Přehled početních stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

01.10.2021 22:22

Robert Hanuš

Naposledy upraveno: 01.10.2021

 

Tímto článkem volně navazuji na svůj předchozí text vydaný pod názvem: Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29. V něm jsem se cíleně nevěnoval početním stavům a tím ruku v ruce jdoucím otázkám doplňování pluku a transferům mužstva od a k pluku. Aby vynikly všechny nuance těchto změn, nebude od věci tuto problematiku sledovat v širším časovém rámci od prosince roku 1800 až do roku 1815. Tedy nadneseně řečeno „od bitvy u Hohenlinden až po Waterloo“. Na tamto časovém vzorku nejlépe vynikne, zda změny v početních stavech v letech 1805 a 1806 byly pouze běžnou rutinou změn v letech válečných či byly něčím výjimečné.

Měsíční výkaz mužstva c. k. řadového pěšího pluku Lindenau č. 29 na prosinec 1804.

 

Cílem projektu bude jednak zachytit běžný život u pluku v době míru a rozdíly vzniklé v době válek a měsíců těšně před nimi. Pluk je z tohoto pohledu nutné vnímat jako živý organismus, který jako člověk v době míru odpočívá a následně nabírá síly v podobě doplňování stavů, současně regeneruje formou transferů, jakoby znovu se znovu nadechuje a připravuje k novým výzvám, v kterých mocně vydechuje zatížením, únavou a krvácí v letech válečných svými ztrátami.

Jelikož nelze pojmout tuto vizi v jednom článku, aniž by se to podepsalo na kvalitě předkládaného obsahu a jednak na zdraví autora, bude vhodné problematiku rozdělit na jednotlivé časové úseky. Současně z hlediska nutnosti navázat tabulkové počty na nějakou proměnnou bude sledována struktura pluku a počet jednotlivých kompanií (setnin). Až na léta striktně válečná (kdy se budu snažit sledovaná časová období zkracovat po měsících), budou porovnávány vždy prioritně početní stavy mezi jednotlivými roky k měsíci prosinci. U doplňování pluku se budu snažit podchytit a zpřesnit i doplňovací obvod na Moravě, včetně případných anomálií výčtem jednotlivých panství, z kterých byl pluk doplňován a případné změny. Tyto podrobnější výpisy se nebudou týkat mužstva z Haliče, neboť primárním tématem studia autora je systém a doplňovací obvody na Moravě a ve Slezsku.

U informací o transferech mužstva bude z důvodu lepšího pochopení složení pluku uváděn původ přeložených vojáků v případě Moravy dle krajů a ve zbytku dle zemské či státní příslušnosti (pokud to bylo možné zjistit a mnohdy ze záznamů rozklíčovat).

Jako podklady pro tento výzkum byly opětovně použity archiválie Kriegsarchivu ve Vídni, konkrétně Standestabellen, Assentlisten a Transferierungslisten výše zmíněného pěšího pluku z každého roku, o kterých bude v článku pojednáno, pokud se zachovaly. Bude-li se psát v článku o provedených změnách v určitém roce (měsíci), opětovně to znamená, že všechny změny byly zaznamenány v archivních podkladech určitého roku (měsíce), ačkoliv proběhly ve skutečnosti i na konci roku (měsíce) předchozího, ale zaznamenány byly až ve výkazu následujícím.

Transferirungsliste - seznam mužů přeložených od LIR29 ke kyrysnickému pluku č. 3 v roce 1804.

 

Pro označení pěších pluků je v článku použita zkratka „LIR“ (Linien-Infanterie-Regiment), u zbývajících jednotek bude se autor snažit udávat celý název jednotky či podstatnou část jejího názvu, na základě které ji lze bezpečně odlišit od ostatních.

V každém období překládaný počet změn (přeložení k a od pluku a doplňování) by se vždy dal charakterizovat slovem minimálně. Cílem autora nebylo na 100 procent pokrýt všechny tyto změny, ale pouze vystihnout ty základní a typické pro sledované období a také čtenáři ukázat jednak zajímavosti, jednak složitost i šíři změn, které se u pluku odehrávaly každý rok. Předkládané počty pak je nutno vnímat dle příkladu: 70 mužů bylo přeloženo k pluku polního dělostřelectva č. 3 ne najednou, nýbrž v průběhu sledovaného období opakovanými transfery. U odvodů nováčků budou zdůrazněna období o počty, kdy se k pluku rekrutoval větší počet nového mužstva najednou.

Tabulkové počty uvedené v článku jsou naopak přesných opisem z výkazů pluku.

