Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Kramériusovy císařské král. vlastenské noviny: Královská korunovace v Praze roku 1792

   (08.08.2022 - c. k. napoleonika v kontextu; 230. výročí)

Dne 8. ráno před Poříčskou branou u invalidského domu 5 patalionů granatýrů pod správou pana generála knížete Aueršperka měli ve zbrani cvičení. Jejich milosti císař a císařovna, též jejich královské vyvýšenosti přítomni. Téhož dne sešlo se veliké množství lidu do měst pražských k slavnému korunování našeho mocnáře Františka krále českého a císaře římského toho jména druhého...
 

»Kdožkoli Čechem jsi, vlasti své chraň. Nelituj, nelituj pro ni vést zbraň!«...

(Jan Nejedlý: Bitva černopolská, 1798)

kariera.army.cz nabor.policie.cz
 

Jaroslav Beneš: Organizační vývoj finanční stráže od roku 1850 do prusko-rakouské války 1866

   (25.07.2022 - varia)

Od roku 1860 platily u finanční stráže dvě organizační struktury. Podél všech hranic monarchie, s výjimkou vojenské hranice, nová organizace celní správy a finanční stráže se služebním předpisem z roku 1858. Na ostatním, vnitřním, území monarchie zůstala nadále v platnosti původní organizace sboru finanční stráže a platil zde služební předpis z roku 1843...

 

Zdeněk Holub: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 2/2

   (11.07.2022 - bitvy a tažení)

Přechod nepřítele přes toto rameno v noci ze 4. na 5. července 1809 mohl být sice označen jako obratně zahájená a vhodně provedená akce, avšak v žádném případě ne obtížná, protože ve skutečnosti nenarazil na žádný odpor. K 9. hodině ráno se nepřítel po krátkém boji zmocnil městečka Gross-Enzersdorf. Proti lesu Mühlau zřízená opevnění, většinou pouze otevřené objekty, byla tím z týlu obchvácena a musela být opuštěna...
 

Zdeněk Holub: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 1/2

   (13.06.2022 - bitvy a tažení)

S ohledem na to byl vydán velitelům potonového trénu v Ennsu 28. března 1809 následující rozkaz: „Pontonový trén se dá na pochod tak, že se 60 pontonů bude 3. dubna 1809 nacházet ve Welsu a zbylých 40 pontonů 4. dubna 1809 v Efferdingu. Jednotlivé pochodové kolony budou obnášet 20 pontonů. Na postupu z Vídně se nacházejících 20 pontonů bude posláno do Efferdingu...

 

Josef Hanzlík: Dělostřelecký tábor u Týna nad Vltavou 1749-1778

   (24.05.2022 - c. k. napoleonika v kontextu)

V r. 1753, před slavností Božího Těla, ve středu ráno o ½ 7, stalo se veliké neštěstí v ležení. Celá dílna od zapáleného prachu s dělníky dole i nahoře, jichž počet asi ku 90 osobám byl, byla rozmetána, většina z nich na místě roztrhána a spálena; velmi mnoho popálených dopraveno do města, kde v nepřítomnosti vojenského kaplana ode mne a p. kaplana Leopolda Václava Krause po 2 neděle každodenně ve dne v noci zaopatřováni byli. Kteří v ležení zůstali, tam také zemřeli, a na místě u kříže později postaveného...

 

Karel Sáček: Generál Kaunitz pohřbený ve slavkovské rodové hrobce

   (09.05.2022 - studie, články a populární zpracování)

V roce 1773 byl hrabě František Václav povýšen do hodnosti generálmajora a téhož roku se stal majitelem valonského pěšího pluku č. 38. V roce 1783 byl povýšen na polního podmaršálka a současně se stal velícím generálem v chorvatské části vojenské hranice. Dne 10. května 1785 byl jmenován majitelem řadového pěšího pluku č. 20. Toto titulární důstojenství mu zůstalo zachováno až do smrti, takže uvedený pluk nesl jeho jméno...

