Myslivci v c. (a) k. armádě - stručný přehled vývoje se zaměřením na rok 1866

05.09.2008 20:59

Lubomír UHLÍŘ

Naposledy upraveno: 04.05.2015

 

Vývoj myslivců do roku 1866

Při vzniku stálé armády habsburské monarchie roku 1649 se nečinil rozdíl mezi těžkou a lehkou pěchotou. Nebyl k tomu důvod, protože většina pěšáků byla vyzbrojena palnými zbraněmi, jejichž užití vyžadovalo sevřenou formaci. Teprve za válek s Pruskem v polovině 18. století se ukázala potřebnost lehké pěchoty pro přední stráže, průzkum a podobné činnosti. Tehdy k těmto úkolům byli používáni převážně vojáci hraničářských jednotek.

     

Lacyho myslivecký sbor 1758 a myslivecký dobrovolnický sbor 1778.
(Autorem všech ilustrací je Jan Vogeltanz)

 

První myslivecká1) formace se objevila za sedmileté války. V roce 1758 byl vytvořen polním podmaršálem hrabětem Lacym dobrovolnický myslivecký sbor. Po válce byl sice rozpuštěn, ale protože se myslivci osvědčili, bylo již roku 1769 nařízeno, aby se v případě vypuknutí války stavěly obdobné jednotky. Myslivci pak existovali ve válce o bavorské následnictví v letech 1778-1779 i ve válce s Osmanskou říší v letech 1788-1790.

V období koaličních válek vznikly stabilní myslivecké formace. Z dobrovolnických mysliveckých sborů, existujících od roku 1798, byl vytvořen v roce 1801 myslivecký pluk (Jäger-Regiment).2) Byl zařazen mezi řadové pěší pluky a ve shodě s tím označován též jako řadový pěší pluk č. 64 (Linien-Infanterie-Regiment Nr. 64)3) Za 3. koaliční války bylo v r. 1805 vytvořeno z dobrovolníků několik mysliveckých praporů, ale po válce byly opět rozpuštěny.

Myslivecký pluk byl k 1.9.1808 rozformován na devět samostatných divisionů4) s pořadovými čísly 1 až 9. Tyto divisiony byly rámcovými jednotkami, které v případě války měly být doplněny na kompletní prapory (o šesti setninách, tj. třech divisionech, a jedné depotní setnině). Při přípravách na válku s Francií k tomu došlo již 1.12.1808, ale po válce byly k 1.12.1809 myslivecké prapory opět zredukovány na divisiony. Další doplnění na prapory bylo provedeno v letech 1812-1813. Formace byly označovány jako prapory polních myslivců či polní myslivecké prapory.5) V roce 1813 byl počet těchto praporů zvýšen na 12.

Až do roku 1849 nedošlo u polních myslivců k vnějším strukturálním změnám. Vnitřní změny tu ovšem byly, tak např. po napoleonských válkách byly stavy praporů zredukovány na 4 setniny. Naopak v roce 1821 vzhledem k nasazení rakouské armády v Neapolsku byly opět rozšířeny na 6 setnin, což s menšími změnami bylo zachováno až do roku 1848. V tomto roce pak došlo k dalšímu rozšíření praporů o 4. division (tj. na 8 setnin).

  

Myslivec z roku 1798 a vyšší důstojník myslivců 1820.

 

V roce 1849 bylo vytvořeno deset nových praporů s čísly 13 až 22. Byly vytvořeny ze 3. a 4. divisionů stávajících praporů. Každý prapor se nyní skládal ze 4 setnin, výjimku činily pouze lombardsko-benátské prapory č. 8 a 11, které měly 6 setnin. Konečně z bývalých dobrovolnických praporů (z let 1848-1849) byly vytvořeny další tři myslivecké prapory s čísly 23 až 25. K dalšímu rozmnožení došlo v roce 1859, kdy byly zřízeny prapory č. 26 až 30. Ztráta Lombardska po prohrané válce roku 1859 a s ní spojený odchod lombardského mužstva se nepromítnula do struktury mysliveckých praporů. Bývalé lombardské prapory (č. 6, 11, 18 a 30) byly reorganizovány a doplněny mužstvem tou dobou zrušených dobrovolnických formací.6) Z těch byly postaveny i dva nové prapory č. 31 a 32.

V roce 1860 byl u každého praporu polních myslivců zřízen depotní division a k 21.2.1861 byla předepsána organizační struktura praporu ve formě 6 setnin a 1 depotní setniny (tato k 1.11.1862 zredukována na depotní detašement).

Vedle polních myslivců existovala ještě další myslivecká formace. Polní podmaršál rytíř Fenner vytvořil 7.12.1813 dobrovolnický myslivecký sbor, který byl k 1.1.1816 změněn na pluk tyrolských myslivců (Tyroler-Jäger-Regiment), sestávající ze 4 praporů. Struktura praporů tohoto pluku byla analogická jako u polních mysliveckých praporů. Významnější změna zde byla provedena v roce 1849, kdy byl pluk reorganizován a místo 4 praporů o 6 setninách měl nyní 6 praporů o 4 setninách. Kromě toho byl vytvořen 7. prapor (se 6 setninami), zpočátku označovaný jako rezervní prapor.

