C. k. ženijní zbraň - dodatek: seznam důstojníků sjednoceného inženýrského sboru od roku 1771/1773 do roku 1851

23.08.2023 16:57

Zdeněk Holub

Naposledky upraveno: 04.09.2023

 

Seznam důstojníků inženýrského sboru představuje samostatný dodatek dvoudílné publikace C. k. ženijní zbraň, 1: c. k. minérský a c. k. sapérský sbor; 2: c. k. inženýrský sbor – stručná historie od založení až do roku 1851“, kterou v roce 2023 vydalo nakladatelství Mare-Czech (mare-czech.cz).

Slouží ke snazší orientaci v osobách uváděných v obou jejích částech a badatelům zajímajícím se o historii inženýrského, sapérského a minérského sboru a ženijní zbraně popř. celé branné moci rakouské monarchie v 18. a 19. století nabízí také pohodlné dohledání základních personálií.

Tento seznam byl zpracován na základě údajů z publikace „Beiträge zur  Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe (Wien 1898), kterou podle materiálu Heinricha Blaska sepsal Franz Rieger; online viz books.google.cz/books?id=ReSgAAAAMAAJ. (Nejsou uvedeni kadeti a armádní ppor., kteří nebyli příslušníky inženýrského sboru.)

 

V textu použité zkratky vojenských hodností

Zkratka Český význam Německý ekvivalent
prap. praporčík Fähnrich
kond. konduktér Conducteur (v 18. stol. u technických jednotek ekvivalent pěchotní hodnosti Fähnrich)
ppor. podporučík Unterlieutnant (v období 1791-1813 byla tato hodnost zrušena)
npor. nadporučík Oberlieutnant
kpt.-por. kapitán-poručík Kapitän-lieutnant
- hejtman Hauptmann
- rytmistr Rittmeister
mjr. major Major (Oberstwachtmeister)
pplk. podplukovník Oberstlieutnant
plk. plukovník Oberst (Obrist)
GM generálmajor Generalmajor (zahrnuje i starší název hodnosti General-Feld-Wachtmeister)
FML polní podmaršálek Feldmarschallieutnant
FZM polní zbrojmistr Feldzeugmeister
G.d.C. generál jízdy General der Cavallerie

 

Ostatní zkratky:

Zkratka Český význam Německý ekvivalent
GQMS štáb generálního ubytovatele Generalquartiermeisterstab
Ing.-A. inženýrská akademie Ingenieur-Akademie
Ing.-K. inženýrský sbor Ingenieur-Corps
Min.-K. minérský sbor Minneur-Korps
Sap.-K. sapérský sbor Sappeur-Korps

 

 

Philipp hrabě de Laing (1747 pplk., 22. 5. 1760 GM, 1776 odchod z Ing.-K.)

Johann Franz sv. pán de Voss (* 21. 9. 1711, 1747 hejtman, 1759 pplk., 1761 plk., 1. 5. 1773 GM, 3. 4. 1783 FML, + 4. 9. 1783)

Johann Wilhelm Hemeling /Hemmeling/ (1747 hejtman, 1758 pplk., 1763 plk., 1772 odchod z Ing.-K.)

Johann sv. pán von Bechard (* 1728, 1773 ze Sap.-K., 1. května 1773 GM, 1778 místní ředitel Ing.-A., 15. 2. 1786 FML, 1787 velitel pevnosti Temesvar, + 9. 5. 1788 na zranění 22. dubna 1788 při obléhání Bělehradu)

Wenzel Pawlowsky von Rosenfeld (1747 por., 1748 npor., 1756 už mjr., 12. 1759 pplk., 1. 11. 1768 plk., 26. 11. 1778 GM, + 23. 11. 1778)

Claude-Benoit /Ludwig/ Du Hamel de Querlonde (* 11. 4. 1721, 1764 mjr. francouzské armády, 1. 11. 1767 plk., 21. 11. 1777, 1780 z GQMS k Ing.-K., 5. 4. 1789 FML, 1791 penzionován, + 18. 2. 1808)

Nikolaus sv. pán von Steinmetz (* 1712/1719/1723, od 1748 v nizozemské armádě, od 1757 v rakouské armádě jako hejtman, 1760 mjr., 15. 12. 1762 pplk., 1773 plk., 6. 10. 1781 GM, 6. 2. 1789 FML, od 1789 velitel pevnosti Terezín, + 8. 11. 1798)

Nikolaus von Baschiera (1762 pplk., 1773 plk., 1784 odchod z Ing.-K.)

Theodor Thomerot (1759 mjr., 1763 pplk., 1773 plk., 10. 4. 1783 GM, + 1787/1788)

Konstantin Walter von Pfeilsberg (1758 mjr., 1765 pplk., 1779 plk., 1784 odchod z Ing.-K.)

Franz d´Averange (1761 hejtman, 1765 mjr., 1770 pplk., 1788 odchod z Ing.-K.)

Franz Theraillon (1747 npor., 1760 mjr, 1774 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus Jamez (1747 por., 1758 hejtman, 1761 mjr., 1773 pplk., 1792 odchod z Ing.-K.)

Ludwig von Breidt (1747 npor., 1759 už hejtman, 1762 mjr., 1773 pplk., 1783 plk.)

Franz Karl von Batschek (1762 mjr., 1773 pplk., 1783 plk., 29. 11. 1788 GM, 6. 5. 1801 FML a penzionován, + 23. 3. 1806)

Franz Bonomo (1747 por., 1762 mjr., 1773 pplk., 1784 odchod z Ing.-K.)

Tobias Hauser (1747 por., 1758 hejtman, 1762 mjr., + 1778)

Karl de Traux (1759 hejtman, 1763 mjr., 1778 pplk., 1783 odchod z Ing.-K.)

Wenzel Hirschenhahn von Hannenheim (1758 hejtman, 1760/1763 mjr., 1760 velitel inženýrské školy, 1773 pplk., 1783 plk., 1784 velitel pevnosti Hradec Králové)

Johann Heilberg von Wallstern (1747 kond., 1758 hejtman, 1764 mjr., 1764-1778 velitel inženýrské školy, 1779 pplk., 1783 plk., 1788 velitel pevnosti Hradec Králové)

Jakob sv. pán von Eghls (1768 mjr. ze Sap.-K., + 1772)

Michael Huscher (září 1760 mjr., 1773 pplk., ředitel inženýrské školy v Bruselu)

Jakob Del Amy (1741 hejtman)

Johann Salgari von Ehrencron (1756 hejtman, 1773 mjr., 1783 pplk., 1796 plk. a penzionován)

Georg Dattel (1747 npor., 1758 hejtman)

Johann Rabani della Rocca (1759 hejtman, 1773 mjr., 1783 pplk., 1788 plk., 1789 velitel pevnosti Hradec Králové)

Johann von Schulz (1773 mjr. ze Sap.-K., 1774 velitel Sap.-K.)

Franz Renner (1747 por., 1760 hejtman, 1773 mjr., 1779 penzionován)

Heinrich Jamez (1747 kond., 1760 hejtman, 1773 mjr., 1789 odchod z Ing.-K.)

Josef sv. pán von Bernard (1758 npor., 1761 hejtman, 1773 mjr., 1779 pplk., 1784 plk., 1785 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus de Pest (1758 npor., 1761 hejtman, 1775 odchod z Ing.-K.)

Karl Langer (1747 kond., 1762 hejtman, 1779 odchod z Ing.-K.)

Franz Langer (1747 kond., 1763 hejtman, 1779 mjr., 1791 odchod z Ing.-K.)

Ernst Andreides (1762 hejtman, 1775 mjr., 1779 odchod z Ing.-K.)

Peter Boulanger (1762 hejtman, 1779 mjr., 1789 plk. a penzionován)

Josef de Vasy (1762 hejtman, 1774 odchod z Ing.-K.)

Anton Buxbaum von Lindenfeld (1762 hejtman, 1779 mjr., 1788 pplk., 1796 plk. a penzionován)

Josef Marini (1757 kond. z Ing.-A., 1758 ppor., 1760 npor., 1763 hejtman, 1785 odchod z Ing.-K. jako místní velitel v Chebu)

Adam Tasch (1760 npor., 1764 hejtman, 1796 mjr. a penzionován)

Ignaz von Mayer (1758 kond. z Ing.-A., 1793 jako hejtman přemístěn  přeložen ze Sap.-K., 1795 penzionován)

Benoit Del Amy (1757 npor., 1764 hejtman, 1774 odchod z Ing.-K.)

Josef Lackner (1758 npor., 1764 hejtman, 1776 odchod z Ing.-K.)

Leopold Meyer /Mayer ?/ (1762 npor., 1765 hejtman, 1778 mjr.)

Josef Gelff (1762 npor., 1765 hejtman, 1778 mjr., 1791 přemístěn ke GQMS)

Wilhelm Motmanns (1762 npor., 1765 hejtman, 1781 mjr., 1791 ochod z Ing.-K.)

Franz sv. pán von Lauer (* 11. 5. 1735, 1755 z Ing.-A. jako domácí inženýr hraběte Haugwitze, 1758 kond. v Ing.-K., 1759 ppor., 1762 npor., 1768 hejtman, 1773 mjr., 1779 pplk., 1783 plk., 9. 10. 1789 GM, 4. 3. 1796 FML, 1797 generální ženijní ředitel, 5. 9. 1800 FZM, březen 1801 penzionován, + 11. 9. 1803)

Vinzenz Struppy (1762 npor., 1768 komerční stavební inspektor v Terstu, 1769 hejtman, 1779 mjr., 1784 pplk., 1792 odchod z Ing.-K. jako plk. a generální dvorní stavební ředitel)

Johann d´Arnal (1771 hejtman z GQMS, 1773 mjr., 1784 pplk., 1788 plk., + 1793)

Ludwig Mikovényi von Brzesnobánya (* 1735, 29. 8. 1787 GM, 1790 z velitele Min.-K. k Ing.-K., + 6. 11. nebo 6. 12. 1792)

Kajetan John (1760 npor., 1773 nebo 1778 hejtman)

Adam Pierkmann (1760 npor., 1773 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. u německých osad v Banátu)

Philipp de Broue (* 12. 11. 1732, 1762 npor., 1773 hejtman, 1775 mjr., 1779 pplk., 1785 plk., 11. 2. 1794 GM a penzionován, + 3. 6. 1796)

Johann sv. pán Ravizza (1755 z Ing.-A. ve Vídni jako domácí inženýr vévody von Lothringen, 1762 npor., 1773 hejtman, 1776 odchod z Ing.-K.)

Josef Salgari von Ehrencron (1762 npor., 1773 hejtman)

Franz Hammer (1757 z Ing.-A. jako kond., 1762 npor., 1773 hejtman, 1781 mjr., 1791 odchod z Ing.-K.)

Johann Krey (1762 npor., 1773 hejtman, 1783 mjr., 1789 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Fähnrich (1762 npor., 1773 hejtman, 1791 mjr., 1796 penzionován)

Bernhard Del Amy (1762 npor., 1773 hejtman, 1781 mjr., 1791 pplk., 1797 plk. a penzionován)

Tolentin Schonat (1762 npor., 1773 hejtman, 1788 mjr., 1791 penzionován)

Anton Schienerer (1762 npor., 1773 hejtman, 1775 odchod z Ing.-K.)

Michael Braun (1762 npor., 1773 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. u německých osad v Banátu)

Josef Schenkle (1762 jako npor. ze Sap.-K., 1773 hejtman, 1795 penzionován)

Alexander Du Hamel de Querlonde (1773 jako hejtman z GQMS, 1780 k Sap.-K., 1782 opět v Ing.-K., 1788 mjr., 1791 pplk., + léto 1793 padl při obléhání Valenciennes)

Heinrich Braun (1757 z Ing.-A., 1758 kond., 1763 npor., 1773 kpt.-por., 1776 odchod z Ing.-K.)

Philipp Mahieu (1760 ppor., 1763 npor., 1773 kpt.-por., 1777 hejtman, 1786 vystoupil z Ing.-K.)

Johann /Josef ?/ Till von Sternheim (1755 z Ing.-A., 1762 ppor., 1763 npor., 1773 kpt.-por., 1779 hejtman, 1782 mjr., 1794 pplk., + 1797 jako místní fortifikační ředitel v Olomouci)

Christian Altringer (1762 ppor., 1764 npor., 1773 kpt.-por., 1778 odchod z Ing.-K. jako hejtman k pionýrskému sboru)

Valentin Petit (1762 kond., 1764 ppor., 1764 npor.)

Franz Grubert (1762 ppor., 1764 npor., 1773 kpt.-por., 1777 hejtman, 1796 mjr. a penzionován)

Johann sv. pán von Vouqué (1764 jako npor. ze Sap.-K., 1773 jako hejtman k Sap.-K.)

Andreas sv. pán Chastel (1764 npor., 1773 kpt.-por., 1779 jako hejtman k Min.-K.)

Kaspar Penco (1758 z Ing.-A. jako kond., 1761 ppor., 1765 npor., 1773 kpt.-por.)

Johann Schröter (1762 ppor., 1765 npor., 1773 kpt.-por., 1779 hejtman, 1793 mjr., 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1804 pplk. a penzionován)

Amadis Aldana-Maldonato (1760 kadet z Ing.-A., 1762 ppor., 1765 npor., 1773 jako kpt.-por. k Sap.- K.)

Karl Del Amy (1760 kond., 1761 ppor., 1769 npor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1781 mjr., 1791 pplk. a penzionován)

Hermann hrabě Mottet (1771 npor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, stavební a vrchní stavební ředitel v Praze, 1804 plk. a penzionován)

Michael de Beauffe (1752 ppor., 1773 npor.)

Karl Caels (1762 ppor., 1773 kpt.-por., + 1781)

Capellaris (1763 ppor., 1764 odchod z Ing.-K. jako zeměměřič ve Štýrském Hradci)

Anton Bindershofen (1758 kond. z Ing.-A., 1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1789 mjr., + 1794)

Andreas von Heilmann (1760 kond. z Ing.-A., 1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1783 mjr., 1793 pplk., 1797 plk., 2. 4. 1801 GM, 1801 zástupce velitele pevnosti Terezín, + 5. 2. 1805)

Anton Suchodolsky (1760 kond. z Ing.-A., 1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1783 mjr., 1791 odchod z Ing.-K.)

Josef Emanuel Lagler (* 1740, 1760 kadet z Ing.-A., 1761 kond., 1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1782 mjr., 1787 pplk., 1789 plk., 5. 3. 1800 GM, + 8. 3. 1801)

Augustin Breuning (1759 kond. z Ing.-A., 1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1779 hejtman, 1789 mjr., 1793 odchod z Ing.-K.)

Karl Müller (1760 jako dobrovolník vstoupil do Ing.-K. z Ing.-A., 1762 ppor., 1773 npor., 1775 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus šlechtic von Kleindorff (* okolo 1741, 1760 kond. z Ing.-A., 1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1783 mjr., 1789 pplk., 1793 plk., 10. 3. 1799 GM, 1799 velitel pevnosti Josefov, + 1. 5. 1810)

Josef Walter von Waldheim (1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1782 hejtman, + 1796 na následky zranění v boji)

Ferdinand Breuning (1759 kond. z Ing.-A. jako zástupce profesora vojenské architektury, 1762 ppor., 1773 npor., 1776 odchod z Ing.-K.)

Anton Hoffmann (1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1779 hejtman, 1786 mjr., 1789 pplk., 1793 plk., 1797 odchod z Ing.-K. jako velitel Špilberku v Brně)

Josef Kühne von Neuhaus (1762 ppor., 1773 kpt.-por., 1782 hejtman, 1787 odchod k Sap.-K.)

Nikolaus Boulanger jr. (1762 kond., 1763 ppor., 1773 kpt.-por., 1785 jako hejtman k Sap.-K.)

Hippolyt Verité (1762 kond., 1764 jako ppor. k Sap.-K., 1778 opět v Ing.-K., 1782 k Sap.-K.)

Josef sv. pán Froon von Kirchrath (* 1740, 1758 z Ing.-A., 1763 ppor. z prap. 30. pěšího pluku de Ligne, 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1784 mjr., 1788 pplk., 1789 plk., od 1793 sv. pán, 24. 2. 1794 GM, od 1800 zást. velitele pevnosti Olomouc, 18. 2. 1801 FML, v 1809-1812 velitel pevnosti Olomouc, 16. 11. 1812 FZM a penzionován, + 12. 1. 1821 Vídeň)

Johann Kitzmandel (1760 kond. z Ing.-A., 1763 ppor., 1773 kpt.-por.)

Anton sv. pán Szereday von Szent-Háromság (* okolo 1744, 1761 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1763 ppor., 1773 kpt.-por., 1779 hejtman, 1786 mjr., 1789 nebo 1790 pplk., 1794 plk., 1. 3. 1797 GM, 1. 9. 1805 FML, 3. 1809 penzionován, + 29. 10.1813)

Franz Paulelli (1757 z Ing.-A. jako domácí inženýr knížete Esterházyho, 1763 ppor. z prap. 8. pěšího pluku Sachsen-Hildburghausen, 1773 npor., 1774 kpt.-por., 1785 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1808 mjr. a penzionován)

Leopold Laitin (1760 kadet z Ing.-A., 1761 kond., 1763 ppor., 1773 npor., 1774 kpt.-por., 1785 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1805 mjr., + 1809)

Nikolaus Schluderbach (1760 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1763 ppor., 1773 npor., 1774 kpt.-por., 1785 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1808 mjr. a penzionován)

Valentin Jäger (1762 kond. z Ing.-A., 1763 ppor., 1773 npor., 1775 odchod z Ing.-K.)

Josef sv. pán Cerrini di Monte Varchi (* 1743 Györ, 1761 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1763 ppor., 1773 npor., 1774 kpt.-por., 1782 hejtman, 1788 mjr., 1789 sv. pán, 1790 nebo 1791 pplk., 12. 1796 plk., 5. 3. 1801 GM a zástupce velitele pevnosti Olomouc, 26. 8. 1809 FML, + 27. 11. 1809 Olomouc)

Dominik Kollhofer (1761 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1764 ppor., 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1787 hejtman, 1801 z Ing.-K. jako mjr. a stavební ředitel ve Vojenské hranici)

Franz Menguzzi (1761 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1764 ppor., 1773 npor.)