 

Václav Hanka: České dělostřelstvo                                                        

   (29.04.2022 - anotace, komentáře)

Takové jim heslo znělo, kdo nám to vše vysloví?
   „Čech a dělo – jedno tělo“ bylo české přísloví.
Kde praporce české vlály, kde z děl českých zahřměl prach,
   tam se nepřátelé báli, vrahy honil z pole strach,
   kde z děl českých zahřměl prach, vrahy honil z pole strach.
Čechy, Čechy! Klenot drahý v císařově koruně!
   České udatnosti snahy jsou uznány na trůně...

 

 
 

Eduard Šebesta - Adolf Krejčík: Konskripce - popis neboli sčítání obyvatelstva pro vojenské odvody dle patentu z roku 1770

   (30.03.2022 - studie, články a populární zpracování)

Vojenskému sčítání jak patrno, běží pouze o otázku, jsou-li sčítaní schopni služby vojenské či nikoli, jsou-li touto službou povinni či nikoli. Přihlížela-li předchozí sčítání duší jen k přítomným, zaznamenává popis z r. 1770 i nepřítomné, ovšem jen u obyvatelstva, nevyňatého z povinnosti vojenské tj. poddaného a od služby neosvobozeného. Z důvodů vojenských provedeno r. 1770 též sčítání dobytka...

 

Lubomír Uhlíř: Organizace rakouského dělostřelectva za koaličních válek

   (10.02.2022 - studie, články a populární zpracování)

Na počátku koaličních válek sestávalo dělostřelectvo ze 3 pluků polního dělostřelectva, dělostřeleckého fyzilírského praporu, bombardýrského sboru, 13 distriktů garnisonního dělostřelectva a z dělostřeleckého polního zbrojního úřadu. V průběhu válek byly provedeny četné změny, vedle početních stavů to bylo zejména rozmnožení pluků polního dělostřelectva, četné proměny distriktů garnisonního dělostřelectva...

 

Lubomír Uhlíř - Karel SáčekMajitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848

   (25.01.2022 - tabulky a seznamy)

   1. pluk polního dělostřelectva: 1772-1779 Callot, Baron Carl; 1779-1797 Penzeneter von Penzenstein, Johann;1804-1819 Schuhay, Franz Baron; 1822-1849 Künigl, Hermann Graf; 1849-1850 Kaiser Franz Joseph.
   2. pluk polního dělostřelectva: 1772-1789 Rouvroy, Theodor Baron von; 1789-1791 Thurn-Valsassina auf Bleiburg, Franz Graf; 1791-1800 Kolowrat-Krakowsky, Johann Karl Graf...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2022:

1. března 1792 zemřel císař Leopold II. - k tomuto panovníkovi podrobněji viz PRÁŠEK, Justin Václav: Panování císaře a krále Leopolda II, Praha 1904, dostupné online na digi.law.muni.cz

20. dubna 1792 vyhlásila revoluční Francie (Zákonodárné národní shromáždění) válku Rakousku, Prusku a Sardinsko-piemontskému království

6. června 1792 byl arcivévoda František v Pešti korunován uherským králem

14. července 1792 byl František ve Frankfurtu korunován císařem svaté říše římské národa německého (k volbě došlo 5. července 1792)

9. srpna 1792 byl František v Praze korunován českým králem

19. srpna 1792 byl ve městě Rochefort zajat francouzský generál markýz de Lafayette, vězněný v letech 1794-1797 v olomoucké pevnosti - podrobněji viz primaplana.cz

20. září 1792 bitva u Valmy – vrchní velitel vévoda brunšvický nevyužil v záloze stojící c. k. sbor vedený polním zbrojmistrem Clerfaytem de Croix (kterému se během předchozího tažení vzdaly pevnosti Longwy a Verdun)