Pro snazší orientaci budou kompanie označeny autorem dodatečně vytvořenými a přidělenými „identifikačními čísly [#]“ (metodou použitou Lubomírem Uhlířem pro orientaci u jízdních pluků), neboť tato jednoduchá, geniální pomůcka umožní čtenáři v tomto textu i následujících dílech rychlejší orientaci u jednotlivých kompanií u tabulkových počtů za jednotlivá období. Tato „identifikační čísla“ autor nepřidělil pouze kompaniím 4. praporu, které byly zrušeny hned v roce 1801. Pořadí kompanií je dáno dle seznamu, v jakém jsou vedeny v evidenci za měsíc prosinec roku předchozího; tedy: v článku u roku 1801 je pořadí za rok 1800, ale se jmény velitelů k prosinci roku 1801, přičemž jména velitelů z roku 1800 jsou uvedena v závorce. Stejný princip je uplatněn i u následujících let. Posuny jednotlivých kompanií v pořadí - teď budu opravdu „nahlas“ jen vyslovovat dosud nepodloženou domněnku – pravděpodobně vyjadřovaly vzájemný vztah setníků v rámci pluku odvozený z doby služby či jiných zásluh. Při nastoupení nováčka mezi setníky se jeho kompanie automaticky propadla v pořadí v měsíčním výpisu kompanií níže či rovnou dolů.

Současně už v tomto díle je patrné, jakou chybou by byly změny v početních stavech u pluku sledovat toliko z pohledu celkových tabulkových počtů za léta či měsíce. Například mezi prosincem 1803 a prosincem 1804 by z celkových tabulkových počtů člověk neusuzoval zásadnější změny, byť ve skutečnosti docházelo k velkým přesunům mužstva.

 

I. Srovnání početních stavů mužstva LIR 29 k prosinci 1800 a 1801

(Standestabellen chybí za měsíce květen až říjen 1801)

 

  Prosinec 1800 Prosinec 1801
Tři polní bataliony / prapory    
[#1] Štáb 46 39
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 7 12
kompanie / setniny    
 [#3] 1. granátnická Lauppert 45 130
 [#4] 2. granátnická Lonqueville 66 123
 [#5] Tělesná (Leib-Compagnie) 112 271
 [#6] Plukovníkova (Oberst-Compagnie) 171 240
 [#7] Podplukovníkova (Oberstlieutenant-Compagnie) 169 231
 [#8] kompanie 1. majora 175 233
 [#9] kompanie 2. majora 170 243
 [#10] Bechinie (ještě v lednu jako Schwarzbach) 162 232
 [#11] Bukuwky 122 243
 [#12] Seyffert 192 237
 [#13] Ottenfeld 180 239
 [#14] Janda 82 235
 [#15] Mauerer 147 238
 [#16] Englhardt 176 242
 [#17] Lingauer 133 258
 [#18] Littomiský 162 229
 [#19] Ott 184 249
 [#20] Bacheau 151 252
 [#21] Muller (ještě prosinci 1800 Leobeney,
     pak do dubna Eiffler)
178 234
 [#22] Thuller (ještě prosinci 1800 Lonqueville) 173 244
     
4. batalion – evidován ještě v dubnu 1801    
   Anxenbrand 427  
   Ambrosy 432  
   Spangen 179  
   Müller 178  
     
Dělostřelečtí pomocníci (Artillerie Handlanger) 187  
     
Celkem 4.406 4.654

 

Z celkového početního stavu 4.654 vojáků bylo v prosinci 1801 na dovolené 9 důstojníků a na dočasné dovolené 1.060 mužů.

Tabulkově toho roku (pouze za měsíce leden, únor, březen, duben, listopad, prosinec - kdy se zachovaly evidence) přibylo k pluku 484 mužů, z toho bylo mimo jiné: 28 jich bylo přeloženo od jiných jednotek, 10 mužů z haličské hranice, 15 mužů bylo postaveno panstvími (včetně haličských), 24 bylo zpět navrátivších se dezertérů, 4 muži naverbováni na říšském území.

Řady pluku opustilo 532 mužů, z toho bylo mimo jiné: 115 mužů, kteří zemřeli, k jiným jednotkým jich bylo přeloženo 120, dezertovalo 19 mužů a propuštěno bylo 29 mužů.  
 

I.1. Odvody z panství v brněnském kraji za rok 1800:

 • Domašov: 1
 • Lednice: 1
 • Mikulov: 3
 • Nové Hvězdlice: 1
 • Velké Pavlovice: 2
 • za Ždánice: 4 + 1 původem z Olomoucka
 • Židlochovice: 3

 

I.2. Dobrovolníci na šestiletou kapitulaci za rok 1800: 16 (naprostá většina cizinci)

 

I.3. Přehled počtů mužstva přeloženého od LIR 29 k jiným jednotkám v průběhu roku 1801:

 • LIR 2: 2 (původem z Přerovska)
 • LIR 14: 1
 • LIR 18: 1 (z Čech)
 • LIR 20: 1 (Slovák od Skalice)
 • LIR 22: 8 (z toho jeden z Olomoucka, byli u dělostřelectva a vozatajstva)
 • LIR 23: 2 (z Velkopolska)
 • LIR 28: 1 (z Čech)
 • LIR 40: 3 (z toho 2 z Hradišťska)
 • 1. garnisonní pluk ležící v Sedmihradsku: 3 (z Moravy)
 • kyrysnický pluk Carl Lothringen č. 7: 3 (rekruti z roku 1800 z Moravy)
 • dělostřelecký pluk č. 3: 5 (z toho 3 z Moravy)
 • Česko-moravsko-slezská legie Arcivévody Karla – [3.] prapor Henneberg: 1
 • vozatajstvo / Haupt Packfuhrwesen: 4
 • vězeňská stráž / Arrestanten Wachtmaschaft na Špilberku: 8 (1 z Říše, 2 z Haliče, zbytek z Moravy)
 • vídeňská invalidovna: 40 (včetně mužů z Moravy)
 • pražská invalidovna: 4

