Dienstreglement für das k. k. Heer 1873-1878: obsah a český překlad

23.09.2020 16:35

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 25.09.2020

 

V roce 1873 byl vydán první díl nového služebního řádu pro císařsko-královské vojsko (známý též pod označením A-10, a), o rok později díl druhý (A-10, b). V letech 1876-1877 pak bylo vydáno několik dílů třetích, věnovaných jednotlivým druhům vojsk - na rozdíl od prvních dvou, obsahujících společná ustanovení. Tento nový řád nahradil dvoudílné služební řády platné od roku 1860: Dienst-Reglement für die kaiserlich-königliche Infanterie a Dienst-Reglement für die kaiserlich-königliche Kavallerie.

Díky Ferdinandu Čenskému, Patriku Blažkovi, Václavu Karhanovi či Ladislavu Malému bylo postupně vytvořeno několik českých překladů jednotlivých dílů tohoto řádu, z nichž některé byly digitalizovány a jsou v současnosti volně dostupné prostřednictvím portálu Kramerius - Národní knihovny ČR (nkp.cz) či Digitální studovny Ministerstva obrany (army.cz). A i když se nejedná o překlady kompletního znění původního předpisu, nýbrž pouze jeho „výpisů“, obsahují vše podstatné pro každého vojáka, který si je nemohl přečíst v německém originále.

V současnosti můžeme služební řád vnímat jako důležitý pramen pro poznání fungování armády i všedního života jednotlivých vojáků, v jeho českých překladech lze navíc sledovat vývoj české vojenské terminologie. Při srovnávání jejich obsahu je nutné mít na paměti, že k jednotlivé díly služebního řádu byly postupně doplňovány a upravovány, na což u dodatečných výtisků - např. z roku 1909 - upozorňuje označení „druhého vydání“ (zweite Auflage).

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Erster Theil. Wien, 1873.

     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ224404800
       data.onb.ac.at/rep/10755994

     books.google.cz/books?id=M1IgT9XkEWsC

 

ČENSKÝ, Ferdinand:

  • Úplný výtah z Řádu vojenského cvičení, daného c. k. pěšímu vojsku. Díl I. Těšín, 1881.

  • Výtah z Řádu služby pro cís. král. vojsko. Díl I, podle druhého německého vydaní Řádu služby z r. 1873. Těšín, 1886.


KARHAN, Václav:

 

         

 

 

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Erster Theil. Wien, 1873.   ČENSKÝ, F: Řád služby daný císařsko-královskému vojsku, pokud se týče poddůstojníkův a mužstva veškerých sborů vojenských. Díl I. Těšín, 1874.
     Kurzívou: Dienst-Reglement für das kaiserliche und königliche Heer. Erster Theil, zweite Auflage. Wien, 1909.        Kurzívou: KARHAN, V.: Služebný řád pro cís. a král. vojsko, výtah. Díl I. Praha, 1909.

 

I. Abschnitt. Pflichten und Verhaltungen des Soldaten überhaupt

 

Čásť první. O povinnostech vojenských vůbec a o tom, jak se voják chovati má

   

     Hlava I. Vojákovy povinnosti a chování vůbec

§ 1 Beruf und Soldatenpflichten im Allgemeinen   § 1 O povolání a všeobecných povinnostech stavu vojenského
         Povolání a všeobecné povinnosti stavu vojenského
§ 2 Gottesfurcht   § 2 O bohabojnosti
         Bohabojnost
§ 3 Moralität   § 3 O mravnosti
         Mravnost
§ 4 Betragen   § 4 O tom, jak se vojín chovati má
         Chování
§ 5 Gemeingeist und Einigkeit   § 5 O duchu pospolitosti a o svornosti
         O duchu společenském a o svornosti
§ 6 Verhalten vor dem Feinde   § 6 Jak se má chovati vojín před nepřítelem
         Chování před nepřítelem
§ 7 Teilnahme an Vertretungskörpern, Vereinen, Versammlungen, Demonstrationen, sowie Betheiligung an der öffentlichen Presse   § 7 O zúčastnění se v zastupitelstvech, spolcích, hromadách, demonstracích a ve veřejném tisku
     Teilnahme an Vereinen, Versammlungen, Demonstrationen, Vertretungskörpern sowie Betheiligung an der öffentlichen Presse        Zúčastnění se ve spolcích, shromážděních, demonstracích, zastupitelstvech a ve veřejném tisku
     
     

II. Abschnitt. Grundsätzliche Bestimmungen

 

Čásť druhá. Základní ustanovení

   

     Hlava II. Zásadná ustanovení

§ 8 Dienst   § 8 O službě
         Služba
§ 9 Verhaltnis der Ueber- und Unterordnung   § 9 O poměru představenosti a podřízenosti
     Verhaltnis der Über- und Unterordnung        Poměr nadřadnosti a podřadnosti
§ 10 Dienstordnung   § 10 O pořádku služebním
         Služebný pořádek
     
     

