.

Dne 4. u nejvyššího pana burgkrabího jeho excellencí pana hraběte z Rotenhánu byla slavná tabule, a v večer bál na Hradčanech v domě pana hraběte Rudolfa Černína, při kteréž příležitosti přední strana toho paláce s velikým nákladem byla osvícena. V sálu hořelo 900 voskových světel, a kůr nejvýbornějšími muzikanty byl osazen. Také se zde nalézali jejich královské vyvýšenosti arcikněžna Marie Anna a arcikníže Leopold a Jozef, kteřížto i tancovali.

V těch dnech jejich milosti císař a císařovna vyjeli na procházku k sv. Prokopu, kdež se také podívali do skály, v kteréž někdy sv. Prokop přebýval.

Skrze větší počet lidu, kterýž se ke korunování do Prahy sejde, jeho knížecí milost náš pan arcibiskup za ten čas v postních dnech až do polovice srpna maso jísti povolil.

Dne 6. její excellencí paní hraběnka z Žižkovic v hraběcí bukvoyské zahradě na Slichově [Zlíchov]za Oujezdskou branou večer dávala bál, při kterémž se veliké množství vrchnosti nalézalo. Toto krásné stavení ještě více ozdobeno a velikým množstvím světel přiokrášleno bylo.

Jeho cís. král. milost ouřadu dědičného korouhevníka z rytířského stavu, kterýž ouřad ještě osazen nebyl, císařské královské radě panu Adamovi Engelbertovi Vořikovskému rytíři z Kundratic, kterýž již loňského roku při korunování slav. pam. Leopolda Druhého tento ouřad zastával, nejmilostivěji propůjčil.

Korunovace císaře Františka II. v chrámu sv. Víta na Pražském hradě 9. srpna 1792
(Wahre Vorstellung den Königlichen Böhmischen Krönung Kasiers Franz des II. zu Prag)
- ilustrační příloha spisku Krönungs-Ceremoniel des Kaisers Franz des Zweyten und der Kaiserin Maria Theresia..., vydaném ve Vídni roku 1792.

 

Toho týdne v outerý dne 7ho k 8mé hodině ranní při královském dvoře sešli se všickni císařští král. komorníci, tajné rady a ministři v obyčejném dvorském smutku, jakož také všickni páni stavové království českého a markrabství moravského. Jeho milost císař podle obyčejného pořádku nejprve odebral se ze svého hradu do královské modlitebnice v hlavním byla chrámu sv. Víta, kdež děkan slavné kapitoly zpíval Přijď svatý Duše, pak slavná mše sv. držána byla.

Po mši sv. jeho milost císař týmž pořádkem šel nazpátek do královského hradu a odebral se do velikého sálu, kdež pro jeho milost drahý a velmi nákladný královský trůn přichystán byl. Když se jeho milost císař na trůn posadil, nejvyšší zemský pan hofmistr pokloniv se jeho milosti co nejuctivěji, jménem jeho milosti krále k panům stavům v českém jazyku promluvil, na kterouž mu opět v českém jazyku nejvyšší pan burgkrabí odpověděl.

Nato nejvyšší pan kanclíř, přistoupiv k jeho milosti králi, a dostav od něho znamení, panům stavům přísahu věrnosti v českém jazyku přednesl; pak jeho milost v německém jazyku k stavům promluvil a poručil žádosti neb postulata nejvyššímu panu burgkrabímu odvésti, začež nejvyšší pan bugkrabí jménem stavů co nejuctivěji poděkoval.

Potom byla čtena přísaha věrnosti, nejprve v Českém jazyku a pak v německém, kterouž páni čeští stavové a moravští páni deputyrovaní říkali. Světští stavové zdvihli 3 prsty a duchovní pravou ruku na prsy položili. Nato všickni s nejhlubší poklonou poděkovali a jeho milost císař do svých pokojů se odebral.

Toho dne večer v hraběcím hacfeldském domě byl podruhé bál, při krerémž se také naše nejmilostivější a nejvyšší vrchnost nalézala a zdržela se zde až do 11te hodin. Zahrada byla zase co nejkrásněji osvícena.

Dne 8. ráno před Poříčskou branou u invalidského domu 5 patalionů granatýrů pod správou pana generála knížete Aueršperka měli ve zbrani cvičení. Jejich milosti císař a císařovna, též jejich královské vyvýšenosti přítomni.

Téhož dne sešlo se veliké množství lidu do měst pražských k slavnému korunování našeho mocnáře Františka krále českého a císaře římského toho jména druhého.

Den 9. srpna byl pro nás ten velmi slavný a radostný den, na kterýž jsme svého krále Františka pod českou drahou korunou spatřili. Veliké plesání veškerého lidu a obecní radost po celém našem hlavním městě toho nedopouští, abychom v tomto krátkém času kterýž nám zbývá, celou tuto slavnost vypsali. K této slavnosti hned ráno určené vojsko v největší parádě, též s muzikou, jakož také městské gardy, pěší a na koních i městští myslivci na svá uložená místa vytáhli. Pořádkové řemeslníků a společnosti kunstýřů s svými praporci a muzikou také hned ráno na svých místech stáli.

