Výzva k přijetí dobrovolnické služby u Karlovy legie roku 1800

18.06.2010 18:29

Naposledy upraveno: 25.08.2012

 

My Karel Ludvík, Královský Princ

v Uhřích a v Čechách, Arci-vejvoda v Rakousích etc. Guvernér, a General-Kapiten Království Českého; vojenského Marie Terezie Řádu velkokříž, držitel jednoho regimentu infanterie, císařský a říšský Feldmarschall, též císařský královský polní zbrojnosta etc.

Na věrný český, moravský a slezský obyvatele.

 

Jak opravdově Jejich Jasnost Císař, a Král se vynasnažuje, všem jejich dědičným zeměm ctiúplný a trvanlivý pokoj zjednati, jak velmi k žádání jest, by nepřítel ke cti trpícího člověčenstva po tak dlouho trvající záhubě podobně ruky podal: tak přec jen zůstane za Radu, a teď víc než kdy nevyhnutedlně zapotřeby, na každý protivný pád, kdyby proti vší lepší žádosti, a naději skrz nepřítele nepřestálé odporování neb přetahování dálejší pokračování v nepřítelstvu dokonce nevyhnutedlné bylo, s všemožně sesilněnou společnou obranou hotovu býti. Opatrnost a prozřetedlnost poroučí co nejspěšněji a s vynaložením prospěšných prostředkův vše oné nejpilněji konati, co již pozůstávající nařízení a přibývající nebezpečenství vlasti v tak rozsoudném okamžení žádají. V tomto odvolávání neb rozumu tak kromobyčejné obranné přípravy v Království Uherském, a v Zemi Sedmihradské, v Rakousích a v Tyrolích s největší pracností v nejkratším času k místu se přivedou. Tím podobná pečlivost Mocnáře našeho tam cílí, též Království České, a hraniční Moravu, tak jak jeho věrny obyvatele před všemi záhubnými nepřítelskými vpády docela ujistiti.

K dostihnutí tohoto velkého shledu, ustanovuje Jejich cís. král. Jasnost za nejlepší prostředek, z věrných českých, moravských, a slezských obyvatelův jeden Legion, neb zbrojnou moc z dvacet patalionů pěchoty postaviti, která jedině jen k dostatečnému obhájení vlasti se potřebovati, mému řízení svěřená býti, a moje jméno vésti má. Toto domácí chystání, neb zbrojná příprava, musí ale dle nynější rovnosti armád s horlivostí, a zmužilostí mysle ve všech rozdílech poddaných co nejrychleji skončené býti. K tomu potřebné vynaložení síly, a moci se ovšem od národův očekává, jichžto vlastní, a vynikající znamenitost se posavad dokázala, skrz příchylnost k Knížeti Pánu země, k vlasti, a náboženství, skrz pevnotu v pravidlách základních, a pravnost v vyznání, které ve všem patrnost pravdy hledá, a takému předsevzetí, neb podniknutí, jak toto umíněné jest, známku přesvědčení o potřebnosti přitlačí. Toto přesvědčení jest tím víc rozhodnuté, a všeobecnější, čím ono bez pomoci kunstovné neb zmatené rozumnosti jedině na svědectví skutečných věcí se zakládá, poněvač nejsilnější důkazové zkáze, záhuby a znížení, jenž se oných od nepřítele oblehnutých krajin tak těžce tejkají, patrně před očima ležejí. Ať smutná citlivost takového zacházení příklady našu úplnou vlastenskou sílu, a moc zbudí, ducha odboje našeho proti hrdé opovážlivosti nepřítele co nejstáleji obživne; vědomí naší vlastní síly, a důstojnosti, ať k našim srdcům tak mocně mluví, abychom se žádné vlastní osobné služby neštítili, žádného vynasnažení, a žádné oběti jakého koliv způsobu od nás neodmítali; zmužilost ať naše jednání znamená; nic nemá laskavou mysl k našemu vlastenskému dobrému a zisku překážeti. Odřekne nepřítel vida našu horlivost, která naše srdce pozdvihuje, a udatnost, jež naše ruce oceluje, vyhrožování všelikého útoku, jaký by koliv taky jeho úmysl býti mohl, tak on skrz spojené vynasnažení spořádané všemoci, povýšenou vlasteneckou citedlnost, sílu a trvanlivost se mu vně obrátí, což samo ten jediný prostředek jest, nepřítele k slušnýmu, a spravedlivýmu pokoji nahnouti, a jak skušenost dokázala, jen jediné pravidlo jednání jest, s kterým bezpečnost, a samostatnost sjednotiti se může.

Já z mé strany s nejsvědomitější pečlivostí zprávu nad vším tím příjmu, cokoliv při té na mně založené ctiúplné důvěrnosti k tomu velkýmu cíli a konci jen vésti může. Naproti tomu doufám, a očekávám co nejdůvěrněj od šlechetně myslících stavův, a poddaných dle uvedení plánu organizaci, jenž se tejkajícím instancím odevzdá, přísné a nerozdílné spolupřičinění k obhájení tejto nejspravedlivější důležitosti, která mezi zkázem a zachováním, mezi potupou a ctí žádného volení nepřipouští. Já ale pak docela přesvědčen budu, že skrz statečné horlení a zachování našich šlechetných, a udatných předkův v podobných případnostech, bezpečnost, a blahoslavenost naše vlasti nadálej tak se dobude, jakž posavad též i v čas všeobecného nebezpečenství, a bídy pod ochranou, a opatrností, skrz stálost, sílu, a ctnost nejslavněji zachována byla.

 

Dáno v Praze dne 24. října, 1800
 

Arcivejvoda Karel.               

 

Originál je tištěn pouze česky a nachází se například v expozici Vrbasova muzea ve Ždánicích (www.muzdanice.cz/muzeum.htm), které laskavě poskytlo jeho fotokopii, nebo také v expozici Heeresgeschichtliches Museum (tzv. Arsenalu) ve Vídni. Při transkripci textu došlo s ohledem na současný pravopis a obecně přijímaná pravidla přepisu k záměně některých písmen.

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/legie-1800-vyzva.html