Archiv aktualit z primaplana.net

18.07.2007 16:43

Naposledy upraveno: 03.01.2024

 

Významná výročí roku 2023:

1. března 1793 zvítězila c. k. armáda vedená maršálem Josiášem princem sasko-koburským (Friedrich Josias von Coburg-Saafeld, Herzog zu Sachchen) v bitvě u Aldenhoven (dnes na území SRN), která byla součástí 1. koaliční války, tzv. flanderského tažení.

18. března 1793 znovu zvítězil stejný c. k. vojevůdce také v bitvě u Neerwinden (dnes na území Belgie), což vedlo k obnovení habsburské moci v Rakouském Nizozemím.

23. května 1793 porazila rakousko-hanoversko-britská armáda francouzská revoluční vojska u Famars, čímž se spojencům otevřela cesta k obléhání pevnosti Valenciennes

12. července 1793 kapitulovala francouzská posádka pevnosti Condé (Condé-sur-l'Escaut), obléhané od 19. dubna 1793

23. července 1793 kapitulovala revoluční francouzská vojska v Mohuči (Mainz), která byla obléhána spojeneckými armádami od poloviny dubna; podrobněji viz festung-mainz.de (mj. o deset let později - když toto bývalé sídlo říšského sněmu ovládali znovu Francouzi zde byl 21.11.1803 popraven gilotinou legendární lupič Johannes Bückler známý pod přezdívkou Schinderhannes).

28. července 1793  kapitulovala francouzská posádka pevnosti Valenciennes, obléhané od 13. června 1793; podrobněji viz Jeník z Bratřic o francouzském tažení roku 1793, popř. Leopold von Baron Unterberger: Tagebuch [d]er Belagerung und Bombardirung der französischen Festung Valenciennes..., 1815

11. září 1793 kapitulovala francouzská posádka pevnosti Le Quesnoy, obléhané od 28. srpna 1793

Arcivévoda Karel v bitvě u Neerwinden (Peter Johann Nepomuk Geiger, kolem roku 1843)

 

27. června 1813 byla ve slezském Reichenbachu (dnes polský  Dzierżoniów) sjednána tajná konvence, dle které se Rakouské císařství zavázalo, že pokud Napoleon nepřijme stanovené podmínky (mj. zrušení Varšavského velkovévodství či vrácení ilyrských provincií), vstoupí do války proti němu a připojí se ke koalici Ruska a Pruska.

26. a 30. června 1813 osobně jednal rakouský ministr zahraničí Metternich s císařem Napoleonem v Drážďanech. Tématem jednání byly kromě výše uvedených vyžadovaných ústupků, také navrhované mírové předsednictví Rakouského císařství, popř. prodloužení pläswitzkého příměří ze 4. června, které mělo platit do 20. července; to bylo prodlouženo do 10. srpna, což bylo později označeno za jednu z největších Napoleonových chyb, umožňujících soustředění koaličních vojsk.

12. července – 10. srpna 1813 se odehrávala diplomatická jednání, která byla do dějin zapsána jako pražský mírový kongres; závěrem těchto jednání ale nebylo uzavření míru, nýbrž Rakouské císařství vyhlásilo Francii válku; podrobněji viz Vojtěch Kessler: Pražský mírový kongres - událost plná paradoxů

16. července 1813 byl rakouskému císaři Františkovi I. pobývajícímu na zámku v Brandýse nad Labem, doručen text trachenberského ujednání (operační plán vzešlý z jednání panovníků ruského, pruského a švédského a jejich vojenských štábů o dalším společném vojenském postupu); císař v tomto plánu provedl úpravy dle Radeckého podkladů, které ostatní spojenci akceptovali.

17. srpna 1813 vpadla do severních Čech francouzská a polská vojska, koncentrovaná u saské Žitavy. Obrana tohoto úseku byla svěřena početně mnohem slabší c. k. 2. lehké divizi, jíž prozatímně velel generál Adam Albert hrabě Neipperg; podrobněji viz Miloslav Kolomazník: Francouzi na Českolipsku

19. srpna 1813 se na polích mezi Vraným a Perucí (poblíž Slaného) uskutečnila velká vojenská přehlídka cca 100 000 vojáků c. k. armády, jíž přihlíželi všichni tři spojenečtí panovníci.

26.-27. srpna 1813 došlo k bitvě u Drážďan, kde byla spojenecká armáda poražena.

29.-30. srpna 1813 došlo k bitvě u Chlumce a Přestanova, kde byli Francouzi pronásledující spojenecká vojska poraženi a jejich velitel – generál Vandamme zajat.

17.-18. září 1813 provedl Napoleon druhý pokus o vpád do Čech přes Nakléřovský průsmyk, jeho vojska však byla znovu v prostoru u Chlumce a Varvažova odražena.

16.-19. října 1813 se u Lipska odehrála „bitva národů“, která měla zásadní dopad na konec Napoleonovy nadvlády nad Evropou.