III. Abschnitt. Verhaltungen des Untergebenen (Niederen)

 

Čásť třetí. O tom, jak se má zachovati podřízený (nižší)

   

     Hlava III. Jak se má zachová podřízený

§ 11 Subordination   § 11 O subordinaci (podřízenosti)
         Subordinace
§ 12 Strafen   § 12 O trestech
         Tresty
§ 13 Bitten   § 13 O prosbách
         Prosby
§ 14 Beschwerden   § 14 O stížnostech
         Stížnosti
§ 15 Ansprache und Benehmen bei Meldungen   § 15 O tom, jak se mluví k vojákovi, a jak se chová voják, když se hlásí
     Verkehr mit Vorgesetzen (Höheren)        Obcování s představenými (vyššími)
     
     

IV. Abschnitt. Verhaltungen des Vorgesetzten (Höheren)

 

Čásť čtvrtá. O tom, jak se má zachovati představený (vyšší)

   

     Hlava IV. Jak se zachová představený (vyšší)

§ 16 Disziplin   § 16 Kázeň (disciplina)
         Disciplína
§ 17 Behandlung der Untergebenen (Niederen)   § 17 Jak s podřízenými (nižšími) třeba nakládati
         Jak se nakládá s podřízenými (nižšími)
§ 18 Schonung und Erhaltung von Mann und Material   § 18 O tom, jak je třeba šetřiti vojína a látek, a jak jich zachovávati
         Jak třeba vojáka i materialu (látek) šetřiti a je uchovávati
§ 19 Befehlgebung   § 19 O vydávání rozkazův
         O rozkazování
§ 20 Stellvertretung im Kommando   § 20 O zastupování ve velitelství
         O zastupování ve velitelstvu
     
     

V. Abschnitt. Kasern- und Quartier-Vorschriften

 

Čásť pátá. Předpisy pro vojárny a byty vůbec

   

     Hlava V. Předpisy o kasárnách a bytech

§ 21 Kasern-Ordnung   § 21 O pořádku ve vojárnách
     Kasernordnung        Pořádek v kasárnách
§ 22 Zimmer-Ordnung   § 22 O pořádku ve světnicích
     Zimmerordnung        Pořádek ve světnici
§ 23 Maroden-Zimmer   § 23 O světnicích churavcův
     Marodenzimmer        Světnice churavců (marodů)
§ 24 Stall-Ordnung   § 24 O pořádku v konírnách
     Stallordnung        O pořádku v konírnách
§ 25 Kasern- und Quartier-Visitirung   § 25 Prohlížení vojáren a bytův
     Kasern- und Quartiervisitirung        Prohlídka kasáren a bytů
     
     

VI. Abschnitt. Dienstbetrieb im Allgemeinen

 

Čásť šestá. O tom, jak se služba vůbec koná

     Dienstbetrieb im allgemeinen

 

     Hlava VI. O tom, jak se služba vůbec koná

§ 26 Tages-Ordnung   § 26 O denním pořádku
     Tagesordnung        Denní pořádek
§ 27 Tagwache und Retraite   § 27 O úsvitce a večerce
         Budíček a retrét
§ 28 Inspektions-Dienst   § 28 O dozorní službě
     Inspektionsdienst        Dozorná (inspekční) služba
§ 29 Rapport   § 29 O oznamu (raportu)
         Rapport
§ 30 Menage   § 30 O menáži
         Menáž
§ 31 Ausgeben und Verlautbaren der Tags-Befehle   § 31 O vydávání a vyhlašování rozkazův
         Vydávání a prohlašování denních rozkazů
§ 32 Erkennungszeichen   § 32 O poznacích
         Poznaky
§ 33 Ausgehen der Mannschaft   § 33 O vycházení mužstva z kasáren nebo z bytův
         Vycházení mužstva
§ 34 Meldungen   § 34 O hlášení se
         Hlášení (oznamování)
§ 35 Benehmen bei Erkrankungen   § 35 Jak třeba zachovati se k vojákům onemocnělým
         Jak se chová voják, když onemocní
§ 36 Aertzliche Visitirungen   § 36 O lékařských prohlídkách
     Ärtzliche Visitirungen        Lékařské prohlídky
§ 37 Adjustirung   § 37 O přístroji
         Odění (adjustování)
§ 38 Ausrückungen   § 38 O tom, když vojsko vytáhne
         Vyrukování
§ 39 Naturalien- und Service-Fassungen   § 39 O přijímání naturálií a potřeb na palivu, svítivu a slámě
     Naturalien- und Servicefassungen        Fasování naturalií a servicu
§ 40 Baden und Schwimmen   § 40 O koupání a plování
         Koupání a plování
     
     

VII. Abschnitt. Besondere Dienste

 

Čásť sedmá. Zvláštní služby

   

