Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818

28.11.2018 16:50

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 27.03.2021

 

Dne 10. března 1770 vydala císařovna Marie Terezie dva patenty, které znamenaly počátek významné změny v systému doplňování vojska. Společně s patentem o sčítání obyvatelstva byl vydán také patent o zavedení pravidelného a stálého odvodního systému a vlastních plukovních doplňovacích obvodů (Einführung eines ordentl. und beständigen Recroutierungs-Systematis und eigener Regiments-Werb-Bezirken). Na toto nařízení, označované též jako Recroutirungs-Regulament či Recrutirungs-Reglement, navazoval na patent ze 27. března roku 1771 týkající se zavedení vojenských knih a rozdělení doplňovacích obvodů v konskribovaných zemích (Die Einführung der Militar-Bücher, und Eintheilung der Werb-Bezirken in denen conscribirten Landen betreffend).

Mezi konskribované dědičné země patřily kromě Čech, Moravy a Slezska také Dolní a Horní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Gorice a Gradiška, později též Halič s Vladiměří a Innská čtvrť. Systém vojenského sčítání se naopak netýkal Uher (včetně Slavonie, Sedmihradska a Banátu), Tyrolska, Předních Rakous, Rakouského Nizozemí a italských držav. Dle závěrů z dubna 1772 čítalo habsburské mocnářství celkem 21 302 649 obyvatel, z nichž 6 998 725 pobývalo v konskribovaných a 14 303 924 v nekonskribovaných zemích - konkrétně v Čechách se jednalo o 2 265 867, na Moravě 1 1417 423 a ve Slezsku 199 860 obyvatel.

Jedním z pilířů doplňování vojska se staly doplňovací obvody (okrsky), které byly trvale přiděleny jednotlivým pěším plukům. Podle toho, v jaké dědičné zemi se doplňovací obvod nacházel, byl odvozen zemský přídomek příslušného pluku - sice neoficiální, ale s oblibou používaný. Od roku 1751 se Čechy dělily na 16 krajů: Berounský, Boleslavský, Budějovický, Bydžovský, Čáslavský, Hradecký, Chrudimský, Klatovský, Kouřimský, Litoměřický, Loketský, Plzeňský, Prácheňský, Rakovnický, Táborský, Žatecký a samostatnou Prahu; Morava na osm: Brněnský, Olomoucký, Hradišťský, Znojemský, Jihlavský a Přerovský; ve Slezsku vznikly po administrativním sloučení s Moravou v roce 1783 kraje dva - Opavský a Těšínský.

Ukázka způsobu zveřejňování seznamu pěších pluků a jim přiděleným doplňovacím obvodům ve výběru zákonů pro c.k. armádu z roku 1784 (WILD, Jacob Heinrich: Gesetze für die k. k. Armee in Auszug nach alphabetischer Ordnung der Gegenstände eingerichtet, s. 550, online viz books.google.cz)

Tento způsob, který byl později používán i ve vojenských schematismech, překvapuje absencí plukovních čísel.

 


Níže uvedená tabulka přináší přehled doplňovacích obvodů pro léta 1792-1818 a jejich srovnání se zemskými přídomky. V důsledku válek s revoluční a napoleonskou Francií jsou obecně uváděny pouze dvě změny doplňovací systemizace - v letech 1807 a 1817. Ze seznámení s konkrétními údaji ale vyplývá, že dílčích změn proběhlo mnohem více. A mj. poukazuje na zrádnost výpovědní hodnoty plukovních zemských přídomků.

Doplňovací obvody nacházející se v Čechách, na Moravě a Slezsku jsou zvýrazněny. V Haliči byly do roku 1807 pouze tzv. podpůrné doplňovací obvody - Aushilfs-Bezirk, které jsou v tabulce označeny zkratkou AushB.

 Základem pro její zpracování byly:

   - WREDE, Alfons Freiherr von: Geschichte der k. und k. Wehrmacht
        I. Band. Wien, 1898, 752 S. library.hungaricana.hu/en/view/MitKuKKriegsArch
        II. Band. Wien, 1898, 668 S. library.hungaricana.hu/en/view/MitKuKKriegsArch
   - vojenské schematismy neboli Militär-Almanachy library.hungaricana.hu/en/collection

 

