Přehled vojenského velení s výkladem německým 1848

19.02.2018 16:49

v originále: Přehled wojenského welení s wýkladem německým

Jan Kaška

Naposledy upraveno: 19.02.2018

 

Obraty hlavy / Wendungen des Kopfes
Obraty těla /  Wendungen des Körpers
Pochod k předu a zpět / Der Marsch vorwärts und rückwärts
V pochodu / Während des Marsches
Chvaty / Handgriffe
Chvaty k palbě / Chargir-Griffe
Cvičení v pořadu / Zur Abrichtung mit einem Gliede
K cvičení v spolku / Zur Abrichtung mit einem Zuge
K cvičení větších zástupů / Zum Exerciren ganzer Truppenkörper
Sestavení tlup / Formirung der Massen
Neobyčejná slova, která se při cvičení užívají, vysvětlená po německu

 

 

Dodatky k příspěvku

19.02.2018 Karel Sáček
 

Autor Přehledu vojenského velení Jan Kaška (1810 - 1869), rodák ze Zbraslavi, se zapsal do historie především jako populární herec, překladatel divadelních her a blízký spolupracovník Josefa Kajetána Tyla. Společně s ním vstoupil v roce 1848 do vojensky organizovaného vlasteneckého spolku Svornost, stal se jedním z jeho velitelů a pro jeho potřebu tento spisek vytvořil. Po rozpuštění Svornosti vstoupil do Národní gardy. (Ka Kaškovi podrobněji viz zbraslavhistorie.info)

Kaškův Přehled vojenského velení z roku 1848 lze však snadno zaměnit s jeho dalším dílem: Cvičení vojenské pro Národní gardu (dle Bohumíra Uhlíka a vojenských pravidel), které bylo vydáno následujícího roku v mnohem větším rozsahu 143 stran;

   - v digitální podobě viz kramerius4.nkp.cz (pro správné zobrazení musí být povoleny scripty).

Bohumír Uhlík není samozřejmě nikdo jiný, než Gottfried Uhlig (1802 v Českých Budějovicích - 1874 v Kaplici; od roku 1856 s predikátem von Uhlenau), který jako hejtman a velitel granátnického divisionu pluku č. 36 provedl iniciativní vojenský zásah během červnových Svatodušních bouří v Praze, v roce 1849 byl povýšen na majora a následně za příkladné počínání v letech 1848-49 obdržel vojenský záslužný kříž.

V roce 1848 Uhlig / Uhlík vydal Anleitung zum Exerciren. Für den Gebrauch der National-Garde. Prag 1848, 233 s.;

   - v digitální podobě viz:

     - data.onb.ac.at/rec/AC10403319

     - books.google.cz/books?id=On9iAAAAcAAJ (Österreichische Nationalbibliothek, 29.05.2015)

     - books.google.cz/books?id=uspdAAAAcAAJ (Národní knihovna ČR, 27.06.2014)

 

 

Srovnání obsahu Kaškova zpracování / překladu a Uhligovy předlohy

KAŠKA: Cvičení vojenské pro Národní gardu

 

UHLIG: Anleitung zum Exerciren. Für den Gebrauch der National-Garde

Cvičení po jednom

 

Einzelne Abrichtung

Cvičení beze zbraně 

 

Abrichtung ohne Gewehr

§1 Postava 1 Die Stellung
§2 Obraty hlavy  2 Die Wendungen des Kopfes
§3 Obraty těla  2 Die Wendungen des Körpers
§4 Pochod ku předu a zpět  3 Vom Marschiren
§5 Příčení aneb pochod v šikmém směru  5 Die Ziehung
§6 Pocty  6 Ehrenbezeigungen
     

Částka druhá: cvičení s ručnicí

 

Abrichtung mit dem Gewehr

§7 Postava  7 Die Stellung
§8 Obraty hlavy  10 Die Wendungen des Kopfes
§9 Obraty těla  10 Die Wendungen des Körpers
§10 Pochod s ručnicí  11 Das Marschiren
     

Částka třetí

 

 

§11 Chvaty s ručnicí  12 Handgriffe
§12 Chvaty k palbě  19 Chargirgriffe
§13 Hlavní a běhlá palba  26 General-Decharge und Lauffeuer
§14 O míření a trefení  28 Vom Zielen und treffen
§15 O poctách s ručnicí  29 Ehrenbezeigungen
     

Cvičení obrance v pořadu čili pořadí 

 

Abrichtung im Gliede

§16 Postavení pořadu  31 Stellung des Gliedes
§17 Obraty v pořadu  31 Die Wendungen
§18 Přímé rovnání k předu a zpět  32 Parallele Richtung vor- und rückwärts
§19 Šikmé rovnání k předu a zpět  33 Schräge Richtung vor- und rückwärts
§20 Pochod šikem k předu a zpět  34 Frontmarsch vor- und rückwärts
§21 Příčení v pochodu šikem  36 Ziehung im Frontmarsch
§22 Zatáčení z místa  36 Schwenkungen von der Stelle
§23 Zatáčení v pochodu 38 Schwenkungen während des Marsches
§24 Změněný směr pochodu 39 Direktions-Veränderungen während des Marsches
§25 Chvaty  39 Handgriffe
§26 Chvaty k palbě  39 Chargirgriffe
§27 Hlavní a běhlá palba  26 General-Decharge und Lauffeuer
     