     Hlava VII. Služby zvláštní

§ 41 Ordonnanz-Dienst   § 41 O službě ordonancí
         Ordonanční služba
§ 42 Brief-Ordonnanz-Dienst   § 42 O listovní ordonanční službě
     *) Mit den 5. Nachtrage gestrichen        - - -
§ 43 Verhaftungen   § 43 O zatýkání
         Zatýkání
§ 44 Eskortirung von Arrestanten und Kriegsgefangenen   § 44 O průvodu vězňů a válečných zajatců
         Eskortování vězňů a válečných zajatců
§ 45 Kommanden und Transporte   § 45 O velítkách a dopravách (o komandech a transportech)
         Komanda a transporty
     
     

VIII. Abschnitt. Ehrenbezeigungen

 

Čásť osmá. O poctách

         Hlava VIII. Pocty
§ 46 Im Allgemeinen   § 46 O poctách vůbec
         Všeobecně
§ 47 Ehrenbezeigungen für Allerhöchst Ihre k. und k. Majestäten   § 47 - 51 O vzdávání pocty JJ. Veličenstvům a jiným vysokým osobám
         Pocty pro Jejich Veličenstva císaře Pána a císařovnu, arcivévody a arcivévodkyně, cizí mocnáře a jejich nejvyšší rodiny
§ 48 Ehrenbezeigungen für Erzherzoge und Erzherzoginen    
     
§ 49 Ehrenbezeigungen für fremde Regenten und höchstderen Familien    
     
§ 50 Ehrenbezeigungen für hohe Militär-Personen        Pocty pro vysoké vojenské a zeměbranecké osoby
     Ehrenbezeigungen für hohe Militär-, Marine- und Landwehrpersonen    
§ 51 Ehrenbezeigungen für andere hohe Würdenträger    
         Pocty pro jiné vysoké hodnostáře
§ 52 Abholen und Abgeben der Fahne   § 52 O tom, když se jde pro praporec a když se praporec odevzdává
         Převzetí a odevzdání praporu
§ 53 Begräbniß-Ordnung   § 53 O řádu pohřebním
     Begräbnisordnung        O pohřebním řádu
§ 54 Hof- und Landes-Trauer   § 54 O dvorním a zemském smutku
     Hoftrauer    
     
     

IX. Abschnitt. Festlichkeiten

 

Čásť devátá. O slavnostech

   

     Hlava IX. Slavnosti

§ 55 Im Allgemeinen   § 55 O slavnostech vůbec
         Všeobecně
§ 56 Feier des Geburts- und Namenstages Seiner k. und k. Apostolischen Majestät   § 56 O slavnosti narozenin a jmenovin Jeho c. k. apošt. Veličenstva
         Oslava narozenin a jmenin Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva
§ 57 Fahnenweihe   § 57 O svěcení praporce
         Svěcení praporu
§ 58 Gottesdienst   § 58 O službách božích
         Služby boží
     
     

X. Abschnitt. Kommando und Dienst in Garnisonen

 

Čásť desátá. O velitelstvech a o službě v posádkách

   

     Hlava X. Velení a služba v garnisonách

§ 59 Militär-Stations Kommanden   § 59 O velitelstvech vojenských stanic
     Militärstationskommanden        Vojenská velitelstva staničná
§ 60 Festungs-, Forts- und Grenz-Paß-Kommanden   § 60 O velitelstvích pevností, tvrzí a pomezních průsmykův
     Kommanden fester Plätze        Velitelstva pevností, fortů, údolních a průsmykových závěr a t. d.
§ 61 Platz-Kommanden   § 61 O velitelstvech místních
     Platzkommanden        Místní velitelstva
§ 62 Etapen-Kommanden (Kommissionen)   § 62 O velitelstvech etapních (komisech)
     *) Mit den 5. Nachtrage gestrichen        - - -
§ 63 Verlautbarung der Militär-Stations-Kommando-Befehle und der Erkennungszeichen   § 63 O vyhlašování rozkazů velitelstev voj. stanic a o poznacích
     Ausgabe der Militär-Stationskommandobefehle und Verlautbarung der Erkennungszeichen        Vydání rozkazů vojenského velitelstva staničného a prohlašování poznaků
§ 64 Garnisons-Inspektions-Dienst   § 64 O dozorné službě posádkové
     Garnisonsinspektionsdienst        Dozorná služba garnisonní
§ 65 Bereitschafts-Dienst   § 65 O službě hotovostí
     Bereitschaftsdienst        Služba hotovostní
§ 66 Alarmirungen   § 66 O poplachu
         Alarmování
§ 67 Verhalten bei Feuersbrünsten   § 67 Jak třeba se zachovati při požárech
         Jak třeba zachovati se při požárech
§ 68 Spalier   § 68 O dvojřadí (špalíru)
         Špalír
§ 69 Oeffnen und Sperren der Thore in festen Plätzen   § 69 O odmykání a zamykání bran v pevných místech
     Öffnen und Schließen der Thore in festen Plätzen        Otvírání a zamykání bran v pevných místech
     
     

XI. Abschnitt. Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

 

Čásť jedenáctá. O udržení veřejného řádu a pokoje

   

