Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815

13.11.2018 16:30

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 13.11.2018

 

EUROPAE LIBERTATE ASSERTA - nápis na záslužném vojenském vyznamenání hlásá, že jeho nositel zajistil Evropě svobodu. Tento armádní kříž, zvaný též dělový, obdržel každý císařsko-královský voják za účast na tažení proti Francii v letech 1813-1814 „od vděčného císaře a vlasti“, jak dodává jeho druhá strana. Při pohledu na četné portréty Josefa Václava Radeckého hrabě z Radče zjistíme, že prostý kříž ovinutý vavřínový věncem na jeho uniformě většinou nikdy nechyběl, na rozdíl od významnějších řádů evropských panovníků, kterými se ukončení tažení proti Napoleonovi mohl pyšnit. My dnes můžeme nad pojetím „evropské svobody“ diskutovat, pro současníky hrdých vlastníků onoho kousku bronzu na černo-žluto-černé stuze bylo sdělení latinského nápisu zcela srozumitelné. Evropa byla osvobozena od Napoleona a jím podmaněné evropské státy získaly zpět svou suverenitu.

Na opětovném vyvážení velmocenských sil, vzletně označovaném jako obnovení světového řádu, se podílely desetitisíce mužů z českých zemí. Řízení jejich osudů bylo svěřeno dvěma představitelům české šlechty: polnímu maršálovi Karlu Filipovi knížeti ze Schwarzenbergu a polnímu podmaršálovi Radeckému. Jednalo se o historické období, kdy český lev skutečně vítězil ve stínu křídel dvouhlavého orla. Leč zásadní podíl našich vojáků na událostech let 1813-1814 začali ignorovat nejdříve pangermánsky smýšlející dějepisci a po roce 1918 jsme si jej odstranili z vlastní historické paměti sami. V dlouhém zástupu neprávem opomíjených vojáků nalezneme i třebnického rodáka, sloužícího tehdy ve funkci náčelníka generálního štábu...

 

V polovině roku 2018 byl vydán 43. svazek Středočeského sborníku historického. Jedná se o monotematické číslo, obsahující příspěvky ze semináře Josef Václav Radecký z Radče a jeho místo v dějinách, který v listopadu 2016 uspořádal Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s městem Sedlčany (Radecký v Sedlčanech: historický seminář a odhalení pamětní desky). Na s. 94 - 108 lze nalézt studii Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815, jejíž úvodní úryvek nabízíme společně s jejím resumé:

 

Josef Václav hrabě Radecký se do dějin nejvýrazněji zapsal jako vítězný maršál z italských bojišť v letech 1848-49. Při celkovém hodnocení jeho vojevůdcovského talentu bývá často zmiňováno také jeho působení na postu náčelníka generálního štábu hlavního stanu Schwarzenbergovy armády, která zásadní měrou přispěla k Napoleonově vojenské porážce. Cílem studie bylo posoudit, zda pod vlivem pozdějších úspěchů nedošlo ke zkreslení Radeckého významu v letech 1813-15.

První část je věnována objasnění Radeckého role během jeho působení v různých štábních funkcích v období 1809-1814, souvisejících kompetenčních sporů a možností ovlivňovat průběh vojenského tažení. Stěžejním pramenem pro zpracování této části je edice vojensko-politických spisů z Radeckého pozůstalosti a popis okolností vzniku tzv. trachenberského operačního plánu. Z nich jednoznačně vyplývá, že Radeckého podíl na Napoleonově porážce nespočívá v přípravě plánu pro bitvu Lipska (jehož byl naopak odpůrcem), nýbrž ve schopnosti v roce 1813 rychle navýšit redukované početní stavy c. k. armády, vytvořit silnou koncentraci vojsk v Čechách a poté koordinovat půlmilionovou masu všech spojeneckých vojsk dle jím prosazované defenzivně-ofenzivní operační zásady.

Druhá část přináší přehled výskytu Radeckého jména na pomnících zřízených k poctě vojenským strůjcům Napoleonovy porážky. Většina jich vznikla až u příležitosti 50. či 100. výročí bitvy u Lipska v letech 1863 či 1913. Hlavní pozornost je ale nutné věnovat uměleckým dílům, která vznikla před rokem 1848 - se zohledněním faktu, že výběr nejzasloužilejších současníků bývá vždy ošemetnou záležitostí. K nim patří monumentální skupinový portrét dvorního malíře Johanna Petera Kraffta „Hlášení knížete Schwarzenberga o vítězství po bitvě u Lipska“ z roku 1817 a do skály Vranovského panteonu vytesaný „Památník spolku národů a boje za osvobození Německa a Evropy“ z let 1816-1817. Prezentaci Radeckého prostřednictvím obou uměleckých děl lze interpretovat tak, že jeho podíl na vítězství v letech 1813-15 byl vnímán jako velmi významný hned po ukončení napoleonských válek.

 

Radecký na výřezu ze skupinového portrétu J. P. Kraffta Hlášení knížete Schwarzenberga... I když by obraz dle svého názvu měl zobrazovat závěrečnou fázi bitvy u Lipska, polní podmaršál má na své uniformě většinou řády, které obdržel po ní.
(viz např. online: forum.valka.cz/topic/view/28478)

 

Studie obsahuje také 24 poznámek pod čarou.