Již výstroj Lacyho dobrovolnického sboru předznamenala základní vzhled myslivecké uniformy, která pak určité markanty podržela i v následujících obdobích. Lacyho sbor nosil celošedý stejnokroj (kabáty i kalhoty), tato barva byla označována jako štikově šedá resp. štičí šeď (hechtgrau). Egalizace byla trávově zelená, přičemž výložkovým suknem byly potaženy límce, dolní konce rukávů (tzv. německé rukávové výložky s rovným horním okrajem) a záložky šosů. Knoflíky byly žluté (mosazné). Uniforma tohoto sboru odpovídala střihu tehdejších pěchotních stejnokrojů (frak a úzké kalhoty, zastrčené do černých kamaší). Pokrývkou hlavy byl kasket se zeleným lemováním. Služebním označením důstojníků byly polní přepásky,7) nošené kolem pasu.

Myslivecký pluk za napoleonských válek měl podobné stejnokroje (v tehdejším provedení střihů uniforem), jen jako pokrývka hlavy sloužila módní helma z lisované černé kůže s hřebenem (ve stylu antických helem) s mosazným kováním. Na vrcholu hřebene byl položen podélný chochol (tzv. „housenka“, oficiálně Kammquaste), u myslivců zelený.

  

Myslivci z let 1809-1827 a 1840-1848.

 

Současně se všeobecným rušením helem dostali myslivci v prvých letech 19. století cylindrické černé klobouky (tzv. Korsehut),8) důstojníci ale nosili dvourohé klobouky. Další změny byly ve shodě s celoarmádními změnami. Ve 40. letech 19. století úzké kalhoty nahradily pantalony, fraky ale zůstaly zachovány. V roce 1848 se objevilo na límcích fraků první systematické hodnostní označení ve tvaru vodorovných prýmků. Fraky byly po roce 1849 nahrazovány kabáty moderního střihu,9) se stojatými límci a německými rukávovými výložkami, obojí bylo potaženo trávově zeleným egalizačním suknem. U hodnostního označení byly prýmky nahrazeny šesticípými hvězdami. Základní barva uniformy byla stejná - štikově šedá. Kabáty měly dvě řady žlutých knoflíků. Tento typ uniformy se užíval až do začátku 60. let 19. století.10)

Za sedmileté války i za napoleonských válek měli myslivci v souladu s tehdejší armádní výzbrojí pušky s křesadlovými zámky. Přitom myslivci byli vzhledem ke svému určení vybaveni lepšími puškami než pěchota. U mysliveckého pluku zpočátku 21 mužů každé setniny, od roku 1809 jedna třetina mužstva a všichni poddůstojníci, byli vybaveni rýhovaným mysliveckým štucem (ráže 18,3 mm) se sečným bodákem. Zbytek mužstva měl lehčí pěchotní pušky (karabiny) s hladkou hlavní s tulejovým bajonetem a pěchotní šavli. Důstojníci měli šavle v kožených pochvách, od roku 1837 v ocelových. Po roce 1837 začali být myslivci přezbrojováni perkusními puškami systém Augustin (ráže 17 mm), užívanými do poloviny 50. let 19. století.

 

Myslivci za války roku 1866

Před vypuknutím války existovalo 32 praporů polních myslivců. Každý prapor se skládal ze 6 setnin a depotního detašementu. Plánovaný válečný stav praporu byl 27 důstojníků, 1.080 mužů, 33 koní a 9 vozů.

V souvislosti s uváděním armády na válečný stav byly u polních myslivců depotní detašementy doplněny na depotní setniny. Dále byly k 7.5.1866 postaveny 2. depotní setniny. Z těchto pak byly 29.5.1866 vytvořeny kombinované myslivecké prapory č. 33 až 37. Prapory č. 33, 34 a 35 byly shromážděny ve Vídni, č. 36 a 37 ve Veroně. Do kombinovaných praporů nebyly zařazeny pouze 2. depotní setniny praporů č. 23 a 28. Setniny nově vytvořených praporů byly značeny dvojím způsobem, jednak průběžnými čísly 1 až 6 v rámci kombinovaného praporu, a dále původním číslem kmenového praporu (ve tvaru zlomku). Např. jako 4. setnina k 37. praporu byla přidělena 2. depotní setnina 10. praporu. Oficiální označení pak bylo K.k. 37. Feld-Jäger-Bataillon - 4/10 Compagnie. Kombinované myslivecké prapory byly částí provizorních formací, stavěných na dobu války.

Za války bylo 28 polních mysliveckých praporů začleněno do Severní armády. Z 29 pěších brigád této armády mělo 26 brigád ve své sestavě po 1 mysliveckém praporu, pouze brigáda Procházka (3. sbor) měla 2 myslivecké prapory (č. 33 a 34), zatímco brigády Rothkirch (8. sbor) a Wimpffen (10. sbor) byly bez mysliveckých praporů. K Jižní armádě bylo přiděleno 8 polních mysliveckých praporů a 1 prapor byl začleněn do brigády Hahn, tvořící součást spolkové německé armády.

