Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Vilém Walter: Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru
a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru
 

   (12.12.2018 - anotace a komentáře: doplnění textu)

Členové Brněnského městského střeleckého sboru, z. s. se rozhodli využít dvoustého jubilea k důstojné oslavě stavby Památníku míru a k uctění všech padlých a zemřelých v napoleonských válkách... Za podpory Jihomoravského kraje a dalších příznivců vojenské historie se podařilo zorganizovat vzpomínkovou akci v sobotu 6. října 2018, která začínala bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla a pokračovala pietním aktem...

 

Karel Sáček: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815 

   (13.11.2017 - studie a články)

Josef Václav hrabě Radecký se do dějin nejvýrazněji zapsal jako vítězný maršál z italských bojišť v letech 1848-49. Při celkovém hodnocení jeho vojevůdcovského talentu bývá často zmiňováno také jeho působení na postu náčelníka generálního štábu hlavního stanu Schwarzenbergovy armády, která zásadní měrou přispěla k Napoleonově vojenské porážce. Cílem studie bylo posoudit, zda pod vlivem pozdějších úspěchů nedošlo ke zkreslení...

 

Karel Sáček: Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti  

   (20.10.2018 - tabulky a seznamy: doplnění textu)

V roce 1997 začala Českolslovenská napoleonská společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem...

 

Jan Vogeltanz: Ozbrojené síly Moldavska a Valašska v letech 1830-1859

   (07.06.2018 - varia)

Po ukončení rusko-turecké války roku 1829 vznikly na Balkáně nové státní útvary v oblasti Karpat a Dunaje, konkrétně Knížectví moldavské a na východ od karpatského hřebene k řece Prutu a jižně od Karpat k Dunaji Knížectví valašské. Obě knížectví záhy po své vzniku roku 1830 vytvořila malé ozbrojené kontingenty...

 

Karel Sáček: Smrtihlavové zrození v Čechách roku 1809 - 1: černí legionáři vévody brunšvického a jejich původ

      (09.05.2018 - studie a články)

Podle druhého odstavce této smlouvy se vévoda Fridrich Vilém zavázal naverbovat 1 000 mužů pěchoty, 1 000 husarů a jednu jízdní dělostřeleckou baterii. Centrem vévodových shromažďovacích aktivit se podle ujednání stalo město Náchod s okolím (jako vhodnější se však později ukázal Broumov, více dostupný pro přeběhlíky z Pruska). Již 1. dubna 1809, kdy bylo verbování oficiálně zahájeno...

 

 

Jiří Lejnar - Jan Vogeltanz: Armáda Velkovévodství Varšavského (do reformy v roce 1810) - 1/2

   (23.03.2018 - varia)

Na počátku roku 1800, již ve francouzském žoldu, Dąbrowski započal s reorganizací zbytků obou legionů, a vytvořil z nich První polskou legii, resp. Polskou legii v Itálii. Měla mít stejné složení jako Dunajská legie. Avšak již 3. března zrušil formování jezdectva a místo toho vytvořil sedm praporů pěchoty, po devíti rotách. Také zvýšil počet dělostřeleckých rot z jedné na pět...

 

 Jan Kaška: Přehled vojenského velení s výkladem německým 1848

      (19.02.2018 - varia)

Jan Kaška se zapsal do historie především jako populární herec, překladatel divadelních her a blízký spolupracovník Josefa Kajetána Tyla. Společně s ním vstoupil v roce 1848 do vojensky organizovaného vlasteneckého spolku Svornost, stal se jedním z jeho velitelů a pro jeho potřebu tento spisek vytvořil. Po rozpuštění Svornosti vstoupil do Národní gardy. Přehled vojenského velení z roku 1848 lze však snadno zaměnit s Kaškovým dalším dílem mnohem většího rozsahu...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za listopad 2018:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   08.10.2018 - Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení BMSS

Studie, články a populární zpracování

   13.11.2018 - Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   01.09.2017 -  Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   10.10.2018 - Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

Varia - viz samostatný obsah