Cvičení v spolku 

 

Abrichtung im Zuge

§28 Sestavení spolku  41 Stellung des Zuges
§29 O rozstoupení a sestoupení pořadů  42 Oeffnen und Schließen der Glieder
§30 Obraty spolkem 43 Wendungen mit dem Zuge
§31 Rovnání k předu a zpět 44 Richtungen vor- und rückwärts
§32 Šikem pochod šikem k předu a zpět  45 Frontmarsch vor- und rückwärts
§33 Příčení v pochodu  46 Ziehung im Frontmarsch
§34 Zatáčení z místa a v pochodu  46 Schwenkungen von der Stelle und im Marsche
§35 Změněný směr pochodu  46 Direktions-Veränderungen während des Marsches
§36 Sestavení řadového proudu a jeho pohybování  47 Formirung einer Reihen-Colonne und Bewegungen mit derselben
§37 Sestavení dvojitého řadového proudu a jeho pohybování  48 Formirung doppelten Reihen-Colonne und Bewegungen mit derselben
§38 Odchylování dvojatých řad v obyčejné  50 Abfallen aus doppelten in einfache Reihen
§39 Postup z obyčejného řadového proudu do šiku  51 Aufmarsch aus der einfachen Reihen-Colonne in die Fronte
§39 I V čelo šikem, aneb postup na stranu proudového rovnochodu  51 Herstellung der Fronte, oder Aufmarsch auf die  Seite des Colonnen-Alignements
§39 II Postup v průčelí šikem k pochodnímu směru  52 Aufmarsch auf die Tête mit der Fronte gegen die Marsch-Direction
§39 III Postup v průčelí, šikem k pozadí  53 Aufmarsch auf die Tête mit der Fronte gegen die Queue
§39 IV Postup na protivnou stranu proudového rovnochodu  54 Aufmarsch auf die entgegengesetzte Seite des Colonnen-Alignements
§40 Postup z dvojitého řadového proudu v šik  56 Aufmärsche aus der doppelten Reihe-Colonne in die Fronte
§41 Proměňování šiku pomocí řad  56 Frontveränderung mittels Reihen; Einzelne und Reihenweise Defilirung
§42 Chvaty  58 Handgriffe
§43 Chvaty k palbě  58 Chargirgriffe
§43 I Palba spolku  59 Chargirung mit dem Zuge
§43 II Palba po jednořadech v spolku a po jednom  60 Chargirung mit Gliedern aus dem Zuge und Einzelnfeuer
§43 III Palba v postupování a ustupování  60 Chargiren im Avanciren und Retiriren
§43 IV Palba z třetího pořadu zpět  61 Chargirung rückwärts auf das dritte Glied
§43 V Příprava k bránění se v tlupě proti jízdě  62 Vorübung zur Vertheidigung in der Masse gegen Reiterei
§44 Outok bodákem  64 Angriff mit dem Bajonnet
§45 Spojování 65 Rallirung
§46 Poučení o sestavování ručnic v pyramidy  66 Belehrung zur Formirung der Gewehr-Pyramiden
§47 Hlavní a běhlá palba  67 General-Decharge und Lauffeuer
§48 Postava i chvaty poddůstojníka s ručnicí  68 Stellung und Exerciren der Unterofficiere mit dem Gewehr
Pocty  70 Deren Ehrenbezeigungen mit dem Gewehr
§49 Postava, pocty a chování se praporečníka s práporcem  71 Exercitium des Führers mit der Fahne
§50 Postava a chování se důstojníka se šavlí  72  
§51 Postava a chování se důstojníka se šavlí na koni  74  
§52 Postava a chování se práporního pobočníka na koni  74  
§53 O harcování  75 Uiber das Plänkeln oder Tirailliren
     

Cvičení větších sborů

 

