Vojenská přísaha z roku 1792 (a srovnání s texty 1769-1813)

26.04.2007 17:41

Naposledy upraveno: 09.08.2022


Přísaháme Panu Bohu všemohoucímu tělesnou přísahou, že našemu nejosvícenějšímu a nejmocnějšímu knížeti a pánu, panu Františkovi, uherskému a českému králi, arciknížeti alpských zemí, jakožto nyní regírujícímu dědičných zemí pánu, a od Jeho Královského Majestátu všem zřízeným pánům generálům a officírům, jenž nám Jeho jménem nyní i budoucně poroučeti budou, zvláště našim obrštům, obrstlajtnantům a obristwachmistrům, též ostatním vyšším a podřízeným oficírům poslušni, věrni a služební budeme, jich ctíti a respective jejich nařízení a zápovědi věrně uposlechnouti, jakož i tahy a stráže ve dne v noci konati, za i před nepřítelem v boji šturmech, potýkáních a ve všech jinších případnostech po zemi a po vodě, kdekoliv se sběhnou, a taky, jaká kde Jejich Královskému Majestátu služba potřebná bude, my jako udatní, zmužilí a poslušní se bíti proukážeme, tak jak na jednoho každého počestnýho a dokonalýho vojáka náleží a přísluší, dle oných od Jejich Majestátu potvrzených vojenských artikulů ve všech článcích a závěskách, jak sluší se chovati, proti všem Jeho Královského Majestátu nepřátelům bez vejminky vždy dle potřeby počestně, udatně a zmužile bojovati a se potýkati, taky s nepřítelem veskrz žádné korespondence aneb srozumění nemíti, žádný z nás od našeho regimentu, compagnie aneb fangle se odděliti a odstoupiti, nýbrž při živu býti a umříti chceme. Čemuž nám dopomáhej Bůh všemohoucí a svaté evangelium skrze Ježíše Krista. Amen.

 

Ilustrační vyobrazení přísahajícího řadového pěšáka podle tisku z roku 1796.
(archiv: primaplana.cz)

 

Český text c. k. přísahy byl přetištěn v knize: SCHILDBERGER, Vlastimil senior. Císařská armáda, tažení roku 1805 a bitva u Slavkova. Brno, 1998, s. 11-12. V Bulletinu Československé napoleonské společnosti č. 54 z listopadu 2012 byl na s. 48 přetištěn stejný text, obsahující navíc úvod, který blíže upřesňuje souvislosti českého překladu: „Když zemřel český král Leopold II. a nastoupil jeho syn František II., obnovili mu ovšem všichni vojáci přísahu. Arci také i ti, kdož byli na neurčitou dobu domů dovoleni, jak tehdáž bývalo. V Turnově byli jimi Fr. Rolejček, Ant. Richter, Jiří Macoun, Josef Kleen a Vil. Grünwald. Povoláni byli dne 3. dubna před městský úřad a přísahali, první čtyři česky, poslední německy a podepsali ten protokol. Grünwald a Macoun neumějíce psáti, pouze znamením své ruky. Přísaha jejich zněla…

Originál českého překladu přísahy by se měl nacházet ve fondu Militaria turnovského archivu. Podle písemného sdělení ředitele turnovské pobočky Státního okresního archivu Semily z 22.10.2002, se však ve fondu Archiv města Turnov, sign. C – militaria žádná taková písemnost nenachází, protože citovaný fond končí rokem 1789.

A protože také oba výše uvedení editoři znají text pouze z kopie (opisu) blíže neupřesněného časopisu vydaného před rokem 1989, velmi bychom ocenili, pokud by jej některý z čtenářů znal a podělil se o jeho přesnou citaci.

 

 

Znění přísahy dle služebního řádu z roku 1769

   - Dienst-Reglement für sämmtliche Kayserl. Königliche Infanterie: Zweyter Theil (Regimentsreglement), Zweyter Abschnitt:

Wir schwören hiermit zu Gott dem Allerhöchsten und Allmächtigen einen körperlichen Eid, daß wir der Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürstinn und Frauen, Frauen, Maria Theresia Römischen Kaiserinn, Wittib, zu Hungarn und Böheim Königinn, Erzherzoginn zu Oesterreich, unserer allergnädigsten Frauen, dann dem Allerdurchlauchtigst- Großmächtigsten und Unüberwindlichsten Fürsten und Herrn Herrn, Joseph dem Zweyten, Römischen Kaiser, als Mitregenten, wie auch dem heil. Römischen Reich, und von wegen Ihro Kaiserl. Königl. Majestäten aller Dero Generalen und Officieren, so uns in Deroselben Namen vor jetzo und ins künftige zu befehlen haben werden, insonderheit unsern Obristen, dessen Obristlieutenanten, Obristwachtmeistern, wie auch übrigen Ober- und Unterofficieren gehorsam, getreu und gewärtig seyn, sie ehren und respectiren, ihren Geboten und Verboten getreulich folgen, auf Zug und Wachten, bey Tag und Nacht zu und vor dem Feind, in Schlachten, Stürmen, Scharmützeln, Anschlägen, und allen anderen Gelegenheiten zu Wasser und zu Land, wie sie vorfallen mögen, auch wie und wo es Ihro Kaiserl. Königl. Majestäten Dienste erforderen werden, uns also tapfer, männlich, und gehorsam erweisen, wie es ehrlichen und braven Soldaten anstehet und zu thun gebühret, denen von Ihro Kaiserl. Königl. Majestäten bestättigten Kriegsartikeln in allen Punkten und Clauseln jederzeit gemäß verhalten, wider alle Ihro Kaiserl. Königl. Maj. Feinde niemanden ausgenommen, jedesmal nach Erfordern ehrlich, tapfer und mannhaft fechten und streiten, auch mit denenselben durchaus keine Corresponsdenz oder Verständniß halten, niemals uns von unserem Regiment, Compagnie, Troupe oder Fahnen, Estandarte absöndern und abtreten, sondern dabey leben und sterben wollen. So wahr uns Gott helfe und das heilige Evangelium durch Jesum Christum. Amen.

 

 

Český překlad přísahy dle učitele češtiny na Vojenské akademii ve Vídeňském Novém Městě Atanáše (Athanasia) Spurného z roku 1786:

My slibujeme, a přísaháme Bohu Všemohoucímu tělesný slib, že my Nejjasnějšímu, Nejmocnějšímu a Nepřemožidlnému Knížeti, Panu Panu Josefovi IImu císaři římskému i Svaté říši a jeho císařské královské Milosti, k tomu též všem jeho generálům a officírům, kteří jménem Jeho nyní v budoucně poroučeti a rozkazovati budou, obzvláště našim obrštům, obrštleutenantům, obrštwachtmistrům a všem vrchním a nižším officírům jak náleží, a věrně poslušni býti, je ctíti a vážiti, jakož i poručení a zápovědi jejich věrně a bez těžkostí vždycky plniti, na vartách jak ve dne, tak i v noci, proti nepříteli v bitvách, v šturmech, v boji, v obležení a dobývání, jakož i ve všech takových příležitostech, na vodě i v poli, ani i kdekolivěk by se státi mohlo, že by Císařská Milost služby potřebovala, tak udatně a zmužile se proukázati, jak na statečný a poctivý vojáky přináleží, i ty nám od Jeho Císařsko Královské Milosti potvrzené artikule ve všech punktech vždy zachovati, proto všem Jeho Milosti nepřátelům beze vší vejminky se vší udatností a nade naší povinnosti bojovati, žádného porozumění s nepřítelem míti, a nikdy ten slavný regiment, kompanii, praporec opustiti, aneb zrušíce přísahu od nich utéci; ale raději při nich až do naší smrti se věrnými a poslušnými proukázati chceme. K tomu nám dopomáhej Pan Bůh a Jeho svaté evangelium, skrz Ježíše Krista. Amen.

(v rámci digitalizace byla použita současná česká transliterace)

 

 

Překlad vojenské přísahy od českého osvícence a jazykozpytce Josefa Valentina Zlobnického z roku 1798:

My skládáme před nejvyšším a všemohoucím Bohem tělesnou přísahu, že my nejjasnějšímu a nejnepřemoženějšímu Knížeti a Pánu Panu Františkovi Druhému, volenému Římskému Císaři v Germanii, též v Uherském, Českém, Halickém, Dalmáckém, Charvátském a Slovanském Králi, Arciknížeti Rakouském, Pánu našemu nejmilostivějšímu, jako i svaté římské říši, pak ve jménu a na místě Jich Císařsko-královské Milosti všem Jich Generalům a Officírům, co nám nejvyšším jménem přítomně a budoucně poroučeti budou, obzvláště našim Obrštům, Obrštlejtenantům, Obrštwachtmistrům, jako i ostatním vrchním a nižším Offiicírům slušní, věrni, a ochotní býti, je ctíti a vážiti, jejich příkazův a zákazův věrně se držeti, k tažení a vartám proti nepříteli a před ním, v bitvách, v dobyvání pevností neb v outocích, v šarvátkách, v podniknutí, a ve všech jiných příležitostech, na vodě ana zemi, jak onyž se přihoditi mohou, i jak a kde to Císařsko-královské Milosti služba pohledávati bude, se tak udatně, zmužile a poslušně prokazovati, jakž to ctným a šlechetným vojákům přísluší a jednati náleží, to od Císařko-královské Milosti potvrzené vojenské články ve všech punktích a závěrcích každého času pravdivě zachovati, proti všem nepřátelům Jeho Císařsko-královské, žádného nevyjímajíc, vždy dle potřebnosti ctně, statečně a zmužile bojovati, a se s nimi potýkati, aniž s nimi dokonce žádné srozumění neb dopisování držeti, nikdy se od svého Regimentu, od své Kompanie, roty neb praporce a štandáry odpojovati a odstupovati, alebrž při tom život vést a ztratiti chceme, jak v pravdě nám Bůh dopomáhej, a svaté Evangelium skrz Ježíše Krista, amen.

(v rámci digitalizace byla použita současná česká transliterace)

 

 

Nové znění přísahy dle služebního řádu pro pěchotu z roku 1806 a jezdectvo 1808

   - Dienst-Reglement für die K. K. Infanterie / Cavallerie: Zweyter Theil, Erstes Haupstück, Erster Abschnitt:

Wir schwören zu Gott dem Allmächtigen einen feyerlichen Eid, Seiner Majestät, unserm Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Franz dein Ersten, Kaiser von Oesterreich, König zu Hungarn, Böhmen, Galizien, Lodomerien, Croatien und Slavonien; Erzherzog zu Oesterreich etc. etc. treu und gehorsam zu seyn, auch Allerhöchst ihren Generalen, und allen unsern übrigen Vorgesetzten zu gehorchen, dieselben zu ehren und zu beschützen, ihren Gebothen und Befehlen in allen Diensten Folge zu leisten, gegen jeden Feind, wer es immer seyn, und wo es Seiner kaiserlichen Majestät Wille immer erfordern mag, zu Wasser und zu Lande, bey Tag und Nacht, in Schlachten, in Stürmen, Gefechten, und Unternehmungen jeder Art, mit einem Worte, an jedem Orte, zu jeder Zeit, und in allen Gelegenheiten tapfer und mannhaft zu streiten, unsere Truppen, Fahnen und Standarten in keinem Falle zu verlassen, uns mit dem Feinde nie in mindeste Einverständniss einzulassen, uns immer so, wie es den Kriegsgesetzen gemäß ist, und braven Kriegsleuten zusteht, zu verhalten, und auf diese Weise mit Ehre zu leben und zu sterben. So wahr uns Gott helfe. Amen!

 

 

Přísaha pro příslušníky zeměbraneckých praporů z roku 1813

Slavnostně přísaháme při Bohu Všemohoucím, že budeme Jeho Veličenstvu, našemu nejjasnějšímu knížeti a pánu, Františku Prvnímu, císaři Rakouskému, králi Uherskému, Českému, Haličskému, Vladiměřskému, Chorvatskému a Slavonskému; arcivévodovi Rakouskému, věrni a poslušni, že budeme poslušni jeho vysoce ctěných generálů a všech našich ostatních představených, budeme je ctít a chránit, dbát jejich pokynů a rozkazů v kterékoliv službě; budeme státy Jeho Veličenstva císaře a krále chránil a bránit proti každému nepříteli, jak to vyžádá Jeho nejvyšší vůle a rozkaz, ve dne v noci, v bitvách a ztečích, ve střetnutích a podnicích všeho druhu, jedním slovem na každém místě, v každé době a za všech okolností povedeme boj statečně a mužně; naše prapory a standarty v žádném případě neopustíme, nikdy se nesnížíme k sebemenšímu dorozumění s nepřítelem, budeme se stále chovat jak to vyžadují válečné zákony a jak se sluší na správné válečníky a tímto způsobem chceme se ctí žít a zemřít. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.

(Text byl bez citace pramene uveden v knize HAVEL, Petr - ROMAŇÁK, Andrej. Maršál Radecký, vojevůdce pěti císařů. Praha, 2000, s. 325.)

 

 

Související příspěvky:

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 1/4: pro sprostého vojáka

Královská korunovace v Praze roku 1792

Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy

 

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/pris.html