Guido sv. pán von Rochepine (1764 ppor. z Ing.-A., 1773 kpt.-por., 1778 hejtman, 1786 z Ing.-K. a jako mjr. místní velitel v Karlstadtu /nyní Karlovac/)

Wenzel rytíř Ebner sv. pán von Eschenbach (* 1743-1745, 1762 kond. z Ing.-A., 1771 jako npor. k slavonskému hraničářskému husarskému pluku, 1773 opět v Ing.-K., 1774 kpt.-por., 1778 hejtman, 1790 mjr., 1795 pplk., 1799 plk., 2. 1804 GM, 17. 12. 1812 FML, + 14. 12. 1820)

Josef von Finetti (* 6. 3. 1743, 1760 kond. z Ing.-A. ve Vídni, 1764 ppor., 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1787 hejtman, 1790 mjr., 1796 pplk., 1801-1809 posádkový inženýrský oddíl, 1813 odchod z Ing.- K., 17. /27. ?/ 6. 1823 GM a penzionován, + 3. 4. 1839 Tapogliano)

Ludwig Donon (1762 kond., 1763 z Ing.-A., 1765 ppor., 1773 npor. a odchod z Ing.-K. k pěchotě)

Gottfried Mörz (1762 kond., 1765 ppor., 1773 npor., 1778 kpt.-por.)

August Lannoy (1764 kond., 1769 ppor., 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1787 hejtman, 1793 mjr., 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1808 penzionován)

Franz Cziskini (1761 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1787 hejtman, + 1793)

Josef Sartori (1762 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1773 npor.)

Johann Baumeister (1762 kond. z Ing.-A., 1773 npor., 1779 kpt.-por.)

Lorenz sv. pán Schwabe (1762 kadet, 1763 kond., 1769 npor. v 32. pěším pluku Forgách, 1773 opět v Ing.-K., 1774 kpt.-por. v Sap.-K., 1791 jako hejtman opět v Ing.-K., 1799 odchod z Ing.-K.)

Johann Kirchner (1773 jako npor. z 10. pěšího pluku Braunschweig-Wolfenbüttel, 1778 kpt.-por., 1785 hejtman, + 1793)

Johann Frast (1762 kond., 1773 npor., 1779 kpt.-por., 1785 hejtman)

Josef Breuning (1762 kond., 1773 npor., 1779 kpt.-por., 1786 hejtman)

Leopold Hübner (1762 kond. z Ing.-A., 1773 npor., 1779 kpt.-por.)

Felix Krussnik (1762 kadet z Ing.-A., 1762 kond., 1773 npor., 1779 kpt.-por., 1786 hejtman, 1794 mjr., 1801 posádkový inženýrský oddíl, + 1805)

Georg Tomerlin (1762 kond., 1763 z Ing.-A., 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1787 hejtman, 1790 mjr., 1796 pplk., 1802 odchod z Ing.-K. a jako plk. velitel pevnosti Zemun, + 3. 7. 1806)

Josef Toussaint sv. pán von Bourgeois (* 15. 11. 1744, 1762 kond., 1763 z Ing.-A., 1773 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1774 opět v Ing.-K., 1778 hejtman, 1783 mjr., 1788 pplk., 1789 plk., 1790 místní ředitel Ing.-A., 29. 4. 1797 GM, 1. 9. 1805 FML, 11. 1. 1811 penzionován, + 6. 5. 1820)

Josef Konschek (1762 kond. z Ing.-A., 1773 npor., 1779 kpt.-por., 1791 hejtman, 1797 mjr., 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1806 odchod z Ing.-K.)

Michael Rechbeger von Rechcron (1768 kadet z Ing.-A. k Min.-K., 1773 npor. z prap. pěšího pluku, 1778 vystoupil z Ing.-K.)

Peter Michellini (1762 kond., 1763 z Ing.-A., 1773 npor., 1779 kpt.-por., 1779 vystoupil z Ing.-K.)

Johann Buglioni /Baglioni ?/ (1763 kadet z Ing.-A., 1763 kond., 1773 ppor., 1776 npor., 1778 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. ve Freikorps Otto)

Adalbert Hilscher (1763 kond. z Ing.-A., 1773 npor., 1782 kpt.-por., + 1786)

Jakob Paul (1763 kond., 1773 npor. v Sap.-K., 1774 opět v Ing.-K., 1796 penzionován)

Wenzel Güner (1762 kadet, 1763 kond. z Ing.-A., 1773 npor., 1776 odchod z Ing.-K.)

Johann von Ceresa (1762 kadet, 1764 kond., 1773 npor., 1781 kpt.-por., 1785 hejtman, 1794 mjr., 1813 pplk. a penzionován)

Klaudius Fisco (1764 kond., 1773 ppor., 1774 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus Trager (1764 kond., 1773 ppor., 1778 npor., 1785 kpt.-por., 1793 hejtman, + 1794)

Karl chevalier Nieuport (1764 kond., 1773 kpt.-por., 1778 vystoupil z Ing.-K.)

Kaspar de Gault (1764 kond., 1773 npor.)

Franz Nitz (1762 kadet, 1763 z Ing.-A., 1764 kond., 1773 npor., 1780 kpt.-por., 1785 hejtman, + 1794)

Franz Salgari (1762 kadet, 1763 z Ing.-A., 1764 kond., 1773 ppor., 1774 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus Bergé (1764 kadet, 1765 kond., 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1785 hejtman, 1796 mjr. a penzionován)

Adam Karl Rendel von Heinzenberg (1762 kadet, 1763 z Ing.-A., 1765 kond., 1773 ppor., 1778 npor., 1787 kpt.-por., 1794 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1802 mjr. a penzionován)

Ferdinand Klotz (1762 z Ing.-A. k 4. pěšímu pluku, 1763 kadet v Ing.-K., 1765 kond., 1773 npor., 1776 odchod z Ing.-K.)

Karl Kirchschlager (1764 kadet z Ing.-A., 1765 kond., 1773 npor.)

Josef Maillard (1763 kadet, 1773 ppor., 1778 npor.)

Sebastian von Maillard (* 30. října 1746, 1773 npor., 1778 kpt.-por., 1785 hejtman, 1790 mjr., 1794 pplk., 1797 plk., 13. 7. 1801 GM, 17. 2. 1812 FML, + 19. 12. 1822 Vídeň)ů8

Anton Ranger (1764 kadet, 1765 kond., 1773 npor.)

Anton hrabě Königsacker (1764 kadet, 1765 kond., 1773 npor. v Sap.-K., 1787 hejtman v Ing.-K., 1789 k Sap.-K., 1793 zpět v Ing.-K., 1796 mjr. a penzionován)

Vinzenz Prutky (1764 kadet z Ing.-A., 1765 kond., 1773 npor.)

Ferdinand Le Febre (1765 kadet z Ing.-A., 1766 kond., 1773 npor., 1778 vystoupil z Ing.-K.)

Josef Prestarini (1762 kadet, 1763 z Ing.-A., 1767 kond., 1773 ppor., 1778 npor. v pionýrském sboru)

Nikolaus Muhr (1764 kadet, 1769 kond., 1773 ppor., 1778 npor.)

Andronikus de Laing (1764 kadet, 1773 ppor., 1778 npor.)

Johann Schintgen (1764 kadet, 1773 ppor., 1773 odchod z Ing.-K. k pěchotě)

Führenberg (1773 ppor. z kadeta 28. pěšího pluku, 1775 odchod z Ing.-K.)

Emanuel Reichardt (1765 kadet z Ing.-A., 1773 ppor., 1778 npor.)

Mathias sv. pán Hauser (1773 jako ppor. přidělen k Ing.-K., 1778 npor., 1780 kpt.-por., 1790 hejtman, 1796 mjr., 1801 pplk., 1804 plk. a penzionován)

Franz Capretta (1765 kadet z Ing.-A., 1773 ppor., 1778 npor.)

Ferdinand Gspann (1765 kadet z Ing.-A., 1769 jako kadet k 20. pěšímu pluku, 1773 jako ppor. v Ing.-K., 1776 odchod z Ing.-K.)

Josef Wettstein von Westersheim (1765 kadet, 1773 ppor., 1778 npor., 1787 kpt.-por.)

Anton sv. pán Wanczura (1773 ppor. z kadeta Sap.-K., 1778 npor., 1786 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k Sap.-K.)

Johann Stöckel (1766 kadet z Ing.-A., 1773 ppor., 1778 npor., 1782 kpt.-por., 1791 hejtman, 1796 mjr., + 27. 2. 1807 Vídeň)

Josef Vukassovich (1767 kadet z Ing.-A., 1769 prap. v Petrovaradínském hraničářském pluku, 1773 npor. v Ing.-K., 1779 kpt.-por.)

Franz Weess (1769 kadet, 1773 ppor., 1778 npor.)

Michael Van der Bruggen (1770 kadet z Ing.-A., 1773 ppor., 1778 npor., 1783 kpt.-por., 1791 hejtman, + 1797)

Franz Grottker (1770 kadet z Ing.-A., 1773 ppor., 1778 npor. v Sap.-K., 1779 opět v Ing.-K.)

Franz Allio (1770 kadet z Ing.-A., 1773 ppor., 1778 npor., 1784 kpt.-por. v Sap.-K., 1787 jako hejtman opět v Ing.-K., 1796 mjr., 1801 pplk., + 19. 1. 1807)

Rombaux Bournons (1773 ppor. z kadeta nizozemského oddílu, 1778 npor., 1779 ustanoven nizozemskou vládou učitelem matematických předmětů)

Thierry sv. pán de Vaux (* 4. 6. 1748, 1768 kadet, 1773 ppor. z kadeta nizozemského oddílu, 1778 npor., 1779 kpt.-por., 1780 hejtman, 1789 mjr., 1793 pplk., 1796 plk., 28. 11. 1799 GM, 2. 5. 1807 FML, 6. 9. 1813 FZM, + 4. 4. 1820 Vídeň)

August du Val (1773 ppor. z kadeta nizozemského oddílu, 1778 npor., 1787 kpt.-por.,, 1787 odchod z Ing.-K. jako auditor účetní komory v Bruselu)

Josef Le Fevre (1767 kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1773 jako ppor. v Ing.-K., 1779 npor., 1787 kpt.-por., 1793 hejtman, + 1796)

Franz sv. pán Tunzler (1773 ppor. z kadeta Sap.-K., 1779 jako npor. v Sap.-K.)

Philipp Posinger (1767 jako kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1773 ppor. v Ing.-K., 1778 jako npor. v Sap.-K., 1805 hejtman v posádkovém inženýrském oddíle, 1806 odchod z Ing.-K.)

Sigmund sv. pán Pemler (1773 ppor., 1779 npor., 1787 jako kpt.-por. v Sap.-K.)

Nikolaus du Corron (1768 kadet, 1773 ppor., 1779 npor., 1785 kpt.-por., 1793 hejtman, 1797 mjr., 1802 pplk., 1812 plk. a penzionován, + 6. 1. 1815)

Konrad sv. pán von Appel (1773 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1785 kpt.-por., 1794 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1802 odchod z Ing.-K.)

Salvator Emil von Mancini (* cca 1752, 1773 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1785 kpt.-por., 1791 hejtman, 1793 mjr., 1797 pplk., 1801 plk., 10. 1807 GM, 1807 velitel pevnosti Terezín, + 12. 11. 1818)

Karl Fuhrmann (1773 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1786 kpt.-por., 1791 hejtman, 1796 mjr., 1799 pplk., + 28. 4. 1802 Hradec Králové)

Franz Stark (1773 ppor. z Ing.-A., 1774 odchod z Ing.-K.)

Gabriel Kiss (1773 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1786 kpt.-por., 1793 hejtman, 1796 mjr., + 1800)

Johann Chancel de Pourcet (1773 ppor. z Ing.-A., 1778 npor. ve štábní pěchotě)

Johann Levé de Montat (1773 ppor., 1779 npor.)

Karl kníže de Ligne (1773 ppor., 1779 npor., 1784 jako rytmistr v dragounském pluku D´Arberg, 1786 jako mjr. opět v Ing.-K., 1788 pplk., 1789 plk., + 14. 9. 1792 padl u Croix aux Bois)

Johann Bianchi d´Adda (1774 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1784 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1786 opět v Ing.-K.)

Ernst Gemperly von Weidenthal (1774 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1784 kpt.-por.)

Anton Derbay (1774 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1784 kpt.-por., 1793 hejtman, 1797 mjr., 1802 pplk., 1813 plk. a penzionován)

Josef hrabě Franci (1774 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1784 kpt.-por., 1794 hejtman, 1801 mjr., 1805 pplk., 1805 se vzdal hodnosti)

Karl Langer (1774 ppor. z Ing.-A., 1779 npor., 1785 kpt.-por., 1797 hejtman, 1799 odchod z Ing.-K.)

Josef von Fourquin (1774 kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1775 ppor., 1785 npor., 1788 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1797 jako pplk. ze Sap.-K., 1801 plk., 15. 8. 1808 GM, 8. 10. 1813 FML, 1815 odchod z Ing.-K. jako velitel divize, + 15. 1. 1822)

Leopold Koller (1774 kadet z Ing.-A., 1775 ppor., 1787 npor., 1793 kpt.-por., 1800 hejtman, 1801 odchod z Ing.-K. jako mjr. a stavební ředitel ve Vojenské hranici)

Anton Pierker (1774 kadet z Ing.-A., 1775 ppor., + 1775)

Georg Hofbauer (1774 kadet z Ing.-A., 1775 ppor., 1783 npor., 1790 kpt.-por., 1794 hejtman, 1804 mjr., 1814 odchod z Ing.-K. a velitel pevnosti Rocca d´Anfo)

Nikolaus Valdener du Bois (1775 ppor., 1785 npor., 1791 kpt.-por., 1800 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1807 odchod z Ing.-K.)

Josef Berthold (1775 kadet z Ing.-A., 1776 ppor., 1781 npor., 1789 kpt.-por., 1794 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1802 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Gilowski von Vracziowa (1775 kadet z Ing.-A., 1776 ppor.)

Emerich Truckzettel (1776 ppor. z Ing.-A.)

Franz Baudricourt (1777 ppor., 1781 npor., 1789 kpt.-por., 1797 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1808 mjr. a penzionován)

Josef Cornerot (1777 ppor.)

Ernst Billek von Billenberg (1777 ppor. z kadeta 29. pěšího pluku)

Josef sv. pán Pillva (1776 kadet z Ing.-A., 1778 ppor., 1782 npor., 1785 kpt.-por., + 1. 10. 1789 padl při obléhání Bělehradu)

Johann Benedikt hrabě Nobili (* okolo 1758, 1778 ppor. z Ing.-A., 1782 npor., 1785 kpt.-por., 1789 hejtman, 1793 mjr., 1797 pplk., 1801 plk., 15. srpna 1808 GM, 1811 místní ředitel Ing.-A., 6. 5. 1815 FML, + 10. 10. 1823)

Martin von Dedovich (nar. 1756, 1776 kadet z Ing.-A., 1778 ppor., 1785 npor., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1796 mjr., 1801 pplk., 1805 plk., 22. 7. 1809 GM, 8. 3. 1814 FML, + 9. 10. 1822)

Franz sv. pán von Ertel (1776 kadet z Ing.-A., 1778 ppor., 1786 npor., 1788 kpt.-por., 1793 hejtman, 1799 mjr., 1807 odchod z Ing.-K. jako místní velitel v Olomouci)

Karl de Traux (1777 kadet, 1778 ppor., 1787 npor., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1799 mjr., 1802 penzionován)

Philipp rytíř de Lopez (* cca 1765, 1777 kadet, 1778 ppor., 1787 npor., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1794 mjr., 1799 pplk., 1804 plk., 14. 8. 1808 GM, začátkem 1813 penzionován, + 28. 7. 1813 Štýrský Hradec)

Wilhelm Van der Borcht (1777 kadet, 1778 ppor., 1781 npor., 1790 kpt.-por., 1793 nebo 1794 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1805 odchod z Ing.-K.)

Josef hrabě Fuchs (1779 ppor. z Ing.-A.)

Johann Van der Bank (1778 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1781 npor., 1790 kpt.-por., 1793 hejtman, 1799 mjr., 1804 pplk., + 22. 1. 1806 Lvov)

Johann Baptist sv. pán von Bechard (* 17. srpna 1761, 1778 kadet z Ing.-A., 1778 ppor. ve štábní pěchotě, 1789 hejtman opět v Ing.-K. ze Sap.-K., 1794 mjr., 1799 pplk., 1802 plk., 15. 8. 1808 GM, 1812 velitel pevnosti Slavonský Brod, + 28. 12. 1813)

Anton Moshammer (1778 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1781 npor., 1790 kpt.-por., 1790 odchod z Ing.- K.)

Nikolaus Vay de Varga (1778 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1782 npor., 1785 kpt.-por., 1791 hejtman, 1793 odchod z Ing.-K.)

Hubert du Brons (1779 ppor., 1785 npor., 1792 kpt.-por., 1794 hejtman, 1796 mjr., 1801 pplk., + 8. 11. 1803 Bolzano )

Johann Wilemans (1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1802 odchod z Ing.-K.)

Franz Walter (1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 npor.)

Michael Péchy von Pech-Ujfalu (* cca 1755, 1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 npor., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1800 mjr., 1805 pplk., 1809 plk., 26. 7. 1813 GM, 19. 5. 1815 penzionován, + 12. 2. 1819 Fejerszeb)

Josef sv. pán Danno (* 1742, 1779 ppor. z francouzské armády, 1780 npor., 1785 kpt.-por., 1789 hejtman, 1792 mjr. a velitel Sap.-K., 1796 pplk. a opět v Ing.-K., 1799 plk., 1. 9. 1805 GM, 30. 3. 1813 FML, 1814 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Buda /nyní Budapest/, + 22. 10. 1816 Komárno)

Franz Seraph kníže Dietrichstein-Proskau-Leslie (* 28. 4. 1767, 1787 vstoupil do Ing.-K. jako npor., 1788 hejtman GQMS, 1790 jako pplk. opět v Ing.-K., 1794 plk., 28. 12. 1796 GM, 1801 se vzdal hodnosti, + 8. 7. 1854)

Anton Hübner von Löwenthal (1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 npor., 1790 kpt.-por., 1796 hejtman, 1804 mjr., 1812 pplk., + 1813)

Josef sv. pán Wacquant-Geozelles (1779 z Ing.-A. jako ppor. Min.-K., 1785 jako npor. v Ing.-K., 1789 kpt.-por., 1793 odchod z Ing.-K. jako hejtman GQMS)

Ferdinand Daniel sv. pán Pulszky von Cséfalva (* 1759, 1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 jako npor. k Sap.-K., 1801 jako pplk. opět k Ing.-K., 1809 plk., 26. 7. 1813 GM, 1813 odchod z Ing.-K. jako velitel brigády, + 5. 9. 1817)

Josef von Benczur (* 1759, 1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 npor. v Sap.-K., 1788 opět v Ing.-K., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1800 mjr., 1804 pplk., 1807 plk., 29. 11. 1812 GM, 8. 2. 1823 FML, 1832 penzionován, + 26. 4. 1846)

Anton hrabě Triangi (1779 kadet z Ing.-A., 1779 ppor., 1785 npor., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1796 vzdal se hodnosti)

Georg Engelbert Schall von Falkenhorst (* okolo 1761, 1779 z Ing.-A. jako kadet k 49. pěšímu pluku, 1785 npor. v Ing.-K., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1797 k Sap.-K., 1801 jako mjr. opět v Ing.-K., 1808 pplk., 1810 plk., 6. 5. 1815 GM, 21. 12. 1830 FML, + 22. 8. 1831)

Anton sv. pán Lanfrey (1786 jako npor. z karabinického pluku Lacy, 1790 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1797 jako mjr. opět v Ing.-K., 1802 pplk., 1804 velitel Sap.-K.)