Při korunování obyčejným řádem třikráte z kusů stříleli a na všecky zvony zvonili. Po slavném korunování vyhazovali peníze zlaté a stříbrné mince na kterých z jedné strany jest královská česká koruna s tímto nápisem: Imp. Caes. Franciscus. II. P. F. Aug. Hungar, Bohem Rex, Archid Aust. Coronatus Pragae, IX. Aug. MDCCXCII. Na druhé straně jest český lev, drže v pravé noze uherský kříž. Vzhůru a v levé noze rakouský erb, nahoře nápis: Lege et Fide.

Toho dne večer celé město bylo osvíceno a radovánky se stálým voláním: Zdráv buď František! takměř celou noc trvaly.

 

Detailní popis navazující korunovace Františkovy choti Marie Teresie (1772-1807) českou královnou přináší další tři čísla Kramériusových vlastenských novin v příspěvcích nazvaných Pořádné vypsání slavného korunování její milosti císařovny, jakožto královny české, Marie Terezie, kteráž dne 11. srpna naši královskou českou korunu přijala, in: Kramériusovy cís. král. vlastenské noviny:

  • Nro. 33, 18. srpna 1792, s. 271-280;
  • Nro. 34, 25. srpna 1792, s. 281-285;
  • Nro. 35, 1. září 1792, s. 291-293.

Korunovační hostina ve Vladislavském sálu Pražského hradu
(Vorstellung der königlichen, wie auch der königl. Obersten Landes Officiers Taffeln am Krönungtage Sr. Kaiserl. königl. Majestät Franz II.)
- ilustrační příloha spisku Krönungs-Ceremoniel des Kaisers Franz des Zweyten und der Kaiserin Maria Theresia...

 

Srovnej též s:

 - Tagebuch der böhmischen Königskrönung im Jahre 1792. Prag 1792, 246 s.
       books.google.cz/books?id=JLMAAAAAcAAJ

- Krönungs-Ceremoniel des Kaisers Franz des Zweyten und der Kaiserin Maria Theresia gebohrnen königlichen Prinzessin beyder Sizilien, als König und Königin von Böheim, samt der umständlichen Beschreibung der Feyerlichkeiten in Prag, aus ächten Quellen, mit den geometrisch gezeichneten und in Kupfer gestochenen Reichskleinodien des Königreichs. Wien, 1792.
       books.google.cz/books?id=_TjhOt8a_9oC

 

 

Korunovační průvod Leopolda II. na Staroměstském rynku roku 1791
- výřez z jedné ze sady 12 mědirytin Kašpara Plutha vydaných tiskem Gottlieba Haase
(Archiv hl. města Prahy katalog.ahmp.cz/pragapublica)

 

 

Korunovace císaře Františka II. českým králem byla organizována podobně, jako ceremonie konaná o rok dříve pro jeho otce Leopolda II. František ale nařídil, aby bylo nákladné slavnostní vítání bylo omezeno. Učinil tak s ohledem na válečný stav i státní smutek, který trval po náhlém Leopoldově smrti. Srovnání okázalosti obou korunovací lze snadno provést dalším nahlédnutím do Kramériusových cís. král. vlastenskýn novin, konkrétně jejich Zpráv o slavném korunování na královskou českou stolici:

  • Nro. 36, 3. září 1791, s. 281-288;
  • Nro. 37, 10. září 1791, s. 290-296;
  • Nro. 38, 17. září 1791, s. 297-304;
  • Nro. 39, 24. září 1791, s. 305-311;
  • vše online dostupné na books.google.cz/books?id=XChjAAAAcAAJ

 

Srovnej s: Böhmische Krönungsfeier Sr. Majestät Leopold II. Römischen Kaisers, und Marie Louise, Römischen Kaiserinn: Eine ausführliche Beschreibung des Einzuges beider kaiserl. Majestäten zu Prag, wie auch der Höchst denselben von den königlich-böhmischen Ständen zu leistenden Huldigung... Prag 1791, 74 s.; online dostupné na books.google.cz/books?id=S3NkAAAAcAAJ

 

Srovnej též s: DEBROIS, Johann: Aktenmaessige Kroenungs-Geschichte des Koenigs von Boehmen Leopold des Zweiten und Marie Louisens: Aktenmäßige und vollständige Sammlung der Verordnungen, welche in Bezug auf die böhmische Krönung Leopolds des II. und Seiner durchlauchtigsten Gemahlinn erlaßen wurden, 1.-3. Heft. Prag 1791-1792; ; online dostupné na books.google.cz/books?id=dpm6OUBi-kEC
 

Srovnej též s: DEBROIS, Johann: Urkunde über die vollzogene Krönung Seiner Majestät des Königs von Böhmen Leopold des Zweiten und Ihrer Majestät der Gemahlinn des Königs Maria Louise, gebornen Infantinn von Spanien. Prag, 75 s.; několik vydání online dostupných na:

 

Související příspěvky:

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy

   (varia)

Unikátnost těchto pomníků a pamětních desek zachovaných na našem území si uvědomíme obzvláště poté, co se seznámíme se zněním § 26 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, který definuje přestupek „Neodstranění nebo zřízení nedovolených pomníků“: 1. Politický (státní policejní) úřad může naříditi, aby byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné památky umístěné na veřejném místě...

Píseň ke cti Jeho Milosti Františka I.

Národní hymna z roku 1797 a její české překlady

Vojenská přísaha z roku 1792 (a srovnání s texty 1769-1813)