Ty odkazují na použité prameny a literaturu, mezi nimiž je uvedeno i několik digitalizovaných děl:

 - Freiherr von HELFERT, Kaiser Franz und die europäischen Befreiungskriege gegen Napoleon I., in. Oesterreichische Geschichte für das Volk, Bd. XVII, Wien: August Prandel 1867; též [online] dostupné z: books.google.cz/books?id=3XwfAQAAMAAJ - exemplář University of Wisconsin Library, digitalizace 2011.

 - Denkschriften militärisch-politischen Inhalts aus dem handschriftlichen Nachlass des k. k. österreichischen Feldmarschalls Grafen Radetzky, Stuttgart – Augsburg: J. G. Cotta 1858; též [online] dostupné z: books.google.cz/books?id=WW8uAAAAYAAJ - exemplář Harvard College Library, digitalizace 2008.

 - Kurt Anton MITTERER, Der Trachenberger Kriegsplan, in: Zeitschrift Truppendienst. Zeitschrift für Ausbildung, Führung und Einsatz im Österreichischen Bundesheer, Folge 335, Ausgabe 5/2013, Wien 2013; též [online] dostupné z: www.bundesheer.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=1634

 - H. Pertz, Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau, Dritter Band: 8. Juni bis 31. December 1813, Berlin: Georg Reimer 1869; též [online] dostupné z: books.google.cz/books?id=8kEOAAAAQAAJ&hl - exemplář Oxford Bodleian Library, digitalizace 2007.

 - RITTERSBERG, Johann Ritter von, Biographien der ausgezeichnetesten verstorbenen und lebenden Feldherren der k. k. Oesterreichischen Armee aus der Epoche der Feldzüge 1788-1821. Prag 1828; též [online] dostupné z: books.google.cz/books?id=qhlUAAAAcAAJ - exemplář Österreichische Nationalbibliothek, digitalizace 2012.

 - Relation der Schlachten bei Leipzig am 16. und 18. October 1813. Wien 1813; též [online] dostupné z: data.onb.ac.at/rec/AC10240938 - exemplář Österreichische Nationalbibliothek.

 

Krafftovo Hlášení knížete Schwarzenberga s redukovaným počtem aktérů
(de facto pouze s Radeckého štábem)
na rytině Johna Scotta z roku 1820.

 

Středočeský sborník historický 47/2017: články a studie

Václav Bartůšek: Mládí Josefa Václava Radeckého z Radče 19
Marie Macková: Věk služební a věk lidský  42
Jan Zupanič: Na rozhraní dvou světů. Šlechta v době Josefa Václava Radeckého z Radče  51
Michal Plavec: Radecký, rakety a balony. Podíl vojevůdce na zavedení nových typů zbraní do rakouské armády 62
Libor Jůn: Josef Václav Radecký z Radče a technické jednotky habsburské armády za války 1. koalice  72
Jiří Pokorný: Radecký a veteráni 83
Karel Sáček: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy 1813-1815  94
David Hroch: Maršál Radecký a Sedlčansko  109
Jiří Smitka: Panství Třebnice v majetku rodu Radeckých z Radče (1659-1800)  116
Roman Kolek: Radečtí z Radče a Zdiby 124
Marcela Suchomelová: Ein schönes und beliebtes Volkslied: Radezky-marsch, potažmo velmi příkladná píseň o Mailandu, našim milým vlastencům věnovaná 132

 

Podrobněji: Státní oblastní archiv v Praze - vydavatelská činnost

   www.soapraha.cz/documents/praha/20180926094634-ssh-43-2017-obsah.pdf  

   www.soapraha.cz/?archiv=1&page=vydavatelska-cinnost

  

 

Díky Krafftovu obrazu se Radecký v roce 2013 ocitnul i na české poštovní známce, konkrétně příležitostný aršík 200. výročí bitvy u Lipska, který dle návrhu Zdeňka Zieglera vyryl Václav Fajt; viz Známky vydávané v roce 2013 - mpo.cz/dokument143597.html

K 250. výročí narození maršála Radeckého připravila Česká pošta příležitostné poštovní razítko s jeho podobiznou. Razítko se používalo ve dnech 2.-4.11.2016 na poště v Sedlčanech; viz: cartesmaximum.blogspot.com/2016; srovnej: cartesmaximum.blogspot.com/2013; též: expo-net.blogspot.com/2016

 

 

Související příspěvky:

F. V.: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

   (12.07.2016 - studie, články a populární zpracování)

Jenom muž jako Radecký, mnohostranně a důkladně vzdělaný, zkušený ve válce, věrné a šlechetné mysli, byl s to, vyhověti dokonale povinnostem, jež mu postavení jeho ukládalo. Úkol, jejž sobě vytknul, a jemuž tak výborně dostál, nebyl jiný, leč aby podřízené sobě vojsko v každém ohledu zdokonalil, lásku a příchylnost k panovnickému rodu u něho oživil a udržel...

David Junek: Panteon na Vranově u Malé Skály 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

 

primaplana.cz podporuje návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí
radecky.org

Doporučené odkazy:

Josef Brtek: Maršálovi, co jest maršálovo. Literární noviny, 2.8.2012, s. 22; v elektronické verzi literarky.cz

Jiří Rak: Národ sobě: 5) Maršál Radecký. Stream.cz, 11.6.2013, 4:03 min. - stream.cz/narodsobe

Jiří Rak - Zdeněk Hojda - Ladislav Čepička - Vladimír Kučera: Maršálek Radecký zachránce monarchie. ČT 2, Historie.cs, 15.5.2012, 40 min. - ceskatelevize.cz