Pocta Lubomíru Uhlíři - číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918

03.12.2012 18:49

V prosinci 2012 vyšlo další z čísel periodika Bellum 1866 (2/2012), které bylo monotematicky věnováno v tomto roce zemřelému Mgr. Lubomíru Uhlíři, našemu přednímu odborníku na armádu habsburské monarchie.
Stěžejní část tvoří dvě jeho studie - Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 a Terminologie rakouské armády v letech 1649-1918, z nichž prvně jmenovaná nebyla dosud publikována. Periodikum dále obsahuje vzpomínky na L. Uhlíře doplněné jeho kompletní bibliografií z pera Karla Sáčka a historii připravovaného pomníku jezdecké srážky u Střezetic na královéhradeckém bojišti z roku 1866. Celkový rozsah tohoto čísla časopisu Bellum 1866 je 184 stran a vychází v limitované edici 200 kusů. Text obou studií je doprovázen 49 barevnými reprodukcemi kreseb vojáků od Richarda Knötela.
Periodikum Bellum 1866 vydává a distribuje Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Objednat si ho je možné na e-mailové adrese: publikace@1866.cz. Cena monotematického čísla 2/2012 je 290 Kč.

 

 

Ze studie Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 nyní přinášíme úryvek předmluvy autora, úvodní kapitoly a jejího obsahu, včetně seznamu příloh:

 

Předmluva

Každý, kdo se bez předchozí průpravy z jakýchkoliv důvodů setkal s problematikou rakouské (rakousko-uherské) jízdy, začal v ní záhy ztrácet přehled. Jeden a týž pluk figuroval třeba původně jako dragounský, pak jako švališérský, nakonec opět jako dragounský, nebo pluk původně švališérský se stal hulánským, či pluk dragounský se stal kyrysnickým případně obráceně atp. Vedle toho se pak v průběhu doby rovněž ve velkém počtu měnila čísla pluků. Tato organizační džungle jezdectva dozajista mohla ledaskoho odradit.

Ale i ten, kdo se odradit nedal, narážel na otázky, na které jen stěží nacházel odpověď. Jako třeba zda existoval v roce 1848 kyrysnický pluk č. 10, nebo kolik bylo švališérských pluků v roce 1855 (kdo neví, bude schopen odpovědět po přečtení této studie).

Pro usnadnění orientace v problematice rakouského jezdectva byla napsána tato příručka, která je něčím ve stylu logaritmických tabulek, zde ovšem ve vojensko historickém provedení. Tedy spíše než knihou ke čtení je manuálem k vyhledávání. Přirozeně tím není myšleno, aby čtenář ponechal bez povšimnutí textovou část a přímo se snažil něco vyhledávat v přílohách. Nakonec i u vzpomenutých logaritmických tabulek je nutno nejprve prostudovat návod.

Kvůli přehlednosti v číslování pluků byl vytvořen pojem registračního čísla. Je třeba důrazně upozornit, že se jedná o umělou historiografickou pomůcku (jako jsou např. termíny starověk, byzantské císařství, podunajská monarchie atd.) která ve své době v rakouské ani rakousko-uherské armádě nikdy používaná nebyla. Aby byla odlišnost tohoto umělého útvaru patrná na první pohled, má registrační číslo tvar písmeno R + dvojčíslí, což se v praxi nevyskytovalo. Numerická část registračního čísla (s absencí případné vedoucí nuly) odpovídá u pluků, existujících v roce 1769, číslům zavedeným v tomto roce, u pluků založených později je číslo dosazeno v návaznosti na pluky již existující.

Registrační čísla mají napomoci ke snadné orientaci při porovnávání údajů v textu s jednotlivými tabulkami a přehledy. Špatná orientace v číslování bývala doposud řešena vesměs ne zcela signifikantními formulacemi typu „kyrysnický pluk č. 9 (před rokem 1860 dragounský č. 1)“ apod. Prosím tedy čtenáře, aby umělou konstrukci registračních čísel přijali jako vhodnou pomůcku pro orientaci v dané problematice.