1. depotní setniny 30 praporů (č. 1 až 7, 9 až 25 a 27 až 32) zůstaly za války v těch zemích, z nichž byly příslušné prapory doplňovány. Pouze u benátských praporů č. 8 a 26 byly tyto setniny přesunuty z Benátska do Štýrska. Dále 1. depotní setniny praporů č. 23 a 28 byly spojeny se svými 2. depotními setninami (které jako jediné nebyly zařazeny do kombinovaných praporů) a spolu s nimi tvořily garnizonní divisiony v Sedmihradsku. Konečně pak následkem pruské invaze byly v červnu 1866 přesunuty 1. depotní setniny českých a moravských praporů do Uher, kde zůstaly až do konce války.

Pluk tyrolských myslivců před válkou sestával ze 6 praporů (po 6 setninách) a depotního praporního kádru. Ten byl v roce 1866 doplněn na 7. prapor a vedle toho byl zřízen nový depotní prapor.

   

Myslivec v polní uniformě 1859 a nižší důstojník myslivců v parádní uniformě 1861-1868.

 

Myslivecká uniforma pocházela z roku 1861. Štikově šedý kabát měl přeložený límec, ale stejně jako u předchozího modelu byl zcela potažen trávově zeleným egalizačním suknem. Šarže měly na límci přišito hodnostní označení (systém z roku 1849, resp. 1857).11) Rukávové výložky byly stejné jako předtím, ale kabát měl jen jednu řadu knoflíků. Ty byly i nadále žluté, u tyrolského pluku hladké, u polních myslivců opatřené arabskými čísly praporů.12) Kalhoty štikově šedé barvy byly opatřeny paspulkou (u důstojníků širším lampasem) v trávově zelené barvě. Pantalony se v poli zastrkávaly do nízkých kamaší. Klobouky byly v roce 1863 vyměněny jinými, poněkud nižšími. Na levé straně klobouku byl připevněn mosazný odznak ve tvaru lesního rohu, u polních myslivců doplněný číslem praporu, u tyrolských myslivců tyrolskou orlicí. Dále zde byl upevněn chochol z černého kohoutího peří. Kolem klobouku byla ovinuta šňůra, u mužstva zelená, u důstojníků zlato-černá. Jako polní výstroj byly předepsány pláště, které se v létě nosily na košili. U poddůstojníků tak nebylo zřetelné hodnostní označení, protože hvězdy se na límcových výložkách plášťů nenosily. Důstojníci nosili kabáty pod rozepnutými plášti, na kabátech (pod pláštěm) pak byla polní přepáska, nošená u myslivců (podobně jako u pěchoty) nyní šikmo přes prsa, přes pravé rameno k levému boku. Řemení pro mužstvo bylo černé.

Výzbroj myslivců tvořil perkusní štuc systém Lorenz (ráže 13,9 mm) a to buď starší vzor 1854 (se železnou hlavní), nebo novější vzor 1862 (s ocelovou hlavní). K oběma typům náležel sečný bajonet. Délka pušky bez bodáku byla 109,6 cm, s bodákem 170 cm, váha 4 kg. Krátce před válkou bylo nařízeno vyvrtat v předpažbí štuců otvor pro nabiják, který se nosil zasunutý vedle bodákové pochvy a protože k ní nebyl dole připevněn, překážel při rychlejších pohybech. Tato úprava byla provedena jen u některých praporů.

Výzbrojí důstojníků byla pěchotní šavle vzor 1861 s jednoduchým páskovým esovitě prohnutým košem, přecházejícím v souměrný záštitný list. Šavle se vyráběly s různou délkou čepele (79 až 86 cm). Důstojníci na šavlích nosili zlaté portepé. Palné zbraně důstojníci normovány neměli a museli si je opatřovat na vlastní náklady. Prvé nařízení v tomto smyslu pochází z roku 1798, ale až v roce 1809 se začaly vyrábět pistole pro důstojníky, které ovšem nebyly obligátní, takže se důstojníci i nadále vyzbrojovali podle vlastního uvážení. Zbrojní patent z roku 1852 (účinný od 1.1.1853, během doby několikrát doplňovaný a pozměňovaný, ale platný téměř sto let) umožňoval důstojníkům mít doma přímo malý arsenál. Nebyli omezeni druhy zbraní a nakupovat mohli bez povolení dokonce 6 kusů od každého typu! Pro období války 1866 připadá v úvahu pistole pro jízdu vzor 1862 (ráže 13,9 mm) Lorenzova systému. Někteří důstojníci dávali přednost revolverům, v té době byl dosti rozšířen pětiranný perkusní revolver systém Scheinigg/Gasser (ráže 13,9 mm), případně perkusní revolver Colt-Innsbruck 1849 (upravený americký revolver Colt Dragoon, vyráběný podle Coltovy licence v polovině 50. let 19. století v Innsbrucku). Vedle různých typů revolverů a tzv. pepřenek (pistolí s otočným svazkem hlavní) pak pro důstojníky mohly přicházet v úvahu i Lebedovy dvouhlavňové pistole (se sklopným svazkem hlavní) na jednotný náboj typu Lefaucheux (s kovovou nebo papírovou nábojnicí). Příslušenství zbraně tvořila kožená kartuš na 10 nábojů. Tato zbraň byla nabízena v 60. letech 19. století švýcarské armádě (neúspěšně), ale i rakouským důstojníkům. Lebedovy pistole byly zřejmě proponovány jako jezdecké zbraně, ale stejně tak mohly sloužit vyšším důstojníkům pěších jednotek, vedoucím své mužstvo do boje na koních.