 

I.4. Přehled počtů mužstva přeloženého k LIR29 od jiných jednotek v průběhu roku 1801:

 • LIR 10: 1 (dezertér původem z východní Haliče)
 • LIR 15: 2 (z Moravy)
 • LIR 17: 1 (dezertér z Haliče od bitvy u Hohenlinden)
 • LIR 24: 1 (z Čech)
 • Petrovaradínský / Peterwardeiner hraničářský pluk č. 9: 1 (ze Slavonie)
 • 1. lehký batalion Storzy / Strozzy: 2 (z Chorvatska a pruského Polska)
 • 9. lehký pěší prapor Siegenfeld: 2 (z Moravy)
 • kyrysnický pluk Nassau-Usingen č. 5: 1 (z Brněnska)
 • kyrysnický pluk Carl Lothringen č. 7: 1 (dezertér z Přerovska)
 • dragounský pluk Kaiser č. 1: 1
 • dragounský pluk Kinský č. 12: 1 (z Dolních Rakous)
 • slavonsko-chorvatský pluk hraničářských husarů: 13 (z Chorvatska a Slavonie)
 • bombardýrský sbor: 1 (z Moravy)
 • Vozatajstvo: 2

 

 
 

II. Srovnání početních stavů mužstva LIR 29 k prosinci 1801 a 1802

 
  Prosinec 1801 Prosinec 1802
[#1] Štáb 39 43
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 12 8
kompanie / setniny    
 [#3] 1. granátnická Lauppert 130 138
 [#4] 2. granátnická Lonqueville 123 138
 [#5] Tělesná (Leib-Compagnie) 271 172
 [#6] Plukovníkova (Oberst-Compagnie) 240 174
 [#7] Podplukovníkova (Oberstlieutenant-Comp.) 231 174
 [#8] kompanie 1. majora 233 172
 [#9] kompanie 2. majora 243 173
 [#21] Muller 234 172
 [#11] Bukuwky 243 174
 [#12] Seyffert 237 172
 [#13] Ottenfeld 239 174
 [#14] Janda 235 171
 [#15] Mauerer 238 175
 [#17] Lingauer 258 171
 [#18] Littomiský 229 172
 [#19] Ott 249 172
 [#20] Bacheau 252 175
 [#22] Thuller 244 172
 [#10] Bechinie 232 174
 [#16] Schroffel (ještě v lednu Englhardt) 242 172
Celkem 4.654 3.438

 

Z celkového početního stavu 3.438 vojáků bylo v prosinci 1802 na dovolené 14 důstojníků, na dovolené na dobu určitou 596 mužů a na dovolené na dobu neurčitou (bis zur Einberufung) 463 mužů.

Tabulkově toho roku přibylo k pluku 428 mužů, z toho bylo mimo jiné: 98 od jiných jednotek, 99 mužů z haličské hranice, 14 mužů bylo postaveno panstvími (včetně haličských), 63 navrátivších se dezertérů, 23 mužů naverbováno na říšském území, 7 vojenských vagabundů (tuláků) a 5 dětí vojáků.

Řady pluku opustilo 1.604 mužů, z toho bylo mimo jiné: 49 zemřelo, k jiným jednotkám bylo přeloženo 699 mužů, dezertovalo 94 mužů, propuštěno bylo 749 mužů. Dále byl superarbitrován (zproštěn vojenské služby pro zdravotní nebo duševní vadu) muž.

 

II.1. Odvody z panství v brněnském kraji za rok 1801:

(Odvody poznamenala skutečnost, že 4. května 1802 byla zrušena doživotní vojenská služba.)

 • Brno: 4
 • Brno kapitula: 1
 • Břeclav: 5
 • Hodonín: 1
 • Sokolnice: 1
 • Šlapanice: 1
 • Tišnov: 1
 • Zábrdovice: 1  
 • Židlochovice 1

+ z Haliče: 7 (většinou mají označení tulák / vagabund)

+ děti vojáků / Regiment Soldaten Kinder: 4 (z toho 1 z Jihlavska, 1 z Mikulova, 1 z Dolních Kounic, 1 ze Slavkova)

 

II.2. Dobrovolníci na šestiletou kapitulaci: 99 (z různých částí Čech i Moravy + další různé národnosti, dokonce jeden Švéd ze Stokholmu a jeden Holanďan)

 

II.3. Přehled počtů mužstva přeloženého k LIR29 od jiných jednotek v průběhu roku 1802:

 • LIR 1: 21 (převážně z Olomoucka a Haliče)
 • LIR 3: 6 (z Moravy a Haliče)
 • LIR 7: 2 (Rusové)
 • LIR 12: 9 (2 Sas a Prus - oba dezertéři + 7 z Olomoucka)
 • LIR 13: 1 (z Brněnska)
 • LIR 14: 1 (z Brněnska)
 • LIR 22: 2 (z toho jeden ze Znojemska)
 • LIR 23: 1 (z Brněnska)
 • LIR 24: 3 (2 z Brněnska + 1 dezertér z Dolních Rakous)
 • LIR 27: 1 (dezertér z Ruska)
 • LIR 40: 3 (1 ze Svitav + 1 pruský dezertér + 1 z Haliče)
 • LIR 41: 1 (dezertér z ruského Polska)
 • LIR 45: 1 (muž z Hodonína)
 • LIR 46: 1 (z Falce)
 • LIR 56: 1 (Francouz)
 • LIR 63: 1 (Polák)
 • kyrysnický pluk Kaiser č. 1: 1 (dezertér ze Znojemska)
 • kyrysnický pluk Carl Lothringen č. 7: 1 (ze Znojemska)
 • dragounský pluk Levenehr č. 4: 1
 • dragounský pluk Melas č. 6: 2 (z toho 1 z Brněnska)
 • dragounský pluk Hohenlohe č. 7: (z Itálie)
 • dragounský pluk Lobkowitz č. 10: 1 (degradovaný důstojník z Moravy)
 • švališerský pluk Kaiser č. 1: 1 (z Brněnska)
 • švališerský pluk Lobkowitz č. 3: 1 (z Haliče)
 • švališerský pluk Baillet de Latour č. 4: 2 (z toho jeden z Brněnska)
 • husarský pluk Kaiser č. 1: 1 (dezertér z Uher)
 • husarský pluk Nauenorf č. 8: 1 (z Uher)
 • hulánský pluk kníže Schwarzenberga č. 2: 3 (1 dezertér z pruského Polska a 1 dezertér z ruského Polska + 1 z Haliče)
 • hulánský pluk arcivévody Karla č. 3: 5
 • pluk polního dělostřelectva č. 1: 1 (z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 2 (z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 1 (z Brněnska)
 • bombardýrský sbor: 1 (z Brněnska)
 • pluk štábní pěchoty: 1 (z Brněnska)

 

II.4. Přehled počtů mužstva přeloženého od LIR 29 k jiným jednotkám v průběhu roku 1802:

(Od dubna 1802 docházelo k postupnému přesunu mužstva, jeho největšího počtu dosáhnul srpnu; pokud se jednalo o dobrovolníky, ti byli většinou obratem posíláni k plukům podle jejich doplňovacích obvodů, bylo-li to možné)

 • LIR 1: 1 (původem z Brněnska)
 • LIR 3: 1 (z pruského Polska)
 • LIR 7: 1 (z Přerovska)
 • LIR 8: 2 (1 z Brněnska a 1 z Jihlavska)
 • LIR 9: 2 (1 z pruského Polska a 1 z Brněnska)
 • LIR 12: 2 (1 z Olomoucka a 1 z Mohuče)
 • LIR 14: 2 (dezertér z Brněnska a 1 z Horních Rakous)
 • LIR 15: 1
 • LIR 30: 2 (z Brněnska)
 • LIR 38: 1 (ze západního Pruska)
 • LIR 40: 87 (4 z Brněnska, 82 převážně z Haliče a 1 z Kyjova)
 • LIR 41: 1 (dezertér z Brněnska)
 • LIR 49: 1 (z pruského Polska)
 • LIR 50: 2 (z Horních Rakous a 1 z Holštýnska)
 • LIR 55:  111 (1 Rus, 1 Prus, 100 převážně z Haliče; 8 z Brněnska a 1 z Přerovska)
 • LIR 56: 3 (1 z pruského Slezska, 1 Rus, 1 z Přerovska)
 • LIR 58: 327 (304 převážně z Haliče, ale i cizinci; dále 18 z Brněnska + 1 z Kyjova + 1 ze Zlína + 1 ze Znojemska + 1 ze Chvalkovic v Hradišťském kraji a 1 Švéd ze Stockholmu)
 • Varaždínsko-křiževecký / Warasdiner-Creuzer hraničářský pluk č. 5: 1 (z Chorvatska)
 • Brodský / Brooder hraničářský pluk č. 7: 1 (ze Slavonie)
 • Gradiškánský / Gradiscaner hraničářský pluk č. 8: 1 (původem z tohoto kraje)
 • Petrovaradínský / Peterwardeiner hraničářský pluk č. 9: 10 (ze Slavonie)
 • kyrysnický pluk Hohenzollern č. 8: 1
 • dragounský pluk Baillet de Latour č. 11: 1 (z Brněnska)
 • švališerský pluk Kaiser č. 1: 6 (z Brněnska)
 • slavonsko-chorvatský pluk hraničářských husarů č. 12: 2 (1 Prus a 1 Chorvat)
 • hulánský pluk arcivévody Karla č. 3: 23 (z Haliče)
 • pluk polního dělostřelectva č. 1: 2 (z toho 1 z Haliče)
 • pluk polního dělostřelectva č. 2: 1 (z Říše)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 70 (většina z Moravy, přesněji z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 3 (z Brněnska)
 • sapérský sbor: 5 (z Brněnska)
 • minérský sbor: 2 (z Brněnska a Haliče)
 • vídeňská hradní stráž / Burgwache: 2 (1 z Brněnska a 1 z Haliče)
 • brněnská policejní stráž: 13 (z různých míst)
 • znojemská policejní stráž: 1 (z Přerovska)
 • vězeňská stráž / Arrestanten Wachtmaschaft na Špilberku: 2 (1 z Brněnska a 1 z Prostějova)
 • brněnská výstrojní ekonomická komise / Monturs Oeconomie: 1 (z Haliče)
 • vídeňská invalidovna: 11 (většinou z Moravy)
 • pražská invalidovna: 1
 

