Císařská hymna 1797

26.08.2007 11:12

Naposledy upraveno: 28.10.2021

 

Gott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!
Lange lebe Franz der Kaiser,
In des Glückes hellstem Glanz!
Ihm erblühen Lorbeer-Reiser
Wo er geht, zum Ehren-Kranz!
|: Gott! erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

Laß von seiner Fahnen Spitzen
Strahlen Sieg und Fruchtbarkeit!
Laß in seinem Rathe sitzen
Weisheit, Klugheit, Redlichkeit;
Und mit Seiner Hoheit Blitzen
Schalten nur Gerechtigkeit!
|: Gott! erhalte unsern Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

Ströme Deiner Gaben Fülle
Über Ihn, Sein Haus und Reich!
Brich' der Bosheit Macht; enthülle
Jeden Schelm- und Bubenstreich!
Dein Gesetz sey stets Sein Wille;
Dieser uns Gesetzen gleich!
|: Gott! erhalte unsern Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

Froh erleb' er Seiner Lande,
Seiner Völker höchsten Flor!
Seh' sie, Eins durch Bruder-Bande,
Ragen allen andern vor;
Und vernehme noch am Rande
Später Gruft der Enkel Chor:
|: Gott! erhalte unsern Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz! :|

 

Dodatky k příspěvku:

Karel Sáček - Lubomír Uhlíř

Píseň, jejíž text složil roku 1797 na melodii Josefa Haydna st. Lorenz Leopold Haschka, se stala jedním ze symbolů rakouského boje proti Francii a habsburským vojákům pomáhala překonávat služební strasti. S jejím textem na rtech například vstupovali do dobyté Paříže.

Melodie se v nezměněné formě užívala až do roku 1918, text se ale pětkrát změnil:

1) V období 1797-1826 (tj. za vlády Františka II./I.) se užíval text, jehož autorem byl Haschka: „Gott erhalte Franz, den Kaiser.

2) V období 1826-1835 (tj. za vlády Františka I.) se užívala upravená verze Haschkova textu, vytvořená neznámým básníkem. Působivý zvukový záznam této verze lze snadno získat prostřednictvím internetu, nař. na www.youtube.com/watch?v=8llhDc6c5ko

3) V období 1835-1836 (tj. za vlády Ferdinanda I.) pro Ferdinandovu korunovaci vytvořil básník Karl von Holtei text „Gott erhalte unsern Kaiser, unsern Kaiser Ferdinand!“, který si však nezískal oblibu.

4) V období 1836-1848 (tj. za vlády Ferdinanda I.) se užíval text, jehož autorem byl Zedlitz: „Segen Öst'reichs hohem Sohne, unserm Kaiser Ferdinand“.

5) V období 1848-1854 (tj. v počátečních letech vlády Františka Josefa I.) oficiální text hymny zcela chyběl, proto se například příležitostně používala původní verze z roku 1797.

6) V období 1854-1918 (tj. v dalších letech vlády Františka Josefa I. a za vlády Karla I.) se užíval text, neobsahující jméno panovníka, jehož autorem byl Johann Gabriel Seidl: „Gott erhalte, Gott beschütze“.

 

Císař František II./I. jako český král. Jezdecká socha Josefa Maxe, která se stala základem pomníku Hold českých stavů, známého spíše podle svého architekta jako Krannerova kašna. Byla slavnostně odhalena v Praze v roce 1850. Originál se v současnosti nachází v Lapidáriu Národního muzea, v roce 2002 byla jedna kopie odhalena ve Františkových Lázních a druhá o rok později na původním místě  v Praze. (Foto: K. Sáček)

 

Český překlad národní písně, zhotovený Dominikem Kinským pod názvem Císaři Františkovi, králi českému, byl vydán tiskem dne 2. ledna 1816 v Prvotinách pěkných umění, které tvořily přílohu Vídeňských novin redigovaných Janem Hromádkem.

