Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru

08.10.2018 16:54

Vilém Walter

Naposledy upraveno: 08.01.2018

 

Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely Evropě a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení, válečných škod a především nevinných obětí vehnaných do válečné vřavy tehdejšími panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil toto válečné běsnění, vyvstala potřeba vystavět na paměť lidských utrpení a zmařených životů nadčasové připomenutí - Pomník míru - připomenutí budoucím na dlouhou dobu uzavřený mír a nedůstojnost válek mezi národy. Stalo se tak v různých zemích a zásluhou moravských stavů a sněmu i v hlavním městě Moravy, Královském městě Brně, a to poměrně brzy po ukončení napoleonských válek v letech 1816 - 1818.

Podnět vzešel z okruhu šlechty a úředníků místodržícího na Moravě Antonína Bedřicha hraběte Mitrowského (1770 - 1842) a starohraběte Huga Salma a pod jejich vedením se rozběhly organizační a stavební práce. Architektonickým návrhem byl pověřen Alois Ludvík Pichl, architekt pracující zejména v uherských zemích a v Rakousku. Starohrabě Salm neprosadil litinovou variantu pomníku a zvítězila kamenná kvádrová podoba jehlanu postavená z materiálu, vytěženého v lomech v okolí Brna, na Hádech, v Pozořicích a Tišnově. Pod vedením stavbyvedoucího Františka Beneše si kamenická firma Jana Nissela si dala na stavbě záležet, pečlivé opracování kamene je dodnes patrné a podpůrné figury lvů byly zhotoveny z litavského vápence a pozlaceny. Místo kolem pomníku a přilehlý park se stal promenádou Brňanů, park se na noc uzavíral a pomník až na poškození úderem blesku v roce 1887 přežil do r. 1918 s německými nápisy. Tyto nápisy na pomníku dostaly za 1. republiku českou podobu a náhradní deska v českém jazyce celkem věrně informovala o původu a významu obelisku. Horší časy nastaly po roce 1945, kdy se zrodil nápad odstranění památníku a na jeho místě vybudování pomníku a Hrobu neznámého vojína. Naštěstí k tomu nedošlo.

Členové Brněnského městského střeleckého sboru, z. s. se rozhodli využít tohoto dvousetletého jubilea k důstojné oslavě stavby Památníku míru a k uctění všech padlých a zemřelých v napoleonských válkách, jejíž záštitu převzali hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumír Šimek a primátor města brna Ing. Petr Vokřál. Za podpory Jihomoravského kraje a dalších příznivců vojenské historie se podařilo zorganizovat vzpomínkovou akci v sobotu 6. října 2018, která začínala bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla a pokračovala pietním aktem u Památníku a následným pochodem středem města Brna. Za doprovodu dechové hudby se pochodu zúčastnilo na 150 uniformovaných členů tradičních regimentů z České republiky i ze zahraničí. Po skončení oficiálních záležitostí se všichni účastníci zúčastnili malého občerstvení v prostorách Staré radnice.

Všechny tradiční jednotky, které se slavnosti zúčastnily s praporem, obdržely od BMSS pamětní stuhu, vyrobenou k dvousetletému výročí, a požehnanou v katedrále 6. 10. 2018. Každá jednotka obdržela písemné potvrzení o požehnání stuhy brněnským biskupem. Všichni účastníci slavnosti obdrželi Pamětní list na tuto událost a sponzoři dostali zvláštní děkovný list. Čestnými hosty brněnské slavnosti byla JCKV arcivévodkyně Camilla Habsburg-Lothringen a přímá potomkyně jednoho ze stavitelů Památníku míru hraběnka Marie Salm Reifferscheidt-Raitz a pobočník JCKV Karla Habsburského genmjr. Peter Pritz z Vídně. Čestní hosté obdrželi pamětní střelecký terč s výjevem z odhalení obelisku v roce 1818.

A protože v letošním roce uplynulo 25. let od obnovení činnosti BMSS bylo 12 členů sboru rozkazem velitele Vlastimila Schildbergera povýšeno do vyšších hodností.

 

Terč pro slavnostní střelby k 25. výročí obnovení BMSS, které se konaly 15. září 2018.
Zobrazuje slavnostní odhalení pomníku, vycházející z obrazu Františka Richtera z roku 1828
– srov.:
sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.A_376

 

Účastníci oslavy 6. října 2018 v uniformách c. k. granátníků pluku Kaiser č. 1 a dělostřelců.

 

  
Pamětní praporová stuha požehnaná generálním vikářem brněnské diecéze
při slavnostní mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.
 
 
Související příspěvek:

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.

Připomeňme si tuto historickou osobnost krátkým přehledem pomníků, které byly zřízeny na jeho počest.... Unikátnost těch, které se zachovaly na našem území, si uvědomíme obzvláště poté, co se seznámíme se zněním § 26 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, který definuje přestupek „Neodstranění nebo zřízení nedovolených pomníků“: 1. Politický (státní policejní) úřad může naříditi, aby byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné památky umístěné na veřejném místě...

 
Související odkazy:
Brněnský městský střelecký sbor - brnocorps.webnode.cz
 
 
Karel Baláč: Dvousté výročí Památníku míru v Denisových sadech, vloženo: 10.10.2018
PajaFilm Brno: Oslava 200 let Památníku v Denisových sadech, publikováno 13.10.2018
 
BRNO 2018 - DEN ZA MORAVU: 200. výročí odhalení památníku míru v Denisových sadech.
   petrsojka.rajce.idnes.cz