Werbbezirk / doplňovací obvod Landesbezeichnung
/ zemský přídomek
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 1 / (řadový) pěší pluk č. 1
1781-1807: Olmützer (unterer Theil) / olomoucký (dolní část)
   + 1/2 AushB.: Zamosčer (
Zamoszer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Olmützer (unterer Theil) / olomoucký (dolní část)
   + Sandecer
(Sandeczer)
1796-1818: mährisches / moravský
1817-1853: Prerauer + Hradischer / přerovský + hradišťský  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 2 / (řadový) pěší pluk č. 2
1781-1857: Pressburger + Neutraer 1791-1818: ungarisches / uherský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 3 / (řadový) pěší pluk č. 3
1781-1807: Unter dem Manhartsberg
   + 1/2 AushB.: Sanoker
1791-1795: deutsches / německý
1807-1830: Unter dem Manhartsberg 1796-1818: nieder-österr. / dolnorakouský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 4 / (řadový) pěší pluk č. 4
1781-1807: Unter dem Wiener Wald
   + 1/2 AushB.: Zólkiewer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1857: Wien 1796-1818: nieder-österr. / dolnorakouský
 
Infanterie-Regiment Nr. 5 / pěší pluk č. 5
- 1791-1807: garnison. / garnisonní
 
Infanterie-Regiment Nr. 6 / pěší pluk č. 6
- 1791-1807: garnison. / garnisonní
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 7 / (řadový) pěší pluk č. 7
1781-1807: Prerauer
   + 1/2 AushB.: Samborer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Prerauer + Olmützer / přerovský + olomoucký
   + Sanoker
1796-1817: mährisches / moravský
1817-1889: Kärnthen 1818: illyrisches / ilyrský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 8 / (řadový) pěší pluk č. 8
1781-1807: Iglauer / jihlavský
   + 1/2 AushB.: Zloczower
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Iglauer / jihlavský
   + Rzesówer
1796-1818: mährisches / moravský
1817-1867: Iglauer + Znaymer / jihlavský + znojemský  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 9 / (řadový) pěší pluk č. 9
1781-1794: (1801) Niederlande 1791-1807: wallonisches / valonský
1804-1830: Przemyšler 1808-1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 10 / (řadový) pěší pluk č. 10
1781-1807: Taborer + Budweiser / táborský + budějovický
   + 1/2 AushB.: Myslenicer (
Mislenizer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Brünner / brněnský
   + Tarnówer
1796-1814: böhmisches / český
1817-1830: Rzesówer 1815-1817: mährisches / moravský
  1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 11 / (řadový) pěší pluk č. 11
1781-1807: Kauřimer (Kaurzimer) / kouřimský
   + 1/2 AushB.: Sandecer
(Sandeczer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Kauřimer (Kaurzimer) / kouřimský 1796-1818: böhmisches / český
1817-1830: Kauřimer  (Kaurzimer) + Časlauer (Czaslauer)
   / kouřimský + čáslavský
 
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 12 / (řadový) pěší pluk č. 12
1781-1807: Olmützer (oberer Theil) / olomoucký (horní část)
   + 1/2 AushB.: Zamosčer
(Zamoszer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Olmützer (oberer Theil) / olomoucký (horní část)
   + Bochnier + Tarnówer
1796-1818: mährisches / moravský
1817-1830: Olmützer / olomoucký  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 13 / (řadový) pěší pluk č. 13
1781-1809: Görz + Gradisca + Unter-Krain
   + AushB. Jasloer
1791-1795: deutsches / německý
- 1796-1802: friauler / furlánský
  1803-1808: innerösterr. / vnitrorakouský
  1810-1814: -
1814-1857: Rovigo + Padua 1815-1817: italienisches / italský
  1818: venezianisches / benátský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 14 / (řadový) pěší pluk č. 14
1781-1807: Marchland- u. Mühl-Viertel + Inn-Viertel + AushB. Lemberger 1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Ober dem Mannhartsberge + Marchland- u. Mühl-Viertel + Inn-Viertel 1796-1818: ober-österr. / hornorakouský
1817-1883: Marchland- u. Mühl-Viertel + Inn-Viertel + Hausruck-Viertel  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 15 / (řadový) pěší pluk č. 15
1781-1807: Chrudimer / chrudimský
   + 1/2 AushB.: Bochnier
1791-1795: deutsches / německý
1807-1809: Brünner / brněnský
   + Myslenicer (
Mislenizer)
1796-1812: böhmisches / český
1812-1817: Olmützer (unterer Theil) / olomoucký (dolní část)
   + Myslenicer
(Mislenizer)
1813-1817: mährisches / moravský
1817-1830: Sanoker + Samborer 1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 16 / (řadový) pěší pluk č. 16
1781-1804: Cillier
   + 1/2 AushB.: Brzežaner
1791-1795: deutsches / německý
1804-1807: Cillier 1796-1814: steyerm. / štýrský
1807-1817: Cillier + Marburger 1815-1817: innerösterr. / vnitrorakouský
1817-1866: Treviso + Venedig 1818: venezianisches / benátský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 17 / (řadový) pěší pluk č. 17
1781-1807: Leitmeritzer (Leutmeritzer) / litoměřický
   + 1/2 AushB.: Tarnówer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Bunzlauer / boleslavský 1796-1817: böhmisches / český
1817-1857: Krain 1818: illyrisches / ilyrský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 18 / (řadový) pěší pluk č. 18
1781-1807: Bunzlauer / boleslavský
   + 1/2 AushB.: Stryjer
(Stryer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1830: Bidšower (Bidschower) / bydžovský 1796-1818: böhmisches / český
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 19 / (řadový) pěší pluk č. 19
1781-1809: Kaschau-Epeires + Gömor + Zips + Abauj-Torna 1791-1818: ungarisches / uherský
1809-1845: Stuhlweissenburg  
   
