Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Alois Slovák: Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

   (06.12.2016 - bitvy a tažení)

Dr. Stocklaska píše na str. 2, že práce jeho „čistě věcná a objektivní“ přispěje, aby konečně do pravého světla postaveny byly výkony rakouských vojsk v bitvě slavkovské, které prý doposud byly umlčovány způsobem na výsost nezaslouženým. Napsal tedy dr. Stocklaska práci svou k oslavě stého výročí bitvy slavkovské jako vlastenec rakouský...

 

Geert van Uythoven - Ondřej Tupý: Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

   (22.11.2016 - edice pramenů)

Dne 12. března 1794 vydal spojenecký velitel tzv. Severního válčiště, polní maršál Friedrich Josias princ von Sachsen-Coburg-Saalfeld, své armádě Všeobecný rozkaz stanovující taktiku, s jakou měli velitelé jejích rakouských útvarů bojovat proti francouzským revolučním armádám. Tento rozkaz má pro nás velký význam proto, že vedle skutečné rakouské schopnosti a připravenosti opustit lineární taktiku...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 3. část: revoluce v Uhrách

   (08.11.2016 - varia)

Záhy bylo přikročeno k uniformním změnám, zpočátku pouze dílčím, jenž měly zamezit v očekávaném střetu záměnám s prakticky stejné oděnými protivníky. Dne 13. října 1848 byl v bratislavském ležení maďarské armády vydán první rozkaz vyměnit císařsko-žluté šerpy s černým protkáním, stejně jako černožluté kokardy, pompony a portepée i prapory za národní uherské červeno-bílo-zelené...

 

Vojenské přísahy z let 1792-1813

   (28.10.2016 - edice pramenů; doplnění textu z roku 1813)

Slavnostně přísaháme při Bohu Všemohoucím, že budeme Jeho Veličenstvu, našemu nejjasnějšímu knížeti a pánu, Františku Prvnímu, císaři Rakouskému, králi Uherskému, Českému, Haličskému, Vladiměřskému, Chorvatskému a Slavonskému; arcivévodovi Rakouskému, věrni a poslušni,  že budeme poslušni jeho vysoce ctěných generálů a všech našich ostatních představených, budeme je ctít a chránit, dbát jejich pokynů a rozkazů v kterékoliv službě...

 

Václav Měřička: Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory

   (24.10.2016 - studie, články a populární zpracování; doplnění textu)

V tomto případě císař doporučil zřídit legii, která by nesla Karlovo jméno a nahradila přitom vlastní armádu. Karel neotálel a již dne 17. října 1800 založil Arcyknjžete Karla Czeský - Morawský - a Slezský Wýbor, tedy Česko-moravsko-slezskou legii Arcivévody Karla (Karls Böhmisch- Mährisch- und Schlesische Legion). Od počátku listopadu pak byla legie rekrutována až do počtu 20 000 dobrovolníků...

 

Harald Skala: Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

   (03.10.2016 - bitvy a tažení)

Clerfaytův sbor nebyl zřejmě ani 4.11. kompletně v Mons, jelikož vévoda sasko-těšínský toho dne poslal kurýrem Clerfaytovi spěšnou depeši s naléhavou prosbou pochod jeho jednotek uspíšit. Dumouriez soustředil 5.11. svoji armádu v rovině mezi obcemi Paturages a Frameries čelem na Mons a připravoval se na útok příštího dne. Pozice císařských, dobře krytých za šancemi zesílených několika dělostřeleckými redutami...

 

Karel Sáček: Rozhlasové toulky českou minulostí

   (26.09.2016 - anotace, komentáře)

V současné době rozmachu elektroniky přehrávající nejrůznější zvukové formáty považujeme za vhodné připomenout zdejšímu čtenářstu populární projekt Českého rozhlasu Dvojky nazvaný Toulky českou minulostí, který představuje podařenou exkurzi do spletitých souvislostí velkých dějin i každodennosti všedního života, založenou na (většinou) pečlivě vybrané odborné literatuře a nabízenou v příjemném podání...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 2. část: polní tažení maršála Radeckého v Itálii

   (15.09.2016 - varia)

V prvních týdnech roku 1848 mělo rakouské císařství k dispozici ozbrojené síly rozptýlené ve všech částech monarchie, v nestejné síle a v různé lokální koncentraci. V severní Itálii tehdy stála sice dobře vycvičená, ale početně poměrně nevelká armáda pod velením dvaaosmdesátiletého polního maršála Josefa Radeckého z Radče, důstojníka patřícího ještě ke generaci aktivně bojující s Napoleonem...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za listopad 2016:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   13.10.2016 - Pamětní den maršála Radeckého v Brně

Studie, články a populární zpracování

   24.10.2016 -  Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   22.11.2016 -  Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

C. k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   09.08.2016 - Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Varia - viz samostatný obsah