Johann Gabriel markýz Chasteler de Courcelles (* 22. 1. 1763, 1780 ppor. z Ing.-A., 1782 npor., 1785 kpt.-por., 1787 hejtman, 1789 mjr., 1791 pplk. v nizozemské arciérní gardě, 1792 opět v Ing.-K., 1795 plk. v GQMS, 24. 4. 1797 GM, 3. 1. 1801 FML, 1801 opět v Ing.-K., 1812 odchod z Ing.-K. jako velitel divize, 2. 9. 1813 FZM, + 10. 5. 1825)

Johann d´Espinette (1785 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1801 posádkový inženýrský oddíl, 1809 odchod z Ing.-K.)

Adolf Stark (1785 npor., + 1793)

Josef hrabě Casarotti (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1786 npor., 1790 kpt.-por., 1793 hejtman, 1796 mjr., + 1800)

Franz Frank (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1786 npor., 1790 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Wetzelsberg (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1787 npor. v Sap.-K., 1794 jako kpt.-por. opět v Ing.-K., 1798 odchod z Ing.-K.)

Franz sv. pán von Tomassich (* 2. 10. 1761 Rjeka, 1776 vstoupil do Ing.-A., 1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1786 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1797 mjr. v GQMS, 1801 pplk., 1805 plk., 22. 8. 1809 GM, 8. 8. 1814 FML, + 12. 8. 1831 Zadar, bratr mjr. Nikolause sv. pána Tomassiche)

Lambert sv. pán Möringer (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1787 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1802 mjr. a odchod z Ing.-K. jako stavební ředitel ve Vojenské hranici)

Ignaz von Nowak (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1786 npor., 1793 kpt.-por. v Sap.-K., 1796 hejtman opět v Ing.-K., 1801 mjr., 1808 pplk., 1810 plk., 2. 9. 1813 GM, 1813 odchod z Ing.-K. jako velitel brigády, + 19. 3. 1826)

Sigismund Werebelly (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1786 npor., 1789 kpt.-por., 1790 hejtman, + 1791)

Vinzenz Krapf (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor., 1787 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, + 1800 padl v bitvě u Alessandrie)

Franz Lihr (1781 kadet z Ing.-A., 1782 ppor. k Sap.-K., 1784 opět v Ing.-K., 1786 odchod z Ing.-K.)

Johann Lodgmann von Auen (1782 kadet z Ing.-A., 1783 ppor., 1785 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1802 mjr., 1808 pplk., 1814 odchod z Ing.-K.)

Karl von Ujhazy (1782 kadet z Ing.-A., 1783 ppor., 1785 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1802 mjr., 1810 pplk., 1811 plk. a penzionován, + 11. 8. 1841 Vídeň)

Johann Rusch (1782 kadet z Ing.-A., 1783 ppor., 1785 npor., 1794 kpt.-por., 1802 hejtman v posádkovém inženýrském oddílu, 1809 odchod z Ing.-K.)

Franz sv. pán Purcell (1782 kadet z Ing.-A., 1783 ppor., 1785 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1799 jako mjr. v GQMS, 1804 pplk. opět v Ing.-K., + 1808)

Anton Szent Ivany (1782 kadet z Ing.-A., 1783 ppor., 1785 npor., 1793 kpt.-por. v Sap.-K., 1796 jako hejtman opět v Ing.-K., 1802 mjr., + 13. 5. 1808)

Johann Anthon (1784 ppor., 1786 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1806 mjr., + 1809)

Franz hrabě Orlandini dell Becento (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1785 npor., 1789 kpt.-por., 1793 hejtman, 1796 mjr., 1797 pplk., + 1800)

Franz hrabě Baluccanti (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1785 npor., 1788 odchod z Ing.-K.)

Josef Maurice (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1786 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1804 odchod z Ing.-K.)

Bartolomäus Bock (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1786 npor., + léto 1793 padl u Valenciennes)

Johann Kraus von Löwenfeld (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1787 npor., 1794 kpt.-por., 1800 hejtman, 1806 mjr. a penzionován)

Albert De Best (1784 ppor., 1788 npor., 1789 rytmistr v dragounském pluku Waldeck)

Josef von Vasy (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1787 npor., 1794 kpt.-por., 1800 hejtman, 1807 mjr., 1815 pplk., 1822 plk., 1829 penzionován, + 9. 4. 1830 Vídeň)

Johann Hartmann (1783 kadet z Ing.-A., 1784 ppor., 1786 npor., 1797 odchod z Ing.-K.)

Andreas sv. pán Martonitz (* 1765 ?, 1784 kadet z Ing.-A., 1786 ppor., 1788 npor. v Min.-K., 1790 kpt.-por., 1796 hejtman, 1799 mjr., 1805 pplk., 1808 plk. a velitel Min.-K., 1809 v GQMS, 30. 3. 1813 GM, 3. 7. 1824 FML, 11. 6. 1841 FZM, 8. 1. 1850 penzionován, + 7. 3. 1855)

Josef Frantischek (1785 ppor., 1787 npor., 1794 kpt.-por., 1800 hejtman, 1807 mjr., 1810 pplk., 1813 pplk., 1813 velitel Sap.-K., + 16. 9. 1827 Bruck a.d. Leitha)

Peter August Picot de Peccaduc sv. pán von Herzogenberg (* 13. 2. 1767, 26. 7. 1813 GM, 1820- 1834 místní ředitel Ing.-A., 18. 6. 1827 FML, + 15. 2. 1834)

Max de Traux (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1787 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1807 mjr., 1813 pplk., 1815 plk., + 1817)

Franz Tomantschger (1789 ppor. ze Sap.-K., 1790 npor. v Sap.-K., 1796 kpt.-por. v Sap.-K., 1809 mjr. v Ing.-K., 1813 pplk. a penzionován, + 3. 6. 1832 Štýrský Hradec)

Wolfgang rytíř von Milanes (* 19. 10. 1767, 1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1787 npor., 1793 kpt.-por. v Sap.-K., 1797 jako hejtman opět v Ing.-K., 1804 mjr., 1810 pplk., 1815 plk., 29. 5. 1829 GM, 10. 9. 1835 FML, 1835 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Petrovaradín, 7. 5. 1838 penzionován, + 20. 10. 1849)

Johann Hennevogel von Ebenburg (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1787 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1804 mjr. a penzionován)

Ignaz sv. pán Kienmayer (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1790 npor. švališérů)

Anton Wischotta (1804 jako hejtman Sap.-K. k posádkovému inženýrskému oddílu, 1806 k Sap.-K.)

Stephan rytíř d´Halouziére (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1788 npor., 1796 kpt.-por., 1800 hejtman, 1807 mjr., 1810 pplk. a velitel Min.-K., 1829 opět v Ing.-K., 11. 1. 1830 GM, 1830 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Legnago, 8. 2. 1836 FML a penzionován, + 22. 11. 1841 Benátky)

Ferdinand von Sorgenthal (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1788 npor., 1796 kpt.-por., + 1797 na zranění v boji)

Johann von Faupel (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1788 npor., 1796 kpt.-por., 1800 hejtman, 1802 posádkový inženýrský oddíl, 1807 mjr. opět v Ing.-K., + 31. 8. 1813)

Albert šlechtic von Krapf (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor., 1789 npor., 1796 kpt.-por., 1802 hejtman, 1808 mjr., 1813 pplk., 1820 plk. a penzionován)

Karl Vörös (1784 kadet z Ing.-A., 1785 ppor.)

Anton Gemperly von Weidenthal (nar. okolo 1765, 1785 kadet z Ing.-A., 1786 ppor., 1789 npor., 1796 kpt.-por., 1800 hejtman, 1808 mjr., 1813 pplk., 1815 plk., 11. 1. 1830 GM, 10. 9. 1835 FML a penzionován, + 4. 1. 1839)

Berthold hrabě Alberti (1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1804 odchod z Ing.-K.)

Josef sv. pán von Lauer (* 18. 5. 1769, 1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1800 mjr. v GQMS, 1801 opět v Ing.-K., 1807 pplk., 1809 plk., 27. 2. 1814 GM a odchod z Ing.-K. jako velitel brigády, 9. 12. 1826 FML, 6. 4. 1847 FZM a penzionován, + 26. 2. 1848)

Josef sv. pán von Bonomo zu Mannsburg und Wolfsbütl (* 8. 5. 1768, 1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1793 kpt.-por., 1797 hejtman, 1805 mjr., 1810 pplk., 1815 plk., 29. 5. 1829 GM, 29. 2. 1836 FML, 9. 5. 1848 FZM a penzionován, + 28. 3. 1850)

Franz Schindler (1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1793 kpt.-por., 1796 hejtman, 1804 mjr., 1808 pplk., 1815 plk., 1820 penzionován)

Peter Prokop hrabě Morzin (* 1768, 1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1796 kpt.-por., 1800 hejtman, 1805 mjr. a křídelní pobočník, 1811 plk. opět v Ing.-K., 1812 u arcivév. Johanna, 19. 11. 1814 GM, 24. 8. 1830 FML, 30. 5. 1845 FZM, 5. 9. 1849 penzionován, + 13. 11. 1855)

Andreas sv. pán Bley /Pley/ von Schneefeld (* 22. 8. 1768, 1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1796 kpt.-por., 1802 hejtman, 1805 mjr. v 8. pěším pluku, 1810 jako pplk. opět v Ing.-K., 1813 plk., 19. 11. 1820 GM, 1826 odchod z Ing.-K. jako generální dvorní stavební ředitel, 25. 3. 1831 FML, + 19. 1. 1838)

Karl von Őttel (1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1790 npor., 1796 kpt.-por., 1802 hejtman, 1807 mjr. v GQMS, 1810 pplk. opět v Ing.-K., 1815 plk., + 1821)

Andreas /sv. pán ?/ Petrich von Hanusfalva (* 25. 11. 1765, 1790 npor., 1793 hejtman v GQMS, 18. 11. 1809 GM, 3. 7. 1824 FML, 1827 v Ing.-K., 27. 2. 1830 penzionován, + 2. 10. 1842)

Franz Hackher zu Hardt (1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1791 npor., 1796 kpt.-por., 1802 hejtman, 1808 mjr., 1813 pplk., 1820 plk., 1825 penzionován, + 2. 9. 1837 Vídeň)

Andreas Sorriot de Loth (1786 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1791 npor., 1796 kpt.-por., 1801 odchod z Ing.-K.)

Johann Milanes (1786 kadet z Ing.-A., 1788 ppor., 1791 npor.)

Arnold Quelff (1787 kadet z Ing.-A., 1788 ppor., 1791 npor., 1793 odchod z Ing.-K. jako hejtman k GQMS)

Johann Jackerdofsky von Suditz (1787 kadet z Ing.-A., 1788 ppor. v Sap.-K., 1790 opět v Ing.-K., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1807 mjr. v posádkovém inženýrském oddílu do 1809, 1813 pplk., 1816 odchod z Ing.-K.)

Leopold von Őttel (1787 kadet z Ing.-A., 1788 ppor., 1791 npor., 1796 kpt.-por., 1802 hejtman, 1805 odchod z Ing.-K.)

Franz Peikert (1787 kadet z Ing.-A., 1788 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1806 posádkový inženýrský oddíl, 1807 odchod z Ing.-K. jako mjr. a stavební ředitel Vojenské hranice v Banátu)

Vinzenz Christ (1787 kadet z Ing.-A., 1788 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1803 odchod z Ing.-K.)

Vinzenz Friedrich sv. pán Bianchi (* 1. nebo 20. 2. 1768, 1787 kadet z Ing.-A., 1787 ppor., 1788 npor., 1793 kpt.-por., 1796 jako hejtman v GQMS, 3. 2. 1799 mjr, 7. 3. 1800 pplk., 1. 6. 1800 plk., 1. 1. 1807 GM, 25. 8. 1809 FML, 1815 vévoda di Casalanza, 1816 sv. pán, 23. 2. 1824 penzionován, + 21. 8. 1855 )

Franz Berks (1787 kadet v 24. pěším pluku z Ing.-A., 1790 ppor. v Ing.-K., 1791 npor., 1797 vzdal se hodnosti)

Franz sv. pán Portner (1791 npor., 1797 kpt.-por., 1802 odchod z Ing.-K.)

Josef Hosely (1788 kadet z Ing.-A., 1789 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1805 mjr. a penzionován)

Thomas Mosaner von Mosberg (1788 kadet z Ing.-A., 1789 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1798 odchod z Ing.-K.)

Josef d´Arnal (1788 kadet z Ing.-A., 1789 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1803 hejtman, 1806 odchod z Ing.-K.)

Anton šlechtic von Petteneck (1788 kadet z Ing.-A., 1789 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1800 hejtman, 1814 mjr., 1823 pplk., 1833 plk., + 21. 2. 1841 Vídeň)

Albert Hennevogel von Ebenburg (1788 kadet z Ing.-A., 1789 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1803 hejtman, 1806 odchod z Ing.-K.)

Michael von Hartenfels (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1802 kpt.-por. v Min.-K., 1804 opět v Ing.-K., 1808 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus sv. pán Tomassich (1788 prap. v 49. pěším pluku z Ing.-A., 1791 npor. v Ing.-K., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1808 mjr. a penzionován, bratr FML Franze sv. pána Tomassiche)

Anton von Doczy (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1798 hejtman, 1799 k Sap.-K., 1802 opět v Ing.-K., 1805 k Sap.-K., 1809 mjr. opět v Ing.-K., 1815 pplk., 1826 odchod z Ing.-K. jako plk. a velitel pevnosti Karlstadt /nyní Karlovac/, + 27. 1. 1837)

Franz Maurice (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1809 mjr., + 1814)

Josef Gillet (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1809 odchod z Ing.-K.)

Christian von Barány (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1799 kpt.-por., 1803 hejtman v posádkovém inženýrském oddílu, 1808 odchod z Ing.-K.)

Franz šlechtic von Neuhauser (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1799 kpt.-por., 1804 hejtman, 1809 mjr., 1815 pplk., 1826 plk., + 16. 9. 1830)

Anton Dolevitzeni (1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1791 npor., 1799 odchod z Ing.-K.)

Alois Giustini (nar. cca 1770, 1789 kadet z Ing.-A., 1790 ppor., 1793 npor., 1799 kpt.-por., 1803 hejtman v posádkovém inženýrském oddílu, 1809 mjr. opět v Ing.-K., 1820 pplk., 1823 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Pizzighettone, 17. 1. 1835 GM a penzionován, + 18. 11. 1843 Rjeka)

Josef Stein (1790 ppor., 1793 k Min.-K., 1794 npor. opět v Ing.-K. a přidělen k Min.-K., 1801 definitivně v Ing.-K., 1802 kpt.-por., 1805 hejtman, 1815 mjr. v Sap.-K.)

Andreas von Dörre (1790 ppor., 1794 npor. v Sap.-K., 1815 pplk. opět v Ing.-K., 1820 plk. a penzionován, + 23. 4. 1838 Linec)

Josef Ostermann (1790 ppor., 1794 jako npor. v posádkovém minérském oddílu)

Mathias Badstuber (1790 ppor., 1794 npor. v Sap.-K.)

Josef Heimbücher von Bükessy (1786 kadet v ogulinském hraničářském pluku z Ing.-A., 1790 ppor., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1802 hejtman, 1809 mjr., 1817 odchod z Ing.-K., dosáhl pplk., + 3. 3. 1833 Štýrský Hradec)

Franz Schulz (1790 ppor., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1802 k Sap.-K., 1803 hejtman opět v Ing.-K., 1804 k Sap.-K.)

Karl Johann /šlechtic von ?/ Ennhuber (nar. 12./13. 1. 1770, 1790 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1800 kpt.-por.,1802 hejtman, 1809 mjr., 1815 pplk., 1821 plk., 12. 5. 1832 GM, + 4. 11. 1832)

Kaspar Wiser (1790 kadet z Ing.-A., 1793 odchod z Ing.-K.)

Friedrich Schulz (1790 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1804 hejtman, 1809 mjr., 1815 pplk., 1822 odchod z Ing.-K., 1833 penzionován)

Ludwig de Traux (* 27. 8. 1773, 1790 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1804 hejtman, 1809 mjr., 1815 pplk., 1821 plk., 5. 1. 1833 GM, 27. 10. 1843 FML a penzionován, + 5./6. 5. 1855)

Johann Körber (1790 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1804 hejtman, 1819 mjr. a penzionován)

August šlechtic von Weisskirchen (* okolo 1772, 1790 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1805 hejtman, 1813 mjr., 1816 pplk., 1829 plk., 8. 5. 1834 GM a penzionován, + 28. 5. 1861)

Anton Dell´ Orto (1790 kadet z Ing.-A., 1793 ppor. Sap.-K., 1793 npor. opět v Ing.-K., 1800 kpt.-por., 1805 hejtman, 1813 mjr. a penzionován)

Johann Őrber rytíř von Erbenstein (1790 kadet z Ing.-A., 1793 ppor. v Sap.-K., 1793 npor. opět v Ing.-K., 1800 kpt.-por., 1805 hejtman, 1814 mjr., 1820 pplk., 1828 penzionován)

Alois Buswald (1793 kadet z Ing.-A., 1793 npor.)