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 20 / (řadový) pěší pluk č. 20
1781-1807: Troppauer / opavský
   + 1/2 AushB.: Samborer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Troppauer / opavský
   + Sandecer (
Sandeczer) + Jasloer
1796-1803: mährisches / moravský
1817-1857: Sandecer (Sandeczer) 1804: ober-schles. / hornoslezský
  1805-1817: schlesisches / slezský
  1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 21 / (řadový) pěší pluk č. 21
1781-1807: Bidšower (Bidschower) / bydžovský
   + 1/2 AushB.: Stanislauer (
Stanislawer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Königgrätzer + Chrudimer / královéhradecký + chrudimský 1796-1818: böhmisches / český
1817-1830: Časlauer  (Czaslauer) + Chrudimer / čáslavský + chrudimský  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 22 / (řadový) pěší pluk č. 22
1781-1807: Znaymer / znojemský
   + 1/2 AushB.: Zloczower
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Znaymer / znojemský
   + Sanoker
1796-1817: mährisches / moravský
1817-1874: Küstenland + Istrien 1818: illyrisches / ilyrský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 23 / (řadový) pěší pluk č. 23
1781-1807: Unter dem Mannhartsberge
   + AushB. Zólkiewer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1809: Zamosčer (Zamoszer) 1796-1807: nieder-österr. / dolnorakouský
- 1808: galizisches / haličský
  1810-1814: -
1814-1859: Lombardie 1815-1817: italienisches / italský
  1818: lombardisches / lombardský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 24 / (řadový) pěší pluk č. 24
1781-1807: Wien
   + 1/2 AushB.: Przemyšler
1791-1795: deutsches / německý
1807-1830: Brzežaner 1796-1807: nieder-österr. / dolnorakouský
  1808-1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 25 / (řadový) pěší pluk č. 25
1781-1807: Prachiner (Brachiner) / prácheňský
   + 1/2 AushB.: Stanislauer
(Stanislawer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1853: Prachiner (Brachiner) + Klattauer
     / prácheňský + klatovský
1796-1818: böhmisches / český
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 26 / (řadový) pěší pluk č. 26 
1781-1804: Kärnthen
   + 1/2 AushB.: Rzeszower
1791-1795: deutsches / německý
1804-1817: Kärnthen 1796-1817: kärnthnerisches / korutanský
1818-1866: Friaul 1818: venezianisches / benátský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 27 / (řadový) pěší pluk č. 27
1781-1804: Grazer
   + 1/2 AushB.: Zalesczyker
1791-1795: deutsches / německý
1804-1807: Grazer 1796-1802: steyerm. / štýrský
1807-1889: Grazer + Ober-Steyermark 1803-1818: innerösterr. / vnitrorakouský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 28 / (řadový) pěší pluk č. 28
1781-1807: Časlauer (Czaslauer) / čáslavský
   + 1/2 AushB.: Stryjer
(Stryer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Časlauer (Czaslauer)
    