Jeho text „s malým přesazením některých slov… vytaženého a zpívaného u příležitosti slavného příjezdu Jeho Jasnosti do Plzně od lidu českého v Rokycanech, a odtud po silnicích až do Plzně a v Plzni v pořádku rozestaveného dne 15. června 1820“ viz Jozef Vojtěch SEDLÁČEK: Paměti Plzenské, Plzeň 1821, s. 65-66 (Zbírka některých písní příležitosných na Jeho Císařskou Královskou Mejestátnost a Jejich Císařské Výsosti Jána a Raynera, nejosvícenější arciknížata nejjasnějšího domu rakouského; online dostupné books.google.cz/books?id=MpBbAAAAcAAJ - srov. Jiří RAK:  Zachovej nám, Hospodine, Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha, 2013, s. 33-34; Sedláčkova kniha z roku 1821 navíc na s. 77-110 obsahuje také Obšírné popsání všech slavností v přítomnosti nejjasnějšího rakouského dvora dne 15, 16. a 17. června 1820 v kraji plzeňském a v Plzni udalých):

 

Bože, zachovej nám krále,
Františka všem milého,
V chrámě slávy stkvěj se stále
Jméno vládce moudrého.
Pleť mu naše láska k chvále
Věnce z srdce vděčného.
Bože, zachovej nám krále,
Františka všem milého!

 

Nad říšemi kvetoucími
Mírným žezlem panuje,
Šlechetností, mravy ctnými
Víc než mocí panuje;
Mezi jeho poddanými
Právo svatě trůnuje.
Bože, zachovej nám krále,
Františka všem milého!

 

Ctnostmi trůn svůj ozdobiti,
Jest mu péče předrahá,
Národy si podrobiti,
K zbrani žhoucí nesahá;
Pokojem je oblažiti,
O to jen se namáhá.
Bože, zachovej nám krále,
Františka všem milého!

 

Poroby nás zbaviv bídné,
Svobodou ctně zblažil nás –
Za to v rozhlehlé a klidné
Říši květ mu zlatý čas:
Slyš, než světla sídla zhlídne,
Statných vnuků vroucí hlas.
Bože, zachovej nám krále,
Františka všem milého!

 

Na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obhájila studentka Lenka Petáková svou magisterskou diplomovou práci Hudba a její podíl a význam v Hromádkových vídeňských „Prvotinách pěkných umění“. Autorka sice uvádí několik zajímavých detailů a souvislostí, na základě jí zpracované charakteristiky se však nikdo nedozví, že se jedná o překlad císařské hymny (viz is.muni.cz/th).

 

V roce 1830 byl v Praze tiskem vydán nový český překlad první verze (1797-1826), jehož autorem byl gymnazijní profesor Jan Janda. Podle výše uvedené knihy dr. Raka dosáhl právě tento text v Čechách největší popularity a pod označením „národní píseň“ či „oblíbená národní píseň“ zazníval při většině slavnostních i zcela všedních příležitostí. Polemiku s tímto tvrzením nabízí zcela nenápadná poznámka Karla Hynka Máchy v jeho Deníku na cestě do Itálie roku 1834: Kouowiz. Remenář, co zpívával: Gott erh: – co se už víc u nás nezpívá. (Kouowiz je nezjištěná lokalita v blízkosti Cilli, dnes slovinského Celje).

Kromě knihy Zachovej nám, Hospodine (s. 34) lze Jandův text nalézt také v HODÍK, M. - LANDA, P. Švejk - fikce a fakta, Praha 2006 s. 85, která zachovává původní přepis z první třetiny 19. století:

Bože! zachovej nám krále
Františka nám dobrého!
Dej ať živ jest s námi stále
V blesku štěstí pravého!
Jemu všudy věnce k chvále
Kveťte z kroku každého!
|: Bože! zachovej nám krále
Františka nám dobrého! :|

Z Jeho praporců dej víti
Vítězství a strašlivost!
V radě Jeho sídlem býti
Rozum, moudrost, poctivost!
Z výsosti se jeho stkvíti
Milost a spravedlivost!
|: Bože! zachovej nám krále
Františka nám dobrého! :|