Aus dem Exercirreglement

§54 Stav spořádání a sestavení jedné setniny  78 Abtheilung einer Compagnie (Division) und Eintheilung der Chargen
§55 Sestavení dvou setnin čili jednoho davu  80
§56 Sestavení a rozdělení 4 setnin čili jednoho práporu  80  
§57 Vyrovnání přímé a šikmé  82 Richtungen
§58 Roz- a sestoupení pořadů  84 Oeffnen der Glieder
§59 Obracení šiku  84 Verkehren und Herstellen der Fronte
§60 Pochod šikem  85 Frontmarsch
§61 Odchylování při naskytlých se překážkách  86 Abfallen bei vorkommenden Hindernissen
§62 Sestavení obyčejného řadového proudu v prapo i levo  87 Formirung der einfachen und doppelten Reihen-Colonne
§62 Sestavení dvojitého řadového proudu v prapo i levo  87
§64 Sestavení rozstouplého oddílového proudu v pravo a levo  88 Formirung der geöffneten Abtheilungs-Colonne
§65 Pochod oddílového proudu  90 Marsch mit derselben vorwärts
§66 Příčení oddílovým proudem  91 Ziehung derselben
§67 Zatáčení oddílového proudu v pochodu  91 Schwenkung im Marsche
§68 Změněný směr oddílového proudu  92 Direktions-Veränderung mit selber
§69 Zatáčení oddílového proudu v zad  92 Umkehrtschwenken der Abtheilungen derselben
§70 O postupech oddílového proudu v šik vůbec  93 Verkehren der Abtheilungs-Colonne
§71 O zmenšování oddílů  95 * Abfallen aus größern in kleinere Abtheilungen
§72 Odchylování z oddílu v dvojitý řadový proud  97  
§73 Odchylování z oddílů v obyčejné řady  97  
§74 Zvětšování oddílů  98  
§75 Postup z dvojitých řad v oddíly  98  
§76 Postup z menších oddílů ve větší  99 * Aufmarsch aus kleineren in größere Abtheilungen
§77 Kdy se při cvičení jakého kroku užívá  99 * Anwendung der verschiedenen Schrittgattungen
§78 Palba práporu  100 * Chargirungen mit dem Bataillon (Compagnie u. s. w.)
§79 Palba po řadech v práporu a po jednom  100  
§80 Palba v postupovaní a ustupování  101  
§81 Palba obráceným šikem  102  
§82 Palba při postupech rozstouplého proudu  103  
§83 O dorážení bodákem vůbec  104 * Angriff mit dem Bajonnet
§84 Outok bodákem v šiku i v proudu  104  
§85 O tlupách vůbec  106 * Von den Massen im Allgemeinen
§86 Pohybování tlup  108 * Bewegungen mit der Masse
§87 Rozstupování a setupování tlup  108 * Oeffnen und Schließen der Masse
§88 Postup v pravo neb v levo sestavené tlupy  109  
§89 Palba tlupy  110 * Chargirung mit der Masse
§90 O čtverhranně  113 * Quarées
     

Jak se prápor při slavnostech chová

   
§91 Přijetí vyššího  115 Empfang eines Höhern
§92 O defilování aneb pochod před vyšším  116 Defiliren (Vorbeimarsch vor einem Höheren)
§93 Jak se v pochodu při potkání vyššího chovati má  117 Verhalten beim Begegnen eines Höheren während des Marsches
§94 Hlavní a běhlá palba  117 General-Decharge und Lauffeuer
§95 O svěcení praporce  118  
     

Objasnění některých pohybů a postavení 

123  

Přehled velení s výkladem německým 

137 - srovnej s výše uvedeným spiskem z roku 1848(!)

Neobyčejná slova, která se při cvičení užívají, vysvětlená po německu 

142

(* hvězdička u obsahu Uhligova předpisu znamená, že jeho kapitoly následují v jiném pořadí, než v Kaškově zpracování / překladu)

 

 

Z řady dalších vojenských, historických a prozaických děl Gottfrieda Uhliga by v souvislosti s tímto článkem bylo vhodné zmínit především Handbuch zum Gebrauche in den Kompagnie-Schulen der kaiserlich-königlichen Infanterie-Regimenter. Prag 1843, 402 s., jehož výtisk si dle sdělení dobového tisku zařadil do své soukromé knihovny i vládnoucí rakouský císař.

   - v digitální podobě viz:

     - data.onb.ac.at/rec/AC10403322

     - books.google.cz/books?id=eK5TAAAAcAAJ (Österreichische Nationalbibliothek, 30.10.2012)

     - kramerius4.nkp.cz

 

O Kaškově Cvičení vojenské pro Národní gardu je zase obecně tradováno, že představovalo důležitý podklad pro spisek Miroslava TYRŠE: České velení a názvosloví vojenské dle reglementů a polní služby c. k. pěchoty rakouské. Praha 1878, 49 s.

   - v digitální podobě viz kramerius4.nkp.cz

 

 

Související příspěvky:

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 1. část: revoluce v Praze a Vídni

   (17.08.2016 - varia)

Podobně jako v ostatních zemích zasažených revolucí se ale již v březnu objevila nová symbolika, v Praze a v Čechách představovaná národními barvami červenou a bílou. V těchto barvách byly prapory, kokardy - tyto červené se stříbrným lvem - či šerpy a stuhy. Vedle národních se objevily i symboly v monarchii obecně revoluční – tzv. kalabrézy. Obojí, obecná bílá i národní červeno-bílá, byly chápany jako barvy nové konstituce...

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 1/3: vypracování jednotlivého vojáka

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády online

 

Doporučené odkazy:

Potlačení revoluce 1848-49 (diskusní skupina na Facebooku)

   facebook.com/groups/268153430343612