Patent a nařízení o způsobu organizování zeměbrany z roku 1808

23.07.2011 18:13

Naposledy upraveno: 27.03.2011

 

My František První, z Boží Milosti Císař Rakouský, král v Uhřích, Čechách; Halicii, a Lodomérii; etc. Arcivejvoda Rakouský etc. etc.

V Našem patentu od 12. předešlého měsíce jsme Našim milým poddaným onen s postavením rezerv spojený ohled, totižto obhájení monarchie na takové prostředky založiti, co by možná bylo, vydání zemí prostředkem zmenšení skutečné armády uleviti, oznámili.

Rovně v tom ohledu za dobré nalézáme, jedině k obhájení vlasti směřující zemskou obranu zříditi.

K této přípravě volíme taky čas, kdežto s všemi mocmi země pevně v pokoji stojíme. Nebo jen tenkrát, když také přípravy dokonale přichystané, a časem upevněné budou, může se v příhodě, kde jich potřeba bude, s upokojením od nich prospěch očekávati.

K vyvedení toho jsme vlastní plnomocníky ustanovili, kteří již víckrát svou důmyslnost, horlivost a přidrženlivost k Nám a k zemi dokázali, a sice: pro Štýrsko, Korytány, Kránsko, Triest a Salcpurg Našeho osvíceného pána bratra, arcivejvodu Jana, císařskou Výsost a Našeho dvorského komisaře: hrábě Saurau;

pro Čechy, Moravu a Slezsko Našeho osvíceného pána strejce, arcivojvodu Ferdinanda, královskou Výsost, s naším nejvyšším purkrabím: hrabětem Wallis a gubernátorem hrabětem Lažanský;

pro dolní Rakouse a Rakouse nad Anazem: Našeho osvíceného pána strejce, arcivejvodu Maximiliána, královskou Výsost s prezidentem: hrabětem Bissingen a svobodným pánem Hakelberg;

pro Halič Našeho generála od kavalerie: hrabě Bellegarde a guberniálního viceprezidenta hrabě Wurmser.

Oni mají od Nás strany způsobu a času ku vyvedení určité inštrukci a uvedou dle nich co dálej potřeba bude.

Důvěřujeme se k našim milým poddaným, jenž svou stálou oddanost a věrnost k Nám ustavičně nejchvalitebnějc prokázali, že oni v této přípravě Náš zemskootcovský ohled v ouplné míře uznají, a k jeho vyplnění, jakožto s jejich prospěchem nerozdílným, s vší možností spomáhati budou.

Při tom prokázaná pilnost a rozšafnost bude k našemu obzvláštnímu oblíbení, a těm k ponaučení sloužiti, kteří se skrz to chvalitebně vyskytnou.

Dáno v našem hlavním a sídelním městě Vídni dne 9. června roku tisícího osmistého osmého, království Našich šestnáctého.

   

 

František
L. S.
 
Alois hrabě Ugarte,
král. česk. nejvyšší a arcikníž. rakousk. první kanclíř
 
Jozef svobod. pán z Marky.
 
Jozef hrabě z Ditrichštejnu.
 
Dle Jeho cís. Král. Jasnosti
nejvyššího vlast. [eigenem - vlastního] poručení
Jozef svob. pán z Kilmannsegge

 

 

Nařízení, nímž se způsoby k organizirování dle patentu od 9ho června 1808 zřízenu býti mající zemské obrany, jakož i povinnosti k té samé určitého mužstva ustanovují.

 

Nejvyšším patentem od 9ho června b. r. ráčili Jejich cís. král. Milost ustanovení zemské obrany naříditi, a k jejímu organizirování zvláštní plnomocníky pro každou popsanou dedičnou zem vyvoliti.

Níže podepsaní pro Čechy nejmilostivěji vyvolení plnomocníci tedy nalézají toho potřebu, ony spůsoby, kteří při vyvedení toho zřízení ustanoveni byly, jakož i povinnosti, jimž mužstvo k tomu určité podrobeno jest, tímto k všeobecné známosti uvésti.

I. Obrana zemská jest od Reservů již nyní v zřízení jsoucích docela oddělená příprava, následovně do té samé všechny dle nynějšího systému popisu (konskripce) k vlastní vojenské službě určité osoby nepatřejí, a mohou k ní toliko nasledující druhové konskribirovaných lidí oddáni býti:

    1. domkářové, zahradníci a ti, kteří pod tím druhem konskribirovaných rozličných živností vedou.