 

III. Srovnání početních stavů mužstva LIR 29 k prosinci 1802 a 1803

 
  Prosinec 1802 Prosinec 1803
[#1] Štáb 43 56
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 8 12
kompanie / setniny    
 [#3] 1. granátnická Lauppert 138 133
 [#4] 2. granátnická Lonqueville 138 132
 [#5] Tělesná (Leib-Compagnie) 172 171
 [#6] Plukovníkova (Oberst-Compagnie) 174 175
 [#7] Podplukovníkova (Oberstlieutenant-Comp.) 174 174
 [#8] kompanie 1. majora 172 174
 [#9] kompanie 2. majora 173 173
 [#21] Mohr (ještě v lednu Muller) 172 174
 [#11] Bukuwky 174 175
 [#12] Seyffert 172 176
 [#13] Ottenfeld 174 174
 [#14] Janda 171 175
 [#15] Mauerer 175 177
 [#17] Lingauer 171 174
 [#18] Littomiský 172 176
 [#19] Ott 172 177
 [#20] Bacheau 175 177
 [#22] Thuller 172 172
 [#10] Bechinie 174 176
 [#16] Schroffel 172 173
Celkem 3.438 3.476
 

Z celkového početního stavu 3.476 vojáků byli v prosinci 1803 na dovolené 4 důstojníci, na dovolené na dobu určitou 531 mužů a na dovolené na dobu neurčitou (bis zur Einberufung) 629 mužů.

Tabulkově toho roku přibylo k pluku 428 mužů, z toho bylo mimo jiné: 92 od jiných jednotek, 58 mužů z haličské hranice, 101 mužů bylo postaveno panstvími (včetně haličských), 68 tvořili zpět navrátivší se dezertéři, 40 mužů přišli verbováním z Říše a 14 vojenských tuláků / vagabundů.

Řady pluku opustilo 392 mužů, z toho bylo mimo jiné: 50 zemřelých, k jiným jednotkám bylo přeloženo 125 mužů, dezertovalo 95,  propuštěno bylo 107 mužů. Dále bylo superarbitrováno (zproštěno vojenské služby pro zdravotní nebo duševní vadu) 26 mužů, z nichž většina byla převedena do některé z invalidoven.

 

III.1. Odvody z panství v brněnském kraji za rok 1803:

 • Blansko: 1
 • Bohdalice: 1
 • Brno: 4
 • Brno kapitula: 2
 • Břeclav: 1
 • Bučovice: 7
 • Dolní Kounice: 2
 • Hodonín: 2
 • Královo Pole: 3
 • Kuřim: 2
 • Lednice: 2
 • Mikulov: 1
 • Mouchnice, panství?: 1
 • Náměšť: 1
 • Oslavany: 1
 • Račice: 1
 • Rájec: 1
 • Rosice: 2
 • Řečkovice: 1
 • Slavkov: 1
 • Staré Brno: 1
 • Tišnov: 2
 • Vyškov: 1
 • Zábrdovice: 1
 • Ždánice: 2
 • Židlochovice: 2
 

+ odjinud

 • Halič: 63
 • Olomoucko: 1
 • Praha: 1

 

III.2. Dobrovolníci na šestiletou kapitulaci za rok 1803: 83 (hlavně cizinci)

 

III.3. Přehled počtů mužstva přeloženého k LIR29 od jiných jednotek v průběhu roku 1803:

 • LIR 1: 5 (2 muži z Olomoucka, 2 z Haliče, 1 z Pruska)
 • LIR 3: 10 (1 z Brněnska a 9 z Haliče)
 • LIR 4: 2 (dezertér z Říše, 1 z Brněnska)
 • LIR 7: 1 (z Brněnska)
 • LIR 8: 3 (1 z Brněnska, 1 Sas, 1 ze Slezska)
 • LIR 16: 1 (dezertér z pruského Slezska)
 • LIR 17: 1 (z Pruska)
 • LIR 20: 2 (Italové)
 • LIR 27: 2 (z Brněnska)
 • LIR 30: 2 (1 z Říše, 1 z Brněnska)
 • LIR 33: 1 (z Brněnska)
 • LIR 40: 10 (8 z Brněnska + 1 Liptálu + 1 z Haliče)
 • LIR 46: 2 (1 z Brněnska, 1 dezertér z pruského Polska)
 • LIR 49: 2 (1 z Brněnska, 1 z pruského Slezska)
 • LIR 50: 1 (z Brněnska)
 • LIR 53: 1 (z Moravy)
 • LIR 56: 1 (z Brněnska)
 • LIR 57: 1
 • LIR 58: 2 (1 z pruského Polska, 1 z Ruska)
 • LIR 59: 1 (z Dolních Rakous)
 • švališerský pluk Latour č. 4: 2 (1 z Moravy, 1 z Říše)
 • husarský pluk Kienmayer č. 8: 1 (z Uher)
 • hulánský pluk knížete Schwarzenberga č. 2: 3 (1 z pruského Polska, 2 z Haliče)
 • hulánský pluk arcivévody Karla č. 3: 1 (z Ruska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 5 (z toho 4 z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 1 (z Brněnska)
 • myslivecký sbor Mahony: 1 (z Brněnska)
 • brněnská policejní stráž: 4 (3 z Brněnska, 1 z Haliče)
 • vězeňská stráž / Arrestanten Wachtmaschaft na Špilberku: 1 (z Brněnska)
 • pražská invalidovna: 13 (hlavně z Brněnska)
 • trnavská (Tyrnau) invalidovna: 2 (z Haliče)

 

III.4. Přehled počtů mužstva přeloženého od LIR 29 k jiným jednotkám v průběhu roku 1803:

 • LIR 1: 3 (1 z Brněnska, 2 z Olomoucka)
 • LIR 2: 2 (z Uher)
 • LIR 3: 2 (1 z Bavorska + 1 z Dolních Rakous)
 • LIR 4: 1 (z Falce)
 • LIR 8: 3 (1 z Jihlavska, 1 z pruského Slezska, 1 z Brněnska)
 • LIR 9: 2 (1 z Francie a 1 z Pruska)
 • LIR 11: 1 (z Polska)
 • LIR 12: 1 (z Olomoucka)
 • LIR 14: 1 (z Haliče)
 • LIR 17: 2 (z toho 1 z pruského Slezska)
 • LIR 22: 1 (1 z Brněnska)
 • LIR 24: 1 (dezertér z pruského Slezska)
 • LIR 32: 1 (z Uher)
 • LIR 34: 1 (z pruského Slezska)
 • LIR 36: 1 (z Ruska)
 • LIR 40: 3 (z Hradišťska)
 • LIR 42: 1 (z Lotrinska)
 • LIR 44: 1
 • LIR 46: 1 (z Holandska)
 • LIR 50: 3 (1 z pruského Polska, 1 z Braniborska, 1 z Falce)
 • LIR 51: 1 (ze Sedmihradska)
 • LIR 52: 1 (cizinec)
 • LIR 57: 5 (3 z Čech, 2 z Pruska)
 • LIR 58: 1 (dezertér z Pruska)
 • 2. garnizóní pluk č. 2: 5 (z Brněnska a Slezska, 3 z Haliče)
 • Tyrolský myslivecký pluk č. 64: 1 (ze Švábska)
 • Německo-banátský / Deutschbanater hraničářský pluk č. 12: 1 (ze Sedmihradska)
 • kyrysnický pluk Hohenzollern č. 8: 1 (ze Sedmihradska)
 • dragounský pluk Würtemberg č. 3: 1 (z Brněnska)
 • švališerský pluk Kaiser č. 1: 29 (hlavně z Brněnska)
 • švališerský pluk Latour č. 4: 8 (2 z Nizozemí, 1 z Lucemburska + 4 z Brněnska, 1 z Haliče)
 • pluk polního dělostřelectva č. 1: 1 (z Chrudimi)
 • pluk polního dělostřelectva č. 2: 2 (1 z Brněnska, 1 z Čech)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 3 (2 z Brněnska, 1 z Olomoucka)
 • garnizónní dělostřelectvo v Brně: 1 (z Brněnska)
 • moravsko-slezský hraniční kordon (5 z Brněnska)
 • vězeňská stráž / Arrestanten Wachtmaschaft na Špilberku: 5 (2 z Brněnska a 1 z Říše, 2 z Haliče)
 • brněnská výstrojní ekonomická komise / Monturs Oeconomie: 4 (2 z Brněnska)
 • vídeňská invalidovna: 1 ( z Haliče)
 • pražská invalidovna: 10 (8 z Brněnska, 1 z pruského Slezska, 1 z Olomoucka)
 • trnavská (Tyrnau) invalidovna: 4 (z Haliče)

 

 

IV. Srovnání početních stavů mužstva LIR 29 k prosinci 1803 a 1804

 