     Hlava XI. O zachování veřejného pořádku a bezpečnosti

§ 70 Assistenzen   § 70 O asistencích
         Assistence
§ 71 Verhalten vor und bei einem Aufstande oder Aufruhe   § 71 Jak třeba zachovati se před povstáním nebo vzbouřením a mezi ním
         Jak třeba se zachovati před povstáním anebo vzbouřením, jakož i za nich
§ 72 Anwendung der Waffengewalt zur Bewältigung von Tumulten   § 72 O užívání branné moci, aby se pobouření přemohlo
         Užití branné moci, aby se pobouření potlačilo
     
     

XII. Abschnitt. Wachverhaltungen

 

Čásť dvanáctá. Jak třeba zachovati se strážím

     XII. Abschnitt. Wachdienst

 

     Hlava XII. Služba strážná

§ 73 Allgemeine Bestimmungen   § 73 Povšechná ustanovení
         Všeobecná ustanovení
§ 74 Abtheilen de Wachen   § 74 O oddělování varet
     Abteilen de Wachen        Oddělování stráží
§ 75 Auf- und Abziehen der Wachen   § 75 O tom, jak se varty zatahujou a jak se z nich odchází
         Zatahování a odtahování stráží
§ 76 Ablösen der Schildwachen   § 76 O vystřídání strážních postů
     Ablösen der Posten        Vystřídání postů
§ 77 Verhalten der Wachen überhaupt   § 77 Jak třeba strážím vůbec zachovati se
     Verhalten der Wachen und Posten im allgemeinen        O tom, jak stráže a postové se vůbec zachovají
§ 78 Arrestanten-Wachen   § 78 O strážích při vězněch
     Abfertigung        Odbývání
§ 79 Park-Wachen   § 79 O strážích parkových
     Ehrenbezeigungen der Wachen und Posten        Pocty stráži a postu
§ 80 Thorwachen in festen Plätzen; Wachen in detachirten Werken und Feldverschanzungen   § 80 O strážích u bran v pevných místech, o strážích na hradbách odloučených a na hradbách polních
     Arrestantenwachen und Posten        Stráže a postové při vězněch
§ 81 Schutzwachen im Kriege (Sauvegarden)   § 81 O strážích ochranných
     Parkwachen; Posten und Bewachung von Magazinen u. d. gl.        Stráže parkové; postové ke střežení magacínů a pod.
§ 82 Verhalten der Schildwachen   § 82 Jak třeba zachovati se strážným postům
     Wachen und Posten in festen Plätzen        Stráže a postové v pevných místech
§ 83 Ehrenbezeigungen der Wachen und Posten   § 83 O poctách, jež stráže a strážné posty prokazujou
     Schutzwachen im Kriege (Sauvegarden)        Ochranné stráže ve válce (sauvegardy)
§ 84 Runden und Patrullen   § 84 O obchůzkách (rundách) a o hlídkách (patrulách)
     Ronden und Patrouillen        Rondy a patrouilly
§ 85 Geschütz-Inspektionen   § 85 O dozoru u střeleb
     Inspektionen bei Geschützen, Pulver (Sprengmittel)-magazinen und Depots        Inspekce u děl. pracháren (magacínů s třaskavinami) a u dep; inspekce parkové
     
     

XIII. Abschnitt. Disziplinar-Strafrecht

 

Čásť třináctá. O trestním právu disciplinárním

     Disziplinarstrafrecht

 

     Hlava XIII. Trestní právo disciplinární

§ 86 Allgemeine Bestimmungen   § 86 Povšechná ustanovení
         Všeobecná ustanovení
§ 87 Disziplinar-Strafarten   § 87 Druhy trestů disciplinárních
     Disziplinarstrafarten        Druhy trestů disciplinárních
§ 88 Zuständigkeit zur Verhängung von Disziplinar-Strafen und Strafrecht der einzelnen Kommandanten und Vorstände   § 88 Komu náleží moc, aby disciplinární tresty ukládal, a o trestním právu jednotlivých velitelův a představenstev
     Strafbefugnisse        Právo trestati
§ 89 Vollstreckung der Disziplinar-Strafen   § 89 Jak se vykonávají tresty disciplinární
     Vollstreckung der Disziplinarstrafen        Jak se vykonávají tresty disciplinární
§ 90 Beschwerden über Disziplinar-Strafen   § 90 O stížnostech na tresty disciplinární
     Beschwerden über Disziplinarstrafen        Stížnosti na tresty disciplinární
§ 91 Ausübung und Ueberwachung des Disziplinar-Strarechtes   § 91 O užívání disciplinárního trestního práva, a o přihlížení k němu
     Ausübung und Überwachung des Disziplinarstrarechtes        Provádění disciplinárního práva trestního a přihlížení k němu
     
     

XIV. Abschnitt. Militär-Rechtspflege

 

Čásť čtrnáctá. O vykonávání vojenské spravedlnosti

     Militärrechtspflege

 