  

Myslivec v polní uniformě 1861-1868 a v parádní uniformě po roce 1868.

 

K myslivcům v letech 1866 až 1918

Po skončení války byly ještě v roce 1866 kombinované prapory č. 33 až 37 zrušeny a jejich setniny navráceny ke kmenovým formacím. Dále vznikl v témže roce prapor č. 33, vytvořený z bývalého vídeňského dobrovolnického sboru (postaveného ve válce 1866).

K dalším organizačním změnám došlo u myslivců až v 80. letech 19. století. U polních myslivců to bylo nejprve zvýšení počtu praporů na 40 v roce 1880, ale již roku 1883 byla tato branže pronikavě zredukována. V tomto roce bylo postaveno 22 nových pěších pluků a k jejich tvorbě byli částečně použiti i polní myslivci. Konkrétně tak zanikly prapory č. 24 a 33 až 39. Prapor č. 40 obdržel uprázdněné číslo 24.

V 90. letech došlo k dalším redukcím, tentokrát ve prospěch tyrolských myslivců. V roce 1890 byly do tohoto pluku zařazeny prapory č. 15 a 26, následně roku 1893 prapory č. 3, 14, 18 a 27. Přitom nedošlo k přečíslování praporů polních myslivců, takže po roce 1893 bylo celkem 26 praporů s čísly 1 až 32, přičemž čísla 3, 12, 15, 18, 26 a 27 nebyla obsazena.

Tato situace u polních myslivců trvala až do I. světové války. Pak v průběhu let 1914-1915 bylo postaveno 5 praporů, kterým byla přidělena uprázdněná čísla, takže bylo opět 32 praporů polních myslivců s průběžným číslováním.

Co se tyrolských myslivců týče, jejich pluk enormně vzrůstal, takže nakonec čítal 16 praporů. Toto monstrum v síle divize bylo roku 1895 rozděleno na čtyři pluky s pořadovými čísly 1 až 4. Každý z těchto pluků byl označován jako tyrolský pluk císařských myslivců (Tyroler Kaiser-Jäger-Regiment).

Nejmladší mysliveckou součást tvořili bosensko-hercegovinští myslivci. V Bosně a Hercegovině byly postupně vytvořeny čtyři pěší pluky, myslivci ale vznikli až v roce 1901, a to pouhý jeden prapor. Teprve za I. světové války došlo k nárůstu mysliveckých formací a existovalo zde 8 mysliveckých praporů.

Po roce 1868 došlo v rámci všeobecných uniformních změn i ke změnám mysliveckých stejnokrojů. Tyto změny nebyly tak pronikavé jako třeba u pěchoty. Barvy mysliveckých uniforem zůstaly stejné a došlo pouze ke změnám střihu. Kabát měl nyní opět stojatý límec jako v 50. letech, ale jen jednu řadu knoflíků. Ostatní doplňky byly beze změny, jen důstojníci nosili opět polní přepásky kolem pasu. Jako příznak nové doby se objevily polní uniformy se snahou eliminovat opticky výrazné stejnokrojové doplňky. Místo slavnostních pokrývek hlavy se k nim nosily polní čepice se štítkem proti slunci, u myslivců štikověšedé. Místo kabátů se užívaly bluzy zapínané lištou (aby se odstranily lesklé knoflíky) s malými výložkami na přední části límce a bez rukávových výložek. Důstojníci měli normovány černé polní čepice a k jejich polní uniformě nadále náležela polní přepáska.

Protože myslivecké uniformy nejvíce ze všech vyhovovaly moderním požadavkům na maskovací efekt, byla štiková šeď vybrána jako jednotná barva pro polní uniformu celé pozemní armády (vyjma jízdy), která byla zaváděna v letech 1908-1909. Za I. světové války byli myslivci, podobně jako ostatní branže, vybavováni i novými polními uniformami v barvě polní šedi, případně i různými válečnými provizorii.13)

Výzbroj mysliveckých jednotek se po roce 1867 měnila stejně jako výzbroj pěších jednotek všeobecně. V roce 1867 byly zavedeny zadovky na jednotný náboj systém Wänzel (ráže 13,9 mm, transformace pušek systému Lorenz; podle toho, o který typ se jednalo, označovány jako vzor 1854/67 nebo 1862/67), od roku 1868 se pak zaváděl definitivní typ Werndl (ráže 11 mm; postupně vzory 1867, 1873, 1867/77 a 1873/77). V roce 1880 byly u myslivců pokusně zaváděny opakovací pušky systém Kropatschek14) (ráže 11 mm; užívány pouze u 3. a 6. praporu tyrolských myslivců). Po roce 1889 byly zaváděny opakovací pušky systém Mannlicher (původně ráže 11 mm, pak 8 mm; od téhož systému následovaly vzory 1886, 1890 a 1895). Nedlouho před I. světovou válkou se u myslivců objevily kulomety systém Schwarzlose.15)

Myslivec v polní uniformě 1900 – 1918.

 

Myslivci existovali i po zániku monarchie v roce 1918 v armádách nástupnických států. Např. prapory polních myslivců, doplňované z českomoravského prostoru, byly zařazeny do československé armády a posléze přeměněny na hraničářské prapory. Ovšem tradice původních formací zde uchovávána nebyla, protože čs. armáda se distancovala od všeho „rakušáckého“.