  Prosinec 1803 Prosinec 1804
[#1] Štáb 56 56
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 12 9
kompanie / setniny    
 [#3] 1. granátnická Lauppert 133 134
 [#4] 2. granátnická Lonqueville 132 132
 [#5] Tělesná (Leib-Compagnie) 171 167
 [#6] Plukovníkova (Oberst-Compagnie) 175 170
 [#7] Podplukovníkova (Oberstlieutenant-Comp.) 174 169
 [#8] kompanie 1. majora 174 165
 [#9] kompanie 2. majora 173 168
 [#21] Mohr 174 165
 [#11] Bukuwky 175 165
 [#12] Seyffert 176 166
 [#13] Ottenfeld 174 164
 [#14] Janda 175 164
 [#15] Mauerer 177 165
 [#17] Knevenhuller (ještě v únoru Lingauer) 174 164
 [#18] Littomiský 176 167
 [#19] Ott 177 165
 [#20] Bacheau 177 164
 [#22] Adelsheim (ještě v lednu Thuller) 172 165
 [#10] Bechinie 176 165
 [#16] Schroffel 173 167
Celkem 3.476 3.317

 

Z celkového početního stavu 3.317 vojáků byl0 v prosinci 1804 na dovolené 7 důstojníků, na dovolené na dobu určitou 465 mužů a na dovolené na dobu neurčitou (bis zur Einberufung) 628 mužů.

Tabulkově toho roku přibylo k pluku 624 mužů, z toho bylo mimo jiné: 80 od jiných jednotek, 40 mužů z haličské hranice, 366 mužů bylo postaveno panstvími, 66 zpět navrátivších se dezertérů, 28 naverbováno v Říši, 2 z hranice s Čechami, 12 z hranice s Itálií a 1 vojenský vagabund.

Řady pluku opustilo 783 mužů, z toho bylo mimo jiné: 45 zemřelo, k jiným jednotkám bylo přeloženo  482 mužů, dezertovalo 93 mužů, propuštěno bylo 100 mužů. Dále bylo superarbitrováno (zproštěno vojenské služby pro zdravotní nebo duševní vadu) 9 mužů, z nichž většina byla převedena do některé z invalidoven.

 

IV.1. Odvody z panství v brněnském kraji za rok 1804:

K odvodům velkého počtu mužstva najednou došlo v dubnu a na počátku května 1804 (258 mužů) a poté září (64 mužů), v ostatních měsících šlo pouze o jednotlivce:

 • Brněnsko: 2 (neidentifikované panství)
 • sv. Anna: 2
 • Blansko: 3
 • Bohdalec: 1
 • Bohuslavice: 1
 • Brno: 22
 • Brno: kapitula: 4
 • Břeclav: 27
 • Bučovice: 9
 • Diváky: 3
 • Dolní Kounice: 12
 • Domašov: 4
 • Drnholec: 13
 • Habrovany: 2
 • Hodonín: 16
 • Hustopeče: 2
 • Chrlice: 15
 • Moravec: 1
 • Klobouky u Brna: 1
 • Královo Pole: 10
 • Kuřim: 5
 • Lednice: 11
 • Líšeň: 4
 • Mikulov: 13
 • Nemotice: 1
 • Nové Hvězdlice: 2
 • Oslavany: 7
 • Pozořice: 1
 • Prštice: 4
 • Račice: 2
 • Rájec: 18
 • Rajhrad: 6
 • Rosice: 11
 • Řečkovice: 7
 • Slavkov: 10
 • Sokolnice: 4
 • Staré Brno: 6
 • Šardice: 1
 • Šlapanice: 1
 • Tišnov: 8
 • Troubsko: 3
 • Velké Pavlovice: 5
 • Velké Popovice: 17
 • Veveří: 5
 • Vyškov: 8
 • Zábrdovice: 9
 • Ždánice: 13
 • Židlochovice: 21
Z
 
 
nojemsko – 2
Hranice na Moravě – 1
Olomoucko – 4
Prostějov – 1
z Čech – 2
Jihlavsko - 2

 

+ odjinud

 • Halič: 40
 • Znojemsko: 2
 • Hranice na Moravě: 1
 • Olomoucko: 4
 • Prostějov: 1
 • Čechy: 2
 • Jihlavsko: 2

 

IV.2. Dobrovolníci na šestiletou kapitulaci za rok 1804: 33 (hlavně cizinci)


IV.3. Přehled počtů mužstva přeloženého k LIR29 od jiných jednotek v průběhu roku 1804:

 • LIR 1: 1 (dezertér z Brněnska)
 • LIR 3: 3 (1 Prus, 1 z Dolních Rakous, 1 z Moravy)
 • LIR 13: 1 (Prus)
 • LIR 20: 2 (z Říše, 1 z Brněnska)
 • LIR 30: 1 (z Brněnska)
 • LIR 40: 4 (z Brněnska)
 • LIR 42: 1 (pardonovaný dezertér z Pruska)
 • LIR 43: 1 (z pruského Slezska)
 • LIR 44: 1 (z Hesensko-Kasselska)
 • LIR 46: 1 (z pruského Polska)
 • LIR 47: 1 (z Brněnska)
 • LIR 54: 1 (původ neznámý)
 • LIR 58: 2 (1 Rus, 1 dezertér z Haliče)
 • kyrysnický pluk Albrecht č. 3: 3 (z Brněnska)
 • kyrysnický pluk Carl Lothringen č. 7: 1 (z Lotrinska)
 • dragounský pluk Hohenlohe č. 2: 1 (z Říše)
 • dragounský pluk Würtemberg č. 3: 2 (z Brněnska)
 • švališerský pluk Kaiser č. 1: 3 (2 z Olomoucka, 1 z Říše)
 • švališerský pluk Hohenzollern č. 2: 1 (z Olomoucka)
 • švališerský pluk O’Reilly č. 3: 1 (z Moravy)
 • švališerský pluk Latour č. 4: 5 (1 ze Švábska, 1 z Brabantu, 1 z Nizozemí, 1 asi ze Sedmihradska, 1 z Flander)
 • hulánský pluk Schwarzenberg č. 2: 1 (z Haliče)
 • hulánský pluk arcivévody Karla č. 3: 1 (z Haliče)
 • pluk polního dělostřelectva č. 1: 1 (z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 2: 1 (z Moravy)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 6 (1 z Brněnska, 1 pardonovaný dezertér ze Slezska, 1 neznámého původu, 1 z Čech, 2 z Haliče)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 1 (z Brněnska)
 • pražská invalidovna: 1 (z Brněnska)
 • brněnská policejní stráž: 1 (z Moravy)

 

IV.4. Přehled počtů mužstva přeloženého od LIR 29 k jiným jednotkám v průběhu roku 1804:

 • LIR 3: 18 (15 mužů z Haliče a 3 z Brněnska)
 • LIR 4: 1 (z Rakouska)
 • LIR 7: 1 (pardonovaný dezertér z Přerovska)
 • LIR 8: 1 (dezertér z Haliče)
 • LIR 9: 1 (dezertér)
 • LIR 12: 1 (z Olomoucka)
 • LIR 20: 30 (převážně z Brněnska, ale i Haliče, jednotlivci i z dalších krajů Moravy)
 • LIR 24: 1 (z Brněnska)
 • LIR 40: 1 (z Hradišťska)
 • LIR 49: 2 (dezertéři z Dolních Rakous)
 • LIR 55: 3 (1 z Lotrinska, 1 z Brněnska, 1 z Haliče)
 • LIR 56: 50 (převážně z Brněnska, ale i z jiných krajů Moravy a někteří také z Haliče)
 • LIR 59: 1 (z Brněnska)
 • kyrysnický pluk Albrecht č. 3: 49 (48 nových rekrutů z Brněnska a 1 rekrut z Olomoucka)
 • kyrysnický pluk Mack č. 6: 2 (rekruti z roku 1804 – jeden z panství Hodonín a druhý z Břeclavi)
 • dragounský pluk Würtemberg č. 3: 49: (46 nových rekrutů z Brněnska a 1 rekrut z Olomoucka, 2 z Brněnska)
 • švališerský pluk Hohenzollern č. 2: 141 (121 nových rekrutů z Brněnska + 14 z Brněnska + 1 z Jihlavska + 4 z Haliče + 1 z Hradišťska)
 • švališerský pluk Latour č. 4: 1 (z pruského Slezska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 1: 2 (1 nový rekrut z Brněnska + 1 z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 2: 6 (6 noví rekruti z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 93 (50 nových rekrutů z Brněnska + 1 z Jihlavska + 10 z Haliče + 1 z Olomoucka + 31 z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 43 (12 nových rekrutů z Brněnska + 13 rekrutů z Haliče z roku 1803 + 17 z Brněnska + 1 z Olomoucka)
 • brněnská výstrojní ekonomická komise / Monturs Oeconomie: 1 (z Ruska)
 • moravsko-slezský hraniční kordon: 1 (z Haliče)
 • brněnská policejní stráž: 5 (2 z Brněnska, 1 z pruského Slezska, 2 z Haliče)
 • vězeňská stráž / Arrestanten Wachtmaschaft na Špilberku: 2 (1 z Brněnska, 1 z Haliče)
 • vídeňská invalidovna: 1 (z Brněnska)
 • pražská invalidovna: 9 (1 z Brněnska, 1 z Bavorska + 7 různého původu)
 • trnavská (Tyrnau) invalidovna: 1 (z Haliče)
 
A s nástupem roku 1805 čas klidu končí...
 
 
Související příspěvky:

Robert Hanuš: Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29  

 

Dne 14.6.1805 byla císařským dekretem Františka II. uvedena v platnost změna v organizaci pěších pluků. Před ní tvořilo řadový pěší pluk 20 kompanií (setnin): dvě granátnické a 18 fyzilírských – po šesti ve třech praporech. (V případě uvedení do válečného stavu bylo plánováno vytvoření nového praporu o čtyřech kompaniích...