 

250. výročí

15. května 1773 se v Koblenci (dnes německá Koblenz) narodil Klemens Václav Nepomuk Lothar Metternich-Winneburg (kníže od roku 1814), od roku 1809 ministr zahraničí a od roku 1821 také státní kancléř Rakouského císařství, který v důsledku první koaliční války přenesl rodové sídlo z Porýní na český zámek Knyžvart.

21. července 1773 bylo vyhlášeno papežské breve Dominus ac Redemptor Noster, které znamenalo zrušení jezuitského řádu. Část řádového majetku byla postupně převedena na armádu, například z celkového počtu 19 jezuitských kolejí někdejší české provincie stalo 17 vojenskými kasárnami; podrobněji viz Co jest císařovo a co Božího? Počátky ubytování vojska ve zrušených jezuitských kolejích

1. prosince 1773 zřídila Marie Terezie apoštolský polní vikariát (Apostolisches Feld-Vicariat) disponující vrchní duchovní pravomocí nad c. k. armádou v době míru i války. Prvním polním vikářem (vojenským biskupem) se stal Johann Heinrich Kerens, který krátce po svém ustanovení zřídil tzv. polní konzistoř - tento úřad sídlil původně ve Vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt), později Sankt Pöltenu. Duchovní správa byla rozdělena na jednotlivé polní superioráty, jejichž hranice se kryly s hranicemi zemí mocnářství.


200. výročí - úmrtí

11. února 1823 zemřel v Kroměříži ve věku 64 let dělostřelecký generálmajor Václav Jan von Frierenberger, na tamním hřbitově je dodnes zachován jeho náhrobek - podrobněji viz Velitelé c. k. dělostřelectva 1792-1815    

19. března 1823 zemřel ve věku 88 let  Adam Kazimierz kníže Czartoryski, polský šlechtic, spisovatel, jazykovědec, politik a mecenáš umění, představitel polského osvícenství, ale také od roku 1782 c. k. polní zbrojmistr a od roku 1805 c. k. polní maršál - podrobněji viz Vzpomínky na Adama knížete Czartoryského jako c. k. maršála

 

 

 

Významná výročí roku 2022:

1. března 1792 zemřel císař Leopold II. - k tomuto panovníkovi podrobněji viz PRÁŠEK, Justin Václav: Panování císaře a krále Leopolda II, Praha 1904, dostupné online na digi.law.muni.cz

20. dubna 1792 vyhlásila revoluční Francie (Zákonodárné národní shromáždění) válku Rakousku, Prusku a Sardinsko-piemontskému království

6. června 1792 byl arcivévoda František v Pešti korunován uherským králem

14. července 1792 byl František ve Frankfurtu korunován císařem svaté říše římské národa německého (k volbě došlo 5. července 1792)

9. srpna 1792 byl František v Praze korunován českým králem - podrobněji viz Královská korunovace v Praze roku 1792

19. srpna 1792 byl ve městě Rochefort zajat francouzský generál markýz de Lafayette, vězněný v letech 1794-1797 v olomoucké pevnosti - podrobněji viz primaplana.cz

20. září 1792 bitva u Valmy – vrchní velitel vévoda brunšvický nevyužil v záloze stojící c. k. sbor vedený polním zbrojmistrem Clerfaytem de Croix (kterému se během předchozího tažení vzdaly pevnosti Longwy a Verdun)

6. listopadu 1792 porážka c. k. armády vedené polním maršálem Albertem Sasko-Těšínským u Jemappes – podroběji viz primaplana.cz

 

3. čevence 1812 pomocný sbor (Auxiliar Corps) v čele s generálem jezdectva Schwarzenbergem překročil řeku Bug u města Drohiczyn (dnes v Polsku; psán též: Drohiczin, Drogyczyn, Drogyczin, Drogiczin, Drogiczyn)

12. srpna 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Poddubna, nazývané též u Gorodečna (dnes v Bělorusku: Паддубна / Гарадзечна; psáno též: Poddubnie, Podubnie, Poddubny, Podubny, Poddubje / Gorodechno, Gorodeczno, Gorodetschna)

13. listopadu 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Volkovysk (dnes v Bělorusku: Ваўкавыск; psáno též: Wolkowysk, Wolkowisk, Volkovisk) – podroběji viz primaplana.cz

 