Wilhelm Khutzer (1793 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1800 kpt.-por., 1805 hejtman, 1813 ů8mjr., 1817 pplk., 1824 plk., 1828 penzionován, + 8. 10. 1835 Vídeň)

Karl sv. pán Froon von Kirchrath (1793 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1795 odchod z Ing.-K.)

Karl Schrötter (1793 kadet z Ing.-A., 1793 npor., + 1794)

Josef Mayer (1793 kadet, 1793 npor., 1802 kpt.-por., 1805 hejtman, 1817 mjr., 1828 penzionován)

Ferdinand Cronöster (1793 kadet z Ing.-A., 1793 npor., 1802 kpt.-por., 1805 hejtman, 1813 mjr., 1820 pplk., 1829 plk., 1830 penzionován)

Johann von Chavanne (1793 jako npor. ze Sap.-K., 1797 kpt.-por., 1802 hejtman, 1809 mjr., 1815 pplk., 1817 plk. a penzionován, + 13. 12. 1831 Temesvar)

Leopold von Royss (1794 npor. z Min.-K., zůstal tam přidělen, 1797 kpt.-por. Sap.-K.)

Josef Wolf (1794 npor. z Min.-K., zůstal tam přidělen, 1801 odchod z Ing.-K.)

Johann Riegel (1794 npor., 1795 odchod z Ing.-K.)

Laval hrabě Nugent von Westmeath (* 3. 11. 1777, 1. listopadu 1793 kadet z Ing.-A., 1. 3. 1794 npor., 15. 4. 1796 kpt.-por., 1797 odchod z Ing.-K. jako hejtman GQMS, 1. 6. 1800 mjr., 1. 9. 1805 pplk., 17. 6. 1807 plk., 24. 5. 1809 GM, 30. 4. 1815 FML, 18. 9. 1838 FZM, 16. 10. 1849, + 21. 8. 1862)

Franz Mayer (* 29. 2. 1776, 1793 kadet, 1794 npor., 1802 kpt.-por., 1805 hejtman, 1815 mjr., 1823 pplk., 1830 plk., 29. 2. 1836 GM, 23. 2. 1844 FML a penzionován, 21. 8 1849 odebrána hodnost, + 18. 9. 1857)

Heinrich Hatzinger (1793 kadet z Ing.-A., 1794 npor., 1802 kpt.-por., 1805 hejtman, 1807 odchod z Ing.-K.)

Franz Wehn von Lilienfeld (1793 kadet z Ing.-A., 1794 npor., 1802 kpt.-por., 1812 hejtman, 1837 odchod z Ing.-K.)

Franz hrabě Huyn de Raville (1793 kadet z Ing.-A., 1794 npor., 1802 kpt.-por., 1806 hejtman v posádkovém inženýrském oddílu, 1808 opět v Ing.-K., 1816 odchod z Ing.-K.)

Dominik rytíř von Pauer (1793 kadet z Ing.-A., 1794 npor., 1803 kpt.-por., 1808 hejtman, 1815 mjr., 1828 penzionován)

Franz Walter von Waldheim (1793 kadet z Ing.-A., 1794 npor., 1802 kpt.-por., 1806 hejtman, 1819 odchod z Ing.-K. jako mjr. a stavební ředitel ve varadínské vojenské hranici)

Johann Alexander rytíř Brasseur von Kehldorf (* 15. 1. 1777, 1794 kadet z Ing.-A., 1795 npor., 1802 kpt.-por., 1806 hejtman, 1814 mjr., 1826 pplk., 1831 plk., 1834 místní ředitel Ing.-A., 24. 11. 1837 GM, 3. 6. 1842 penzionován, + 12. 9. 1844)

Josef Diebel (1794 kadet z Ing.-A., 1795 npor., 1802 kpt.-por., 1806 hejtman, 1815 mjr., 1822 penzionován)

Karl hrabě Cerrini di Monte Varchi (* 9. 10. 1777, 1794 kadet z Ing.-A., 1795 npor., 1802 kpt.-por., 1806 hejtman, 1813 mjr., 1820 pplk., 1827 plk. a velitel Sap.-K., 1828 opět v Ing.-K., 30. 3. 1833 GM, + 5. 1. 1840)

Christian hrabě Kinsky (* 23. 4. 1776, 1794 kadet z Ing.-A., 1795 npor., 1800 kpt.-por. u praporu lehké pěchoty „Munkacsy“, 1801 opět v Ing.-K., 1804 hejtman, 1809 mjr. v GQMS, 16. 3. 1821 GM, 30. 3. 1833 FML, + 7. 2. 1835)

Josef hrabě Kinsky (1794 kadet z Ing.-A., 1795 npor.)

Franz von Innerhofer (1794 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1802 kpt.-por., 1807 hejtman, 1815 mjr., + 1818)

Ludwig von Jaswitz (1794 kadet z Ing.-A., 1796 npor.)

Wilhelm Kampmüller von Langholsen (1794 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1802 kpt.-por., 1807 hejtman, 1815 mjr., 1826 pplk., 1833 plk. a penzionován, + 10. 6. 1844 Štýrský Hradec)

Franz sv. pán Rüstel (1794 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1803 kpt.-por., 1808 hejtman, 1815 mjr., 1828 pplk., + 25. 10. 1828 Komárno)

Ferdinand von Curti (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1802 odchod z Ing.-K.)

Marius Duoda (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1802 kpt.-por. v Sap.-K., 1803 opět v Ing.-K., 1808 hejtman, 1815 mjr., 1824 penzionován)

Josef von Mertens (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1802 kpt.-por. v Sap.-K.)

Bernhard markýz Fornari (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1802 kpt.-por., 1805 odchod z Ing.-K.)

Ignaz Schütz (1793 z Ing.-A. jako akcesista u dílenského ředitelství v Praze, 1794 kadet v Sap.-K., 1795 kadet v Ing.-K., 1796 npor., 1803 kpt.-por., 1808 hejtman, + 1823)

Theodor Gerster von Gerstorff (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1803 kpt.-por., 1808 hejtman, 1815 mjr., 1826 pplk., 1834 odchod z Ing.-K. jako místní velitel Lissy a Lesiny)

Paul John (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1801 odchod z Ing.-K.)

Andreas Francois (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1804 kpt.-por. v Sap.-K., 1808 hejtman opět v Ing.-K., 1818 penzionován)

Ludwig sv. pán Wetzlar von Plankenstern (1795 kadet z Ing.-A., 1796 npor., 1804 kpt.-por., 1808 hejtman, 1815 mjr., 1826 penzionován)

Johann Steininger (1797 npor. ze Sap.-K., 1800 opět v Sap.-K.)

Ludwig Bogany von Cseb (1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1802 kpt.-por., 1804 odchod z Ing.-K.)

Franz sv. pán von Scholl (* 8. 1. 1772, 1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1802 kpt.-por., 1807 hejtman, 1809 mjr., 1814 pplk., 1820 plk., 26. 8. 1830 GM, 31. 3. 1837 FML, + 3. 9. 1838)

Ludwig August von Fallon (* 27. 11. 1776, 1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1803 kpt.-por., 1805 odchod z Ing.-K. jako hejtman v GQMS, 17. 7. 1825 GM, + 4, 9. 1828)

Vinzenz von Gerstenberg (1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1803 odchod z Ing.-K.)

Josef Peschke (1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1804 kpt.-por., 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 hejtman opět v Ing.-K., 1815 mjr., 1817 odchod z Ing.-K.)

Ignaz sv. pán Szereday von Szent-Háromság (* okolo 1776, 1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1802 kpt.-por., 1809 hejtman, 1814 mjr., 1823 pplk., 1830 plk., 29. 2. 1836 GM a penzionován, + 21. 1. 1853)

Johann Schmitt (1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., + 1799 padl u Mantovy)

Anselm Poglayen šlechtic von Leyenburg (1796 kadet z Ing.-A., 1797 npor., 1804 kpt.-por., 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 opět v Ing.-K., 1810 hejtman, 1818 mjr., 1829 odchod z Ing.-K. jako místní velitel v Karlopagu, dosáhnul pplk. ?, + 23. 1. 1845)

Franz Hannel (1797 npor. z posádkového minérského oddílu, 1804 kpt.-por., 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 opět v Ing.-K., 1810 hejtman, 1814 odchod z Ing.-K.)

Eduard hrabě Bocarme (1797 kadet z Ing.-A., 1798 npor., 1799 kpt.-por., + 1799 padl u Alessandrie)

Michael Lenker (* 11. 4. 1778, 1797 kadet z Ing.-A., 1798 npor., 1804 kpt.-por., 1810 hejtman, 1816 mjr., 1828 pplk., 1831 plk., 16. 8. 1839 GM a penzionován, + 10. 1. 1850)

Paul Hilff (1797 kadet z Ing.-A., 1798 npor., 1804 kpt.-por., 1806 hejtman, 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 opět v Ing.-K., 1823 mjr. a penzionován)

Alois Jakabffy (1798 kadet z Ing.-A., 1799 npor., 1804 kpt.-por., 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 opět v Ing.-K., 1810 hejtman, 1813 odchod z Ing.-K.)

Heinrich rytíř von Lebzeltern (* 3. 1. 1782, 1798 kadet z Ing.-A., 1799 npor., 1805 kpt.-por., 1806 hejtman, 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 opět v Ing.-K., 1817 mjr., 1828 pplk., 1831 plk., 7. 5. 1838 GM, + 21. 1. 1846)

Theodor hrabě Baillet de Latour (* 15. 6. 1780, 1798 kadet z Ing.-A., 1799 npor., 1804 kpt.-por., 1804 hejtman v GQMS, 26. 9. 1814 GM, 25. 3. 1831 FML, 1832 zástupce generálního ženijního ředitele, 19. 10. 1846 FZM, 4. 1848 odchod z Ing.-K. jako ministr války, + 6. 10. 1848 zavražděn ve Vídni)

Thomas sv. pán Hartopp (1798 kadet z Ing.-A., 1799 npor., 1805 kpt.-por., 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 odchod z Ing.-K.)

Dominik Curti (1798 kadet z Ing.-A., 1799 npor., 1804 odchod z Ing.-K.)

Johann Nagler (1799 jako npor. ze Sap.-K., 1805 kpt.-por. v Sap.-K., 1808 posádkový inženýrský oddíl do 1809, 1810 hejtman, 1822 mjr. a penzionován)

Johann von Szerelem (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1804 nebo 1805 kpt.-por., 1808 posádkový inženýrský oddíl, 1809 odchod z Ing.-K.)

Anton von Hauer (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1804 kpt.-por., 1809 hejtman, 1812 odchod z Ing.-K.)

Andreas šlechtic von Zimmer (* 19. 11. 1778, 1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1804 kpt.-por., 1809 hejtman, 1820 mjr., 1828 pplk., 1832 plk., 1833 velitel Min.-K., 8. 4. 1839 GM opět v Ing.-K., 20. 12. 1848 FML a penzionován, + 25. 6. 1853)

Wilhelm Kluger von Teschenberg (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1804 kpt.-por., 1809 hejtman, 1820 mjr., 1830 pplk. a penzionován, + 21. 8. 1839 Linec)

Johann Hermann von Hermannstorff (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1804 kpt.-por., 1809 hejtman, + 18. 5. 1809 padl při obraně Predilu)

Ludwig hrabě Dzieduszczycki (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1805 odchod z Ing.-K.)

Josef von Marherr (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1812 odchod z Ing.-K.)

Guido sv. pán Rochepine (1799 kadet z Ing.-A., 1800 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1823 mjr., 1836 penzionován)

Ignaz Schulz (1799 kadet z Ing.-K., 1800 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1820 mjr., 1831 pplk., 1842 plk. a penzionován)

Kamillo sv. pán Vaccani von Fort Olivo (* 15. 7. 1784, 1820 jako mjr. v Ing.-K., 1828 pplk., 1833 plk., 27. 9. 1839 GM, 12. 3. 1847 FML, 20. 12. 1848 penzionován, 10. 10. 1860 vzdal se hodnosti, + 20. 2. 1862)

Philipp Aberle (1800 npor. ze Sap.-K., 1805 odchod z Ing.-K.)

Karl de Fossez (1800 npor. ze Sap.-K., + 1801 při obraně Verony)

Georg sv. pán Hauser (1800 kadet z Ing.-K., 1801 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1817 mjr., 1828 pplk., + 27. 11. 1828 Vídeň)

Karl sv. pán von Hacke (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1805 kpt.-por., 1807 odchod z Ing.-K.)

Franz von Staatzer (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1821 mjr., 1828 pplk., 1834 plk., + 18. 4. 1841 Vídeň)

arcivévoda Leopold (* 6. 6. 1823, 15. 6. 1835 plk., 14. 9. 1846 GM, 18. 9. 1846 v Ing.-K., 10. 1. 1850 odchod z Ing.-K. jako velitel brigády ve 2. sboru v Praze, 25. 9. 1850 FML a veiltel divize ve 4. sboru, 24. 11. 1855 generální ženijní ředitel, 8. 12. 1860 generální ženijní inspektor, 4. 1. 1867 G.d.C., 8. 11. 1880 penzionován, + 24. 5. 1898)

Franz von Bolza (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1805 kpt.-por. v Sap.-K., 1827 jako mjr. opět v Ing.-K., 1829 pplk., 1833 odchod z Ing.-K. jako velitel Sap.-K.)

Ferdinand Frank (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1813 odchod z Ing.-K.)

Anton von Maineri (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1805 kpt.-por., 1807 odchod z Ing.-K.)

Franz rytíř Kossen von Sterneck (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1805 kpt.-por., 1809 hejtman, 1822 mjr., 1830 pplk., 1835 odchod z Ing.-K. jako místní velitel Lissa a Lesina, 1837 penzionován /jako plk. ?/, + 10. 3. 1843 Miláno)

Benedikt Du Hamel de Querlonde (1800 kadet z Ing.-A., 1801 npor., 1806 kpt.-por., 1809 odchod z Ing.-K.)

Friedrich Hensel (1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1806 kpt.-por., + 17. 5. 1809 padl při obraně Malborghetta)

Friedrich Hensel na obrazu neznámého autora - zdroj: commons.wikimedia.org

 

Michael von Czihocky (1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1806 kpt.-por., 1809 hejtman, 1820 vzdal se hodnosti jako mjr.)

Felix sv. pán Stregen von Glauburg (* 9. 8. 1782, 1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1806 kpt.-por., 1807 k Sap.-K., 1809 hejtman opět v Ing.-K., 1822 mjr., 1828 velitel Sap.-K., 1829 pplk., 1833 opět v Ing.-K., 1836 plk., 31. 5. 1844 GM, 20. 12. 1848 FML, 1848 místní ředitel Ing.-A., 1851 k Gen.- W., 14. 5. 1851 penzionován, + 14. 2. 1854)

Michael Koppensteiner (1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1805 k Sap.-K., 1815 hejtman opět v Ing.-K., 1819 k Sap.-K., 1823 opět v Ing.-K., 1826 mjr., 1828 penzionován)

Johann Buchta von Sternschild (1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1806 kpt.-por., 1810 jako hejtman k Sap.-K.)

Anton von Haggenmüller (* 23. 6. 1783, 1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1806 kpt.-por., 1811 hejtman, 1823 mjr., 1831 pplk., 22. 4. 1836 plk., 14. 7. 1850 GM a penzionován, + 11. 9. 1859)

Albert Dosa von Makfalva (1801 kadet z Ing.-A., 1802 npor., 1807 kpt.-por., 1815 hejtman, 1824 mjr., + 18. 2. 1833 Hermannstadt /nyní Sibiu/)

Kajetan von Schröder (1803 npor., 1807 kpt.-por., 1816 odchod z Ing.-K.)

Franz Weiss von Schleussenburg (* 23. 9. 1783, 1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1807 kpt.-por., 1812 hejtman, 1824 mjr., 1832 pplk., 1836 plk., 30. 10. 1844 GM, 1844 odchod z Ing.-K. a pověřen zatímním řízením Dvorního stavebního úřadu, + 6. 7. 1846)

Johann Kotzeluch (1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1807 kpt.-por., + 1810)

Bernhard hrabě Caboga (* 6. 2. 1785 Dubrovník , 1. 9. 1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 8. 1807 kpt.-por., 2. 1813 hejtman, únor 1824 mjr., 16. 1. 1830 pplk. a velitel Min.-K., 1833 jako plk. opět v Ing.-K., 7. 5. 1838 GM, 3. 4. 1846 FML, 1849 generální ženijní ředitel, 1851 k Gen.-W., 24. 4. 1854 FZM, + 19. 11. 1855 Vídeň)

Josef Kampmüller von Langholsen (1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1807 kpt.-por., 1814 hejtman, 1835 odchod z Ing.-K.)

Anton Dreyhann von Sulzberg (1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1805 k Sap.-K:, 1807 kpt.-por. opět v Ing.-K., 1813 odchod z Ing.-K.)

Heinrich sv. pán Wetzlar (1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1807 kpt.-por., 1812 odchod z Ing.-K.)

Nikolaus sv. pán Ebner (1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1807 kpt.-por., 1809 odchod z Ing.-K.)

Ludwig Remy (1803 npor., 1805 odchod z Ing.-K.)

Franz Brzezina von Birkenthal (1802 kadet z Ing.-A., 1803 npor., 1807 kpt.-por., 1815 hejtman, 1826 mjr., 1835 pplk., + 4. 11. 1839 Innsbruck)

Friedrich hrabě Cavriani (1802 kadet z Ing.-A., 1809 jako kpt.-por. v Ing.-K., 1813 odchod z Ing.-K.)

Johann von Kudriaffsky (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1807 kpt.-por., 1815 hejtman, 1818 odchod z Ing.-K.)

Josef Voget (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1807 kpt.-por., 1815 hejtman, + 1823)

Karl Martóny von Köszegh (* 14. 5. 1784, 1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1807 kpt.-por., 1815 hejtman, 1826 mjr., 1832 pplk., 1838 plk., 1839 velitel Min.-K., 19. 9. 1845 GM a opět v Ing.-K., 1848 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Petrovaradín, + 21. 7. 1848)

Adalbert sv. pán Baur von Eysseneck (* 11. 6. 1785, 1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1807 kpt.-por., 1815 hejtman, 1827 mjr., 1833 pplk., 1839 plk., 16. 10. 1846 GM, 7. 6. 1849 FML, 1851 k Gen.-W., 24. 11. 1855 penzionován, + 16. 4. 1870)

Franz Aidon (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1807 odchod z Ing.-K.)