Vylej na Něj též i jeho
Země hojnost darů svých!
Zahub mocnost lidu zlého,
Odkrej mysli nezbedných!
Zákon tvůj buď vůli Jeho;
Základem ta práv našich!
|: Bože! zachovej nám krále
Františka nám dobrého! :|

Dej ať dočká radování
Národů svých hojný květ!
Spatří v svorném vynikání
čníti je nad širý svět;
A po dlouhém panování
Sbor svých vnuků slyší pět:
|: Bože! zachovej nám krále
Františka nám dobrého! :|

Za zajímavé lze také považovat, že v roce 1830 byl publikován překlad verze oficiálně platné pouze do roku 1826. Vysvětlení této nesrovnalosti přímo nabízí znění IV. sloky upravené verze (1826-1835), kterou by česky hovořící obyvatelstvo zcela jistě odmítlo přijmout: "Er zerbrach der Knechtschaft Bande, hob zur Freiheit uns empor. Früh erleb’ er deutscher Lande, deutscher Völker höchsten Flor..." - tedy volně přeloženo: "On zničil pouta poroby, k svobodě nás pozvedl, brzy dočká se německé země, německých národů největšího rozkvětu...".

 

Ilustrační fotografie: císařská a česká královská symbolika v tympanonu středního štítu průčelí celnice z roku 1808-1811. Někdejší kostel hybernů na Náměstí Republiky v Praze. (foto: K. Sáček)

 

Další autentický český překlad císařské hymny vychází z Ferdinandovy korunovační verze od Karla von Holtei (1835-1836). Zaznamenal ji Karel Schwarzenberg ve své knize Obrazy českého státu od roku 1526 do roku 1918, vydané v roce 1939, ve které na straně 27 uvádí následující text: „Když pak Haydnova píseň se stala hymnou národů domu Rakouského, tu i v Čechách byla zpívána; její prvotní český tvar ovšem odpovídá české státnosti – je to česká hymna královská, a tak ji zde do písmene podáváme."

Odkaz na výše uvedené starší překlady hymny vyvrací Schwarzenbergovo tvrzení o „prvotnosti českého tvaru“ jím přetištěného. Je však zajímavé, že také v této verzi se hovoří o panovníkovi pouze jako o českém králi (srovnej Špalíček - digitální knihovna kramářských tisků Národního muzea, www.dbase.cz/spalicek):

Národní píseň

Bože zachovejž nám Krále
Ferdinanda drahého!
A tvá silná ruka k chvále
Veď jej vládce dobrého;
By, co druhý Otec stále
Vlád dle zákona tvého;
Bože, zachovejž nám Krále
Ferdinanda milého!

By vždy v Jeho Radě měly
Moudrost, spravedlivost hlas
A své starosti ať zdělí
Mezi věčnost, mezi čas;
Ať dědictví pozůstalé
Šetří co daru Tvého:
Bože, zachovejž nám Krále
Ferdinanda drahého!

Přej Mu mír a přej Mu štěstí
Když do boje vlast volá;
Jeho zbrani dej vítězství,
Ať všem bouřím odolá;
Aby stál na pevné skále
Hrad mocnářství celého;
Bože, zachovejž nám Krále
Ferdinanda milého!

Vše se mění v tomto světě
Klam zemí pohybuje;
Jen kde věrnost, láska květe
Stálost věčně panuje;
Stará naše věrnost dále
Oblaž Otce dobrého;
Bože, zachovejž nám Krále
Ferdinanda drahého!

 

Srovnej též s moravskou verzí Národní hymna od Františka Ullricha, ředitele na hlavní a reálné škole v Prostějově. Ta byla sice vydána až v roce 1854, oslavuje však císaře Františka - digitalniknihovna.cz/mzk

 

Navazující odkazy:

Österreichische Kaiserhymnen de.wikipedia.org

Austria-Hungary www.nationalanthems.us/forum

Hymna - Kaiserlied (Gott erhalte) kvh-ostrava.cz/hymna.htm

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/cisarska-hymna.html