Oproti tomu se armáda rakouské republiky ke svým vojenským tradicím hlásila. Po roce 1920 zde existovaly pluky a prapory alpských myslivců, prapory polních myslivců a cyklistické prapory polních myslivců.16) Původně byly vytvořeny z různých pěchotních, střeleckých (tj. zeměbraneckých) a mysliveckých formací armády bývalá monarchie a jejich tradice také jednotlivé součásti udržovaly. Co se bývalých mysliveckých formací týče, byla tradice tyrolských císařských myslivců (všeobecně) udržována plukem alpských myslivců č. 12, tradice 3. pluku tyrolských císařských myslivců praporem alpských myslivců č. 4 a tradice polních mysliveckých praporů č. 8, 10, 11 a 21 cyklistickými prapory polních myslivců č. 5, 3, 1 a 2.

 

Přehled mysliveckých formací v roce 1866

Čís.

Země doplňování

Depotní stanoviště

Dislokace

Velitel

Prapory polních myslivců

1

Čechy

Terezín

Verona

mjr. Klein

2

Čechy

Hradec Králové

Mauer u Vídně

mjr. šl. Lang von Waldthurm

3

Horní Rakousy

Linec

Ljubljana

plk. Schmigoz

4

Morava

Olomouc

Udine

plk. hr. Bernstorff von Gyldensteen auf Wotterseen

5

Morava

Kroměříž

Oradea 1)

mjr. Linner (raněn u Skalice); mjr. Luxardo; mjr. Klement

6

Čechy

Plzeň

Sopron 2)

mjr. Teutschenbach von Ehrenruh

7

Kraňsko, Korutany

Ljubljana

Split

mjr. Mayer

8

Benátsko

Gorizia

Lvov

plk. bar. Reitzenstein (padl u Hradce Králové) mjr. Urschitz

9

Štýrsko

Štýrský Hradec

Laxenburg u Vídně

plk. Schidlach

10

Dolní Rakousy

St. Pölten

Rovigo

mjr. Dobner von Dobenau

11

Dolní Rakousy

St. Pölten

Vídeň

plk. šl. von Schwab

12

Halič, Bukovina

Przemysl

Sibiu 3)

pplk. Bandian

13

Čechy

Praha

Brno

mjr. Schuppanczig (Schuppanzigh ?) von Frankenbach

14

Čechy

Hradec Králové

Esztergom 4)

mjr. Jesovits (padl u Náchoda) mjr. Mainone von Mainsberg

15

Solnohradsko

Salzburg

Belluno

pplk. Wittmann von Neuborn (do 1866) mjr. Raisp

16

Morava, Slezsko

Opava

Csik-Szereda,

mjr. Heidl (padl u Trutnova) mjr. Hubatius

17

Morava

Kartousy u Brna

Pešť

mjr. Klement (do 1866) mjr. Krzisch

18

Čechy

Budějovice

Praha

plk. šl. Tobias von Hohendorf

19

Kraňsko, Přímoří

Ljubljana

Verona

plk. Theiss

20

Štýrsko

Celje

Štýrský Hradec,

plk. Peters von Pitersen

21

Dolní Rakousy, Horní Rakousy

St. Pölten

Verona

mjr. ryt. von Perger

22

Halič, Bukovina

Przemysl

Kiel 5)

pplk. ryt. Siller von Gambolo (padl u Hradce Králové) 6)

23

Sedmihradsko

Alba Iulia 7)

Vicenza

plk. Salomon von Friedberg

24

Halič, Bukovina

Tarnów

Kaiser-Ebersdorf u Vídně

pplk. Krepl

25

Morava

Kartousy u Brna

Miskolz, Eger 8)

mjr. Tavola

26

Benátsko

Gorizia

Bor u České Lípy

mjr. Banniza

27

Štýrsko

Štýrský Hradec

Olomouc

pplk. hr. von Schaffgotsche

28

Sedmihradsko

Alba Iulia 6)

Verona

pplk. Syrbú (do 1866) mjr. Schlossarek

29

Uhry

Zvolen

Hradec Králové, Jičín

pplk. Dietrich von Hermannsthal

30

Halič

Wieliczka

Těšín

mjr. šl. von Kodolitsch

31

Uhry

Trnava

Klagenfurt

pplk. ryt. Clanner von Engelshofen

32

Uhry

Prešov

Terezín

mjr. Prochaska (Prohaska ?)

33

-

-

Vídeň

mjr. ryt. von Gaich

34

-

-

Vídeň

mjr. Wenko

35

-

-

Vídeň

mjr. Machalitzky

36

-

-

Verona

mjr. Kuhn von Kuhnenfeld

37

-

-

Verona

mjr. šl. von Weinsberg

Pluk tyrolských myslivců

-

Tyrolsko, Vorarlbersko

Innsbruck 9)

Innsbruck, Trient, Rovereto, Padua, Verona

plk. Loos; pplk. ryt. von Hölfern zu Saalfeld (za války velitel půlbrigády) set. Knöpfler (prozatímní velitel)

 

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce:
1) Grosswardein v Sedmihradsku; 2) něm. Ödenburg; 3) Hermannstadt v Sedmihradsku; 4) něm. Gran; 5) součást okupační brigády ve Šlesvicko-Holštýnsku, po vyklizení tohoto prostoru St. Pölten; 6) do funkce jmenován mjr. Kuhn, tou dobou velitel kombinovaného praporu č. 36; 7) Carlsburg v Sedmihradsku 8) něm. Erlau; 9) současně hlavní stanoviště doplňovacího okresu a stanoviště účetní kanceláře

 

Zařazení mysliveckých formací za války 1866

Č.

