Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Ondřej Tupý: Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

   (01.09.2017 - edice pramenů)

V článku „Polní maršál kníže Karel ze Schwarzenbergu a válečníci z jeho domu“  jsme poukázali na vynikající vědeckou přípravu „17letého podporučíka pluku Wolfenbüttel“ na tažení proti Turkům a dodali, že „je zajímavé sledovat v zanechaných dokumentech, co všechno patřilo k výbavě mladého válečníka takového původu... Tento přepis inventáře je rozdělen do několika odstavců a až do konce zachází...

 

David Junek: Panteon na Vranově u Malé Skály 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

   (16.06.2017 - studie a články)

Z prostorné dvorany nám vstříc hledí obrazy a urny hrdinů, kteří v nedávných bouřlivých letech zachránili vratkou svobodu Německa a Evropy před zničující zkázou. Rychle si uvědomujeme důstojnost a význam památníku; uchvácena touto jistotou volají roznícená srdce hlasitě a radostně: Toť kruh těch skvělých hrdinů, co rozprášili vojsko cizáků...

 

Jan Vogeltanz: Polské Kongresové království a listopadové povstání 1830/31

   (18.04.2017 - varia)

Armáda kongresového království pak měla hlavní podíl na následném vypuknutí povstání ve Varšavě 29. listopadu 1830. Byla postavena jako regulérní ozbrojené těleso již v r. 1815 především z bývalých formací Velkovévodství varšavského, které se po skončení bojů s Napoleonem vrátily do vlasti. Jednalo se o zkušené vojáky a důstojníky, kteří prošli prakticky všemi bojišti napoleonských válek...

 

Jan Vogeltanz: Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

   (29.03.2017 - c. k. napoleonika v kontextu)

Vojáci z Čech, Moravy a Slezska představovali v národnostně pestré směsici armády a zeměbrany rakousko-uherského mocnářství značnou část jejích příslušníků. Byli zastoupeni takřka ve všech druzích vojska, nejvíce jich pochopitelně sloužilo v pěchotě. Útvary dislokované nebo doplňované v českých zemích měly často letitou tradici a do vědomí řady generací se pevně zapsaly nejen v místech posádek a odvodních okresů, ale spoluvytvářely i kulturně-společenské ovzduší v příslušných...

 

Harald Skala: C. k. generálmajor František Maxmilián hrabě Des Fours 

   (13.03.2017 - bitvy a tažení)

V kyrysnickém pluku Kaiser Franz prožil František Maxmilián nejslavnější období své vojenské kariéry. S ním se zúčastnil mnoha bitev a střetnutí Napoleonských válek. Úspěchy hraběte Des Fours byly uznávány nejen císařem Františkem I., ale i veliteli spojeneckých vojsk. Dokládají to i jeho častá setkání s příslušníky vládnoucích vrstev celé Evropy, jakož i vyznamenání spojeneckých států, která mu byla v těchto letech udělena...

 

Jan Vogeltanz: Severní válka 1700-1721

   (13.02.2017 - varia)

Ve stejném čase, kdy začala v západní a jižní Evropě válka o dědictví španělské, vypukl v severovýchodní části kontinentu další rozsáhlý konflikt. V něm Švédsko jako potenciální spojenec s aliancí válčící Francie mělo za soupeře Rusko Petra I., dále Dánsko, které ve stejné době nasadilo svůj kontingent i v protifrancouzské koalici, a na obou soupeřících stranách stálo sasko-polské království, přičemž polský král August II. Silný byl spojencem Dánska a jeho rival...

 

Ivan Fuksa:  Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

   (24.01.2017 - anotace, komentáře)

Severní předsunutý šíp vznikl severně od Dolního retranchementu. Soudobá literatura uvádí jako dataci rok 1813, bohužel v žádné publikaci se nenachází zdroj tohoto datování. Ve Vojenském historickém archivu v Praze se dochovalo několik plánů a listin, kde je šíp datován do roku 1809. Vznikl tedy zřejmě v době zvýšeného nebezpečí během rakousko-francouzské války. Před samotnou stavbou bylo třeba objekt nejdříve vyprojektovat...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za srpen 2017:

Jan Vogeltanz: Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 1/4

Lubomír Uhlíř - Karel Sáček: Hodnosti rakouské armády za koaličních válek
   

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   22.01.2017 - Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

Studie, články a populární zpracování

   16.06.2017 - Panteon na Vranově u Malé Skály – 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   01.09.2017 -  Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   09.08.2016 - Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Varia - viz samostatný obsah