Ignaz Ragya (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1809 kpt.-por., 1813 odchod z Ing.-K.)

Max Fichard zvaný Baur von Eysseneck (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1827 mjr., 1833 pplk., 1839 plk., + 1846)

Karl van der Werth (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1809 kpt.-por., 1813 odchod z Ing.-K.)

Karl Chiolich (1803 kadet z Ing.-A., 1804 npor., 1809 odchod z Ing.-K.)

Franz Czernin (1803 kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1804 npor. v Ing.-K., 1809 jako hejtman k Sap.-K.)

Johann von Somsich (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 odchod z Ing.-K.)

Julius hrabě d´Andreis (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1812 odchod z Ing.-K. do britské a později sardinské armády, kde dosáhnul generálporučíka)

Vinzenz sv. pán Apfaltern (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, + 1827)

Heinrich rytíř Hentzi von Arthurm (* 24. 10. 1785, 1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1828 mjr., 1834 pplk., 1841 plk., 1842 velitel Sap.-K., 1848 opět v Ing.-K., 9. 5. 1848 GM, 1848 odchod z Ing.-K. jako velitel brigády, + 22. 5. 1849 padl při obraně Budy /nyní Budapest/)

Josef Beredel (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1828 mjr., 1834 pplk. a penzionován, + 25. 9. 1839 Vídeň)

Leopold Hammer (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1827 penzionován)

Franz Rayl (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1816 hejtman, 1828 mjr., 1837 odchod z Ing.-K. jako pplk. a velitel Lissy a Lesiny)

Michael Pellarini (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1807 odchod z Ing.-K.)

Josef Fohmann (1804 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1816 jako hejtman k Ing.-K., 1846 mjr. a penzionován)

Ludwig Weyherr (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1820 odchod z Ing.-K.)

Kamillo Braglia (1802 ppor. z Ing.-A. v Min.-K., 1805 npor. v Ing.-K., 1810 kpt.-por., 1817 hejtman, 1829 mjr., 1840 pplk. a penzionován, + 21. 1. 1844 Verona)

Emanuel Zitta (* 11. 5. 1786, 1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1828 mjr., 1836 pplk., 1842 plk., 21. 6. 1848 GM, 16. 10. 1849 FML, 1851 k Gen.-W., 29. 10.1853 penzionován, + 16. 9. 1856)

Wilhelm von Lebzeltern (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1813 odchod z Ing.-K.)

Josef Hesse von Hessenthal (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1806 k Min.-K.)

Stephan Martóny von Köszegh (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1812 kpt.-por., 1815 hejtman, 1817 k Sap.-K., 1828 opět v Ing.-K., 1829 mjr., 1836 pplk., + 13. 9. 1838 Benátky)

Josef sv. pán von Teyber (* 16. 6. nebo 14. 8. 1785, 1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1812 kpt.-por., 1815 hejtman, 1829 mjr., 1838 pplk., 1843 plk., 19. 10. 1848 GM, 12. 7. 1850 FML a penzionován, + 18. 7. 1856)

Franz šlechtic von Kayser (* 11. 9. 1785, 1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1815 hejtman, 1828 mjr., 1836 pplk., 1841 plk., 28. 2. 1848 GM a penzionován, + 19. 12. 1857)

Emanuel Seydrich (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1812 kpt.-por. v Sap.-K., 1821 hejtman opět v Ing.-K., 1837 mjr. a penzionován)

Franz von Trumauer (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1814 kpt.-por., 1817 hejtman, 1828 odchod z Ing.-K.)

Karl sv. pán Mandell (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1807 odchod z Ing.-K.)

Konrad Stocker von Neuforn (1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1809 kpt.-por., 1814 odchod z Ing.-K.)

Franz von Körber (* 20. 1. 1787, 1805 kadet z Ing.-A., 1805 npor., 1812 kpt.-por., 1815 hejtman, 1830 mjr., 1838 pplk., 1844 plk., 19. 10. 1848 GM, 12. 7. 1850 FML, 1851 k Gen.-W., 19. 11. 1854 penzionován, + 16. 7. 1860)

Josef rytíř Zocchi von Morecci (* 25. 7. 1787, 1804 ppor. z Ing.-A. v Sap.-K., 1812 kpt.-por. opět v Ing.-K., 1815 hejtman, 1830 mjr., 1838 pplk., 12. 7. 1844 plk., 20. 12. 1848 GM a penzionován, + 3. 1. 1880)

Georg Baritz von Ikafalva (1805 kadet, 1806 u Ing.-A., 1807 npor., 1812 kpt.-por., 1817 hejtman, 1830 mjr., 1839 pplk., + 1840)

Paul Hatzinger (1807 npor., 1813 odchod z Ing.-K.)

Karl Bianchi d´Adda (1815 jako hejtman z bývalé italské armády, 1817 odchod z Ing.-K.)

Ignaz von Nikorowicz (1805 kadet, 1806 z Ing.-A., 1807 npor., 1809 odchod z Ing.-K.)

Stephan Grassy (1815 jako hejtman z bývalé italské armády, 1818 mjr., 1820 odchod z Ing.-K.)

Philipp von Meczyszewski (1805 kadet, 1806 z Ing.-A., 1807 npor., 1809 odchod z Ing.-K.)

Paul Nemegyei von Miklos (1805 kadet, 1806 z Ing.-A., 1807 npor., 1814 kpt.-por., 1819 hejtman, 1843 mjr. a penzionován)

Josef von Polham (1805 kadet, 1806 z Ing.-A., 1807 npor., 1812 odchod z Ing.-K.)

Ignaz šlechtic von Rueber (1805 kadet, 1806 z Ing.-A., 1807 npor., 1814 kpt.-por., 1819 hejtman, 1832 mjr., 1841 pplk., + 8. 12. 1843)

Ludwig Goro von Agyagfalva (1805 kadet, 1806 z Ing.-A., 1807 npor., 1814 kpt.-por., 1819 hejtman, 1835 mjr., + 14. 11. 1843 Hermannstadt /nyní Sibiu/)

Karl von Mertens (1808 npor., 1810 odchod z Ing.-K.)

Friedrich sv. pán Froon von Kirchrath (1806 kadet z Ing.-A., 1807 npor., 1809 kpt.-por., 1813 odchod z Ing.-K.)

Franz hrabě Auersperg (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1813 k Sap.-K. ?, 1818 jako kpt.-por. opět v Ing.-K., 1819 hejtman, 1823 odchod z Ing.-K. k Sap.-K.)

Wilhelm Müller von Mühlwerth (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1813 odchod z Ing.-K.)

Leopold De Rieux (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1810 odchod z Ing.-K.)

Anton Jantsch (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1814 kpt.-por., 1818 odchod z Ing.-K.)

Johann Psaldi (1815 jako kpt.-por. z bývalé italské armády. 1818 hejtman, 1835 mjr., + 1836)

Johann Hlawaty (* 12. 2. 1788, 1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1815 kpt.-por., 1819 hejtman, 1833 mjr., 1841 pplk., 16. 7. 1844 plk., 20. 12. 1848 GM, 24. 11. 1850 FML, 1851 k Gen.-W., 16. 3. 1856 penzionován, + 14. 3. 1870)

Josef Krieger (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1815 kpt.-por., 1820 hejtman, 1828 odchod z Ing.-K.)

Heinrich Billing šlechtic von Gemmen (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1815 kpt.-por., 1820 hejtman, 1833 mjr., 1842 pplk., 1844 plk. a penzionován)

Gottfried Peller (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1813 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Schumann von Mansegg (1807 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1815 kpt.-por., 1820 hejtman, 1842 mjr. a penzionován)

Josef Heinrich (1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1813 odchod z Ing.-K.)

Georg Eberle (* 15. 4. 1789, 1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1820 hejtman, 1833 mjr., 1841 pplk., 3. 1. 1845 plk., 27. 1. nebo 13. 9. 1849 GM, 1851 k Gen.-W., 26. 10. 1852 FML, + 4. 1. 1855)

Josef šlechtic von Pflügl (* 15. 10. 1788, 1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1820 hejtman, 1834 mjr., 1841 pplk., 1845 plk., 18. 11. 1848 GM a penzionován, + 27. 8. 1861)

Vinzenz Wagner (1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1822 k Sap.-K., 1829 opět v Ing.-K., + 1831)

Johann von Sallaba (1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1814 odchod z Ing.-K.)

Johann rytíř von Schönau (1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1814 odchod z Ing.-K.)

Franz Lack (* 8. 10. 1787, 1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1822 hejtman, 1836 mjr., 1842 pplk., 11. 12. 1846 plk., 22. 7. 1849 GM, 1849 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Stará Gradiška, 3. 3. 1851 penzionován, + 9. 3. 1866)

Ferdinand hrabě Rosenberg (1808 kadet z Ing.-A., 1825 se vzdal hodnosti)

Adam Peregrin sv. pán von Pöck (* 18. prosince 1788, 1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1822 jako hejtman k Sap.-K., 1834 opět v Ing.-K., 1836 mjr., 1843 pplk., 1845 odchod z Ing.-K. jako velitel Sap.-K., 1848 plk., od 22. 7. 1849 GM a brigadýr, od 25. 9. 1854 FML, 30. 8. 1859 penzionován, + 6. 9. 1865)

Balthasar Schilling (1808 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1822 hejtman, 1836 mjr., 3. 12. 1843 pplk., 28. 2. 1848 plk., 1849 penzionován)

Ferdinand Töppler (1808 kadet z Ing.-A., 1808 npor., 1810 odchod z Ing.-K.)

Christoph sv. pán von Pittel (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1822 hejtman, 1836 mjr., 1840 pplk. a penzionován)

Nikolaus šlechtic von Kleindorff (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1826 hejtman, 1839 mjr., 1842 penzionován)

Matthias Karl Trattner von Petrocza (* 24. 11. 1791, 1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1823 hejtman, 1836 mjr., 1842 pplk., 1. 4. 1846 plk., 30. 4. 1849 GM, 1851 k Gen.-W., 12. 5. 1853 FML, 20. 12. 1859 penzionován, + 23. 2. 1872)

Friedrich Gallina (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1815 kpt.-por., 1823 hejtman, 1837 mjr., 1844 pplk., + 1846)

Günther sv. pán Dallwitz (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1814 odchod z Ing.-K.)

Ludwig von Boronkay (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1816 kpt.-por., 1829 hejtman, 1837 penzionován)

Karl Frenssauff von Neudegg (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1816 kpt.-por., 1823 odchod z Ing.-K.)

Franz von Hopfen (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1819 odchod z Ing.-K.)

Andreas Gissel (1809 kadet z Ing.-A., 1809 npor., 1817 kpt.-por., + 1825)

Peter von Dessy (1809 kadet z Ing.-A., 1810 npor., 1815 kpt.-por., 1823 hejtman, 1837 mjr., 1844 pplk., + 1846)

Gideon von Halass (1809 kadet z Ing.-A., 1810 npor., 1815 kpt.-por., 1817 k Sap.-K., 1822 opět v Ing.-K., 1823 hejtman, 1831 odchod z Ing.-K.)

Josef šlechtic von Mosdorfer (1809 kadet z Ing.-A., 1810 npor., 1815 kpt.-por., 1824 hejtman, 1838 mjr., 1844 pplk., 1848 plk. a penzionován)

Johann Wolter šlechtic von Eckwehr (* 30. 5. 1791, 1809 prap. v 29. pěším pluku z Ing.-A., 1810 posluchač vyšších ženijních kursů, 1811 npor. Ing.-K., 1813 kpt.-por., 1823 hejtman, 1831 mjr., 1840 pplk., 1841 velitel Sap.-K., od 1842 od 27. 7. 1848 místní ředitel Ing.-A., 17. 7. 1844 plk., od 8. 1848 oblastní fortifikační ředitel v Praze, 20. prosince 1848 GM, 1849 odchod z Ing.-K. jako velitel brigády, 27. 11. 1850 FML, + 24. 5. 1857)

Johann Rohn šlechtic /sv. pán/ von Rohnau (* 8. 4. 1791, 1809 prap. v 8. pěším pluku z Ing.-A., 1810 posluchač vyšších ženijních kursů, 1811 npor. Ing.-K., 1815 kpt.-por., 1824 hejtman, 1838 mjr., 12. 7. 1844 pplk., 2. 7. 1848 plk., 21. 6. /29. 10. ?/ 1849 GM, 1849 odchod z Ing.-K. jako velitel pevnosti Ferrara, 27. 2. 1859 FML, 21. 7. 1859 penzionován, + 14. 8. 1861)

Josef Peypert (1809 z Ing.-A. prap. v 63. pěším pluku, 1810 posluchač vyšších ženijních kursů, 1811 npor. v Ing.-K., 1815 kpt.-por., 1825 hejtman, 1839 mjr., 1845 odchod z Ing.-K. jako pplk. a voj. velitel Senje /Zengg/)

Johann sv. pán Pacassi (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1813 odchod z Ing.-K.)

Engelbert hrabě Auersperg (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1815 kpt.-por., 1826 hejtman, 1841 mjr. a penzionován)

Karl šlechtic von Ferro (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1817 kpt.-por., 1820 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Petteani šlechtic von Steinberg (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1817 kpt.-por., 1818 odchod z Ing.-K.)

Karl Püschl (1823 jako kpt.-por. ze Sap.-K., 1826 hejtman, 1828 odchod z Ing.-K. k Sap.-K.)

Franz von Weisskirch (1790 z Ing.-A. ppor. k pionýrskému sboru, 1812 npor. v Ing.-K., 1819 kpt.-por., 1827 hejtman, 1831 odchod z Ing.-K.)

Franz Groh (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1817 kpt.-por., 1823 odchod z Ing.-K. k 22. pěšímu pluku)

Franz Roy von Ruhmfeld (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1818 kpt.-por., + 1826)

Ignaz Schwarz šlechtic von Sonnenwald (1816 jako npor. ze Sap.-K., 1819 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1826 opět v Ing.-K., 1827 hejtman, 1828 k Sap.-K., 1836 opět v Ing.-K., 1842 odchod z Ing.-K. jako mjr.)

Franz Wagner (1811 kadet z Ing.-A., 1812 npor., 1819 kpt.-por., 1821 odchod z Ing.-K.)

Valentin Modesti (1815 jako npor. ze Sap.-K., 1819 kpt.-por., 1821 k Sap.-K., 1824 opět v Ing.-K., 1828 hejtman, 1839 odchod z Ing.-K. jako mjr. a místní velitel v Pole)

Leopold Mareck šlechtic von Marchthal (1812 kadet z Ing.-A., 1813 ppor., 1815 npor., 1819 kpt.-por., + 1823)

Josef Lonant (1815 jako npor. ze Sap.-K., 1819 kpt.-por., 1828 hejtman, 1842 odchod z Ing.-K. jako místní velitel v Temesvaru)

Eduard hrabě Wengersky von Ungerschütz (1812 kadet z Ing.-A., 1813 ppor., 1815 npor., 1819 kpt.-por., 1828 odchod z Ing.-K. jako hejtman v Sap.-K.)

Christian Nikolaus (1812 kadet z Ing.-A., 1813 ppor., 1814 odchod z Ing.-K.)

Maxmilian šlechtic von Hirsch (1812 kadet z Ing.-A., 1813 ppor., 1815 npor., 1820 kpt.-por., 1828 hejtman, 1840 mjr., 1845 pplk., + 1846)

Franz Magdich von Magdenau (1812 kadet z Ing.-A., 1813 ppor., 1815 npor., 1820 kpt.-por., 1828 hejtman, 1840 mjr., 1845 pplk., + 1846)

Emanuel Friedrich Schaffalitzky von Macodell (1812 kadet z Ing.-A., 1813 ppor., 1815 npor., 1820 kpt.-por., 1824 k Sap.-K.)

Johann Bingler (1823 kadet z Ing.-A., 1814 ppor., 1815 npor., 1820 kpt.-por., 1828 hejtman, + 1835)

Josef sv. pán von Bourgeois (1813 kadet z Ing.-A., 1814 ppor., 1815 npor., 1820 kpt.-por., 1826 k Sap.-K.)

Wenzel von Managetta und Lerchenau (1813 kadet z Ing.-A., 1814 ppor., 1815 npor., 1821 kpt.-por., 1828 hejtman, 1840 mjr., 1847 pplk. a penzionován)

Adalbert sv. pán Sterndahl (1813 kadet z Ing.-A., 1814 ppor., 1815 npor., 1822 kpt.-por., 1829 hejtman, 1836 vzdal se hodnosti)

Vinzenz Joanelli (1813 z Ing.-A. ppor. v pionýrském sboru, 1816 npor. v Ing.-K., 1819 kpt.-por., 1821 odchod z Ing.-K.)

Guido Avesani (1815 ppor. v Ing.-K. z rozpuštěné italské vojenské školy, 1816 odchod z Ing.-K.)

Gustav Adolf rytíř von Greisinger (* 27. 8. 1793, 1813 z Ing.-A. ppor. ve 3. kyrysnickém pluku, 1816 jako npor. v Ing.-K., 1821 kpt.-por., 1829 hejtman, 1841 mjr., 29. 5. 1846 pplk., 29. 9. 1848 plk., 1851 k Gen.-W., 12. 9. 1851 GM, 3. 2. 1856 penzionován, + 21. 9. 1868)

Anton Lena-Perpenti (1815 ppor. z rozpuštěné italské vojenské školy, 1817 odchod z Ing.-K.)

Peter von Modesti (1819 jako npor. ze Sap.-K., 1822 kpt.-por., 1829 hejtman, 1838 odchod z Ing.-K.)

Franz von Carcano (1815 ppor. z rozpuštěné italské vojenské školy, 1817 npor., 1822 kpt.-por., 1829 hejtman, 1837 odchod z Ing.-K. jako mjr. k 11. pěšímu pluku)

Ermenegildo Francesconi (1815 ppor. z rozpuštěné italské vojenské školy, 1817 npor., 1820 odchod z Ing.-K.)

Josef Bonzi (1815 ppor. z rozpuštěné italské vojenské školy, 1817 npor., 1818 odchod z Ing.-K.)

Ignaz Hummel (1815 kadet z Ing.-A., 1816 ppor., 1817 npor., 1822 kpt.-por., 1829 hejtman, 1841 mjr., 1847 odchod z Ing.-K.)

