Nařízení o trestání cizích verbířů 1800

22.05.2007 17:05

Naposledy upraveno: 22.05.2007


Nařízení král. českého Gubernium.

Nejvyšší přikázání, strany vyjevení a trestání falešných verbířů, se znova oznamuje.

Jejich cís. král. Milost ráčili dvorním listem od 18ho září b. r. naříditi, že v roce 1779 vyhlášené nejvyšší přikázání, strany falešných verbířů a těch, kteří vojáky bančí, znova vyhlášeno býti má, dle čehož vojsko obzvláště které na hranicích leží, se na nejvejš vynasnažiti má, aby se takové nenáležitosti zavádění vojáků, falešnému verbování, a jich bančení předešlo, oučastníky takového zločinství vypátrati, a v pojištění vzíti, neboť v té příhodě, když některý takový hlavní svůdce, aneb falešný verbíř z jakékoli pravomocnosti neboliž jurisdikce dostižen bude, ten samý po přesvědčeném vejstupku staným právem od nejbližšího regimentu souzen, a na hranicích u hlavn[í] silnice všem ku příkladu a ostrachu osidlem oběšen, tomu ale, jenž nejakého takového svůdce vyjeví, a dodrží, obdarováni od 100 dukátů dáno býti má.

Kteréžto nejvyšší nařízení tedy k vědomosti jednoho každého, a k pokračování podle něho znova se oznamuje, přičomž také všecky městské vrchnosti a jedenkaždý dle nejvyššího poručení se napomínají, by podle své povinnosti k vyjevení takových lidí dle možností z jejich strany napomocni byli.

V Praze de 2ho října 1800.

 
Franz Krager Graf von Stampach.
Joseph Graf Wratislaw von Mitrowitz.
Joseph Ritter v. Rosenthal.

 


[Editoval Karel Sáček. Originál ze soukromé sbírky je psán německy a česky. Při transkripci textu došlo s ohledem na současný pravopis a obecně přijímaná pravidla přepisu k záměně následujících souhlásek a samohlásek: w=v; ss=š; v=u; g=j; j=í; y=i; au=ou]


Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/fales00.html