250. výročí

V průběhu roku 1772 bylo uskutečněno první dělení Polska. Habsburkové v jeho rámci získali jižní Malopolsko a Červenou Rus, konkrétně území vojvodství Krakovského na jih od Visly, část Sandoměřska, Ruského vojvodství, části Volyňského a Podolského vojvodství - cca 83 000 km² a 2,6 milionu obyvatel. Vojensky tuto operaci zajišťoval ze Slezska sbor Richarda d’Alton (1732-1790), který 12. května 1772 překročil řeku Bělou (dnes polská Biała) - tehdejší hranici Rakouského Slezska / Těšínska a vojáci vedení Nikolausem knížetem Esterházy de Galantha (1714-1790) a Andreasem hrabětem Hadikem (1711-1790), kteří do Polska vstoupili o dva dny později z Uher. Dne 5. srpna 1772 byla v Petrohradu slavnostně podepsána smlouva mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem. Město Lvov (něm.: Lemberg; v současnosti ukrajinský Львів) - správní centrum nově vzniklého haličsko-vladiměřského království (Galizien und Lodomerien) obsadili Esterházyho vojáci v polovině září 1772. Prvním zdejším místodržícím (Gouverneur) se stal Johann Anton hrabě von Pergen (1725-1814).

V témže roce 1772 byly uskutečněny významné organizační změny c. k. dělostřelectva - po smrti knížete Václava Liechtensteina (10.02.1772) se stal generálním ředitelem dělostřelectva polní zbrojmistr František Oldřich kníže Kinský (1726–1792); polní dělostřelectvo bylo 1. května 1772 administrativně rozděleno do tří pluků, současně byl na 18 let rozpuštěn dělostřelecký fyzilírský pluk a z organizační struktury vyňato vozatajstvo i minéři - z nich byl nově vytvořen minérský sbor (Mineur-Corps).

Dne 10. ledna 1772 se narodil Johann hrabě Klebelsberg zu Thumburg, v roce 1814 velitel c. k. vojsk, v letech 1831-1834 velící generál na Moravě a poté do roku 1841 velitel pevnosti Terezín.

 

4. května 1802 byl vydán tzv. kapitulační patent (Capitulations-Patent), jímž došlo ke zrušení doživotní vojenské služby v c. k. armádě; místo ní byla stanovena délka služby pro pěchotu z konskribovaných zemích (tedy nikoliv Uher), pontonýry a vozatajstvo na 10 let, jezdectvo na 12 a dělostřelectvo a ženijní sbory na 14 let.

9. května 1782 byl vydán dvorský dekret, na zakladě kterého byly u řadovových pěších pluků od listopadu téhož roku zřizovány plukovní chlapecké vychovatelny (Militär-Erziehunghäuser, Regiments-Erziehunshäuser, Regiments-Knaben-Erziehunshäuser, též Soldatenknaben-Erziehungshäuser).

14. července 1782 se v Modeně narodil arcivévoda Maxmilián Josef  - vnuk císařovny Marie Terezie z rodové větve Este (tedy potomek arcivévody Ferdinanda Karla), který se věnoval vojenské kariéře, přičemž se specializoval na obranné systémy, pevnostní stavitelství a artilerii. V roce 1807 byl jmenován majitelem 2. pluku polního dělostřelectva. V hodnosti polního podmaršála se zúčastnil tažení roku 1809, v rámci kterého organizoval obranu Lince. V roce 1835 se stal velmistrem Řádu německých rytířů a v roce 1850 vydal několikasvazkové teoretické pojednání Versuch eines Kriegs-Systems des österreichischen Kaiserthumes; podroběji viz STÖGER, Johann Nepomuk: Maximilian, Erzherzog von Oesterreich-Este, Hoch- und Deutschmeister, Ein Lebensbild. Wien 1865, s. 539, online: books.google.cz/books?id=L67x1uC56hYC

 

200. výročí - úmrtí

15. ledna 1822 – ve věku 71 let FML Joseph Fourquin, velitel pevnosti Hradec Králové

4. února 1822 – ve věku 90 let FZM Ferdinand svob. pán von Häring (Haering) v Českých Budějovicích, penzionovaný v roce 1813, tchán GM Josefa Smoly

10. února 1822 – ve věku 83 let FM Albrecht Kazimír vévoda Sasko-Těšínský, generální guvernér a velitel armády v Rakouském Nizozemí, majitel kyrysnického pluk č. 3, zeť císařovny Marie Terezie a adoptivní otec arcivévody Karla

28. června 1822 – ve věku 73 let FZM Ludwig rytíř von Vogelsang, majitel LIR 47, od roku 1810 velitel pevnosti Josefov

23. července 1822 – ve věku 47 let FZM Hieronymus hrabě Colloredo-Mansfeld, majitel LIR 33, v letech 1813-1814 a 1815 velitel 1. armádního sboru; od roku 1807 majitel panství Zelená Hora

6. prosince 1822 – ve věku 72 let FML Karel kníže Auersperg-Trautson, kapitán arciérské gardy a v roce 1805 neúspěšný obránce Táborského mostu, majitel panství Žleby, Slatiňany, Nasavrky a Tupadly

29. prosince 1822 – ve věku 66 let FZM Peter svob. pán Duka von Kadár, majitel LIR 39, v letech 1813-1814 pobočník císaře Františka, přidělený ke Schwarzenbergovu štábu ve funkci „Generalstabschef am Hoflager“; v roce 1815 získal český inkolát