    2. Kteří pro nějaký skrovný neduh k vlastité [eigentlichen – vlastní] vojenské službě dostateční nejsou.

    3. Vysloužený kapitulantové, a

    4. na čas osvobozený.

Však ale i z těchto druhů lidí mohou, aby se cíl toho zřízení dosáhl, jen osoby od 18 až do 45 let a takové, jenžto žádného viditelného tělesného nedostatku na sobě nemají, potřebované býti.

II. K zemské obraně určité osoby jsou jakožto takové vejhradně k hájení zdejší země určité, a jsou od regulirovaného vojska docela oddělené korpo [Korps – sbor]

III. Počet osob, který na každém panství aneb v každém městě k té zemské obraně nyní oddán býti má, bude skrz tejkajícího se krajskýho Hejtmana, v hlavním městě Praze ale skrz městskýho Hejtmana oznámen.

IV. Určení, které osoby z vejše dotknutých klasů [Klassen – společenské třídy, skupiny] k zemské obraně i hned oddané býti mají, stane se losováním, o čemž vrchnosti a Magistrátové okolost[o]jičné [umständliche – zevrubné] nařízení skrz představené krajů, a městského Hejtmana obržejí.

V. K ještě většímu polechčení jednotlivých osob povoluje se, že každý, kterého los trefí, jinou osobu z klasu zemské zemské obraně určitých za sebe postaviti může, nicméně se to dříve než se cvičení mužstva začne, a s vědomím místné vrchnosti státi musí.

VI. Každý jenž losem, aneb skrz dobrovolnou úmluvou s někým, kterého los trefil, k zemské obraně povolání obdrží, má s tím zřízením spojené povinnosti, které v následujících článkách okolostojičně vyznamenané jsou, bedlivě vyplniti.

Ten samý k tomu určený muž obdrží dle příležícího formuláře A. zvláštní list (kartu); bude při vzdálení od svého panství aneb okrsku pravomocnosti [Jurisdikzionsbezirke] v pasu aneb povolení k službě, které vzydvihnouti má, jakožto k zemské obraně určitý muž zaznamenán, a aby se na takové zřízení potřebný patrnost (evidence) obdržela, jest povinen, když se někde kromě svého panství i aneb okrsku pravomocnosti zdržuje, svůj pas aneb povolení k službě té místní vrchnosti, v jejímž okrsku své vyživení dobývá, k vidýrování [Vidirung - ověření] prokázati.

VII. K zemské obraně oddané mužstvo bude se

    1. každou neděli a svátek jednu aneb dvě hodiny, dle místních okolostojičností [Umständen – okolností], buď ve farním místě aneb v místě jejich obydlí cvičiti (exercyrovati). Přitom cvičení musejí se všechny v jednom místě se nacházející vejše dotknutými listami (kartami) zaopatřené osoby, nechť oudové [Glieder – osoby náležící] té fary aneb obce, aneb poddaní jiných panství jsou, najíti dáti, a místní vrchnosti se zavazují na bedlivé plnění tohoto nařízení s vší přísností a pod vlastním odpovídáním pozor dáti.

    2. Každý měsíc jednou stáhne se mužstvo z více far, aneb obcí dohromady, aby se ve větších oddílých [Abteilungen - oddílech] cvičilo. Placy, na nichž se dohromady stáhnutí státi má, budou tak vyznamenány, aby největší vzdálenost od každé k nim poukázané fary, aneb obce nic více než tři hodiny nevynášela.

VIII. Cvičení ve farách aneb obcích bude se od nižších oficírů (Unteroficírů) kteří od panství a magistrátů po předcházejícím zkoumáním a schválením krajského Hejtmana, a Battalionkomendanta k tomu zvolení býti mají; ve větších oddílech při měsíčném cvičení ale od oficírů pro mužstvo zemské obrany zvláště zvolených více takových větších oddílů neb částek působují (formírují) dle místních okolostojičností kompanie, a ty podle velikosti krajů v každém míň aneb více batalionů.

Bataliony ponesou jméno kraje, a rozeznají se v krajích jen skrz doložení: první, druhý, třetí batalion N. kraje. Každá kompanie bude od Hejtmana, a každý batalion od Štáboficíra komandýrován.

V hlavním městě Praze bude s nejvyšším schválením Jejich cís. kr. Milosti vlastní batalion vyzdvižen, který jméno pražského patalionu védsti má, a jak v rozličných farách po korporálstvích od nižších oficírů, kteří od Magistrátu s srozuměním král. městského Hejtmana k tomu vyvolení budou, vyučován, tak také ve větších oddílech od oficírů pro ten batalion určitých cvičen bude.