+ Chrudimer / čáslavský + chrudimský
1796-1818: böhmisches / český
1817-1830: Prag / Praha  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 29 / (řadový) pěší pluk č. 29
1781-1807: Brünner/ brněnský
   + 1/2 AushB.: Brzežaner
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Brünner / brněnský
   + Rzesówer
1796-1818: mährisches / moravský
1817-1830: Brünner / brněnský  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 30 / (řadový) pěší pluk č. 30
1781-1794 (1801): Niederlanden 1791-1803: wallonisches / valonský
1802-1889: Lemberger + Zólkiewer 1804: ost-galizisches / východohaličský
  1805-1814: wallonisches / valonský
  1815-1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 31 / (řadový) pěší pluk č. 31
1781-1889: Siebenbürgen 1791-1795: ungarisches / uherský
  1796-1818: siebenbürgisches / sedmihradský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 32 / (řadový) pěší pluk č. 32
1781-1860: Pest + Jazygier + Kumanier 1791-1818: ungarisches / uherský
   
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr.33 / (řadový) pěší pluk č. 33
1781-1809: Graner + Honter und Barser + Zohler 1791-1818: ungarisches / uherský
1809-1853: Honter und Barser + Zohler  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 34 / (řadový) pěší pluk č. 34
1781-1809: Raab-Veszprimer + Komorner 1791-1818: ungarisches / uherský
1809-1853: Abauj-Tornaer + Borsoder  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 35/ (řadový) pěší pluk č. 35
1781-1807: Pilsener (Pilsner) + Klattauer / plzeňský + klatovský
   + 1/2 AushB.: Tarnówer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1889: Pilsener (Pilsner) + Klattauer / plzeňský + klatovský 1796-1818: böhmisches / český
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 36 / (řadový) pěší pluk č. 36
1781-1807: Saazer (Saatzer) / žatecký
   + 1/2 AushB.: Jasloer
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Leitmeritzer (Leutmeritzer) / litoměřický 1796-1818: böhmisches / český
1817-1889: Bunzlauer / boleslavský  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 37 / (řadový) pěší pluk č. 37
1781-1809: Nord-Bihar + Süd-Bihar 1791-1818: ungarisches / uherský
1809-1889: Süd-Bihar  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 38 / (řadový) pěší pluk č. 38
1794-1802: Niederlanden 1791-1808: wallonisches / valonský
1802-1809: Krakauer 1810-1814: -
- 1815-1817: italienisches / italský
1814-1819: Bergamo + Brescia + Cremona 1818: lombardisches / lombardský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 39 / (řadový) pěší pluk č. 39
1781-1809: Bereger + Szabolcser + Szatmárer + Zempléner 1791-1818: ungarisches / uherský
1809-1857: Nord Bihar + Szabolcser + Szatmárer  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 40 / (řadový) pěší pluk č. 40
1781-1807: Hradischer / hradišťský
   + 1/2 AushB.: Tarnopoler
1791: deutsches / německý
1808-1817: Hradischer / hradišťský
   + Jasloer
1793: wallonisches / valonský
1817-1830: Tarnówer 1794-1795: deutsches / německý
  1796-1817: mährisches / moravský
  1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 41/ (řadový) pěší pluk č. 41
1781-1801: Breisgau + Ortenau 1791-1795: deutsches / německý
1801-1805: Vorlarlberg 1796-1802: vorland. / předorakouský
1806-1807: Inner-Österreich 1803: vord. österr. / předorakouský
1808-1830: Kolomeaer + Zalesczyker 1804-1807: vorarlberg. / vorarlberský
  1808-1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 42 / (řadový) pěší pluk č. 42
1781-1807: Egerer + Ellbogener / chebský + loketský
   + 1/2 AushB.: Bukowina (
Buckowina)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Egerer + Saazer (Saatzer) / chebský + žatecký 1796-1818: böhmisches / český
1817-1860: Egerer + Saazer (Saatzer) + Leitmeritzer  (Leutmeritzer) / chebský + žatecký + litoměřický  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 43 / (řadový) pěší pluk č. 43
1781-1809: Ober-Krain
   + 1/2 AushB.: Tarnopoler
1791-1795: deutsches / německý
  1796-1803: krainisches / kraňský
1814-1817: Cremona 1804-1808: innerösterr. / vnitrorakouský
1817-1853: Como-Sondrio 1810-1814:   -
  1815-1817: italienisches / italský
  1818: lombardisches / lombardský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 44 / (řadový) pěší pluk č. 44
1781-1801: Mailand 1791-1802: italienisches / italský
1801-1805: Friaul + Treviso + Adelsberger 1803-1812: deutsches / německý
1807-1817: Samborer + 1/2 AushB.: Tarnówer + Rzesówer 1813-1817: galizisches / haličský
1818-1860: Mailand 1818: lombardisches / lombardský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 45 / (řadový) pěší pluk č. 45
1781-1809: Judenburger + Brucker + Marburger
   + AushB. Rzesówer
1791-1795: deutsches / německý
