Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Karel Sáček: Pražský pomník c. k. polního zbrojmistra von Ellrichshausena (1780/1828) 

   (09.06.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Úmrtí znamenalo nejen ztrátu pro c. k. armádu, ale představovalo navíc problém konfesijní – polní zbrojmistr Ellrichshausen nebyl katolického, nýbrž protestantského vyznání. To ovlivnilo způsob a především místo jeho pohřbení. Na žádném z pražských hřbitovů, ani v kostele pochován být nesměl. Spoluvladař Josef II., který si tohoto vojevůdce velmi vážil...
 

 

Nařízení zemského gubernia 1815: dělání a prodávání armádních křížů se zapovídá

   (25.05.2021 - edice pramenů)

Dělání a prodavání pro cís. král. armádu založených metalových křížů vůbec se zapovídá: Jakož se shledalo, že se ony pro pro cís. král. armádu na památku slavného válečného tažení od roku 1813 a 1814 založený metalový kříže nejen nenáležitě užívají, nýbrž také někteří v metalu pracující obchodníci je v rozličných formách dělají a prodávají...

 

Robert Hanuš: Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29  

   (11.05.2021 - tabulky a seznamy)

Dne 14.6.1805 byla císařským dekretem Františka II. uvedena v platnost změna v organizaci pěších pluků. Před ní tvořilo řadový pěší pluk 20 kompanií (setnin): dvě granátnické a 18 fyzilírských – po šesti ve třech praporech. (V případě uvedení do válečného stavu bylo plánováno vytvoření nového praporu o čtyřech kompaniích...
 

 

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 3/3: Lombardsko, Benátsko a Istrie

   (29.04.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Dokončení českého překladu přílohy č. 85 díla Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe, věnovaného pevnostem: Fuentes, Pizzighettone, Terst, Benátky, Verona a Pula.

...Znalci moře ví, že všechna tato opevnění jsou k ničemu...

 

Věra Drápelová - Karel Sáček: Maršál Karel kníže Schwarzenberg: český vojevůdce, jenž měl být zapomenut   

   (19.04.2021 - anotace, komentáře: 250. výročí)

Dne 19.04.2021 byl deníkem Mladá fronta Dnes zveřejněn pod názvem „Český vojevůdce, jenž měl být zapomenut“ (s. 11) rozhovor věnovaný 250. výročí narození Karla I. Filipa knížete Schwarzenberga.
Řekne-li se český vojevůdce, většina lidí bude určitě jmenovat Jana Žižku, možná krále-válečníky z časů Přemyslovců...

 

 

Karel Řezníček: Tajemství lipského pomníku knížete Schwarzenberga a další pamětihodnosti

   (15.04.2021 - studie, články a populární zpracování: 250. výročí)

Kdo se vrací do Lipska, musí bezděčně zastaviti u pomníku Karla Schwarzenberga s nápisem: „Nar. 15. dubna 1751, + 15. října 1820 v Lipsku.“ Na druhé straně stojí: „Pomník tento postavila mu manželka Marianna a jeho synové: Bedřich, Karel a Edmund.“ Zde prodléval ještě nedávno zemřelý syn Karel. Pod pomníkem nalézá se krypta, o níž si zvěčnělý přál...

 

Karel Sáček: Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818  

   (27.03.2021 - tabulky a seznamy; doplnění textu: 250. výročí)

Společně s patentem o sčítání obyvatelstva byl 10. března 1770 vydán patent o zavedení pravidelného a stálého odvodního systému a vlastních plukovních doplňovacích obvodů. Na toto nařízení, označované též jako Recroutirungs-Regulament či Recrutirungs-Reglement, navazoval na patent ze 27. března roku 1771 týkající se zavedení vojenských knih a rozdělení doplňovacích obvodů...
 

 

Karel Sáček:  200. výročí opavského kongresu (1820-2020)

   (07.03.2021 - anotace, komentáře)

Opavský kongres se konal od 20. října do 20. prosince 1820. Byl svolán jako reakce na vývoj v Neapolsku, kde v červnu téhož roku propuklo revoluční „karbonářské“ hnutí. Cílem kongresových jednání bylo uzavření dohody o vojenské intervenci. Kongres proběhl pod vedením knížete Metternicha, oficiálním hostitelem byl rakouský císař František I., ruský car Alexandr I, pruský král Fridrich Vilém III. a jeho stejnojmenný syn...

 

Jaroslav Beneš: První stejnokroje finanční stráže: období 1843-1850

   (01.03.2021 - varia)

Stejnokroj měl společně s výzbrojí dodávat sboru větší vážnost a zcela jasně demonstrovat vazbu na stát a potažmo panovníka. Při svém zřízení v roce 1843 převzala finanční stráže jak části stejnokroje bývalé pohraniční, tak i důchodkové stráže. I když služební předpis pro finanční stráž z roku 1843, tedy z roku jejího zřízení, předepisoval stejnokroj se zelenou egalizační barvou, proces stejnokrojového sjednocování obou dříve samostatných sborů trval léta...


 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   19.04.2021 -  Maršál Karel kníže Schwarzenberg: český vojevůdce, jenž měl být zapomenut

Studie, články a populární zpracování

   15.04.2021 - Tajemství lipského pomníku knížete Schwarzenberga a další pamětihodnosti jej připomínající

Bitvy a tažení

   19.10.2020 - Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Edice pramenů

   25.05.2021 - Nařízení zemského gubernia 1815: dělání a prodávání armádních křížů se zapovídá

C. k. napoleonika v kontextu 

   09.06.2021 -  Pražský pomník c. k. polního zbrojmistra von Ellrichshausena (1780/1828)

Tabulky a seznamy

   11.05.2021 - Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29

Varia - viz samostatný obsah