 

 

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem, podrobněji viz Böhmische Krönungsfeier Sr. Majestät Leopold II. Römischen Kaisers, und Marie Louise, Römischen Kaiserinn: Eine ausführliche Beschreibung des Einzuges beider kaiserl. Majestäten zu Prag, wie auch der Höchst denselben von den königlich-böhmischen Ständen zu leistenden Huldigung... Prag 1791, 74 s.; online dostupné např. na books.google.cz/books?id=S3NkAAAAcAAJ

 

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 

 

Archiv aktualit z primaplana.net

 

Všem čtenářům přejeme požehnané Vánoce a úspěšný vstup do roku 2014.

 

* Terezín zpřístupnil část svých podzemních chodeb. Oficiální stránky města upřesňují podmínky jejich návštěvy a současně chodby stručně charakterizují (terezin.cz). Podrobněji také na již dříve citovaných stránkách fort-terezin.cz. Otevřením nové turistické trasy svou pevnostní minulost od letošního roku připomíná také Hradec Králové (podrobněji).

 

* V prostorách Muzea hlavního města Prahy lze od 13. května 2009 navštívit výstavu Cesta do hlubin města – 12 nej… objevů pražské archeologie, v jejímž rámci je věnována náležitá pozornost také archeologickému výzkumu v objektu bývalých Josefských kasáren (zřízených roku 1795 na místě zrušeného kapucínského kláštera) na dnešním Náměstí Republiky v Praze, kde se v současnosti nachází obchodní centrum Palladium. I když vojenské - tedy nejmladší archeologické vrstvě není na výstavě věnována žádná zvláštní pozornost (ta je zcela právem směřována mj. na unikátní doklady románských kamenných domů), zájemci o kasárenskou architekturu zcela jistě nebudou návštěvy této výstavy litovat, zvláště, když budou sledovat televizní dokumenty promítané v poslední místnosti. Výstava trvá do 10. ledna následujícího roku. (podrobnosti zde)

 

* V rámci vzpomínkových akcí u Znojma byl představen a uveden do prodeje nový sborník Bitva u Znojma a válka roku 1809 - austerlitz.org


* Zájemce o pevnostní architekturu druhé poloviny 18. století jistě zaujme, že o týden později (18.7.) se setkají historické uniformy v Josefově * V chebském muzeu byla dne 6. května tohoto roku zahájena výstava Chebsko ve víru válek 18. 20. století, která potrvá do 16. srpna. (podrobnosti muzeumcheb.cz)

 

* Nová kniha Jiřího Kovaříka Napoleon na Dunaji je plastickým vylíčením bitev u Aspern/Esslingu a Wagramu, svedených proti Vídni koncem jara a v létě roku 1809 Napoleonem I. a arcivévodou Karlem Rakouským. U Aspern/Esslingu padl mýtus o Napoleonově neporazitelnosti a ani Wagram neskončil přesvědčivým francouzským vítězstvím. Polozapomenuté události války na Dunaji pak představovaly poslední vítězné tažení císaře Francouzů.
Formou literatury faktu a stylem, jenž získal jejímu autorovi u čtenářů oblibu, s pomocí řady map, dobových vyobrazení i ordre de bataille, bitevního uspořádání obou vojsk, nechává kniha promlouvat především pamětníky, maršály, generály, důstojníky a vojáky rakouské i francouzské strany, kteří ono krvavé zápolení na bitevních pláních u levého dunajského břehu zažili. Vychází k 200. výročí obou bitev, v nichž na rakouské straně statečně bojovala a padla řada mužů z Čech a Moravy. S autorem se můžete setkat na veletrhu Svět knihy v sobotu 16. května od 14:00 na stánku nakladatelství Akcent a od 16:00 na stánku nakladatelství Epocha, kde bude kniha Napoleon na Dunaji pokřtěna.

 

* Zámek Loučeň připravil na sobotu 2. května 2009 Napoleonské slavnosti  zamekloucen.cz. Upoutávka na akci hovoří o roku 1813 a nikterak nenaznačuje, že by měla připomínat dva zajímavé pomníky v blízkosti zámku, spjaté s polním podmaršálem Karlem knížetem z Fürstenberka padnuvším roku 1799 u Stockachu.
* V Milevském muzeu se koná od 3. března do 10. května výstava Žehličky z dob naší babičky. Kurátor Václav Sládek uvedl, že zajímavostí této výstavy jsou „vojenské žehličky z napoleonských válek“ (podrobněji: muzeumvmilevsku.cz , článek z Píseckého deníku)

 

* Letošní rok je spojován především se 200. výročím vojenských střetů u Aspern, Wagramu a Znojma, a proto poněkud v ústraní zůstávají další zajímavé souvislosti, mezi kterými vyniká 150. výročí úmrtí knížete Metternicha (nebo 200. výročí jeho jmenování ministrem zahraničních věcí). Tohoto rozporuplného diplomata, který dokázal eliminovat četné neúspěchy c.k. armády tak bravurně, že rakouský císař nakonec stanul v čele Napoleonových pokořitelů, připomene konference katedry historických a antropologických věd Západočeské univerzity v Plzni Metternich a jeho doba, která se uskuteční ve dnech 23.-24. dubna 2009. Západočeské město Plasy (kde byl kníže pochován - plasy.cz/mesto/historie/) zase zorganizovalo kulturní projekt Rok Metternicha.