Lazarus sv. pán von Mamula (* 22. 5. 1795, 1815 kadet z Ing.-A., 1816 ppor., 1817 npor., 1823 kpt.-por., 1829 hejtman, 1841 mjr., 31. 5. 1846 pplk., 4. 10. 1848 plk., 20. 4. 1850 GM, 1851 k Gen.-W., 19. 3. 1853 FML, 2. 10. 1864 FZM, 1. 11. 1865 penzionován, + 12. 1. 1878 Vídeň)

Franz Dierkes (1815 kadet z Ing.-A., 1816 ppor., 1817 npor., 1823 kpt.-por., 1829 hejtman, 1838 odchod z Ing.-K. jako mjr. k 43. pěšímu pluku)

Josef Joss (1815 kadet z Ing.-A., 1816 ppor., 1817 npor., 1823 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 21. pěšímu pluku)

Karl sv. pán von Schauroth (1816 kadet z Ing.-A., 1817 ppor., 1818 npor., 1823 kpt.-por., 1830 hejtman, 1841 mjr., 29. 11. 1845 pplk., 24. 1. 1849 plk., + 1849)

Adam sv. pán von Kienmayer (1816 kadet z Ing.-A., 1817 ppor., 1818 odchod z Ing.-K.)

Franz sv. pán von Cordon (* 4. 5. 1796, 1816 kadet z Ing.-A., 1817 ppor., 1818 npor., 1823 kpt.-por., 1830 hejtman, 1831 odchod z Ing.-K. jako mjr. a křídelní pobočník G.d.C. hraběte Radeckého, 18. 4. 1846 GM, 30. 4. 1849 FML, 10. 9. 1854 penzionován, + 15. 1. 1869)

Ignaz Török von Nemetsö (1816 kadet z Ing.-A., 1817 ppor., 1818 npor., 1823 kpt.-por., 1830 hejtman, 1833 k Sap.-K., 1837 opět v Ing.-K., 1839 ke královské uherské tělesné gardě, 16. 5. 1841 mjr. v Ing.-K. přidělený královské uherské tělesné gardě, 1846 trvale v Ing.-K., 28. února 1848 pplk., 1848 odchod z Ing.-K. k uherským povstalcům, 28. 1. 1849 GM uherské povstalecké armády, + 6. 10. 1849 Arad popraven)

Franz Castelli (1818 npor., 1823 kpt.-por., 1831 hejtman, + 1832)

Josef sv. pán Pulszky (1817 kadet z Ing.-A., 1817 ppor., 1818 npor., 1823 kpt.-por., 1826 odchod z Ing.-K.)

Friedrich Ferdinand Piccoli di Grandi (* 29. 1. 1799, 1817 kadet z Ing.-A., 1817 ppor., 1818 npor., 1824 kpt.-por., 1831 jako hejtman k Sap.-K., 1833 opět v Ing.-K., 1840 k lombardsko-benátské tělesné gardě, 25. 4. 1849 plk. a opět v Ing.-K., 3. 8. 1850 GM a penzionován)

Benjamin Paal de Baroth (1816 jako kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1817 ppor. v Ing.-K., 1818 npor., 1824 kpt.-por., + 1830)

Leonhard sv. pán de Vaux (1816 jako kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1818 jako ppor. k Ing.-K. z 25. pěšího pluku, 1819 npor., 1. 12. 1824 kpt.-por., 1831 hejtman, 1849 odchod z Ing.-K. jako místní velitel v Brescii)

Ludwig šlechtic von Wüstefeld (* 18. 8. 1799, 1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., 1825 kpt.-por., 1831 hejtman, 1841 mjr., 1. 12. 1846 pplk., 26. 1. 1849 plk., 3. 5. /8. ?/ 1850 GM, 1851 k Gen.-W., 3. 2. 1856 penzionován, + 22. 2. 1863)

Nikolaus Gaal de Gyula (1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., 1825 kpt.-por., 1831 hejtman, 1841 mjr., 1846 pplk., 1848 penzionován)

Andreas Andres (1833 jako hejtman ze Sap.-K., 1834 k Sap.-K.)

Anton hrabě von Pergen (* 17. 12. 1799, 1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., 1826 kpt.-por., 1831 odchod z Ing.-K. k 9. pěšímu pluku, 18. 7. 1848 GM, 12. 7. 1850, 1. 8. 1859 penzionován, + 12. 4. 1860)

Vinzenz Nadamlensky (1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., + 1824)

Anton Gemperly von Weidenthal (1817 z Ing.-A. prap. v 28. pěším pluku, 1819 ppor. v Ing.-K., 1821 npor., 1826 kpt.-por., 1831 hejtman, 1839 odchod z Ing.-K.)

Franz Petrich von Hanusfálva (1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., 1826 kpt.-por., 1832 hejtman, 1839 ke královské uherské tělesné gardě, 1841 mjr. v Ing.-K. přidělený ke královské uherské tělesné gardě, + 1846)

Karl Schwarzleitner (* 12. 4. 1799, 1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., 1826 kpt.-por., 1832 hejtman, 1842 mjr., 13. 12. 1846 pplk., 28. 1. 1849 plk., 3. 8. 1850 GM a penzionován, + 19. 2. 1876)

Maxmilian von Lenzendorf (1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1820 odchod z Ing.-K.)

Anton von Leeb (1818 kadet z Ing.-A., 1819 ppor., 1821 npor., + 1824)

Franz rytíř von Hauslab (* 1. 2. 1798, 1815 z Ing.-A. jako prap. k 2. pěšímu pluku, 1819 jako ppor. k Ing.-K., 1821 npor., 1826 kpt.-por., 1832 hejtman, 1834 odchod z Ing.-K. k 7. pěšímu pluku, 21. 6. 1848 GM, 16. 10. 1849 FML, 14. 2. 1861 titulární FZM, 29. prosince 1865 skutečný FZM, 1. 5. 1868 penzionován, + 11. 2. 1883)

Franz Kussenitz von Ibenics (* 18. 2. 1799, 1817 jako kadet z Ing.-A. k Sap.-K., 1820 ppor. v Ing.-K., 1821 npor., 1826 kpt.-por., 1833 hejtman, 28. 5. 1842 mjr., 7. 7. 1848 pplk., 30. 1. 1849 plk., 5. 5. /3. 8. ?/ 1850 GM, 1851 k Gen.-W., 3. 2. 1856 penzionován, + 18. 6. 1874)

Adolf von Pott (* 1797, 1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1821 npor., 1827 kpt.-por., 1833 hejtman, 22. 5. 1842 mjr., 9. 7. 1848 pplk., 2. 8. 1849 plk., 1851 k Gen.-W., 12. 5. 1853 GM, 30. 8. 1859 penzionován, + 17. 6. 1865)

Johann rytíř von Ebner (* 13. 12. 1799, 1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1821 npor., 1827 kpt.-por., 1833 hejtman, 2. 10. 1842 mjr., 20. 8. 1848 pplk., 22. 9. 1849 plk., 1851 k Gen.-W., 28. 10. 1854 GM, 28. 6. 1860 FML a penzionován, + 24. 12. 1879)

Josef Höhn (1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1821 npor., 1825 kpt.-por., 1834 hejtman, 1836 odchod z Ing.-K.)

Alois sv. pán Lusinsky (1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1821 npor., 1826 odchod z Ing.-K.)

Josef Glässer (* 16. 9. 1800, 1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1821 npor., 1828 kpt.-por., 1834 hejtman, 26. 10. 1842 mjr., 19. 9. 1848 pplk., 27. 9. 1849 plk., 1851 k Gen.-W., 28. 10. 1854 GM, 1. 10. 1859 penzionován, 27. 1. 1861 titulární FML, + 26. 6. 1864)

Wenzel Holley (1828 jako kpt.-por. ze Sap.-K., 1835 hejtman, 1844 mjr. a penzionován)

Karl šlechtic von Ennhuber (* 10. 11. 1800, 1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1822 npor., 1828 kpt.-por., 1835 hejtman, 28. 5. 1843 mjr., 14. 10. 1848 pplk., 10. 11. 1849 plk., 1851 k Gen.-W., 31. 12. 1855 titulární GM a penzionován, + 26. 5. 1861)

Karl Khautz von Eulenthal (* 30. 10. 1802 nebo 4. 10. 1803, 1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1822 npor., 1828 kpt.-por., 1835 hejtman, 1. 12. 1843 mjr., 26. 11. 1848 pplk., 23. 8. 1849 plk., 1849 odchod z Ing.-K. jako velitel Sap.-K., 1. 11. 1853 GM, 30. 8. 1859 FML, 20. 9. 1862 penzionován, + 5. 4. 1881)

Andreas Melezer von Kelemes (1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1822 npor., 1825 odchod z Ing.-K. k 60. pěšímu pluku)

Hamilton von Paulucci (1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1822 npor., 1828 kpt.-por., 1835 hejtman, 1839 odchod z Ing.-K.)

Anton Zeitler (1819 kadet z Ing.-A., 1820 ppor., 1822 npor., 1828 kpt.-por., 1836 hejtman, 1837 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Reuter (1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., + 1828)

Michael rytíř von Mály (* 20. 9. 1799, 1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., 1829 kpt.-por., 1836 hejtman, 4. 12. 1843 mjr., 31. 1. 1849 pplk., 3. 9. 1850 plk., 1851 k Gen.-W., 20. 5. 1857 GM, + 6. 8. 1858)

Maxmilian sv. pán Schneeburg (1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., 1826 odchod z Ing.-K.)

Albert šlechtic von Gärtelgruber-Mayer (* 7. 10. 1801, 1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., 1829 kpt.-por., 1836 hejtman, 7. 12. 1843 mjr., 2. 2. 1849 pplk., 5. 9. 1850 plk., 1851 k Gen.-W., 20. 5. 1857 GM, 3. 6. 1865 penzionován, + 19. 3. 1874)

Rudolf rytíř von Kronenfels (1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., 1829 kpt.-por., 1836 hejtman, 10. 12. 1843 mjr., 4. 2. 1849 pplk., 7. 9. 1850 plk., 1851 k Gen.-W.)

Johann von Vasy (1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., 1829 kpt.-por.., 1836 hejtman, 1844 mjr., 1846 penzionován)

Ferdinand von Körber (1823 jako npor. ze Sap.-K., 1829 kpt.-por., 1835 odchod z Ing.-K.)

Josef Madarassy von Gorizest (1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1823 npor., 1829 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1836 jako hejtman opět v Ing.-K., 1837 k Sap.-K., 1839 opět v Ing.-K., 1845 mjr. a penzionován)

Paul rytíř von Simonowitz (1820 kadet z Ing.-A., 1821 ppor., 1824 npor., 1829 kpt.-por., 1836 hejtman, 19. 7. 1844 mjr., 3. 6. 1849 pplk., + 1849 padl při obraně Temesvaru)

Julius von Wurmb (* 29. 3. 1804, 1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1824 npor., 1829 kpt.-por., 1836 1836 hejtman, 28. 2. 1845 mjr., 2. 8. 1849 pplk., 9. 9. 1850 plk., 1851 k Gen.-W., 20. 5. 1857 GM, 3. 6. 1865 FML, 1. 5. 1868 penzionován, + 8. 7. 1875)

Josef Gemperly von Weidenthal (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1824 npor., 1830 kpt.-por., 1837 hejtman, 1839 penzionován)

Christian rytíř von Platzer (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1824 npor., 1830 kpt.-por., 1837 hejtman, 3. 3. 1845 mjr., 8. 8. 1849 pplk., 11. 9. 1850 plk., 1851 k Gen.-W.)

Ludwig šlechtic von Ennhuber (* 24. 3. 1802, 1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1824 npor., 1830 kpt.-por., 1837 hejtman, 8. 4. 1846 mjr., 20. 9. 1849 pplk., 1851 k Gen.-W., 2. 10. 1858 GM, 2. 2. 1863 penzionován, + 16. 4. 1867)

Karl von Körber (* 19. 5. 1802, 1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1825 npor., 1830 kpt.-por., 1837 hejtman, 22. 6. 1846 mjr., 1849 pplk. k 53. pěšímu pluku a přidělen ke GQMS, 1850 opět v Ing.-K., 1851 k Gen.-W., 12. 5. 1853 GM, + 2. 9. 1853)

Alois Dierzer (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1825 npor., 1830 kpt.-por., 1837 hejtman, 28. 8. 1846 mjr., 21. 9. 1846 pplk., 1851 k Gen.-W.)

Karl hrabě Morzin (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1825 npor., 1831 kpt.-por., 1837 hejtman, 1840 odchod z Ing.-K. jako mjr. k 31. pěšímu pluku)

Nikolaus Penz (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1826 npor., 1831 kpt.-por., 1838 jako hejtman k Sap.-K., 1839 opět v Ing.-K., 1848 penzionován)

Moriz rytíř von Feistmantel (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1824 odchod z Ing.-K.)

Alexander von Miksa (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1827 odchod z Ing.-K.)

Karl Berthold (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1826 npor., 1831 kpt.-por., 1838 hejtman, 27. 11. 1846 mjr., 27. 9. 1849 pplk., 1850 odchod z Ing.-K.)

Karl sv. pán von Trauttenberg (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1826 npor., 1831 kpt.-por., 1838 hejtman, 1846 odchod z Ing.-K.)

Karl sv. pán Fleischer von Eichenkranz (1821 kadet z Ing.-A., 1822 ppor., 1826 npor., 1831 kpt.-por., 1833 odchod z Ing.-K.)

Josef Czermak (1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1826 npor., + 1828)

Johann Bolyai de Bolya (1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1827 npor., 1832 kpt.-por., 1833 odchod z Ing.-K.)

Primus von Adamich (1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1826 npor., 1831 kpt.-por., 1839 hejtman, 30. 11. 1846 mjr., 1849 penzionován)

Josef Kirchner (1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1826 npor., 1831 kpt.-por., 1839 hejtman, 14. 12. 1846 mjr., 10. 11. 1849 pplk., 1851 k Gen.-W.)

Karl Hurez (1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1827 npor., 1832 kpt.-por., 1839 hejtman, 1848 mjr. a penzionován)

Moriz hrabě Braida von Ronsecco und Cornigliano (* 22. 11. 1802, 1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1828 npor., 1832 kpt.-por., 1839 hejtman, 1840 odchod z Ing.-K. k 18. pěšímu pluku, 13. 1. 1852 GM, 24. 4. 1859 FML, 19. 6. 1868 titulární FZM a penzionován, + 19. 2. 1872)

Ferdinand Dillmann von Dillmont (1831 jako npor. ze Sap.-K., 1833 kpt.-por., 1839 hejtman, 1846 mjr. a penzionován)

Friedrich sv. pán Hacke (1822 kadet z Ing.-A., 1823 ppor., 1828 npor., 1828 odchod z Ing.-K. ke GQMS)

Stephan sv. pán von Wernhardt (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1827 odchod z Ing.-K. jako npor. k 5. kyrysnickému pluku)

Eduard Krainski von Krainka (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 odchod z Ing.-K.)

Johann von Steeb (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 1833 kpt.-por., 1839 hejtman, 26. 3. 1847 mjr., 16. 9. 1850 pplk., 1851 k Gen.-W.)

Karl Lobinger (* 12. 11. 1803, 1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 1833 kpt.-por., 1839 hejtman, 28. 5. 1847 mjr., 28. 9. 1850 pplk., 1851 k Gen.-W., 24. 4. 1859 GM, 4. 6. 1864 penzionován, + 20. 8. 1873)

Franz Chavanne (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 1831 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 11. pěšímu pluku)

Rudolf hrabě Walderdorff (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1825 odchod z Ing.-K.)

Franz Zaitsek von Egbell (* 18. 10. 1805, 1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 1833 kpt.-por., 1839 hejtman, 1843 odchod z Ing.-K. k 14. pěšímu pluku, 7. 3. 1862 GM, 28. 5. 1866 penzionován, + 11. 4. 1884)

Franz conte Corti alle catene (* 3. 10. 1803, 1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 1. 4. 1834 kpt.-por., 1840 hejtman, 2. 3. 1848 mjr., 2. 10. 1850 pplk., 1851 k Gen.-W., 3. 7. 1859 GM, 7. 10. 1866 titulární FML a penzionován, + 27. 6. 1890)

Gustav Schindler (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 2. 12. 1833 kpt.-por. k Sap.-K., 1839 hejtman opět v Ing.-K., 25. 2. 1848 mjr., 30. 9. 1850 pplk., 1851 k Gen.-W.)

Alexander sv. pán Milutinovich von Weichselburg (1823 kadet z Ing.-A., 1824 ppor., 1828 npor., 1831 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 54. pěšímu pluku)

Kornelius rytíř von Wurmb (* 1. 4. 1806, 1824 kadet z Ing.-A., 1825 ppor., 1829 npor., 20. 6. 1834 kpt.-por., 1840 hejtman, 16. 4. 1848 mjr., 4. 10. 1850 pplk., 1851 k Gen.-W., 27. 5. 1859 GM, 1. 12. 1867 titulární FML a penzionován, + 19. 12. 1873)

Karl Huebmann (1829 npor. ze Sap.-K., 1834 kpt.-por., 1840 jako hejtman k Sap.-K.)

August Wrazfeld von Siegimfeld (1824 kadet z Ing.-A., 1825 ppor., 1829 npor., 16. 3. 1835 kpt.-por., 1840 hejtman, 1849 mjr. a penzionován)

Karl Dopfer (1824 kadet z Ing.-A., 1825 ppor., 1829 npor., 1835 kpt.-por., 1840 hejtman, 1841 penzionován)

Friedrich Sunstenau von Schützenthal (1824 kadet z Ing.-A., 1825 ppor., 1829 npor., 1832 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 11. pěšímu pluku)

Celestin von Zbyszewski (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1829 npor., 16. 8. 1835 kpt.-por., 1840 hejtman, 8. 5. 1848 mjr., 1849 penzionován)

Peter De Jouy (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1829 npor., 1834 k Sap.-K., 1835 kpt.-por. opět v Ing.-K., 1840 hejtman, 1848 mjr. a penzionován)

Karl von Frossard (* 26. 10. nebo 11. 1805, 1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1829 npor., 1835 kpt.-por., 1840 hejtman, 1841 odchod z Ing.-K. k 26. pěšímu pluku, 28. 5. 1859 titulární GM, + 20. 11. 1862)

Emil Kussevich šlechtic von Szamobor (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1830 npor., 1831 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 7. hraničářskému pěšímu pluku)

Felix von Osmolski (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1830 npor., + 1836)

Karl von Besozzi (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1830 npor., 22. ledna 1836 kpt.-por., 1840 hejtman, 9. 5. 1848 mjr., 1851 pplk., 1851 k Gen.-W.)

