Zpráva českého purkrabí o vítězství v bitvě u Aspern s výzvou ke vstupu do dobrovolnických praporů

16.03.2010 17:40

Naposledy upraveno: 16.03.2010

 

Udatní vlastenští obráncové!

Císař Napoleon, jenž se až posavad za nepřemožitelného držel, ve dvou nám na věky pamětních dnech; 21. a 22. máje běžícího roku od Jeho Císařské Vyvýšenosti Karla, nejvyššího polního vůdce rakouského vojska, na hlavu poražen byl. Jeho všemožná vynasnažování, jeho mnohokrát rozličným způsobem opáčená, opovážlivá, a skoro již s tou největší zoufanlivostí znova předvedená pokoušení o přemožení, moudrým zřízením a stále pečlivou správou Jeho Císařské Vyvýšenosti nejvyššího vůdce všeho rakouského vojska, a neohrozenou, hrdinskou, a tak říkaje lvovskou udatností, všeho od našeho na nejvejš od nás ctěného a nejmilejšího Císaře Pána vychovávaného vojska zmařena, v nic uvedena, a zcela zkažena byla.

Napoleon, jenž velmi nádherně, a ještě několik dní před touto znamenitou bitvou, rakouské vojsko za slabé, a celé ochromělé držel, a že by se mu ani opříti nemohlo, soudil, předc od toho samého udatného a hrdinského vojska té nejkrvavější, a zcela dokonalé porážky okusil života hodným způsobem, totiž svou udatností vše sobě od Napoleona učiněné potupení potlačilo, a jej před celým světem zahanbilo. To samé vojsko jeho nepřemožitedlností září a jasné paprsky rozplášíc spolu dokázalo, že nikoliv v marně znějících řečích, a v vynášení sebe samého, ale jedině v největších hrdinských skutcích nyní svou čest a vážnost zakládá, ta jedině ho zachovává, a že ono na bojišti za našich časů to jediné a nejprvnější jest. I také česká obrana, a někteří témové českých dobrovolníků toho tak slavného vítězství oučastnými byly. Neb obojích plukové, jenž při vojsku Jeho Císařské Vyvýšenosti byli, s přirozenou již každému Čechu udatností bojovali, a v sobě znamenité slávy dobyli. Kníže Kinský, jednoho takového českého pluku udatný vůdce pro svou znamenitou udatnost hned na bojišti za rytíře Tereziánského Řádu prohlášen byl.

Šťastná a požehnaná jest jistě taková zem, která takové, a tak srdnaté obhajitele má; šťastná ta zem, která v čele svého vojska v bitvě ochránce, toho největšího hrdinu nynějšího věku, miláčka a mocného strážce českého národu v osobě arciknížete Karla ctí, a co i závist u jiných národů způsobiti může, že tak statní jsme, že nás tak dobrotivý, spravedlivý, moudrý a pravý otec svých národů řídí a spravuje. A to již snad za dvojnásobný podnět, a povinnost i ostatním v své vlasti až po dnes pozůstávajícím Čechům sloužiti mohlo, aby též oni důkaz lásky, a v pravé upřímné věrnosti a náklonnosti k svému nejlepšímu Mocnáři, a k dosáhnutí tak velikého cíle a konce v nynější válce, velmi oučinlivě vším tím, z čehož jen býti mohou, jemu k pomoci přispěli.

Udatní ochranitelové vlasti! Již jedno hlavní vítězství vybojováno jest. Císař Napoleon jest na hlavu poražen. Abychom ale ještě jiného vítězství, a z něho všelikého jiného prospěchu dosáhli, to zas ještě neustálé přičinění vymocti musí. Vy jste sice všichni v této veliké bitvě nebyli, ještě ale takových slavných skutků oučastnými býti, slávy a hrdinských věnců obdržeti můžete, jestliže hlasu své milé vlasti uposlechnete, a se ochotně ohlásíte, že přes hranice vaší vlasti proti nepříteli táhnouti, a na něho všudy a po všech stranách udeřiti chcete.

Udatní obrancové! Já vám nyní hlas vaší vlasti, žádost našeho na nejvejš váženého a ctěného Císaře Pána, jakož že i královský hrdina miláček Čechů veliký Karel, srdečně, toužebně a jistotně vás očekává, v tomto přítomném ohlášení oznamuji. Ani zapotřebí není, abych s vámi o tom déleji jednal, poněvadž již nyní o vašem dobrém a čestném srdci přesvědčen jsem, že se k Němu s radostí a jednomyslně připojíte. Srdnatost českého národu, jakož i vaše udatnost, stateční obrancové!, mě nejvyššímu Purkrabímu a nejvyššímu Komisaři zemskému obzvláště a velmi dobře povědomi jsou, abych v tom se za vás byl vručiti neměl. Já jsem to s tím potěšitedlnějším srdcem učinil, s čím větší ochotností při každé příležitosti veškeren český národ, kteréhož že Ředitelem jsem, sobě za veliké štěstí pokládám, podlé mé žádosti až podnes znamenitě ve všem se zachoval, a mne nikdy v mé naději neoklamal.

Vzhůru tedy udatní obrancové! a slavné pověsti nejenom v dědičných, ale i nepřátelských krajinách sobě dobejvejte. Vás čest, štěstí a nejkrásnější vítězní věncové již očekávají. Jak mile do nepřátelské nějaké krajiny přes hranice vpadnete, hned se vám celý vojenský plat na stříbře dá. Všudy se Česká zem s vámi honositit bude, cizé krajiny se nad vámi diviti a národové s z vás jakožto udatných a k nim přicházejících hrdinů děsititi budou, náš na nejvejš ctěný Císař Pán své otcovské milosti vás hodna učiní, a v oného za našeho věku největšího, a každému Čechu věčně předrahého hrdiny Arciknížete Karla, za tuto ochotnost, a za tu tak věrnou a udatnou službu veliké pochvaly dojdete, a pak vděčná vlast vaše zas vám vše dobré za to přáti bude, a vaše jména, jakožto za nejznamenitější příklad opravdové poddané věrnosti, a veliké lásky k vlasti, a tolikrát již osvědčené udatnosti na věčnou památku všem potomkům národu českého představí.

V Praze, dne 31. máje, Léta Páně 1809,

  
Jozef hrabě z Wallisu,
Nejvyšší Purkrabí a Nejvyšší Komisař zemský     

Jan hrabě z Rieš,
Generál nad jízdou, a komandýrující v království českém

 


[Editoval Karel Sáček. Originál ze soukromé sbírky je psán pouze česky. Při transkripci textu došlo s ohledem na současný pravopis a obecně přijímaná pravidla přepisu k záměně následujících souhlásek a samohlásek: w=v; ss=š; v=u; g=j; j=í; y=i; au=ou, cž=č]

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/aspern-purkrabi.html