 

* „Vlastnictví státu k systému podzemních chodeb pod městem Josefov mohlo dle právních předpisů platných v 19. a na počátku 20. století zaniknout opuštěním, bylo však obnoveno občanským zákoníkem z roku 1950, dle kterého byl vlastníkem „věcí opuštěných“ prohlášen stát,“ uvedl pro východočeskou mutaci Práva 24.02.2009 soudce Okresního soudu v Náchodě, když odůvodňoval nepravomocné rozhodnutí určující jako vlastníka josefovských chodeb Českou republiku. (Celý článek lze dohledat pod názvem Podzemní chodby v Josefově patří státu, rozhodl soud).

 

* Ve Vídni dne 31. května 1809 (tedy devatenáct dní po bombardování této metropole Napoleonem a její kapitulaci) zemřel ve věku sedmasedmdesáti let slavný hudební skladatel a autor melodie císařské hymny Joseph Haydn. Pro milovníky klasické hudby je tedy letošek Haydnovým rokem. V rakouské Národní knihovně ve Vídni končí dne 01.02.2009 výstava věnovaná hymně Joseph Haydn – Gott erhalte: Schicksal einer Hymne , ke které byl vydán katalog. České muzeum hudby v Praze zase připravilo mimořádnou výstavu Joseph Haydn (1732-1809) , která potrvá do 19.02.2009. Skladatel je u nás také pravidelně hudebně připomínán v místě svého působiště z let 1757-1761 - Dolní Lukavici  haydn-festival.eu. Primaplana připomíná dvousté výročí jeho úmrtí digitalizací českého překladu první verze císařské hymny.

 

* Vánoční nadílka už je tady. Pro „fajnšmekry“ jí je bezesporu Generalreglement, oder Verhaltungen für die kaiserliche königliche Generalität, 1785  - austerlitz.org.

...Mimochodem Pavel Papírník, který v roce 1820 vytvořil na našem území jeden z prvních lidových papírových betlémů, se inspiroval v Itálii – když tam sloužil jako voják během napoleonských válek (betlém je ve sbírkách Muzea Vysočiny v Třebíči). Jinak vánoční strom se na císařském dvoře ve Vídni poprvé objevil v roce 1816.

 

* Zvláštní pozornosti stále doporučujeme popularizační projekt PhDr. Jiřího Raka Císař pán nebyl vůl, který je u příležitosti letošního 90. výročí postupně publikován v týdeníku Reflex. Na úvodní díl Mýtus o trpícím národě (č. 41/2008) navazuje pokračování nazvané Český voják, dobrý voják (č. 42/2008). Pro připomenutí uvádíme, že článek František II., Napoleon o české vlastenectví (č. 33/1999) vzešel z pera téhož autora.

 

* Na počátku 19. století býval doprovod „sv. Mikuláše“ mnohem početnější než v současnosti. Patřilo k němu mimo jiné i několik husarů, kteří po Mikulášově ponaučení a nadílce tancovali, dragoun s koněm odevzdávající majiteli navštíveného stavení dopis či tzv. „hansbuřti“ neboli Mikulášovi ochranitelé. Známý hudební skladatel Jan Jakub Ryba (1765-1815) patřil mezi odpůrce těchto zvyků s odůvodněním, že se při nich zbytečně děsí děti a také se špatně zachází s čeládkou.

 

* Jelikož se blíží čas vhodný k odesílání polní pošty na Boží Dar, přinášíme několik úryvků z knih, jejichž nalezení pod vánočním stromečkem by mohlo být zdrojem upřímné radosti:  Jiří KOVAŘÍK, Dobyvatel Bonaparte - první italské tažení 1796–1797; Zdeněk JAROŠ, Vojáci, války a Jihlava v letech 1741-1939. Již dříve se objevily: VOGELTANZ, Jan – PROCHÁZKA, Jiří: Malý slovník starého vojenského názvosloví. Praha, Paseka, 137 s; DOSTÁL, Tomáš: Poslední vítězné tažení císaře Napoleona – francouzsko-rakouská válka v roce 1809. České Budějovice, Veduta, 321 s; ELBL, Pavel B.: Maršál Lannes - Francouzský Achilles. Třebíč, Akcent, 496 s a KOVAŘÍK, Jiří: Trafalgar – Anatomie námořní bitvy. Praha, Elka Press (ukázky z této knihy viz: militaria.cz nebo austerlitz.org / původně austerlitz2005.com)

 

* Zájemcům o přesun rakouské armády od olomoucké pevnosti (z tábora u Nedvězí) na slavkovské bitevní pole v roce 1805 připomínáme, že KVH Ostrava pořádá  rekonstrukci tohoto pochodu ve dnech 22.-28.11.2008 - kvh-ostrava.cz.

