Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Harald Skala: C. k. generálmajor František Maxmilián hrabě Des Fours 

   (13.03.2017 - bitvy a tažení)

V kyrysnickém pluku Kaiser Franz prožil František Maxmilián nejslavnější období své vojenské kariéry. S ním se zúčastnil mnoha bitev a střetnutí Napoleonských válek. Úspěchy hraběte Des Fours byly uznávány nejen císařem Františkem I., ale i veliteli spojeneckých vojsk. Dokládají to i jeho častá setkání s příslušníky vládnoucích vrstev celé Evropy, jakož i vyznamenání spojeneckých států, která mu byla v těchto letech udělena...

 

Jan Vogeltanz: Severní válka 1700-1721

   (13.02.2017 - varia)

Ve stejném čase, kdy začala v západní a jižní Evropě válka o dědictví španělské, vypukl v severovýchodní části kontinentu další rozsáhlý konflikt. V něm Švédsko jako potenciální spojenec s aliancí válčící Francie mělo za soupeře Rusko Petra I., dále Dánsko, které ve stejné době nasadilo svůj kontingent i v protifrancouzské koalici, a na obou soupeřících stranách stálo sasko-polské království, přičemž polský král August II. Silný byl spojencem Dánska a jeho rival...

 

Ivan Fuksa:  Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

   (24.01.2017 - anotace, komentáře)

Severní předsunutý šíp vznikl severně od Dolního retranchementu. Soudobá literatura uvádí jako dataci rok 1813, bohužel v žádné publikaci se nenachází zdroj tohoto datování. Ve Vojenském historickém archivu v Praze se dochovalo několik plánů a listin, kde je šíp datován do roku 1809. Vznikl tedy zřejmě v době zvýšeného nebezpečí během rakousko-francouzské války. Před samotnou stavbou bylo třeba objekt nejdříve vyprojektovat...

 

Alois Slovák: Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

   (06.12.2016 - bitvy a tažení)

Dr. Stocklaska píše na str. 2, že práce jeho „čistě věcná a objektivní“ přispěje, aby konečně do pravého světla postaveny byly výkony rakouských vojsk v bitvě slavkovské, které prý doposud byly umlčovány způsobem na výsost nezaslouženým. Napsal tedy dr. Stocklaska práci svou k oslavě stého výročí bitvy slavkovské jako vlastenec rakouský...

 

Geert van Uythoven - Ondřej Tupý: Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

   (22.11.2016 - edice pramenů)

Dne 12. března 1794 vydal spojenecký velitel tzv. Severního válčiště, polní maršál Friedrich Josias princ von Sachsen-Coburg-Saalfeld, své armádě Všeobecný rozkaz stanovující taktiku, s jakou měli velitelé jejích rakouských útvarů bojovat proti francouzským revolučním armádám. Tento rozkaz má pro nás velký význam proto, že vedle skutečné rakouské schopnosti a připravenosti opustit lineární taktiku...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 3. část: revoluce v Uhrách

   (08.11.2016 - varia)

Záhy bylo přikročeno k uniformním změnám, zpočátku pouze dílčím, jenž měly zamezit v očekávaném střetu záměnám s prakticky stejné oděnými protivníky. Dne 13. října 1848 byl v bratislavském ležení maďarské armády vydán první rozkaz vyměnit císařsko-žluté šerpy s černým protkáním, stejně jako černožluté kokardy, pompony a portepée i prapory za národní uherské červeno-bílo-zelené...

 

Vojenské přísahy z let 1792-1813

   (28.10.2016 - edice pramenů; doplnění textu z roku 1813)

Slavnostně přísaháme při Bohu Všemohoucím, že budeme Jeho Veličenstvu, našemu nejjasnějšímu knížeti a pánu, Františku Prvnímu, císaři Rakouskému, králi Uherskému, Českému, Haličskému, Vladiměřskému, Chorvatskému a Slavonskému; arcivévodovi Rakouskému, věrni a poslušni,  že budeme poslušni jeho vysoce ctěných generálů a všech našich ostatních představených, budeme je ctít a chránit, dbát jejich pokynů a rozkazů v kterékoliv službě...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za únor 2017:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   22.01.2017 - Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

Studie, články a populární zpracování

   13.03.2017 -  C. k. generálmajor František Maxmilián hrabě Des Fours

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   22.11.2016 -  Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

C. k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   09.08.2016 - Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Varia - viz samostatný obsah