Marš dobrých Čechů k boji 1808

16.12.2015 16:21

František Jan Vavák

Naposledy upraveno: 16.12.2015

 

Slyšte, Češi, slyšte hlas,

staré časy přišly zas.

Jak bývalo před lety,

budem nyní věděti.

Měšťané a sedláci,

budem také vojáci.

 

Naši milí předkové,

starodávní Čechové:

oni země orali,

a také bojovali,

byli sprostní a statní,

v bojích směly udatní.

 

Aj, co oni činili,

slávu sobě dobýli,

nepřátelé honili,

porazili a bili,

ze země hnáli pryč,

že nepřišli nikdy víc.

 

My jsme jejích synové,

stále věrní Čechové.

Máme ještě českou krev,

má dost chuti y náš lev,

máme též svou korunu,

a král sedí na trůnu.

 

I tehdy srdce lvové

jako naši předkové.

Mejme v sobě bratři zas,

když potřebný přijde čas,

budem hájit naši vlast,

nepřátelé na zem klást.

 

By dobrý boj moh býti,

musíme se cvičiti.

Budem execírovat,

běh boje pozorovat,

tot jest první numero,

aby vojsko umělo.

 

Učiti se budeme,

dříve než kam půjdeme:

obhajovat naši zem

nepřátelé honit ven.

Přitom bude to hesky,

že mluvit budem česky.

 

Hospodině nebeský,

požehnej náš lid český,

když bojovat budeme,

ať šťastně bojujeme,

ať Tvá Božská čest chvála,

skrze nás se rozmáhá.

 

Král náš František milý,

pokoje žádostivý,

ať se těší z prospěchů,

učiněnýchod Čechů,

když budem v chuti celé

zahánět nepřátelé.

 

Živ buď Král náš upřímný,

zhyň nepřítel protivný,

kterýž nás chce hubiti,

pokoj v zemi rušiti.

Neprospivej nad námi!

Budiž stašně zahnáný!

 

Buď živ, národe český,

a s námi jiné včecky:

Zemští noví vojáci,

Uhrové a Poláci,

Moraváné, Slezáci,

Charváti a Slováci!

 

Spivejme se vesely

a mejme srdce smělé!

Nic sobě nestejskeme!

Pomoc Boží doufejme!

Pán Bůh napřed, my za ním,

zlost nepřátelská zahyň!

 

Edice vlasteneckého veršovaného holdu českým zeměbrancům z roku 1808 byla převzata z monografie ERNSTBERGER, Anton. Böhmens Freiwilliger Kriegseinsatz gegen Napoleon 1809, München, 1936, s. 65-68, ve které se autor podrobněji zabývá především aspektem úředního schvalování výše uvedeného textu. Přitom připomíná, že vlastenecký kronikář a písmák složil již v roce 1800 Marš každého Čecha ctného, věnovaného příslušníkům Legie arcivévody Karla - viz Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla vyvýšeného, udatně bojujícího 1800.

 

K osobnosti Františka Vaváka viz např. Maur Eduard — Kučera Martin — Matějec Tomáš — Kulíšková Alžběta — Vyhlídalová Eva: Naše pole, naše víra,  Historie.cs, premiéra: 9. 1. 2016; dostupné online: www.ceskatelevize.cz/ivysilani

srovnej s KUČERA, Martin (ed.) Odkaz rychtáře Vaváka: Příspěvky k životopisu velkého písmáka. Praha 2018 books.google.cz/books?id=ftpgDwAAQBAJ