 

* Blížící se oslavy Dne evropského kulturního dědictví nabízí velké množství návštěv běžně nepřístupných historických památek. Například v pevnosti Terezín ožije v rámci tzv. Josefínských slavností 4. října 2008 část pevnostního systému, konkrétně ravelin číslo 18 a bastion číslo 5. (vážnější zájemci o terezínskou fortifikační historii nechť neopomenou navštívit také odborně a esteticky velmi kvalitní stránky: fort-terezin.cz, původně: richard-1.com/terezin).

 

* Nebýt krátké mediální diskuse zabývající se obnovením pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze, která proběhla českými sdělovacími prostředky v dubnu t.r., a na ni navazujícího Historického magazínu ČT24 (viz zde), zůstalo by téměř zapomenuto, že letošního roku uplynulo 150 let od úmrtí jednoho z největších „českých“ vojevůdců. Dík proto patří organizátorům olomouckých Radeckého oslav, kteří na letošní akci presentovali publikaci Zbyňka Války, Maršál Radecký a Olomouc. Zájemci jistě ocení, že obě její kompletní části je možné nalézt na internetu: 1. Maršál Radecký; 2. Stručné dějiny olomoucké pevnosti na stránkách radecky.eu.

 

* Pro čtenáře, kteří se rozmýšlejí nad koupí knihy Koldinská, Marie – Šedivý, Ivan. Válka a armáda v českých dějinách, Lidové noviny, 2008 doporučujeme recenzi PhDr. Jiřího Raka, která byla publikována pod názvem Ostrá palba do mýtů o armádě a podtitulem ...pohlédli na vojsko způsobem, který ve zdejších končinách nemá obdoby, v příloze MF Dnes Kavárna, 13.09.2008, s. D8.

 

* Protože se začaly propadat některé zahrady a cesty v Josefově u Jaroměře, požádala radnice o detailní zmapování pevnostního podzemí. Podle vedoucího výzkumného týmu Radko Táslera je třeba do katastrálních map zakreslit přibližně 40 km chodeb a k tomu soudně určit, kdo je jejich vlastníkem. Za současný nebezpečný stav údajně mohou z větší části obyvatelé města, kteří v podzemí kradli cihly a někteří do chodeb dokonce zavedli odpadní roury. (Zpracováno podle reportáže ČT1 Události v regionech, která byla odvysílána dne 07.08.2008.) Zájemcům o pevnostní architekturu není nutné připomínat, že k propadení naslouchací chodby došlo již například také před třemi lety v olomouckých Smetanových sadech.

 

* V Prašné věži Mihulka na Pražském hradě bude už jen do 31. srpna 2008 výstava Vojensko-historického ústavu Od šišáku po čáku, představující vojenské pokrývky hlavy od 15. do 19. století (zahájena dne 14. března). Z c.k. pokrývek hlavy napoleonské epochy jsou zde k vidění: třírohý jezdecký klobouk kolem roku 1760, přilba vz. 1798 pro mužstvo a důstojníky (obě bez "housenek"), přilba pro důstojníky kyrysníků, dragounů a švališerů vz. 1806, "korsický" klobouk pro dělostřelce (s bombardýrským odznakem) z roku 1810 a poněkud tajemná přilba údajně českých dobrovolníků z roku 1809 (vhu.cz)

 

* Zatímco ve dnech 15.-17.8. – připomenou Napoleonské dny ve Slavkově narozeniny císaře Francouzů Napoleona, mohou se v neděli 17.8. vydat zájemci ve stopách rakouského císaře Františka. V 17. hodin začíná před Muzeem přírody Český ráj v Prachově turistická vycházka Císařskou skalní chodbou, která připomene císařův zdejší pobyt dne 9.7.1813 i vojenské události v regionu a zúčastní se jí členové KVH Železnice. V ratibořickém zámku se zase v pátek 15. a sobotu 16. uskuteční noční prohlídky s doprovodným programem nazvaným Diplomacie a láska aneb žárlivý ministr. (zamek-ratiborice.cz)

 