Děsí mne pouze představa, že by se věc, která má sloužit k objasnění vytčené problematiky a k jejímu snazšímu pochopení, zařadila mezi zdroje desinformací. Třeba kdybych se po čase dočetl, a to právě s odvoláním na tento spisek, že např. „v roce 1798 byl založen pluk jízdních myslivců č. R54“. Bylo by to velmi tristní, ale pevně doufám, že k tomu nikdy nedojde, abych nebyl nucen obracet se v hrobě. Nicméně se nevzdávám naděje, že zdrcující většina čtenářů moje úmysly pochopí a že jim tato studie bude sloužit jako užitečná pomůcka při jejich práci...

 

Úvod

Tato příručka je určena pro zájemce, kteří mají základní znalosti o rakouské (rakousko-uherské) armádě. Proto zde nejsou většinou odborné termíny blíže vysvětlovány. Slušelo by se říci úvodem pár slov k tomu, proč byla vlastně vytvořena.

Důvod byl velmi jednoduchý. Počátkem devadesátých let minulého století ožil u nás po dlouhé přestávce sedmi desetiletí zájem o rakouskou (rakousko-uherskou) armádu. Nejednalo se ale pouze o historiky a zájemce o vojenskou historii, svoje kořeny počala vyhledávat i čs. (po roce 1993 česká i slovenská) armáda, pro níž se stalo již v roce 1918 období habsburské monarchie něčím krajně nežádoucím, zcela ve smyslu tehdejšího hesla „300 let jsme trpěli“. Při obnoveném zájmu o někdejší monarchii a její instituty ovšem začaly vyplouvat na povrch následky dlouholetého zanedbávání této tematiky. A to se všemi důsledky, kterými jsou znalosti neúplné či zkreslené. Jakkoliv je problematika číslování pluků suchopárná, narazí na ni, dříve nebo později, každý, kdo se bude zabývat historií rakouské armády, ať již z jakéhokoliv pohledu. A protože tato nesnadná a značně nepřehledná záležitost u nás dosud nebyla zpracována, odhodlal jsem se k vytvoření tohoto spisku.

Systematické číslování v rakouské armádě se datuje od 15. 8. 1769 (čistě náhodnou shodou okolností se jedná o datum narození potomního císaře Francouzů Napoleona I.) a během následujících stopadesáti let bylo používáno ve značném rozsahu nejen pro pluky, ale i pro vojenské formace na různých organizačních úrovních. Číslování bylo zavedeno císařem Josefem II. (spoluvladařem Marie Terezie, jemuž byly přenechány vojenské záležitosti) přirozeně z důvodů praktických, nicméně se po letech stalo vítanou pomůckou při historickém zkoumání rakouské armády. Nebo se naopak, při neznalosti problematiky, stává zdrojem zavádějících informací. Názornou ukázku možných rozdílů nám poskytují již první očíslované vojenské formace - pěší a jízdní pluky.

U pěchoty se plukovní čísla stala vesměs stabilním faktorem. Pokud si odmyslíme uprázdňování čísel při rušení pluků a pozdější přidělování těchto uprázdněných čísel nově vytvářeným plukům, valná většina pěších pluků, existujících v roce 1769 podržela svoje původní čísla po dobu 150 let. Totéž lze říci, přirozeně s kratším časovým intervalem, o pěších plucích, zakládaných později. Bylo to způsobeno tím, že pěší pluky - odmyšleno od pluků hraničářských - nebyly, až na jedinou výjimku, nikdy přečíslovány.

Situace u jízdy byla markantně odlišná. Jednak jízdní pluky bývaly často přečíslovávány, dále v rámci jezdectva bylo provedeno velké množství přesunů mezi jednotlivými kategoriemi (dragouni byli měněni na švališéry, švališéři na hulány atd. atd.). Vývoj jezdeckých pluků a orientace v rakouské jízdě kvůli své složitosti působí dodnes potíže i některým odborníkům.