Gustav hrabě Dembinski (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1830 npor., 1832 odchod z Ing.-K.)

Peter hrabě Morzin (1825 kadet z Ing.-A., 1826 ppor., 1830 npor., 1832 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 34. pěšímu pluku)

Leopold sv. pán von Haan (* 10. 8. 1806, 1826 kadet z Ing.-A., 1827 ppor., 1831 npor., 11. 4. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 2. 1. 1849 /1848 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 20. 4. 1860 titulární GM, + 21. 10. 1879)

Josef Stampfl (1826 kadet z Ing.-A., 1827 ppor., 1831 npor., 18. 4. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 23. 5. 1849 /1848 ?/, 1851 k Gen.-W.)

Josef Oelsler (1835 jako npor. ze Sap.-K., 20. 4. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 26. 5. 1849 /1848 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W.)

Eduard sv. pán Maretich von Riv-Alpon (* 10. 4. 1807, 1826 kadet z Ing.-A., 1827 ppor., 1831 npor., 1. 6. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 17. 7. 1849 /1848 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 8. 4. 1861 GM, + 19. 5. 1861)

Friedrich Heller (1830 jako ppor. ze Sap.-K., 1831 jako npor. ke GQMS)

Konrad Petrasch (* 27. 11. 1807, 1827 kadet z Ing.-A., 1828 ppor., 1831 npor., 3. 9. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 20. 2. 1849 mjr., 1851 k Gen.-W., 7. 3. 1862, + 18. 3. nebo 8. 1863)

Georg rytíř Brasseur von Kehldorf (1827 kadet z Ing.-A., 1828 ppor., 1831 npor., 20. 9. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 21. 2. 1849 mjr., 1851 k Gen.-W.)

Ignaz Weiss von Schleussenburg (1827 kadet z Ing.-A., 1828 ppor., 1831 npor., 3. 10. 1836 kpt.-por., 1841 hejtman, 22. 2. 1849 mjr., 1851 k Gen.-W.)

Franz Plaminger (1841 jako kpt.-por. ze Sap.-K., 1842 jako hptm. k Sap.-K.)

Johann Stephanek (1828 kadet z Ing.-A., 1829 ppor., 1831 npor., 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, + 1848)

Karl Möring (* 19. 5. 1810, 1828 kadet z Ing.-A., 1829 ppor., 1831 npor., 16. 2. 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, 11. 1849 /30. 3. 1850 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 14. 6. 1863 GM, 18. 2. 1867 FML, + 26. 12. 1870)

Alfred sv. pán von Henikstein (* 11. 8. 1810, 1828 kadet z Ing.-A., 1829 ppor., 1831 npor., 8. 4. 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, 1848 mjr., 1849 odchod z Ing.-K. ke GQMS, 17. 5. 1854 GM, 28. 6. 1859 FML, 1. 11. 1866 penzionován, + 29. 1. 1882)

Gustav hrabě Neipperg (1828 kadet z Ing.-A., 1829 ppor., 1832 npor., 21. 4. 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, 1848 mjr., 1849 odchod z Ing.-K. ke GQMS)

Johann rytíř von Gaiszler (* 14. 11. 1810, 1828 kadet z Ing.-A., 1829 ppor., 1832 npor., 16. 7. 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, 16. 9. 1849 /1. 2. 1850 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 15. 8. 1862 GM, 23. 4. 1869 FML, 1. 10. 1872 penzionován, + 20. 3. 1885)

Josef Borhek (1828 kadet z Ing.-A., 1829 ppor., 1832 npor., 29. 12. 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, 16. 7. 1850 penzionován)

Leopold sv. pán Rzikowsky von Dobrzitz (* 10. 11. 1810, 1829 kadet z Ing.-A., 1830 ppor., 1832 npor., 1837 kpt.-por., 1842 hejtman, 1847 k 36. pěšímu pluku, 15. 8. 1848 mjr., 1849 opět v Ing.-K., 1851 k Gen.-W., 24. 4. 1859 GM, 12. 4. 1865 FML, + 30. 11. 1867)

Friedrich Jacobs von Kantstein (* 8. 11. 1811, 1829 kadet z Ing.-A., 1830 ppor., 1832 npor., 1836 odchod z Ing.-K. ke GQMS, 16. 11. 1856 GM, 21. 1. 1864 FML, 1. 1. 1872 titulární FZM a penzionován, + 7. 4. 1877)

Benedikt Weinlich (1837 jako kpt.-por. ze Sap.-K., 1839 k Sap.-K.)

Albrecht rytíř von Merkel (1829 kadet z Ing.-A., 1830 ppor., 1833 npor., 2. 7. 1838 kpt.-por., 1842 hejtman, 2. 2. 1850 /16. 9. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W.)

August Kochmeister (* 19. 3. 1810, 1829 kadet z Ing.-A., 1830 ppor., 1833 npor., 1. 11. 1838 kpt.-por., 1842 hejtman, 1849 odchod z Ing.-K. jako mjr. ke GQMS, 6. 3. 1861 GM, 9. 11. 1867 FML, + 8. 4. 1888)

Franz Froschmayer rytíř von Scheibenhof (* 2. 6. nebo 9. 7. 1810, 1829 kadet z Ing.-A., 1830 ppor., 1833 npor., 3. 11. 1838 kpt.-por., 1843 hejtman, 3. 2. 1850 /16. 9. 1849/ mjr., 1851 k Gen.-W., 20. 9. 1862 GM, 1. 1. 1870 titulární FML a pensionován, + 11. 4. 1888)

Leopold von Matezinsky (1829 kadet z Ing.-K., 1830 ppor., 1831 odchod z Ing.-K.)

Josef Gissl (1833 jako npor. ze Sap.-K., 1836 zpět k Sap.-K.)

Ludwig Franul von Weissenthurm (1829 kadet z Ing.-A., 1830 ppor., 1833 npor., 1839 kpt.-por., 1843 hejtman, 1848 jako mjr. k 59. pěšímu pluku, 1850 opět v Ing.-K., 1851 k Gen.-W.)

Vinzenz Weeber (1831 ppor., 1833 npor., 1835 k Sap.-K.)

Gustav rytíř von Conrad (* 20. 8. 1811, 1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1834 npor., 8. 4. 1839 kpt.-por., 1843 hejtman, 4. 2. 1850 /16. 9. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 3. 6. 1865 GM, 1. 2. 1872 titulární FML a penzionován, + 21. 1. 1891)

Johann Janovski (1838 jako npor. ze Sap.-K., 1839 jako kpt.-por. k Sap.-K., 1842 opět v Ing.-K., 1846 k Sap.-K.)

Ernst Fessel (1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1834 npor., 1837 odchod z Ing.-K.)

Josef Rudolph šlechtic von Fris (1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1834 npor., 1. 5. 1839 kpt.-por., 1843 hejtman, 18. 2. 1850 /24. 9. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 11. 6. 1866 GM, 1. 11. 1868 penzionován, + 13. 2. 1897)

Benedikt von Barbieri (1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1834 npor., 10. 5. 1839 kpt.-por., 1844 hejtman, 19. 2. 1850 /24. 9. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W.)

Ladislaus Mares (1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1835 npor., 8. 7. 1839 kpt.-por., 1844 hejtman, 13. 3. 1850 /11. 10. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W.)

Gedeon sv. pán Radó von Szent Mártony (* 22. 6. 1811, 1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1835 npor., 1. 9. 1839 kpt.-por., 1845 hejtman, 23. 3. 1850 /29. 10. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 11. 10. 1864 GM, 1. 2. 1867 penzionován, + 28. 1. 1876)

Josef Kisslinger (1835 jako ppor. ze Sap.-K., 1836 npor., 1838 k Sap.-K.)

Ludwig šlechtic von Schnetter (1830 kadet z Ing.-A., 1831 ppor., 1835 k Sap.-K.)

Ferdinand Böh (1835 jako ppor. ze Sap.-K., 1836 jako npor. k Sap.-K.)

Richard hrabě von Welsperg zu Raitenau und Primör (* 28. 2. 1813, 1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1836 npor., 4. 11. 1839 kpt.-por., 1845 hejtman, 20. 4. 1850 /24. 12. 1849 ?/ mjr., 1851 k Gen.-W., 16. 7. 1866 GM, 31. 10. 1872, 1. 8. 1874 penzionován, + 25. 12. 1878)

Albert Bujanovics von Agg-Telek (1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1836 npor., 3. 2. 1840 kpt.-por., 1845 hejtman, + 1849)

Josef Kallmus (1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1833 odchod z Ing.-K.)

Ferdinand Mayer von Alsó-Ruszbach (1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1836 npor., 21. 2. 1840 kpt.-por., 1845 hejtman, 28. 9. 1850 mjr., 1851 k Gen.-W.)

Franz šlechtic von Skrzinski (1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1836 npor., 1840 kpt.-por., 1845 odchod z Ing.-K. k 61. pěšímu pluku)

Max sv. pán von Stein (1831 kadet z Ing.-A., 1832 jako ppor. k Sap.-K., 1834 opět v Ing.-K., 1836 npor., 1840 kpt.-por., 1846 hejtman, 1848 odchod z Ing.-K. jako zatímní zástupce stavebního ředitele ve Vojenské hranici)

Karl Kohut šlechtic von Eichenkron (1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1836 npor., 1. 6. 1840 kpt.-por., 1845 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Johann Jenny (1831 kadet z Ing.-A., 1832 ppor., 1836 npor., 1839 odchod z Ing.-K.)

Remigius Eyssen (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1836 npor., 1837 odchod z Ing.-K.)

Karl von Osmolski (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1836 npor., 1839 odchod z Ing.-K. k 17. hraničářskému pěšímu pluku)

Max Sinn (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1836 npor., 3. 6. 1840 kpt.-por., 1845 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

August von Romanó (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1836 npor., 16. 11. 1840 kpt.-por., 1846 hejtman, 30. 9. 1850 mjr., 1851 k Gen.-W.)

Felix von Swiatkiewicz (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1836 npor., 1. 2. 1841 kpt.-por., 1846 hejtman, 2. 10. 1850 mjr., 1851 k Gen.-W., 25. 4. 1867 GM, + 18. 11. 1869)

Julius von Domaszewski (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1837 npor., 3. 2. 1841 kpt.-por., 1846 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Kasimir von Bielawski (1832 kadet z Ing.-A., 1833 jako ppor. k Sap.-K., 1837 npor. opět v Ing.-K., 14. 5. 1841 kpt.-por., 1846 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Vinzenz von Poradovski (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1837 npor., 19. 3. 1841 kpt.-por., 1846 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Lukas sv. pán von Cesati (1832 kadet z Ing.-A., 1833 ppor., 1837 npor., 16. 4. 1841 kpt.-por., 1846 hejtman, + 11. 6. 1850 zastřelen při střelbě do terčů v Leopoldově)

Karl Franul von Weissenthurm (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1835 odchod z Ing.-K.)

Johann Wolny (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1837 npor., 1842 kpt.-por., + 1844)

Alexander Hoffmann von Donnersberg (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1837 npor., 7. 3. 1842 kpt.-por., 1846 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Peter Todorovich (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1838 npor., 1. 6. 1842 kpt.-por., 1847 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Adolf von Lepkowski (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1838 npor., 3. 6. 1842 kpt.-por., 1847 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Xaver von Dydinski (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1838 npor., 26. 8. 1842 kpt.-por., 1847 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Achilles rytíř von Cometti (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1838 npor., 30. 8. 1842 kpt.-por., 1847 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Karl Breuer (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1838 npor., 1. 9. 1842 kpt.-por., 1847 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Anton šlechtic von Cannal (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1838 npor., 3. 9. 1842 kpt.-por., 1. 2. 1848 hejtman, 30. 4. 1848 vzdal se hodnosti)

Hieronymus von Rozwadowski (1833 kadet z Ing.-A., 1834 ppor., 1839 npor., 5. 9. 1842 kpt.-por., 1. 3. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Ferdinand Weiss von Schleussenburg (1833 prap. ve 14. pěším pluku z Ing.-A., 1837 jako ppor. ze Sap.-K., 1839 npor., 7. 9. 1842 kpt.-por., 1. 5. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Heinrich sv. pán von Scholl (* 27. 4. 1815, 1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., 1839 npor., 23. 9. 1842 kpt.-por., 28. 4. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W., 1851 mjr., 05.1856 pplk., 1860 plk., 9. 11. 1867 GM, 1. 1. 1872 penzionován, + 15. 5. 1879 Gorice)

Leopold sv. pán von Fürtenwärther-Burgsassen zu Odenbach (1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., 1839 npor., 30. 9. 1842 kpt.-por., 26. 6. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

František Karl sv. pán von Leonhardi (* 10. 5. 1815, 1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., 1839 npor., 24. 10. 1842 kpt.-por., 1. 7. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W., 28. 10. 1868 GM, 1. 4. 1873 titulární FML a penzionován, + 12. 11. 1883)

Alfred von Bäumen (* 26. 1. 1814, 1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., 1839 npor., 1. 2. 1843 kpt.-por., 1844 vzdal se hodnosti, 26. 6. 1848 opět kpt.-por. v Ing.-K., 1. 6. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 28. 10. 1868 GM, 1. 11. 1874 titulární FML a penzionován, + 6. 2. 1880)

Karl Jacobs von Kantstein (1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor.)

Gustav Stelczyk (* 8. 12. 1814, 1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., 1839 npor., 16. 4. 1843 kpt.-por., 18. 7. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W., 23. 4. 1869 GM, 1. 1. 1871 penzionován, + 17. 9. 1890)

Moriz Stafula (1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., + 1836)

Johann Neumayer (1834 kadet z Ing.-A., 1835 ppor., 1837 k Sap.-K., zde 1840 npor., 1841 v 62. pěším pluku)

Theodor Zahlbruckner (1834 kadet z Ing.-A., 1835 jako ppor. k Min.-K., 1836 opět v Ing.-K., 1839 jako npor. k Sap.-K., 26. 5. 1843 kpt.-por. opět v Ing.-K., 22. 7. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Felix von Körber (1834 kadet z Ing.-A., 1835 jako ppor. k Sap.-K., 1837 opět v Ing.-K., 1839 npor., 1843 kpt.-por., 1847 odchod z Ing.-K. k 3. hraničářskému pěšímu pluku)

Gustav von Dauber (1835 kadet z Ing.-A., 1836 ppor., + 1837)

Josef Herzig šlechtic von Herzfeld (1835 kadet z Ing.-A., 1836 ppor., 1839 npor., 1. 12. 1843 kpt.-por., 19. 8. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Josef Lang (1835 kadet z Ing.-A., 1836 ppor., 1839 npor., 1843 kpt.-por.)

Vinzenz Libaczynski (1835 kadet z Ing.-A., 1836 ppor., 1840 npor., 1. 1. 1844 kpt.-por., 5. 9. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Josef Kussenitz von Ibenics (1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1840 npor., 16. 1. 1844 kpt.-por., 26. 11. 1848 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Philipp Pollini (1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1840 npor., 1. 3. 1844 kpt.-por., 27. 12. 1848 hejtman, + 1849 padl při obraně Budy /nyní Budapest/)

Moriz sv. pán Ebner von Eschenbach (* 27. 11. 1815, 1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1840 npor., 12. 7. 1844 kpt.-por., 24. 1. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 24. 10. 1869 GM, 1. 11. 1874 titulární FML a penzionován, + 28. 1. 1898)

Eduard Szilassy de Szilas und Pilis (1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1840 npor., 1845 kpt.-por., + 1848)

Albert Czirka (1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1840 npor., 9. 5. 1845 kpt.-por., 24. 1. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Ferdinand hrabě Belrupt (1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1840 npor., 16. 7. 1845 kpt.-por., 24. 1. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Anton Dosa von Makfalva (1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1841 npor., 22. 11. 1845 kpt.-por., 26. 1. 1849 herjtman, 1851 k Gen.-W.)

Franz von Kaysersheimb (* 11. 5. 1816, 1836 kadet z Ing.-A., 1837 ppor., 1841 npor., 16. 1. 1846 kpt.-por., 8. 2. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 1. 8. 1870 titulární GM a penzionován, + 28. 7. 1884)

Franz Karl sv. pán von Pidoll zu Quintenbach (* 12. 10. 1820, 1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1841 npor., 16. 2. 1846 kpt.-por., 21. 2. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 30. 4. 1870 GM, 1. 5. 1875 FML, 1. 5. 1876 penzionován, + 5. 2. 1881)

Franz šlechtic von Neuhauser (1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1841 npor., 3. 4. 1846 kpt.-por., 21. 2. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Alexander Morgante (1845 jako npor. ze Sap.-K., 5. 4. 1846 kpt.-por., 21. 2. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Sigmund sv. pán von Gemmingen (1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1841 npor., 1844 odchod z Ing.-K.)

Friedrich Rudolf sv. pán von Türckheim (* 1. 1. 1819, 1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1842 npor., 7. 4. 1846 kpt.-por., 1. 6. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 28. 4. 1872 GM, 1. 9. 1873 penzionován, + 26. 1. 1902)

Karl Bernhardt (1846 kpt.-por. ze Sap.-K., 1847 k Sap.-K.)

Theodor sv. pán Radossevich von Radoš (1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1842 npor., 1846 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 53. pěšímu pluku)

Franz Weiss von Schleussenburg (1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1842 npor., 20. 6. 1846 kpt.-por., 16. 9. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Josef Czeschka šlechtic von Mährenthal (* 18. 3. 1817, 1837 kadet z Ing.-A., 1838 ppor., 1842 npor., 1. 10. 1846 kpt.-por., 16. 9. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 1. 4. 1873 titulární GM a penzionován, + 25. 7. 1875)

Michael Picchioni (1838 kadet z Ing.-A., 1839 ppor., 1842 npor., 1. 11. 1846 kpt.-por., 24. 9. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Eduard rytíř von Lewinski (1838 kadet z Ing.-A., 1839 ppor., 1842 npor., 3. 11. 1846 kpt.-por., 24. 9. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Peter von Wankowicz (1838 kadet z Ing.-A., 1839 ppor., 1842 npor., 1847 kpt.-por., 1847 odchod z Ing.-K.)