* Zájemcům o oživlou c.k. vojenskou historii připomínáme, že tento víkend, tj. 28.6.-29.6. 2008 proběhne rekonstrukce úspěšné obrany pevnosti Prešpurk (tedy nynější Bratislavy) v roce 1809. O čtrnáct dní později bude znovu vzpomenuto událostí roku 1809 a ve dnech 12.7.-13.7.2008 se uskuteční akce Znojmo-Dobšice. Příznivci josefínské armády by se ale tento víkend měli raději vypravit do pevnosti Josefov, kde v sobotu 12.7.2008 odpoledne proběhne rekonstrukce fiktivního pruského pokusu o dobytí rakouské reduty, která připomene 230. výročí vypuknutí tzv. bramborové války

 

* Vlastivědné muzeum v Olomouci zpřístupnilo dne 30. dubna 2008 výstavu nazvanou Slavná obrana Olomouce v roce 1758. (vmo.cz ) Zájemci o tento kousek pevnostní historie si mohou v muzeu ještě stále zakoupit publikaci Vladimíra Spáčila a kol.: Odměna za věrnost a statečnost. Danal, 1998, nestr, která se zabývá nobilitacemi olomouckých měšťanů jako odměnou za úspěšnou obranu města.

 

* Z nových knižních titulů upozorňujeme na následující:
- Vladimír Kupka: Pražská opevnění. Libri, 471 s. Velmi kvalitní text obsahuje kromě stovek černobílých snímků, rytin a plánů rovněž sedm stran barevných a bohatý poznámkový aparát. Kontakt na autora i radu, jak získat slevu na jeho knihu, naleznete na diskusním fóru opevnění.cz;
- Irena a Ladislav Michálkovi: Zaniklé pražské vojenské hřbitovy, vydáno vlastním nákladem, 169 s. Její tři stěžejní kapitoly nesou názvy: Dělostřelecký hřbitov na Hradčanech; Vojenské a evangelické hřbitovy v Karlíně a Pruský hřbitov u Štěrbohol;
- Sobková, Helena: Tajemství Barunky Panklové. Portrét Boženy Němcové. Paseka, 312 s. Koho zaujala na konci loňského roku vydaná kniha Kateřina Zaháňská, zcela jistě uvítá i další velmi čtivou sondu do života zajímavých postav počátku 19. století.
- Pavel Himl: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Argo, 373 s. Na tzv. vagabundy se po dlouhá léta vždy zaměřovaly vojenské odvodní komise, proto pochopení vztahu novověké společnosti k těmto lidem jistě umožní i objetkivnější pohled na c.k. armádu. (podrobněji)

 

* Ve dnech 16. - 18. května se uskuteční v rámci Projektu Austerlitz akce Mikulov-Drasenhofen 2008, jejímž hlavním tématem bude připomenutí bitvy u Aspern-Essling.
V parku Ratibořického zámku se v soboru 17. května od 10 do 16 hodin uskuteční akce nazvaná Vojna s Napoleonem aneb Car Alexandr I. v Ratibořicích.

 

* V rámci edice dějiny odívání obohatilo vydavatelství Lidové noviny knižní trh publikačním počinem Dagmar Kutílkové nazvaným Vojenské odívání. Kniha o rozsahu 320 stran, která se popisuje uniformy evropských států v období od 2. poloviny 17. století do počátku století 20., poutá pozornost portrétem hraběte Clam-Gallase jakožto kyrysnického důstojníka. Žel, přínos této knihy, hemžící se věcnými chybami, lze s ohledem na rakouskou armádu hledat právě jen v několik málo známých vyobrazeních c.k. vojáků, vyskytujících se v této knize vedle početně zastoupených Ottenfeldových reprodukcí.

 

* PhDr. Helena Sobková, autorka knihy o vévodkyni Kateřině Zaháňské (na kterou upozornily loňské předvánoční aktuality), bude mít v pondělí dne 17.03.2008 od 17. hodin přednášku v Městské knihovně v Praze. Během svého vystoupení, které nazvala O původu Boženy Němcové, bude hovořit o nových skutečnostech svého výzkumu - o narození, původu, školních létech, dospívání a svatbě Boženy Němcové. Posluchače tak čeká příběh, ve kterém mj. předpokládaný otec Boženy Němcové c.k. major Karel Clam-Martinic zranil při souboji Talleyrandova synovce Edmonda Périgorda. A důvod souboje? Dorothea vévodkyně Kuronská, zřejmě matka Boženy Němcové.

 

* Dne 4. února 1808 se v Kutné Hoře narodil Jiřímu Tylly (psán též Tylli, Tyll nebo Till) - hobojistovi kapely 28. řadového pěšího pluku Fröhlich a jeho ženě Barboře rozené Králíkové syn Josef. Jeho křest provedl kaplan pluku, u kterého otec sloužil ještě následující dva roky (než se začal živit jako krejčí). Josef přijal při biřmování další jméno Kajetán a do českých dějin se zapsal jako Tyl.