     Hlava XIV. Vojenská správa soudní

§ 92 Militär-Strafgerichtsbarkeit   § 92 O vojenské trestní moci
     Militärstrafgerichtsbarkeit        Vojenská moc trestní
§ 93 Strafanzeige   § 93 O udání trestních činův
         Trestní oznámení
§ 94 Verfahren bei Desertionen   § 94 Jakého opatření třeba při zběhlictví (deserci)
         Řízení při deserci
§ 95 Verfahren bei unnatürlichen und gewaltsamen Todesfällen   § 95 Jakého opatření třeba, umře-li někdo smrtí nepřirozenou nebo násilnou
     Verfahren bei unnatürlichen und gewaltsamen Todesfällen    
§ 96 Besitzer und Richter   § 96 O přísedících a soudcích
     Gerichtszeugen und Richter        Soudní svědkové a soudci
§ 97 Vollziehung der gerichtlichen Strafurtheile   § 97 O vykonávání soudního trestního rozsudku
     Vollziehung der gerichtlichen Strafurteile        Vykonávání soudních rozsudků trestních
§ 98 Verfahren wider unverwundet in Kriegsgefangenschaft gerathene Personen des Soldatenstandes   § 98 Jak se naloží s vojíny, kteří nebyvše raněni, do válečného zajetí se byli dostali
     Verfahren wider unverwundet in Kriegsgefangenschaft geratene Personen des Soldatenstandes        Jak se naloží s osobami souboru vojáckého, které do válečného zajetí se dostaly, ač raněny nebyly
§ 99 Taktisches Parere    
     
§ 100 Erhebung des Thatbestandes bei Militär-Straffällen durch Civil-Behörden    
     Erhebung des Tatbestandes bei Militärstraffällen durch Zivilbehörden    
§ 101 Zuständigkeit in bürgerlichen Rechtssachen   § 101 O příslušnosti v civilních právních rozepřech
         Příslušnost v civilních právních rozepřech
     
     

XV. Abschnitt. Kriegs-Artikel

 

Čásť patnáctá. Článkové vojenští

     Kriegsartikel

 

     Hlava XV. Články vojenské

     
Artikel I. Von der Subordinations -Verletzung   Článek I. O rušení podřízenosti (subnordinace)
         O porušení subnordinace
Artikel II. Von der Meuterei   Článek II. O vzpouře
         O vzpouře
Artikel III. Von der Empörung   Článek III. O odboji
         O odboji
Artikel IV. Von der Widersetzlichkeit und dem achtungswirdigen Betragen gegegn Militär-Wache   Článek IV. O zprotivení se stráži a o neuctivém chování se k ní
         O zprotivení se stráži vojenské a o neuctivém chování se k ní
Artikel V. Von der Desertion   Článek V. O zběhlictví (deserci)
         O deserci (sběhnutí)
Artikel VI. Von der eigenmächtigen Entfernung   Článek VI. O vzdálení se od vojska o své újmě
         O vzdálení se od vojska o své újmě
Artikel VII. Von der Desertions-Complot-Stiftung   Článek VII. O osnování spiknutí ku zběhlictví
         O osnování spiknutí k deserci
Artikel VIII. Von der Pflichtverletzung im Wachdienste   Článek VIII. O porušení povinnosti ve službě na stráži
         O porušení povinnosti ve službě strážné
Artikel IX. Von der Feigheit   Článek IX. O zbabělosti
         O zbabělosti
Artikel X. Von der Störung der Zucht und Ordnung   Článek X. O rušení kázně a řádu
         O rušení kázně a pořádku
Artikel XI. Von der Hintansetzung der Dienstvorschriften   Článek XI. O nešetření předpisův služebních
         O nešetření služebních předpisů
Artikel XII. Vonn der Selbstbeschädigung   Článek XII. O zmrzačení sebe sama
         O zmrzačení sebe sama
Artikel XIII. Von der unbefugten Werbung   Článek XIII. O nedovoleném verbování
         O nedovoleném verbování
XIV. Von der Ausspähung (Spionerie)   Článek XIV. O špehounství (vyzvídání)
         O špehounství (špionáži)
Artikel XV. Vom Einverständnise mit dem Feinde   Článek XV. O srozumění s nepřítelem
         O srozumění se s nepřítelem
Artikel XVI. Vom Hochverrathe   Článek XVI. O velezrádě
         O velezrádě
Artikel XVII. Von der Majestäts-Beleidigungund Beleidigung anderer Mitglieder des Kaiserlichen Hauses   Článek XVII. O uražení Veličenstva a jiných členů domu císařského
         O uražení Veličenstva a o uražení jiných členů císařského rodu
Artikel XVIII. Von der Störung der öffentlichen Ruhe   Článek XVIII. O rušení veřejného pokoje
         O rušení veřejného pokoje
Artikel XIX. Vom Aufstande   Článek XIX. O pozdvižení
         O pozdvižení
Artikel XX. Vom Aufruhr   Článek XX. O vzbouření
         O vzbouření
Artikel XXI. Von der öffentlichen Gewaltthätigkeit   Článek XXI. O zjevné moci
         O veřejném násilí
Artikel XXII. Vom Mißbrauche des Amts- und Dienstgewalt   Článek XXII. O zlém užití moci úřední a služební
         O zneužití moci úřední a služebné
Artikel XXIII. Von der Nachmachung und Verfälschung der öffentlichen Credits-Papiere   Článek XXIII. O napodobování a falšování veřejných úvěrných papírův
         O napodobování a falšování veřejných papírů
Artikel XXIV. Von der Münzverfälschung   Článek XXIV. O falšování mince
        O falšování mincí
Artikel XXV. Von der Religions-Störung   Článek XXV. O rušení náboženství
         O rušení náboženství
Artikel XXVI. Von der schweren Anzuchtsfällen   Článek XXVI. O těžkých případech smilstva
         O těžkých případech smilstva
Artikel XXVII. Von der Morde und Todtschlage   Článek XXVII. O vraždě a zabití
         O vraždě a zabití
Artikel XXVIII. Von der schweren körperlichen Beschädigung   Článek XXVIII. O těžkém uškození na těle
         O těžkém uškození na těle
Artikel XXIX. Von der Brandlegung   Článek XXIX. O žhářství
         O žhářství
Artikel XXX. Vom Diebstahle   Článek XXX. O krádeži
         O krádeži
Artikel XXXI. Von der Veruntreuung   Článek XXXI. O spronevěření
         O zpronevěře
Artikel XXXII. Vom Raube   Článek XXXII. O loupeži
         O loupeži
Artikel XXXIII. Von der Plünderung   Článek XXXIII. O drancování
         O drancování
Artikel XXIV. Vom Betruge   Článek XXXIV. O podvodu
         O podvodu
Artikel XXXV. Von der Verleumdung   Článek XXXV. O utrhání na cti
         O utrhání na cti
Artikel XXXVI. Vom Verbrechern geleisteten Vorschube   Článek XXXVI. O nadržování zločincům
         O nadržování zločincům
Artikel XXVII. Von anderen Vergehen   Článek XXXVII. O jiných přečinech
         O jiných přečinech
     