Hermann Tils (1838 kadet z Ing.-A., 1839 ppor., 1842 npor., 11. 12. 1846 kpt.-por., 24. 9. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Ernst Schwarz (1838 kadet z Ing.-A., 1839 ppor., 1842 npor., 2. 2. 1847 kpt.-por., 11. 10. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Vitalis von Lepkowski (1839 armádní ppor. z Ing. A., 1840 ppor., 1842 npor., 20. 3. 1847 kpt.,-por., 1. 11. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Theodor sv. pán Varnbüler von Hemmingen (1839 armádní ppor. z Ing.-A., 1840 ppor., 1842 npor., 1847 kpt.-por., 1847 odchod z Ing.-K.)

Johann Emil Welsch (1839 armádní ppor. z Ing.-A., 1840 ppor., 1842 npor., 28. 5. 1847 kpt.-por., 29. 11. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Viktor von Domaszewski (1839 armádní ppor. z Ing.-A., 1840 ppor., 1842 npor., 30. 5. 1847 kpt.-por., 29. 11. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Vinzenz Kopetzky (1839 armádní ppor. z Ing.-A., 1840 ppor., 1843 npor., 16. 6. 1847 kpt.-por., + 1849 padl při obléhání Benátek)

Andreas Tunkler von Treuimfeld (1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 1843 npor., 16. 7. 1847 kpt.-por., 29. 11. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Ernst Wolter šlechtic von Eckwehr (* 20. 5. 1822, 1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 1843 npor., 20. 8. 1847 kpt.-por., 24. 12. 1849 hejtman, 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1874 GM, 1. 5. 1879 titulární FML a penzionován, + 14. 9. 1879)

Ferdinand sv. pán von Obenaus (1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 1843 npor., 26. 12. 1847 kpt.-por., 1848 vzdal se hodnosti, 1849 opět v Ing.-K., 1849 vzdal se hodnosti)

Josef Tomas (* 31. 12. 1821, 1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 1843 npor., 1. 2. 1848 kpt.-por., 1848 odchod z Ing.-K. jako hejtman ke GQMS, 14. 6. 1863 GM, 28. 10. 1868 FML, 1. 3. 1875 penzionován, + 28. 8. 1882)

August von Scheidlin (1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 3. 12. 1843 npor., 3. 3. 1848 kpt.-por., 12. 6. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Karl Pilhal (1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 1. 1. 1844 npor., 2. 4. 1848 kpt.-por., 16. 7. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Viktor sv. pán von Hackelberg-Landau (1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 16. 1. 1844 npor., 1. 5. 1848 kpt.-por., 16. 7. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Karl hrabě Baillet de Latour (1840 armádní ppor. z Ing.-A., 1841 ppor., 1844 npor., 1845 odchod z Ing.-K. jako hejtman k 27. pěšímu pluku)

Rudolf Thormann (1841 armádní ppor. z Ing.-A., 1842 ppor., 3. 1. 1844 npor., 2. 5. 1848 kpt.-por., 16. 7. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Ernst sv. pán von Gemmingen (1841 armádní ppor. z Ing.-A., 1842 ppor., 1843 odchod z Ing.-K.)

Heinrich Hentzi von Arthurm (1841 armádní ppor. z Ing.-A., 1842 ppor., 5. 3. 1844 npor., 1. 7. 1848 kpt.-por., 1. 9. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Peter Scarpa (1841 armádní ppor. z Ing.-A., 1842 ppor., 1845 npor., 1846 odchod z Ing.-K. jako kpt.-por. k 27. pěšímu pluku)

Ferdinand sv. pán von Bauer (* 7. 3. 1825, 1841 armádní ppor. z Ing.-A., 1842 ppor., 10. 1. 1845 npor., 3. 7. 1848 kpt.-por., 1849 odchod z Ing.-K. jako hejtman k rusínskému praporu horských střelců /Bergschützen/, 28. 10. 1868 GM, 1. 5. 1874 FML, 1. 11. 1881 FZM, + 22. 7. 1893)

Ernst Zwierlein (1841 armádní ppor. z Ing.-A., 1842 ppor., 1. 3. 1845 npor., 16. 7. 1848 kpt.-por., + 1849)

Otto sv. pán von und zu Gemmingen (* 19. 2. 1823, 1842 armádní ppor. z Ing.-A., 1843 ppor., 16. 7. 1845 npor., 18. 7. 1848 kpt.-por., 1. 9. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1875 GM, 1. 11. 1880 titulární FML a penzionován, + 2. 1. 1890)

Julius Bolza (1842 armádní ppor. z Ing.-A., 1843 ppor., 16. 10. 1845 npor., 22. 7. 1848 kpt.-por., 1. 9. 1850 hejtman, 1851 k Gen.-W.)

Karl Schröder (* 28. 2. 1823, 1842 armádní ppor. z Ing.-A., 1843 ppor., 1. 12. 1845 npor., 19. 8. 1848 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1877 titulární GM a penzionován, + 22. 3. 1911)

Richard sv. pán von Acton (1842 armádní ppor. z Ing.-A., 1843 ppor., 1846 npor., 1848 dezertoval)

Rudolf von Muralt (1842 armádní ppor. z Ing.-A., 1843 ppor., 16. 1. 1846 npor., 5. 9. 1848 kpt.-por., 1850 vzdal se hodnosti)

Florestan hrabě Rozwadowski (1842 armádní ppor. z Ing.-A., 1843 ppor., 3. 4. 1846 npor., 24. 1. 1849 kpt.-por., 1849 vzdal se hodnosti)

Kamillo Gorini (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 28. 1. 1846 npor., 26. 10. 1848 kpt.-por., + 1849 padl při obraně Budy /nyní Budapest/)

Friedrich Fischer von Weyler (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 16. 2. 1846 npor., 1. 1. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Johann von Ciotta (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 16. 4. 1846 npor., 26. 1. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Maxmilian šlechtic von Hirsch (* 7. 1. 1826, 1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 18. 6. 1846 npor., 8. 2. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 6. 7. 1878 titulární GM, + 1. 1. 1904)

Emil von Glotz (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 1. 7. 1846 npor., 21. 2. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Anton Merlo (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 1846 npor., 1848 odchod z Ing.-K. k provinční vládě v Benátsku)

Johann Wolter šlechtic von Eckwehr (1846 od Sap.-K., 1846 npor., 1847 k Sap.-K.)

Josef von Leard (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 27. 11. 1846 npor., 23. 2. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Anton šlechtic von Hirsch (* 1. 7. 1824, 1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 11. 12. 1846 npor., 1. 4. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1885 titulární GM a penzionován, + 25. 9. 1895)

Sigmund von Malinovski (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 26. 3. 1847 npor., 3. 4. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Viktor Gustav šlechtic von Hermann (* 24. 8. 1825, 1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 16. 5. 1847 npor., 30. 5. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1877 GM, 1. 4. 1882 titulární FML a penzionován, + 25. 4. 1891)

Theodor hrabě Dembinski (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 28. 5. 1847 npor., 1849 vzdal se hodnosti)

Gustav rytíř von Dierkes (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1844 ppor., 16. 6. 1847 npor., 2. 6. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Guido Zatti (1843 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 16. 7. 1847 npor., 25. 8. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Ernst von Hollán (* 13. ledna 1824, 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 1847 npor., 1848 odchod z Ing.-K. jako hejtman uherského 9. košického zeměbraneckého praporu, 1. 11. 1875 GM, 1. 5. 1881 FML, 1. 2. 1888 penzionován, + 29. 5. 1900)

Alexander von Marussi (21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 1. 2. 1848 npor., 4. 6. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Stephan Szábo von Kis-Geresd (21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 16. 12. 1847 npor., 1848 odchod z Ing.-K. k uherskému povstaleckému vojsku)

Michael rytíř Fastenberger von Wallau (* 29. 7. 1827, 21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 1. 1. 1848 npor., 3. 6. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 15. 9. 1878 GM, 1. 11. 1882 titulární FML a penzionován, + 18. 11. 1893)

Friedrich Kleinkauf (21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 1. 3. 1848 npor., 1848 k Sap.-K. a přidělen k Ing.-K., 1848 opět v Ing.-K., 5. 6. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Karl sv. pán von Testa (21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 3. 3. 1848 npor., 14. 6. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Franz Anton Hurter von Amann (* 5. 6. 1824, 21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 2. 4. 1848 npor., 16. 9. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 15. 9. 1878 GM, 1. 5. 1883 FML, 1. 6. 1884 penzionován, + 30. 1. 1906)

Karl rytíř von Mossig (* 8. srpna 1828, 21. 10. 1844 armádní ppor. z Ing.-A., 1845 ppor., 1. 5. 1848 npor., 17. 9. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 15. 9. 1878 GM, 1. 5. 1883 FML, 1. 10. 1884 penzionován, + 6. 6. 1908)

August Sonntag (1838 prap. 32. pěšího pluku z Ing.-A., 8. 6. 1848 npor., 1849 v Ing.-K. od 32. pěšího pluku, 24. 9. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Johann Czirka (22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 1846 ppor., 2. 5. 1848 npor., + 1849 padl při obléhání Benátek)

Franz sv. pán von Vlasits (* 17. 5. 1827, 22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 1846 ppor., 15. 6. 1848 npor., 1848 odchod z Ing.-K. ke GQMS, 30. 4. 1870 GM, 1. 5. 1875 FML, 1. 5. 1883 FZM, + 16. 6. 1884)

Ludwig šlechtic von Wattmann (22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 1846 ppor., 1. 7. 1848 npor., 1849 odchod z Ing.-K. ke GQMS)

Daniel sv. pán von Salis-Soglio (* 19. 2. 1826 Chur /Švýcarsko/, od 1840 v Ing.-A., 22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 22. 9. 1846 ppor., 2. 7. 1848 npor., 25. 9. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 25. 9. 1852 hejtman, 6. 12. 1860 mjr., 24. 5. 1864 pplk., 3. 11. 1867 plk., 1. 11. 1874 GM, 1. 5. 1879 FML, 1. 5. 1889 FZM, 1. 8. 1892 penzionován, + 19. 9. 1919)

Josef Pfeifinger (22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 1846 ppor., 3. 7. 1848 npor., 16. 10. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Paul Steinitzer (22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 1846 ppor., 4. 7. 1848 npor., 17. 10. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Felix von Nemegyei (22. 9. 1845 armádní ppor., 1846 ppor., 16. 7. 1848 npor., 1848 odchod z Ing.-K. jako hejtman generálního štábu uherské Národní gardy)

Georg von Déesy (* 22. 11. 1825, 22. 9. 1845 armádní ppor. z Ing.-A., 1846 ppor., 18. 7. 1848 npor., 1. 11. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 15. 9. 1878 GM, 1. 2. 1883 titulární FML a penzionován, + 6. 2. 1890)

Gustav princ von Sachsen-Weimar-Eisenach (* 28. 6. 1827, 14. 9. 1846 ppor. k 1. pěšímu pluku z Ing.-A., 1. 6. 1848 jako ppor. k Ing.-K. z 1. pěšího pluku, 22. 7. 1848 npor., 2. 11. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 4. 2. 1867 GM, 1. 2. 1870 penzionován, 1. 1. 1889 titulární FML, + 5. 1. 1892)

Béla Ghyczy de eadem et Assa-Abláncz-Kürth (* 17. 4. 1827, 28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 19. 8. 1848 npor., 3. 11. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1877 GM, 1. 5. 1882 FML, 1. 12. 1887, + 1911)

Josef Dosa von Makfalva (1839 jako ppor. k 36. pěšímu pluku z Ing.-A., 1. 9. 1848 npor., 1849 k Ing.-K. ze 40. pěšího pluku, 24. 12. 1849 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Arnold Voegeli-Holzhalb (28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 5. 9. 1848 npor., 1. 4. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Robert rytíř von Joelson (* 5. 1. 1829, 28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 26. 10. 1848 npor., 12. 6. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 1876 penzionován, 14. 11. 1878 titulární GM, + 14. 9. 1902)

Michael rytíř von Perger (1841 ppor. ve 49. pěším pluku z Ing.-A., 18. 12. 1848 npor., 1849 k Ing.-K., 16. 7. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Rudolf Forcart (28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 1. 1. 1849 npor., 1. 9. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Heinrich Weiss von Schleussenburg (28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 1. 1. 1849 npor., 3. 9. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Albert Romano (* 10. 9. 1827, 28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 3. 2. 1849 npor., 5. 9. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1880 GM, 1. 5. 1885 FML, 1. 3. 1888 penzionován, + 12. 3. 1891)

Anton König (28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 5. 2. 1849 npor., + 16. 5. 1850)

Anton Tschopp (28. 9. 1846 armádní ppor. z Ing.-A., 1847 ppor., 8. 2. 1849 npor., 7. 9. 1850 kpt.-por., 1851 k Gen.-W.)

Karl von Kaysersheimb (* 2. 9. 1825, 1843 ppor. v 32. pěším pluku z Ing.-A., 1. 3. 1849 npor. v Ing.-K. z 32. pěšího pluku, 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1878 GM, + 19. 4. 1881)

Theodor rytíř von Niedczielski (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 1. 4. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Hippolyt rytíř von Bochdann (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 21. 2. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Rudolf rytíř von Ebner (* 19. 3. 1829, 8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 23. 2. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1879 GM, 1. 5. 1882 penzionován, + 14. 10. 1900)

Johann Schiwanowich (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., + 14. 12. 1848 padl v boji u Karlsdorfu)

Karl Hackenberg (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 25. 2. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Heinrich rytíř von Keil (* 15. 1. 1829, 8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 3. 4. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1879 GM, 1. 5. 1884 FML, 1. 5. 1890 penzionován, + 1. 2. 1911)

Adolf Wolter šlechtic von Eckwehr (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 16. 5. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Josef rytíř Turnau von Dobczyce (* 14. nebo 15. 12. 1828, 8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 30. 5. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1881 GM, 1. 5. 1886 FML, 1. 5. 1888 penzionován, + 4. 3. 1889)

Hermann Puksetz von Murski (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 3. 6. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Friedrich Fössl (* 7. 2. 1829, 8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 4. 6. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1882 GM, 1. 12. 1886 penzionován, + 22. 8. 1889)

Michael /Miloš/ von Komadina (* 26. 4. 1826, 8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 5. 6. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1882 GM, 1. 3. 1884 penzionován, + 10. 9. 1889)

Ernst von Déesi (8. 10. 1847 armádní ppor. z Ing.-A., 1. 6. 1848 ppor., 6. 6. 1849 npor., 1849 vzdal se hodnosti)

Franz Kuhe (1845 ppor. v 32. pěším pluku z Ing.-A., 16. 3. 1849 npor. v Ing.-K. z 32. pěšího pluku, 1851 k Gen.-W.)

Karl Gerstenbrandt (1844 ppor. v pluku císařských myslivců z Ing.-A., 21. 3. 1849 npor. v Ing.-K. z z pluku císařských myslivců, 1851 k Gen.-W.)

Rudolf von Ecker-Krauss (1847 ppor. v 5. kyrysnickém pluku z Ing.-A., 28. 5. /8. 6. ?/ 1849 npor. v Ing.-K. z 5. kyrysnického pluku, 1851 k Gen.-W.)

Karl Bretschneider (1843 ppor. v 56. pěším pluku z Ing.-A., 3. 11. 1848 npor., 1849 npor. v Ing.-K. z granátnického divizionu „Fürstenwärter“, + 1849)

Karl Emanuel Ricour (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 7. 6. 1849 npor., + 1849)

Maxmilian von Orelli (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 14. 6. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Karl Schmidt (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 2. 7. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Anton Schneider (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 1. 8. 1849 npor., 1851 k Gen.- W.)

Franz von Miskich (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 10. 8. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Friedrich rytíř von Pollini (* 26. října 1829, 2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 16. 9. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1882 GM, 1. 5. 1887 FML, 1. 1. 1890 penzionován, + 29. 7. 1909)

Friedrich sv. pán von Cnobloch (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 24. 9. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Julian rytíř von Krynicki (* 15. 3. 1829, 2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 25. 9. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 15. 9. 1878 GM, 1. 11. 1883 titulární FML a penzionován)

Julius Schmidt (2. 5. 1848 armádní ppor. z Ing.-A., 21. 5. 1849 ppor., 11. 10. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Alexander Rainer (1848 ppor. v 49. pěším pluku z Ing.-A., 1849 ppor. 1. tř. v Ing.-K. ze 49. pěšího pluku, 1. 11. 1849 npor., 1851 k Gen.-W.)

Anton Werner (* 24. 2. nebo 25. 4. 1828, 1845 k městskému stavebnímu úřadu ve Vídni z Ing.-A., 1. 9. 1849 ppor. v Ing.-K., 3. 11. 1849 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 5. 1880 GM, 1. 5. 1885 FML, 1. 11. 1886 penzionován, + 1. 10. 1896)

Anton Lunda (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 1. 9. 1850 npor., 1851 k Gen.-W.)

Wilhelm Neumann (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 2. 9. 1850 npor., 1851 k Gen.-W.)

Ludwig Bingler (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 3. 9. 1850 npor., 1851 k Gen.-W.)

Alfred sv. pán von Joelson (* 30. 8. 1831, 14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 5. 9. 1850 npor., 1851 k Gen.-W., 1. 11. 1876 GM, 1. 5. 1880 FML, 1. 10. 1887 penzionován, + 23. 7. 1913)

Friedrich Greisinger (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 7. 9. 1850 npor., 1851 k Gen.-W.)

Friedrich sv. pán von König (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 1851 k Gen.-W.)

Hermann von Hoevel (* 7. 9. 1828, 14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 1851 k Gen.-W., 1. 4. 1884 titulární GM a penzionován, + 13. 7. 1910)

Karl Maly (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 1851 k Gen.-W.)

Eduard Wiser (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 1851 k Gen.-W.)

Peter Ghyczy de eadem et Assa-Abláncz-Kürth (14. 9. 1849 armádní ppor. z Ing.-A., 16. 7. 1850 ppor., 1851 k Gen.-W.)

Rudolf sv. pán von Sinner (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu /höhern Genie-Curse/)

Karl Drexler (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu)

Kasimir Fortwängler (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu)

Josef Mully (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu)

Paul Kirschner (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu)

Oskar Meiss von Teufen (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu)

Klemens Ernuszt von Gerdofs-Szag (6. 9. 1850 armádní ppor. z Ing.-A., 1851 do vyššího ženijního kursu)

 

 

Související příspěvky:

Pamětní deska připomínající smrt setníků Hermanna a Hensela roku 1809
   Rakouské Thermopyly v Alpách

Náhrobek polního zbrojmistra Froona na vídeňském hřbitově sv. Marka