 

* Na knižních pultech se na konci října objevilo druhé (doplněné) vydání knihy nazvané Kateřina Zaháňská, kterou napsala Helena Sobková a vydalo nakladatelství Paseka. Čtivé vyprávění zpracované na základě poctivého studia archivních pramenů seznamuje s životním příběhem ratibořické „paní kněžny“, v jejíž přítomnosti se velmi rádi zdržovali významní protinapoleonsky smýšlející představitelé politického i vojenského života (car Alexandr, kancléř Metternich, kníže Windischgrätz atp). Všem, kteří mají zájem se dozvědět více o rivalitě mezi Rakouskem a Napoleonovou Francií, lze tuto knihu doporučit mnohem více, než nakladatelstvím Libri vydanou povrchní kompilaci Stanislava Wintra Napoleon Bonaparte a jeho soupeři. A pokud jste se rozhodli, že si pořídíte právě dvě knihy, pak zcela jistě sáhněte dříve po další novince Jiřího Kovaříka Bonaparte v Egyptě (vydavatelství Akcent).

 

* V rámci připomínky pochodového manévru rusko-rakouské spojené armády z vojenského tábora u Olomouce na slavkovské bojiště roku 1805 se uskuteční pochod a vlastivědná procházka po památkách hraniční pevnosti Olomouc připomínajících napoleonskou epochu. Začátek akce je v Olomouci dne 24.11.2007 ve 14. hodin před Terezskou branou (Palachovo náměstí). Prohlídka vojenských pamětihodností bude trvat přibližně 3 hodiny a bude doplněna stručným výkladem Karla Sáčka. Účast je zdarma, vojenské uniformy vítány.

 

* Komu se nepodařilo navštívit výstavu lounského muzea věnovanou polnímu opevnění zbudovanému podél řeky Ohře roku 1813, může se o tomto tématu více dozvědět z publikace Antonína Hluštíka Tři monarchové v Poohří – válečné události let 1812 a 1813 v Lounech. Kniha o 90 stranách doplněná podrobným poznámkovým aparátem byla vydána v roce 2004 a nezmiňuje se tedy o letecky nově objevených objektech, kromě „obranné čáry“ ale navíc popisuje pobyt spojeneckých císařů a vojsk na Lounsku, zřízení polní nemocnice, smrt zraněného generála Moreaua či tajné setkání knížete Metternicha s vévodkyní Zaháňskou. Knihu lze koupit např v lounském městském informačním středisku.

 

* V průběhu měsíce června 2007 byl do dlažby na Malém náměstí v Hradci Králové vsazen bronzový reliéf zobrazující plán města z období, kdy ještě bývalo vojenskou pevností

 

* Dne 21. června 2007 byla ve vídeňském Kunsthistorisches Museum (Maria Theresien Platz, 1010) zahájena výstava 250 let Řádu Marie Terezie, která skončí v září. Trochu více se můžete dozvědět na stránkách ordenskunde.at

 

* Ve dnech 31.08.-01.09.2007 připomenou Oslavy maršála Radeckého v Olomouci, že v roce 1829 byl slavný vojevůdce jmenován velitelem zdejší pevnosti. (Pozornosti návštěvníka této akce zcela jistě neunikne Radeckého pamětní deska na Edelmannově paláci na Horním náměstí.)

 

* Oblastní muzeum v Lounech zahájilo dne 05.06.2007 výstavu nazvanou Polní opevnění na Ohři roku 1813. Výsledky letecké archeologie, terénního výzkumu a studia archiválií bude možno posoudit do 26.08.2007. Podrobněji viz muzeumlouny.cz A kdyby jste váhali, který den tam vyrazit, pak vězte, že 19. srpna se v rámci letního lounského vábení zřejmě v terénu dozvíte i něco navíc.

 

* Ve dnech 03.-05.08.2007 proběhne největší setkání napoleonských klubů v Rakousku - při akci Napoleon in Hollabrunn nedaleko hranic s ČR. Z pohledu přínosu re-enactementu pro poznání dějin c.k. armády je nutno s napětím očekávat přislíbených 60 jezdců na koních, z nichž většina by měla být v rakouských uniformách. Podrobněji viz napoleon-hollabrunn.at (stránka již neexistuje), popřípadě na  Zeitgenössische Berichte aus der Umgebung Ober-Hollabrunns über die Kriegsjahre 1805 und 1809 - www3.htl-hl.ac.at. O týden později se uskuteční tradiční Napoleonský den ve Slavkově.

 

* O víkendu 07.-08.07. připomenou historické uniformy v Mikulově vojenskou službu majitelů zdejšího zámku z rodů Dietrichsteinů i válečné události ve městě roku 1805 a 1809

 

* Nebližšími akcemi re-enactementu, na kterých se bude možno setkat s uniformami c. k. Napoleonových protivníků, jsou: „Obléhání Bratislavy“ (1809) ve dnech 30.06.-01.07.

 

Původní adresa příspěvku:
Archiv aktualit
 - primaplana.net/txt/archiv_aktualit.html