  - 1796-1807: steyerm. / štýrský
  1808: nieder-österr. / dolnorakouský
  1810-1815:   -
1817-1860: Verona 1816-1817: italienisches / italský
  1818: venezianisches / benátský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 46 / (řadový) pěší pluk č. 46
1781-1801: Tyrol 1791-1807: tyrolisches / tyrolský
1801-1807: Italien + Illyrien 1808: galizisches / haličský
1807-1809: Tarnopoler 1810-1818: -
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 47 / (řadový) pěší pluk č. 47
1781-1807: Rakonitzer + Prag / rakovnický + Praha
   + 1/2 AushB.: Bochnier
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Rakonitzer + Berauner / rakovnický + berounský 1796-1817: böhmisches / český
1817-1883: Marburger + Cillier 1818: illyrisches / ilyrský (1819 již štýrský)
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 48 / (řadový) pěší pluk č. 48
1781-1795: Mantua 1791-1795: italienisches / italský
- 1796-1798: -
1798-1857: Oedenburger + Zalaer + Eisenburger 1799-1818: ungarisches / uherský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 49 / (řadový) pěší pluk č. 49
1781-1807: Ober dem Wiener Walde
   + 1/2 AushB.: Zalesczyker
1791-1795: deutsches / německý
1807-1853: Ober dem Wiener Walde + Unter dem Wiener Walde 1796-1818: nieder-österr. / dolnorakouský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 50 / (řadový) pěší pluk č. 50
1781-1807: Marchland- u. Mühl-Viertel
   + 1/2 AushB. Lemberger
1791-1795: deutsches / německý
1807-1809: Radomer 1796-1808: ober-österr. / hornorakouský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 51 / (řadový) pěší pluk č. 51
1781-1857: Siebenbürgen (nördliche Theile) 1791-1795: ungarisches / uherský
  1796-1803: siebenbürgisches / sedmihradský
  1804-1816: ungarisches / uherský
  1817: siebenbürgisches / sedmihradský
  1818: ungarisches / uherský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 52/ (řadový) pěší pluk č. 52
1781-1857: Baranyer + Tolnaer + Samogyer 1791-1818: ungarisches / uherský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 53 / (řadový) pěší pluk č. 53
1781-1853: Veröczer + Požegaer + Agramer + Warasdiner + Syrmier 1791-1795: ungarisches / uherský
  1796-1802: slavonský
  1803-1818: ungarisches / uherský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 54 / (řadový) pěší pluk č. 54
1781-1807: Berauner / berounský
   + 1/2 AushB. Sanoker
1791-1795: deutsches / německý
1807-1830: Budweiser + Taborer / budějovický + táborský 1796-1818: böhmisches / český
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 55 / (řadový) pěší pluk č. 55
1781-1802: Niederlanden 1791-1807: wallonisches / valonský
1802-1809: Lubliner 1808: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 56 / (řadový) pěší pluk č. 56
1781-1807: Teschner / těšínský
   + 1/2 AushB. Myslenicer
(Mislenizer)
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Teschner / těšínský
   + Myslenicer
(Mislenizer)
1796-1802: mährisches / moravský
1817-1823: Myslenicer (Mislenizer) 1803: schlesisches / slezský
  1804-1816: mährisches / moravský
  1817-1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 57 / (řadový) pěší pluk č. 57
1781-1807: Königgrätzer / královéhradecký
   + 1/2 AushB. Sandecer
(Sandeczer)
1791-1795: deutsches / německý
1807: Troppauer + Prerauer /opavský + přerovský
   + Bochnier
1796-1807: böhmisches / český
1817-1830: Troppauer + Teschner / opavský + těšínský 1808-1817: mähr.-schlesisches / moravsko-slezský
  1818: mährisches / moravský (1819 slezský)
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 58 / (řadový) pěší pluk č. 58
1769-1797: Niederlanden 1791-1814: wallonisches / valonský
1804-1883: Stanislauer (Stanislawer) + Stryjer (Stryer) 1815-1818: galizisches / haličský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 59 / (řadový) pěší pluk č. 59
1781-1807: Traun + Husruck-Viertel
   + 1/2 AushB. Przemyšler
1791-1795: deutsches / německý
1807-1817: Traun + Husruck-Viertel 1796-1818: ober-österr. / hornorakouský
1817-1853: Salzburg  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 60 / (řadový) pěší pluk č. 60
1798-1809: Trentschiner 1799-1818: ungarisches / uherský
1809-1853: Zipser + Sároser  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 61 / (řadový) pěší pluk č. 61
1798-1853: Arader + Békéser + Torontáler 1799-1818: ungarisches / uherský
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 62 / (řadový) pěší pluk č. 62
1798-1809: žádný 1799-1818: ungarisches / uherský
1809-1883: Máros-Torda  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 63 / (řadový) pěší pluk č. 63
1801-1807: Padua 1800-1815: wallonisches / valonský
1807-1817: Zloczower 1817-1818: galizisches / haličský
1817-1830: Zloczower + Tarnopoler  
 