Armáda

Sbor

Brigáda

Hlavní bojové aktivity

Prapory polních myslivců

1

Severní

3

Benedek

Hradec Králové

2

Severní

2

Thom

Hradec Králové

3

Severní

3

Kirchsberg

Hradec Králové

4

Severní

8

Appiano

Hradec Králové

5

Severní

8

Fragnern

Skalice, Hradec Králové, Tovačov

6

Severní

6

Waldstätten

Náchod, Hradec Králové

7

Jižní

7

Töply

Custoza

8

Severní

4

Poeckh

Hradec Králové

9

Severní

2

Henriquez

Hradec Králové, Lamač

10

Jižní

-

Szápáry(lehká)

Custoza

11

Severní

2

Saffran

Hradec Králové

12

Severní

10

Mondel

Trutnov, Hradec Králové, Lamač

13

Severní

4

Fleischhacker

Dvůr Králové, Hradec Králové

14

Severní

6

Jonák

Hradec Králové

15

Jižní

9

Böck

Custoza

16

Severní

10

Grivičic

Trutnov, Nový Rokytník, Hradec Králové

17

Severní

6

Resenzweig

Náchod, Hradec Králové

18

Severní

1

Poschacher

Podol, Jičín, Hradec Králové

19

Jižní

5

Bauer

Custoza

20

Severní

2

Württemberg

Hradec Králové, Lamač

21

Jižní

5

Möring

Custoza

22

Severní

1

Abele

Podol, Mnichovo Hradiště, Jičín, Hradec Králové

23

Jižní

9

Kirchsberg

Custoza

24

Severní

8

Kreyssern

Skalice, Hradec Králové, Tovačov

25

Severní

6

Hertweck

Náchod, Hradec Králové

26

Severní

1

Ringelsheim

Kost, Jičín, Hradec Králové

27

Severní

4

Brandenstein

Hradec Králové

28

Severní

10

Knebel

Trutnov, Nový Rokytník, Hradec Králové

29

Severní

1

Piret

Mnichovo Hradiště, Jičín, Hradec Králové

30

Severní

4

EH Josef

Svinišťany, Hradec Králové

31

Severní

8

Schulz

Skalice, Hradec Králové

32

Severní

1

Leiningen

Kuří Vody, Mnichovo Hradiště, Jičín, Hradec Králové, Rokytnice

33

Severní

3

Procházka

Hradec Králové

34

Severní

3

Procházka

Hradec Králové

35

Spolková

VIII

Hahn

Aschaffenburg

36

Jižní

1)

Sachsen-Weimar

Custoza

37

Jižní

1)

Benk

Custoza

Pluk tyrolských myslivců 2)

3

Jižní

7

Welsersheimb

Custoza

4

Jižní

9

Weckbecker

Custoza

5

Jižní

5

Piret

Custoza

 

Vysvětlivky k poznámkám v tabulce:
1) reservní divise Rupprecht; 2) ostatní prapory pluku byly nasazeny v Jižním Tyrolsku

 

 

Poznámky:

1)Název je odvozen z toho, že při přijímání do mysliveckých sborů byla vedle členů různých střeleckých spolků dávána přednost lesníkům, protože se jednalo o muže dobře ovládající zbraně, kteří nepotřebovali dlouhodobý střelecký výcvik.

2) Myslivci bývají někdy chybně zaměňováni s lehkými pěšími prapory, které vznikly roku 1798 transformací různých dobrovolnických sborů. Bylo proponováno 15 praporů, ve skutečnosti bylo postaveno pouze 14. V roce 1801 byly tyto prapory zrušeny, mužstvo bylo zařazeno do řadových pěších pluků, nikoliv ale do mysliveckého pluku.

3) Pojem řadového pěšího pluku byl normován až roku 1798, přestože se neoficiálně užíval již dříve. V roce 1873 po zrušení posledního hraničářského pluku se stalo toto označení nadbytečným a nadále se užíval pouze termín pěší pluk. V roce 1769, kdy bylo provedeno číslování pěších a jízdních pluků, existovalo 59 pěších pluků. Čísla 60 až 76 byla přidělena plukům hraničářské pěchoty. V roce 1798 hraničářské pluky obdržely vlastní čísla 1 až 17 a číslo 64 tím bylo uprázdněno.

4) Division (termín zaveden r. 1769) u pěších jednotek představoval 2 setniny.

5) Název Feld-Jäger-Bataillon (zkratka FJB) se od počátku 20. století užíval ve formě Feldjägerbataillon.

6) Stabilně byly tyto prapory nadále doplňovány z Čech (č. 6 a 18), Dolních Rakous (č. 11) a Haliče (č. 30).