Anhang

 

Příloha

Beilage. Bestimmungen über das Anbinden und das Schließen in Spangen   Pravidla, jak se provinilec přivazuje a sponami spoutává
     

Druhé vydání 1. dílu služebního řádu 1873 - neznámý autor dopisoval úpravy typu: Rotte místo Kompagnie, Rottenmeister místo Feldwebel atd.

 

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Zweiter Theil. Wien, 1874.

     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173491107

       data.onb.ac.at/rep/107571D1

    books.google.cz/books?id=WfS3O1SMOagC

    - zweite Auflage, Wien, 1887 - archive.org/details/dienstreglement01heergoog

 

BLAŽEK, Patrik. Výtah z Řádu služby pro cís. král. vojsko. Díl II (polní služba), druhé vydání služebného řádu z r. 1874. Těšín, 1888.
      kramerius.army.cz/search/i.jsp?pid=uuid:041d3309-15ed-4c55-b850-45db0d1895e2

 

KARHAN, Václav: Služebný řád pro cís. a král. vojsko. Díl druhý. Druhé vydání Řádu z roku 1874. Písek, 1891.
      kramerius5.nkp.cz/view/uuid:690def30-571a-11dd-9b42-000d606f5dc6

 

 

         

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Zweiter Theil, zweite Auflage. Wien 1887: Služebný řád pro cís. a král. vojsko. Díl druhý. Druhé vydání Řádu z roku 1874. Písek, 1891:

 

XVI. Abschnitt

Čásť XVI.

A. Reisemärsche A. Marše cestovní
   § 1 Anordnung der Märsche    § 1 Uspořádání maršů
   § 2 Vorbereitung der Unterkunft    § 2 Připravování příbytků
   § 3 Abmarsch    § 3 Odchod
   § 4 Commando-Führung    § 4 Velení
   § 5 Marschordnung und Marschformation    § 5 Pořádek a formace na marši
   § 6 Marsch-Tempo, Gangart    § 6 Pochodové tempo, způsob chodu
   § 7 Marsch-Disciplin    § 7 Pochodová disciplína
   § 8 Rasten    § 8 Odpočinky
   § 9 Signale    § 9 Signály
   § 10 Einrücken und Verhalten in Marsch-(End-)Stationen; Marsch durch Garnisonsorte und Städte    § 10 Příchod a práce ve stanicích pochodových (posledních); marš skrze místa garnisonní a skrze města
   § 11 Abkochen    § 11 Vaření
   § 12 Besondere Bestimmungen    § 12 Zvláštní ustanovení
B. Gefechtsmärsche B. Marše bojové
   § 13 Anordnung der Gefechtsmärsche    § 13 Uspořádání maršů bojových
   § 14 Ausführung der Gefechtsmärsche    § 14 Provedení bojových maršů
C. Trainwache, Trainbedeckung, Geschützbedeckung; Requisition und Fouragirung C. Trénová stráž, trénový průvod, dělostřež, requisice a furažování
   § 15 Trainwache und Trainbedeckung    § 15 Trénová stráž a trénový průvod
   § 16 Geschützbedeckung    § 16 Dělostřež
   § 17 Requisition und Fouragirungen    § 17 Requisice a furažování
D. Militär-Transport auf Eisenbahnen und zu Wasser zu Wasser D. Vojenská doprava po železnicích a po vodě
   § 18 Militär-Transport auf Eisenbahnen    § 18 Vojenská doprava po železnicích
   § 19 Militär-Transport zu Wasser    § 19 Vojenská doprava po vodě
   