Nepřehledný systém číslování jízdních pluků byl zřejmě neoblíbený již ve své době. Ukázku dobové averze nám přinášejí např. armádní schematismy z konce 18. století. V prvním z nich z roku 1790 jsou jízdní pluky uváděny ještě v posloupnosti podle svých čísel, tedy napříč jezdeckými kategoriemi. Schematismus ale obsahuje avizo, že v následujícím svazku bude jízda uvedena již podle svých kategorií, což bylo v roce 1791 skutečně realizováno.

Ale i v pozdějších materiálech lze sledovat odklon od jezdeckých čísel z let 1769-1798. Tak např. nejsou tato čísla uváděna v novějších schematismech, kde sice v záhlaví každého pluku vedle jmen všech majitelů a veškerých změn od založení pluku, jsou uváděny i změny čísel, tyto ale u jízdy až od roku 1798. Rovněž v mnoha jezdeckých plukovních dějinách nevěnovali autoři pozornost číslování před rokem 1798, nebo uváděli pouze čísla z roku 1769, nikoliv však změny číslování z let 1769-1798. Pokud vezmeme v úvahu všeobecný úpadek znalostí rakouských vojenských reálií, který u nás nastal po roce 1918, ani příliš nepřekvapí, že i v současnosti je možno se setkávat s jedinci, kteří se domnívají, že číslování rakouské jízdy pochází až z roku 1798.

Nicméně systém jízdních pluků nebyl zdaleka jednoduchý a přehledný ani po roce 1798. U jízdy se vyskytovalo přečíslování ve značném množství. Rovněž změny mezi jednotlivými jízdními kategoriemi byly prováděny i nadále, poslední z nich pocházejí z roku 1873.

K odstranění problémů s orientací v jezdeckém plukovním číslování se snaží přispět předkládaná příručka. Obsahuje nejen výklad vývojových tendencí jízdy a jejího číslování, ale i různé tabulky a přehledy, podle nichž je možno identifikovat vývoj jednotlivých jezdeckých pluků, ale třeba i ověřit existenci určitého pluku k danému datu či období. Zájemcům o hlubší poznání historie jednotlivých jezdeckých formací je pak určen seznam publikací, týkajících se dějin jednotlivých jízdních pluků...

 

Obsah

Předmluva

Úvod

I. Problematika číslování v rakouské armádě

1. Číslování pěších pluků

2. Číslování jízdních pluků

II. Vývoj jízdních pluků a jejich číslování v letech 1769-1918

Období 1769-1771 (1. změna)

Období 1771-1773 (2. změna)

Období 1773-1775 (3. změna)

Období 1775-1779 (4. změna)

Období 1779-1786 (5. změna)

Období 1786-1791 (6. změna)

Období 1791-1798 (7. změna)

Období 1798-1800 (8. změna)

        I. etapa roku 1798

        II. etapa roku 1798

Období 1800-1801 (9. změna)

Období 1801-1802 (10. změna)

Období 1802-1814 (11. změna)

Období 1814-1848 (12. změna)

Období 1848-1851 (13. změna)

Období 1851-1854 (14. změna)

Období 1854-1860 (15. změna)

Období 1860-1862 (16. změna)

Období 1862-1867 (17. změna)

Období 1867-1873 (18. změna)

Období 1873-1891 (19. změna)

Období 1891-1918 (20. změna)

III. Vizuální provedení čísel formací

Seznam literatury a pramenů

Seznam plukovních dějin

a) Bibliografie

b) Historie jednotlivých pluků

 

Přílohy

Celkové změny číslování

- v letech 1769-1798

- v letech 1798-1918

Přehled etap vývoje jízdy v letech 1769-1918

Existence jízdních kategorií v letech 1618-1918

Přechod c. a k. jízdních pluků do armád Česko-slovenské a Rakouské republiky po roce 1918