7) Polní přepáska (Feldbinde) byla látková šerpa, obtáčená kolem pasu či šikmo přes prsa. Zavedení červených šerp se přičítá Valdštejnovi. Po třicetileté válce se začaly užívat žluté či zlaté šerpy s černým protkáváním, dekorem apod. Vycházelo se přitom z císařských barev (černý orel na zlatém štítu). V roce 1743 se začaly užívat přepásky zelené, ale již roku 1745 byly navráceny přepásky žluto-černé. Po zavedení hodnostních označení v roce 1848 se v podstatě polní přepásky staly zbytečné. Byly sice označením důstojníka ve službě, avšak jejich používání v poli se stávalo stále více problematičtějším. Přesto důstojníci táhli ještě do I. světové války obtočeni polními přepáskami. Surová realita moderního způsobu boje je ovšem donutila tento nepraktický doplněk polní uniformy odložit.

8) Helmy antikizujícího typu dosloužily po napoleonských válkách u vídeňské policie, která je užívala až do 40. let 19. století.

9) Do roku 1912 oficiálně nazýván Waffenrock, potom Rock.

10) Ve válce roku 1859 užívali myslivci v poli místo kabátů plátěné bluzy, kde límec byl opatřen malými výložkami v egalizační barvě a rukávové výložky chyběly zcela.

11)Konkrétně u myslivců měl svobodník 1 bílou hvězdu, podmyslivec 2 a nadmyslivec 3. Od roku 1857 pak četař 3 a nadmyslivec rovněž 3, ale límec měl lemován úzkou žlutou portou. Poddůstojnické hvězdy byly nitěné (vlněné), až od roku 1901 celuloidové. Nižší důstojníci měli hvězdy zlaté - podporučík 1 (název poručík pro tuto hodnost platil až od roku 1870), nadporučík 2 a setník (hejtman) 3. Vyšší důstojníci měli stříbrné hvězdy (major 1, podplukovník 2 a plukovník 3) a k tomu límec lemován širokou zlatou dracounovou portou. I důstojnické hvězdy byly nitěné, ale ze zlatého či stříbrného dracounu.

12) Tj. 1 až 32, protože kombinované myslivecké prapory nosily uniformy svých kmenových součástí.

13) Těch byla celá řada, z výraznějších můžeme vzpomenout používání látky šedozeleného odstínu (dovoz z Německa), zavedení úzkých svislých proužků místo límcových výložek, případně vyrábění uniforem bez jakýchkoliv egalizačních doplňků. U hodnostního označení to byly např. kostěné hvězdy pro poddůstojníky, hvězdy z plechu pro důstojníky, žluté hedvábné porty místo zlatých dracounových pro vyšší důstojníky apod.

14) Opakovací pušky s trubicovým zásobníkem na 6 nábojů pod hlavní. Jednalo se o vylepšení obdobného předchozího typu Fruhwith, což byly první rakouské opakovačky na jednotný náboj. Oba typy užívaly munici pro Werndlovy pušky. Byly původně konstruovány pro četnictvo a jím byly delší dobu užívány. U armády se vyskytly jen v menším množství.

15) Těžký kulomet, který zkonstruoval Andreas Wilhelm Schwarzlose (1867-1936), byl zaveden v rakousko-uherské armádě i obou zeměbranách jako model 7 (konstrukce z roku 1907) a 7/12 (modifikace z roku 1912) po roce 1908, kdy byly zformovány kulometné oddíly (Maschinengewehrabteilungen); ráže 8 mm (střelivo pro Mannlicherovu pušku model 95), hlaveň chlazená vodou, váha kulometu s podstavcem 40 kg, váha ochranného štítu 40 kg, zbraň byla zásobena textilním nábojovým pásem se 250 náboji (délka pásu asi 6,5 m), kadence 250 ran/min.

16) 6 pluků alpských myslivců (č. 7 až 12, jejich číslování navazovalo na šest pěších pluků s čísly 1 až 6), 2 prapory polních myslivců (č. 1 až 2), 2 prapory alpských myslivců (č. 3 až 4, číslování navazovalo na předchozí) a 6 cyklistických praporů polních myslivců (č. 1 až 6).

 