XVII. Abschnitt. Lager

Čásť XVII. Tábor

A. Anordnung der Lager A. Uspořádání táborů
   § 20 Allgemeine Bestimmungen    § 20 Ustanovení všeobecná
   § 21 Lagerplätze    § 21 Tábořiště
   § 22 Lagerform    § 22 Podoba tábora
   § 23 Ausmittlung der Lagerplätze  
   § 24 Beziehen des Lagers    § 24 Rozbití tábora
B. Commando und Dienst im Lager B. Velení a služba v táboře
   § 25 Lager-Commando    § 25 Táborní velitelstvo
   § 26 Dienstbetrieb im allgemeinen    § 26 O tom, jak služba vůbec se koná
   § 27 Inspektions-Dienst    § 27 Služba dozorná
   § 28 Ordonanz-Dienst    § 28 Služba ordonanční
   § 29 Wachdienst    § 29 Služba strážná
   § 30 Bereitschafts-Dienst    § 30 Služba hotovostní
   § 31 Militär- und Sanitäts-Polizei    § 31 Policie vojenská a zdravotní
   § 32 Signale    § 32 Signály
   § 33 Lager-Visitirung    § 33 Prohlídka tábora
   § 34 Verhalten bei einem Alarme    § 34 Co se činí za alarmu
   § 35 Gottesdienst    § 35 Služby boží
   § 36 Abrücken aus dem Lager    § 36 Odchod z tábora
   

XVIII. Abschnitt. Cantonirungen

Čásť XVIII. Kantonace

   § 37 Allgemeine Bestimmungen    § 37 Pravidla všeobecná
   § 38 Anordnungen für das Beziehen der Cantonierung    § 38 Příkazy na ubytování v kantonaci
   § 39 Commando und Dienst in Cantonirungen    § 39 Velení a služba v kantonacích
   § 40 Militär- und Sanitäts-Polizei    § 40 Vojenská a zdravotní policie
   § 41 Alarmirungen  
   

XIX. Abschnitt. Aufklärungs- und Sicherungsdienst. Streif-Commanden

Čásť XIX. Služba pátrací a ostražná. Zájezdná kommanda

A. Aufklärungsdienst A. Služba pátrací
   § 42 Allgemeine Bestimmungen    § 42 Pravidla všeobecná
   § 43 Patrouillen, Nachrichten-Patrouillen und Detachements; größere aufkläende Cavallerie-Cörper    § 43 Patrully, výzvědné patrully a detachementy; větší pátrací sbory jezdecké
   § 44 Kundschafter    § 44 Vyzvědači
   § 45 Nachrichten durch Kriegsgefangene, Deserteure und Civil-Personen    § 45 Zprávy válečných zajatců, desertérů a osob civilních
   § 46 Meldungen    § 46 Zprávy
   § 47 Überbringer wichtiger Meldungen, Befehle    § 47 Doručitelé důležitých zpráv, rozkazů nebo oznámení
B. Sicherungsdienst B. Služba ostražná
   § 48 Allgemeine Bestimmungen    § 48 Ustanovení všeobecná
 I. Marsch-Sicherungstruppen  I. Ostražná vojska pochodová
   § 49 Sicherungs-Dienst während der Bewegung    § 49 Ostražná služba za pohybu
   § 50 Sicherungs-Dienst während der Rast    § 50 Ostražná služba za odpočinku
 II. Vorposten  II. Předposty
   § 51 Allgemeine Bestimmungen    § 51 Ustanovení všeobecná
   § 52 Aufstellen der Vorposten    § 52 Rozestavení předpostů
   § 53 Vorgeschobene Cavallerie    § 53 Jízda posunutá v před
   § 54 Verhalten der Feldwachen    § 54 Jak se zachovají polní stráže
   § 55 Verhalten der Hauptposten    § 55 Jak se zachovají hlavní posty
   § 56 Verhalten der Vorposten-Reserve    § 56 Jak se zachová záloha předpostů
   § 57 Enziehen der Vorposten    § 57 Stažení předpostů
   § 58 Postirungen  
   § 59 Vorposten im Festungskriege  
C. Streif-Commanden  
   § 60 Allgemeine Bestimmungen  
   

XX. Abschnitt. Verkehr mit dem Feinde

Čásť XX.

