Píseň ke cti Jeho Milosti Františka I.

25.05.2014 09:44

Věnceslav Hanka (= Václav Hanka)

Naposledy u praveno: 25.05.2014

 

Plesej Vlasti, plesej stále,

  mír svatý je již zde!

chval a važ si svého Krále,

  on jako vítěz jde;

važ si přectnostného Krále, 

plesej, plesej nad nim stále!

 

Tobě k vůli zapřel dítě,

  on zapřel vlastní krev,

aby nepad ve lstné sítě

  tvůj statný, mocný lev;

abys neupadla v sítě,

tobě k vůli zapřel dítě.

 

Když již vůkol hranic stáli

  ti krvožižníci,

mysl i vše, že pražské skály

  již trnou třepící;

jejich praporce již vály,

oni vůkol hranic stáli.

 

Sprzněnými svými meči

  již přešli přes hory,

již se hnali v kruté seči

  na české zábory;

v této chlumské kruté seči

padli, s sprzněnými meči.

 

Padli, do Sas ustoupivše,

  kde krásné Drážďany,

jejich útočištěm byvše,

  jim jsouce poddany;

odtud k Lipsku ustoupivše

zcela poraženi byvše.

 

Pak se hnali jako chrti,

  neb znali, co je hněv,

bojíce se zhoubné smrti

  a Spojenci jako lev

kam jen vtrhnou zpupnost drti,

za Rein prchli tito chrti

 

Za Reinem pak bez oddechu

  ni stání nemajíc,

utíkali v ryčném spěchu

  jsouc zbiti víc a víc;

utíkali v ryčném spěchu

od Reina též bez oddechu.

 

Naši vstoupili jim v cestu

  a stloukli jejich roj,

k hlavnímu se hnavše městu,

  kde krutý svedli boj;

poražení pak i cestu —

sami ukázali k městu.

 

S jakou slávou jím vstříc vyšli:

  car ruský napřed jel

hlučné zástupy s nim přišli

  všech Knížat, množství děl;

s jakou slávou jím vstříc vyšli,

do Paříže když jsou přišli.

 

Svrhše ukrutníka z trůnu,

  hned svatý mír se vznes;

všecko těží k vlasti lůnu,

  a vznikne zpěv a ples;

svrhše ukrutníka z trůnu,

všecko těží k Vlasti lůnu.

 

Plesej Vlasti, plesej směle,

  tys v spolku jediné

zbila hrdé nepřátele,

  tys šťastná nad jiné!

porazivše nepřátele

jak jen vpadli na mez směle.

 

Plesej Vlasti, plesej stále,

  mír svatý je již zde!

chval a važ si svého Krále,

 on jako vítěz jde;

važ si přectnostného Krále,

plesej, plesej nad nim stále.

 

Oslavná báseň Václava Hanky byla publikována v Prvotinách pěkných umění (přílohy Vídeňských novin) 26. května 1814 - přibližně měsíc poté, co císař František I. osobně vstoupil do Paříže.

Zde digitalizovaný text byl převzat  z edice Jana Máchala: Hankovy písně a prostonárodní srbská muza do Čech převedená, Praha, 1918, s. 27-29, viz např. archive.org

 

Hoechle, Johann Baptist: Vjezd císaře Františka do Paříže 15. dubna 1814.
(Der Einzug S. Majestät des Kaisers Franz I., in Paris 15ten April 1814; Hauptmomente aus den Leben St. Majestät Franz I. Kaisers von Oesterreich, apostol. Königs)
Moravská zemská knihovna - Mollova mapová sbírka mapy.mzk.cz

 

 

Související články:

Na počest císaře Františka II./I.

Císařská hymna 1797