Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

F. V.: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

   (12.07.2016 - studie, články a populární zpracování)

Jenom muž jako Radecký, mnohostranně a důkladně vzdělaný, zkušený ve válce, věrné a šlechetné mysli, byl s to, vyhověti dokonale povinnostem, jež mu postavení jeho ukládalo. Úkol, jejž sobě vytknul, a jemuž tak výborně dostál, nebyl jiný, leč aby podřízené sobě vojsko v každém ohledu zdokonalil, lásku a příchylnost k panovnickému rodu u něho oživil a udržel...

 

F. V.: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část I.: do roku 1805

   (16.06.2016 - studie, články a populární zpracování)

Dlouhý život Radeckého měl býti věnován vojenství, kterýž co hrdina s nevšední zmužilostí, pevnou odhodlaností a velikou bystrostí ducha pro svůj panovnický dům Habsburgský a pro svou slavnou vlast bojoval, i který nejprve co podřízený důstojník, napotom však co samostatný vůdce udatné a slavné armády dědictví svého mocnáře ubránil...

 

Polní maršál Radecký a jeho doba

   (10.06.2016 - anotace, komentáře)

Výstava u příležitosti oslav 250. výročí narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče.

Městské muzeum Sedlčany: 17. června - 2. října 2016.

 

Jan Vogeltanz: Stejnokroje německých spojenců Rakouska a Pruska v roce 1866 

   (26.05.2016 - varia)

Celkový vzhled převážné většiny spojenců i protivníků pruské armády - až na vojáky Bavorska, Saska a Württemberska - byl od počátku padesátých let podobný tehdejšímu pruskému výstrojnímu trendu včetně přilby (piklhaubny). Proto bylo pro Prusko a jeho spojence typické užívání jednotných bílých rukávových pásek (bílé rukávové pásky používaly např. prusko-rakouské jednotky za dánského tažení roku 1864...

 

Matěj Kovář: Arcikníže Karel

   (22.05.2016 - studie, články a populární zpracování)

Tu pole cti a slávy nevšední,
zde u Asper; kde po dva kruté dni
boj zuřil tuhý, krvavý,
pln vítězovy oslavy.
A jméno reka vůdce? Přistup blíže,
kde každá chýže
ti hlásá: „Karel Arcikníže!“
...

 

 

Karel Řezníček: Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

    (18.05.2016 - c. k. napoleonika v kontextu)

V sobotu dopoledne konala se vojenská oslava sté ročnice vítězství spojených armád nad Napoleonem u Lipska na Malostranském náměstí v Praze u pomníku maršála Radeckého. Před pomníkem byl postaven polní oltář a poblíže něho stan pro vynikající účastníky oslavy. Okolí pomníku i mnohé domy byly ozdobeny...

 

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády online

   (04.05.2016 - tabulky a seznamy)

- Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie, 1769.
- Vorschrift welche Gegenstände des Exercitiums und der Evolutionen der Infanterie abzuschaffen oder zu vereinfachen sind, 1805.
- Abrichtungs-Reglement für die kaiserliche und kaiserlich-königliche Infanterie, 1806.
- Exercier- Reglement für die Kaiserlich-Königliche Infanterie, 1807
- Belehrung über die von den Regimentern in dem Infanterie-Abrichtungs...

 

 

Lubomír Uhlíř: Dualistická rakouská domobrana a ozbrojené měšťanské sbory

    (26.04.2016 - varia)

Domobrana byla určena k podpoře armády a zeměbrany a měla: 1) nahrazovat ztráty polních vojsk a 2) přebírat různé pomocné služby. K výkonu druhé funkce se měly z domobranců vytvářet sbory pro službu v posádkách a pevnostech, ke střežení hranic a hájení země. Dále mohli být členové domobrany použiti k technickým a kancelářským pracem, dopravě a ošetřování raněných a nemocných apod...

 

Kolowratova zpráva o chování 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

   (21.04.2016 - edice pramenů)

Bericht über das Benehmen des bei der Schlacht am 2. Dezember 1805 meinen Befehlen anvertraut gewesenen 4ten Colonne des Kaiserlich-Oesterreichischen Heeres.
Rodinný archiv, zámek Rychnov nad Kněžnou, sign. 16, kart. č. 18, inv. č. 432, Vincenc Kolowrat - spisy týkající se bitvy u Slavkova...


 

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za červen 2016:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   17.03.2016 - Pamätná tabuľa na počesť Johanna von Hiller

Studie, články a populární zpracování

   12.07.2016 -  Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V Radeckého z Radče, část II.

Bitvy a tažení

   07.12.2015 - Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

Edice pramenů

   21.04.2016 -  Kolowratova zpráva o chování 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

C.k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   04.05.2016 - C. k. výcvikové řády online

Varia - viz samostatný obsah