   § 61 Parlamentäre    § 61 Parlamentáři
   

XXI. Abschnitt. Gefecht

Čásť XXI.

   § 62 Verhalten vor, in und nach einem Gefecht    § 62 Jak si počínati před bojem, v boji a po boji
   

XXII. Abschnitt. Operative und statistische Berichte und Nachweisungen

 
   § 63 Tagebücher  
   § 64 Gefechtsberichte  
   § 65 Verlustlisten  
   

Anhang. Auszeichnungen

 
Orden und Ehren  
Beilage 2. Normal-Marschordnung Příloha 2. Normální pořad na marši
Beilage 3. Beiläufige Stärke, Zusammensetzung und Distanz-Verhältniße der Vor- und Nachut (bei Gefechtsmärschen) im Vormarsche Příloha 3. Přibližná síla, složení a poměrné vzdálenosti předvoje a zadního voje na postupu (u pochodů bojových)
Beilage 4. Lager eines Infanterie-Regiments zu drei Bataillonen Příloha 4. Tábor pěšího pluku o třech praporech
Beilage 5. Lager eines Cavallerie-Regiments Příloha 5. Tábor pluku jezdeckého
Beilage 6. Lager eines Corps-Artillerie-Regiments Příloha 6. Tábor dělostřeleckého pluku sborového
Beilage 7. Lager eines selbständigen Trains Příloha 7. Tábor samostatného trénu
Beilaga 8. Wagenburg Příloha 8. Vozový hrad

 

 

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Dritter Theil: Infanterie und Jägertruppe. Wien, 1876.
     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173491302

KARHAN, Václav: Služebný řád pro cís. a král. vojsko. Díl třetí: pěchota a myslivci. Druhé vydání Řádu z roku 1876. Písek, 1891.
     kramerius5.nkp.cz/view/uuid:3c43e940-571b-11dd-a238-000d606f5dc6

MALÝ, Ladislav: Služebný řád pro císařské a královské vojsko. Třetí díl: pěchota a myslivci. Druhé vydání služebního řádu z roku 1876. Praha, 1911.
     kramerius.army.cz/search/i.jsp?pid=uuid%3Aa390f82b-a186-4aa4-83f6-5fcf3c9c4bf2

 

          

 

XXIII. Abschnitt. Persönliche Vorschriften

Čásť XXIII. Osobní předpisy

   § 1 Im Allgemeinen    § 1 Všeobecně
  § 2 Für den Infanteristen (Jäger)    § 2 Pro infanteristu (myslivce)
   § 3 Für den Gefreiten (Patrouilleführer)    § 3 Pro třídníka (závodčího)
   § 4 Für den Unteroffizier im Allgemeinen    § 4 Pro poddůstojníka vůbec
   § 5 Für den Corporal (Unterjäger)    § 5 Pro kaprála (podmyslivce)
   § 6 Für den Zugsführer    § 6 Pro četaře
   § 7 Für den Feldwebel (Oberjäger)    § 7 Pro šikovatele (nadmyslivce)
   § 10 Für den Rechnungs-Unterofficier    § 10 Pro účetního poddůstojníka
   § 11 Für den Stabsführer    § 11 Pro štábního vůdčího
   § 12 Für den Wagenmeister    § 12 Pro vozmistra
   § 13 Für den Büchsenmacher    § 13 Pro puškaře
   § 15 Für die Spielleute    § 15 Pro hudce
   § 16 Für Pionniere    § 16 Pro pionéry
   § 17 Für die Blessirten- und Bandagenträger    § 17 Pro nosiče raněných a obvazů
   § 18 Für dem Fahrsoldaten und dem Pferfdewärter    § 18 Pro vozníka a pro ošetřovatele koní
   § 19 Für den Fleischhauer    § 19 Pro řezníka
   § 20 Für den Marketender    § 20 Pro markytána
   § 21 Für den Officiers-Diener    § 21 Pro důstojnického sluhu

 

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Dritter Theil: Kavallerie. Wien, 1876.
   digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ256628705

 

Ergänzung des dritten Theiles des Dienst-Reglements für das k. k. Heer in seinen Anwendung für die k. k. Landwehr. Wien, 1876.

     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ256628602

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Dritter Theil: Pionnier-Regiment. Wien, 1876.
     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173491703

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Dritter Theil: Artillerie. Wien, 1877.
   digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ17349120X


Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Dritter Theil: Militär-Fuhrwesens-Korps. Wien, 1877.
     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173491508


Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Dritter Theil: Sanitäts-Truppe. Wien, 1877.
     digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173491806

 

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Anhang. Wien, 1878.
   digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ173491909

 

 

Dienst-Reglement für das kaiserlich-königliche Heer. Erster - Dritter Theil + Ergänzungen in seinen Anwendung für die k. k. Landwehr

   books.google.cz/books?id=Z58TiTAkiNoC&

 

 

 

Související příspěvky:

Zachovávání a předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi, 1808