Z kteréhož ohledu také k cvičení aneb exercírce potřební placové na příhodný způsob vykázáni budou.

IX. V čem dotčené cvičení pozůstávati má, bude mužstvu s vlastní tisknutou zprávou oznámeno. Předběžně ale se jen ustanovuje, že obzvláštně v pořádném držení těla, v maršírování a v střílení cvičeno bude, a proto také každý muž v roce několikrát to terče stříleti se učiti bude.

X. Za nižší oficíry mají se obzvláště vysloužilí kapitulantové, a vystoupení vojákové, aneb jiní k tomu dostateční lidé, školní učitelové, revírní myslivcové etc. vzíti.

Za oficíry budou vystoupení vojenští oficírové, osoby vyššího stavu, statků držitelové, a znametití hospodářští ouředníkové ustanovei.

Komendantové batalionů ustanovených od Jejich cís. král. Milosti. Oficírům, pokadž penzionýrovaní oficírové cís. král. armády jsou, náleží v oddílech jim vykázaných bezplatný kvartýr a topení.

XI. Mužstvo jest obzvláštně v času trvajícího cvičení sobě představeným oficírům a unteroficírům vážnost, a ouplnou poslušnost, pod přísným káráním, prokazovati pivinno. Ostatně ale zůstává dotčené mužstvo docela politické pravomocnosti podorobeno, a bude také, kdyby své předepsané povinnosti neplnilo, od místné vrchnosti, pod jejíž pravomocnosti se vynachází, trestáno.

XII. Vlastitý cíl, a nejpodstatnější povinnost k zemské obraně určitýho mužstva pozůstává v tom, aby se v případnosti, kdyby hranicům země nějaké nebezpečenství hrozilo, a shromáždění batalionů se nařídilo, bez rozdílu, ke kterému panství aneb okrsku pravomocnosti patří, na placích, které pro faru aneb obec místa jeho obydlí vykázány budou, najíti dalo, kde ku praporu přísahu složíc od toho okamžení do platu a zaopatření vstoupí, a pod správou komandýrujících Generálů podržíc své ustanovené Oficíry a Štáboficíry, k hájení vlasti spolu jednati bude.

V takové příhodě připojejí se všickni vysloužilí kapitulantové k oddílám zemské obrany svých obcí, třebasby losem k zemské obraně určiti nebyli, pokadž dle své kvalifikace k nějakému klase, který k zemské obraně prokázán není, nepatřejí.

Aby ale v takové příhodě všemu pozastavení strany nesení živnosti [Verpflegung – stravování] a munice se předešlo, má se každý k zemské obraně určitý muž hned při svém zapsání jak chlebním, tak i s prostranějším pytlíkem na patrony zaopatřiti.

XIII. K zemské obraně nezpůsobilí klasové obyvatelů země, totiž všickni usedlí domácí hospodářové jak měšťani tak sedláci, jakož i držitelové obchodu až do 50ti letého věku, pak domkáři a podruzi od 45 až do 50 let, mají ve válečných časích na zachování vnitřního pořádku jednati.

Jejich povinnost jest:

    1. vnitřní bezpečnosti a Policii ruku držeti, aby k tomu vojska vnitř zapotřeby nebylo,

    2. všechny stráže, transporty, průvody (eskortýrovaní) etc. zastávati;

    3. Měšťanové pevného místa [festen Platz – opevněného] jsou komendantovi dokonalou poslušnost prokazovati povinni, kdyby místo do stavu obležení přišlo.

XIV. V § XIII doloženým povinnostem jsou obzvláště organizírovaní městský korpa podrobeni, jejichž představeným se tímto za přísnou povinnost k jejich korpům žádné jiné osoby nepřijímati, než takové, které pod klasy v § XIII vyznamenány patřejí.

 

V Praze dne 27. června 1808

 

   

Ferdinand,
Arcikníže Rakouský,
jakožto od Jejich cís. král. Milosti zplnomocněný Organizátor zříditi nařízení zemské obrany v královstvím Cžeském

Josef Hrabě z Wallis,
Nejvyšší Purkrabí
jakožto od Jejich cís. král. Milosti zplnomocněný Organizátor zříditi nařízení zemské obrany v královstvím Cžeském

 
 
Originály pocházejí ze soukromé sbírky. Jsou psány německy a česky. Při transkripci textu došlo s ohledem na současný pravopis a obecně přijímaná pravidla přepisu k záměně některých písmen.
 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/patent-lw1808.html