(Linien-)Infanterie-Regiment Nr. 64 (Jäger)
/ (řadový) pěší pluk č. 64 (myslivecký)
1801-1809: Tyrol + Vorarlberg 1801-1803:   -
  1804-1808: tyrolisches / tyrolský

 

 

Z vojenského schematismu pro rok 1793 se můžeme dozvědět počet měst, městysů a vesnic, které do jednotlivých doplňovacích obvodů patřily
(v digitalizované podobě viz
kramerius.army.cz)

 

 

Prameny a literatura:

POLIVKA, Johann: Sammlung der Gesetze und Verordnungen im Justiz-, politischen- und Cameralfache für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie von den Jahren 1771 bis inclus. 1780, Erster Band, s. 57-64.
  books.google.cz/books?id=SS9BXMn9_jQC

Die Einführung der Militar-Bücher, und Eintheilung der Werb-Bezirken in denen conscribirten Landen betreffend.  Gräz, 16.03.1771.
  
books.google.cz/books?id=E4deAAAAcAAJ

Verordnungen und Verfügungen über das Konskripzionswesen in Böhmen bis af das J. 1775, in: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen: I. Heft. Prag - Leipzig, 1787, s. 79-96
   books.google.cz/books?id=FqBRM18A2AIC

Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten. 21.04.1781.
   books.google.cz/books?id=6dRJAAAAcAAJ

Conscriptions- und Rekrutirungs-System, 25.10.1804.
   books.google.cz/books?id=7j1LAAAAcAAJ

Conscriptions- und Rekrutirungs-System, in: Sammlung der Gesetze, welche unter der glorreichsten Regierung des Kaiser Franz des II. in den sämtlichen K. K. Erblanden erschienen sind: in einer Chronologischen Ordnung. 19. Band: zweite Hälfte des Jahrs 1804.
   books.google.cz/books?id=qXNDAAAAcAAJ

Alphabetische Ortschafts-Tabelle Ueber alle in dem hier obbenannten Conscriptions-Bezirke enthaltenen Ortschaften. Conscriptions-Bezirks-Nro. 4: Deutschmeister Infanterie [1805].
   books.google.cz/books?id=9dBJAAAAcAAJ 

Alphabetische Ortschafts-Tabelle über alle zum Konskripzionsbezirke des k.k. 54ten Linien-Infanterie -Regiments gehörigen Ortschaften. Neuhaus, 1818
     digitalniknihovna.cz/dsmo/view/uuid:fddf077a-735c-4cb4-a37d-d773ce621878

 

 

Související příspěvky:

Karel Sáček - Lubomír Uhlíř: Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

Jednou ze součástí označování řadových pěších pluků bylo používání zemských - obecněji teritoriálních - přídomků. Ty sice netvořily součást oficiálních názvů pluků, lze se s nimi ale běžně setkávat jak ve schematismech, tak v odborné literatuře. Chybnou interpretací dochází často k tomu, že zemské přídomky jsou nesprávně považovány za součást názvů pluků...

Jan Bedřich Novák: Lipsko - české glossy k stoletým oslavám

Karel Sáček: Granátníci na slavnostním odhalení brněnského památníku v roce 1818

Jan Vogeltanz: Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

 

Enrico ACERBI: The Austrian Imperial-Royal Army 1805-1809: Recruitment District - Bohemia
   napoleon-series.org/military-info/organization/Austria/ArmyStudy/c_AustrianArmyBohemia.html

Enrico ACERBI: The Austrian Imperial-Royal Army 1805-1809: Recruitment District - Moravia and Silesia
   napoleon-series.org/military-info/organization/Austria/ArmyStudy/c_AustrianArmySilesia.html

 


   A jak se doplňuje v současnosti?
 
kariera.army.cz nabor.policie.cz