Vojenské přísahy z let 1792-1813

26.04.2007 17:41

Naposledy upraveno: 28.10.2016


Přísaháme Panu Bohu všemohoucímu tělesnou přísahou, že našemu nejosvícenějšímu a nejmocnějšímu knížeti a pánu, panu Františkovi, uherskému a českému králi, arciknížeti alpských zemí, jakožto nyní regírujícímu dědičných zemí pánu, a od Jeho Královského Majestátu všem zřízeným pánům generálům a officírům, jenž nám Jeho jménem nyní i budoucně poroučeti budou, zvláště našim obrštům, obrstlajtnantům a obristwachmistrům, též ostatním vyšším a podřízeným oficírům poslušni, věrni a služební budeme, jich ctíti a respective jejich nařízení a zápovědi věrně uposlechnouti, jakož i tahy a stráže ve dne v noci konati, za i před nepřítelem v boji šturmech, potýkáních a ve všech jinších případnostech po zemi a po vodě, kdekoliv se sběhnou, a taky, jaká kde Jejich Královskému Majestátu služba potřebná bude, my jako udatní, zmužilí a poslušní se bíti proukážeme, tak jak na jednoho každého počestnýho a dokonalýho vojáka náleží a přísluší, dle oných od Jejich Majestátu potvrzených vojenských artikulů ve všech článcích a závěskách, jak sluší se chovati, proti všem Jeho Královského Majestátu nepřátelům bez vejminky vždy dle potřeby počestně, udatně a zmužile bojovati a se potýkati, taky s nepřítelem veskrz žádné korespondence aneb srozumění nemíti, žádný z nás od našeho regimentu, compagnie aneb fangle se odděliti a odstoupiti, nýbrž při živu býti a umříti chceme. Čemuž nám dopomáhej Bůh všemohoucí a svaté evangelium skrze Ježíše Krista. Amen.

 

Ilustrační vyobrazení přísahajícího řadového pěšáka podle tisku z roku 1796.
(archiv: primaplana.cz)

 

Český text c. k. přísahy byl přetištěn v knize: SCHILDBERGER, Vlastimil senior. Císařská armáda, tažení roku 1805 a bitva u Slavkova. Brno, 1998, s. 11-12. V Bulletinu Československé napoleonské společnosti č. 54 z listopadu 2012 byl na s. 48 přetištěn stejný text, obsahující navíc úvod, který blíže upřesňuje souvislosti českého překladu: „Když zemřel český král Leopold II. a nastoupil jeho syn František II., obnovili mu ovšem všichni vojáci přísahu. Arci také i ti, kdož byli na neurčitou dobu domů dovoleni, jak tehdáž bývalo. V Turnově byli jimi Fr. Rolejček, Ant. Richter, Jiří Macoun, Josef Kleen a Vil. Grünwald. Povoláni byli dne 3. dubna před městský úřad a přísahali, první čtyři česky, poslední německy a podepsali ten protokol. Grünwald a Macoun neumějíce psáti, pouze znamením své ruky. Přísaha jejich zněla…

Originál českého překladu přísahy by se měl nacházet ve fondu Militaria turnovského archivu. Podle písemného sdělení ředitele turnovské pobočky Státního okresního archivu Semily z 22.10.2002, se však ve fondu Archiv města Turnov, sign. C – militaria žádná taková písemnost nenachází, protože citovaný fond končí rokem 1789.

A protože také oba výše uvedení editoři znají text pouze z kopie (opisu) blíže neupřesněného časopisu vydaného před rokem 1989, velmi bychom ocenili, pokud by jej některý z čtenářů znal a podělil se o jeho přesnou citaci.

 

 

Překlad vojenské přísahy od českého osvícence a jazykozpytce Josefa Valentina Zlobnického z roku 1798:

My skládáme před nejvyšším a všemohoucím Bohem tělesnou přísahu, že my nejjasnějšímu a nejnepřemoženějšímu Knížeti a Pánu Panu Františkovi Druhému, volenému Římskému Císaři v Germanii, též v Uherském, Českém, Halickém, Dalmáckém, Charvátském a Slovanském Králi, Arciknížeti Rakouském, Pánu našemu nejmilostivějšímu, jako i svaté římské říši, pak ve jménu a na místě Jich Císařsko-královské Milosti všem Jich Generalům a Officírům, co nám nejvyšším jménem přítomně a budoucně poroučeti budou, obzvláště našim Obrštům, Obrštlejtenantům, Obrštwachtmistrům, jako i ostatním vrchním a nižším Offiicírům slušní, věrni, a ochotní býti, je ctíti a vážiti, jejich příkazův a zákazův věrně se držeti, k tažení a vartám proti nepříteli a před ním, v bitvách, v dobyvání pevností neb v outocích, v šarvátkách, v podniknutí, a ve všech jiných příležitostech, na vodě ana zemi, jak onyž se přihoditi mohou, i jak a kde to Císařsko-královské Milosti služba pohledávati bude, se tak udatně, zmužile a poslušně prokazovati, jakž to ctným a šlechetným vojákům přísluší a jednati náleží, to od Císařko-královské Milosti potvrzené vojenské články ve všech punktích a závěrcích každého času pravdivě zachovati, proti všem nepřátelům Jeho Císařsko-královské, žádného nevyjímajíc, vždy dle potřebnosti ctně, statečně a zmužile bojovati, a se s nimi potýkati, aniž s nimi dokonce žádné srozumění neb dopisování držeti, nikdy se od svého Regimentu, od své Kompanie, roty neb praporce a štandáry odpojovati a odstupovati, alebrž při tom život vést a ztratiti chceme, jak v pravdě nám Bůh dopomáhej, a svaté Evangelium skrz Ježíše Krista, amen.

(v rámci digitalizace byla použita současná česká transliterace)

 

 

Přísaha pro příslušníky zeměbraneckých praporů z roku 1813

Slavnostně přísaháme při Bohu Všemohoucím, že budeme Jeho Veličenstvu, našemu nejjasnějšímu knížeti a pánu, Františku Prvnímu, císaři Rakouskému, králi Uherskému, Českému, Haličskému, Vladiměřskému, Chorvatskému a Slavonskému; arcivévodovi Rakouskému, věrni a poslušni, že budeme poslušni jeho vysoce ctěných generálů a všech našich ostatních představených, budeme je ctít a chránit, dbát jejich pokynů a rozkazů v kterékoliv službě; budeme státy Jeho Veličenstva císaře a krále chránil a bránit proti každému nepříteli, jak to vyžádá Jeho nejvyšší vůle a rozkaz, ve dne v noci, v bitvách a ztečích, ve střetnutích a podnicích všeho druhu, jedním slovem na každém místě, v každé době a za všech okolností povedeme boj statečně a mužně; naše prapory a standarty v žádném případě neopustíme, nikdy se nesnížíme k sebemenšímu dorozumění s nepřítelem, budeme se stále chovat jak to vyžadují válečné zákony a jak se sluší na správné válečníky a tímto způsobem chceme se ctí žít a zemřít. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.

(Text byl bez citace pramene uveden v knize HAVEL, Petr - ROMAŇÁK, Andrej. Maršál Radecký, vojevůdce pěti císařů. Praha, 2000, s. 325.)

 

 

Související příspěvky:

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 1/4: pro sprostého vojáka

Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I.

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/pris.html