Výběr z literatury
1) ANGER, Gilbert Illustrirte Geschichte der k.k. Armee I.-III. Wien 1886-1887.
2) BENEŠ, Ctirad Pušky Lorenzovy soustavy vzor 1854 v rakouské armádě. In: Bellum 1866 č. 7/1993.
3) BENEŠ, Ctirad Pušky soustavy roku 1854 v rakouské armádě. Hradec Králové 1994.
4) BENEŠ, Ctirad Vojenské a civilní zbraně. Pardubice 1968.
5) BERGMAYR, Ignaz Franz Kriegs- und Marine-Verfassung des Kaiserthums Oesterreich. Wien 1842.
6) BRÜCH, Oskar, DIRRHEIMER, Günter Das k.u.k. Heer 1895. Wien 1983.
7) Die Kriegsmacht Oesterreichs I. Wien 1875.
8) DOLÍNEK, Vladimír, KARLICKÝ, Vladimír, VÁCHA, Pavel České zbraně a střelivo. Praha 1995.
9) DOLLECZEK, Anton Monographie der k.u.k. öster.-ung. blanken und Handfeuer-Waffen, Kriegsmusik, Fahnen und Standarten seit Errichtung des stehendes Heeres bis yur Gegenwart. Wien 1896.
10) GABRIEL, Erich Die Hand- und Faustfeuerwaffen der habsburgischen Heere. Wien 1990.
11) GRUBER, Richard von Geschichte des k.u.k. Feld-Jäger-Bataillons Nr. 16, 1849-1899. Wien 1902.
12) HEIDRICH, Ernst Der Kampf um den „Svíbwald“ am 3. Juli 1866. Sadová 1902.
13) JÁNSKÝ, Zdeněk 5. prapor polních myslivců ve válce roku 1866. In: Bellum 1866 č. 5/1995.
14) JÁNSKÝ, Zdeněk Záhada kolem myslivce Václava Matějíčka. In: Bellum 1866 č. 3/1994.
15) JÁNSKÝ, Zdeněk, PFEIFER, Jaroslav Rakouský 6. prapor polních myslivců a jeho pomník na Vysokově. In: Bellum 1866 č. 4/1995.
16) jt Lebeda rakouským důstojníkům. In: Střelecká revue č. 7/2009.
17) KÄHLIG, E. von, JEDINA, R. Ritter von Österreich-Ungarn - Die Heere und Flotten der Gegenwart IV. Berlin (1898).
18) KONOPISKÝ, Petr, MOUDRÝ, Petr Chladné zbraně habsburské monarchie (I.)-II. Praha 1991-1992.
19) KROČEK, Miloslav Opavský hrob důstojníka padlého v roce 1866. In: Bellum 1866 č. 7/1994.
20) LETOŠŤÁK, Ľudovít Patent cisársky. In: Střelecká revue č. 2/1991.
21) LUGS, Jaroslav Handfezerwaffen. Systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen und ihre Geschichte I.-II. Berlin 1962, 1986.
22) LUGS, Jaroslav Ruční palné zbraně I.-II. Praha 1956.
23) MACEK, Pavel, UHLÍŘ, Lubomír Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchue (1526-1918). Praha 1997.
24) MERGL, Ladislav Životopisná črta c. a k. majora Leopolda Antonína Mergla. In: Bellum 1866 č. 8/1994.
25) Militär-Schematismus des Österreichischen Kaiserthumes für 1866. Wien 1866.
26) MÍROHORSKÝ, Emanuel šlechtic, TYRŠ, Miroslav, PROCHÁZKA, Karel Názorný atlas k slovníku naučnému III. Válečnictví polné a vojenství. Praha 1868.
27) POLÁČEK, František, DUŠEK, Josef, HOLUBEC, Ladislav, LELEK, Lumír, PŘICHYSTAL Vojtěch Československé trestní zákony platné v zemích České a Moravskoslezské. Praha 1947.
28) Poučení o službě pro zemské četnictvo. Vídeň 1851.
29) Reichs-Gesetzblatt für Kaiserthum Oesterreich. Wien 1852.
30) Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1949. Praha 1949.
31) Sechzig Jahre Wehrmacht 1848-1908. Wien 1908.
32) SITTING, Heinrich Geschichte des k.u.k. Feldjäger-Bataillons Nr. 1. Reichenberg 1908.
33) ŠÁMAL, Jaroslav Není zákon jako zákon. In: Střelecká revue č. 4/1992.
34) ŠKARDA Obecný zákon lesní, zák. o myslivosti, nošení zbraně a ochraně polí. Řád čelední pro král. České. s.l. 1864.
35) ŠMÍD, Jan, MOUDRÝ, Petr Bodáky habsburské monarchie 1683-1918. Praha 1994.
36) TEUBER, Oscar, OTTENFELD, Rudolf von Die österreichische Armee von 1700 bis 1867. Wien 1895.
37) THÜRHEIM, A. Graf Gedenkblätter aus der Kriegsgeschichte der k.k. Oesterreichischen Armee I.-II. Wien-Teschen 1880.
38) TUHÝ, Bohumír Armády Rakouska, Saska a Pruska. Organizace, výzbroj a výstroj ve válce 1866. Ostrava (1967).
39) TUHÝ, Bohumír, ŠRAMAR, Jiří Armády Rakouska, Saska a Pruska ve válce 1866. Organizace, výzbroj a výstroj. Hradec Králové 1990.
40) UHLÍŘ, Lubomír, MACEK, Pavel Rakouský zbrojní patent v roce 1866. In: Bellum 1866 č. 4/2002.
41) Vzácné zbraně a zbroj
42) WALDSCHÜTZ, Otto Einführung in das Heerwesen 2.-4. Wien 1910-1914.
43) VYHNANOVSKÝ Zbraně a střelivo. Praha 1936.
44) WREDE, Alphons Freiherr von, SEMEK, Anton Geschichte der k.und k. Wehrmacht I.-V. Wien 1898-1905.
45) Zákony a nařízení státu československého, jakož i bývalé říšské a zemské zákony a nařízení, které jsou doposud v platnosti. Výtah pro četnictvo. Kroměříž 1921.
46) ŽUK, Alexandr Borisovič Revolvery a pistole. Praha 1988.

 

Přetištěno:

STOPAMI DĚJIN NÁCHODSKA 2 - Válka 1866 na Náchodsku - Sborník Státního archivu Náchod. Náchod 1996, s. 91-114.

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/varia/uhlir-myslivci-1866.html