6. listopadu 1792 porážka c. k. armády vedené polním maršálem Albertem Sasko-Těšínským u Jemappes – podroběji viz primaplana.cz

 

3. čevence 1812 pomocný sbor (Auxiliar Corps) v čele s generálem jezdectva Schwarzenbergem překročil řeku Bug u města Drohiczyn (dnes v Polsku; psán též: Drohiczin, Drogyczyn, Drogyczin, Drogiczin, Drogiczyn)

12. srpna 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Poddubna, nazývané též u Gorodečna (dnes v Bělorusku: Паддубна / Гарадзечна; psáno též: Poddubnie, Podubnie, Poddubny, Podubny, Poddubje / Gorodechno, Gorodeczno, Gorodetschna)

13. listopadu 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Volkovysk (dnes v Bělorusku: Ваўкавыск; psáno též: Wolkowysk, Wolkowisk, Volkovisk) – podroběji viz primaplana.cz

 

250. výročí

V průběhu roku 1772 bylo uskutečněno první dělení Polska. Habsburkové v jeho rámci získali jižní Malopolsko a Červenou Rus, konkrétně území vojvodství Krakovského na jih od Visly, část Sandoměřska, Ruského vojvodství, části Volyňského a Podolského vojvodství - cca 83 000 km² a 2,6 milionu obyvatel. Vojensky tuto operaci zajišťoval ze Slezska sbor Richarda d’Alton (1732-1790), který 12. května 1772 překročil řeku Bělou (dnes polská Biała) - tehdejší hranici Rakouského Slezska / Těšínska a vojáci vedení Nikolausem knížetem Esterházy de Galantha (1714-1790) a Andreasem hrabětem Hadikem (1711-1790), kteří do Polska vstoupili o dva dny později z Uher. Dne 5. srpna 1772 byla v Petrohradu slavnostně podepsána smlouva mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem. Město Lvov (něm.: Lemberg; v současnosti ukrajinský Львів) - správní centrum nově vzniklého haličsko-vladiměřského království (Galizien und Lodomerien) obsadili Esterházyho vojáci v polovině září 1772. Prvním zdejším místodržícím (Gouverneur) se stal Johann Anton hrabě von Pergen (1725-1814).

V témže roce 1772 byly uskutečněny významné organizační změny c. k. dělostřelectva - po smrti knížete Václava Liechtensteina (10.02.1772) se stal generálním ředitelem dělostřelectva polní zbrojmistr František Oldřich kníže Kinský (1726–1792); polní dělostřelectvo bylo 1. května 1772 administrativně rozděleno do tří pluků, současně byl na 18 let rozpuštěn dělostřelecký fyzilírský pluk a z organizační struktury vyňato vozatajstvo i minéři - z nich byl nově vytvořen minérský sbor (Mineur-Corps).

Dne 10. ledna 1772 se narodil Johann hrabě Klebelsberg zu Thumburg, v roce 1814 velitel c. k. vojsk, v letech 1831-1834 velící generál na Moravě a poté do roku 1841 velitel pevnosti Terezín.

 

4. května 1802 byl vydán tzv. kapitulační patent (Capitulations-Patent), jímž došlo ke zrušení doživotní vojenské služby v c. k. armádě; místo ní byla stanovena délka služby pro pěchotu z konskribovaných zemích (tedy nikoliv Uher), pontonýry a vozatajstvo na 10 let, jezdectvo na 12 a dělostřelectvo a ženijní sbory na 14 let.

9. května 1782 byl vydán dvorský dekret, na zakladě kterého byly u řadovových pěších pluků od listopadu téhož roku zřizovány plukovní chlapecké vychovatelny (Militär-Erziehunghäuser, Regiments-Erziehunshäuser, Regiments-Knaben-Erziehunshäuser, též Soldatenknaben-Erziehungshäuser).

14. července 1782 se v Modeně narodil arcivévoda Maxmilián Josef  - vnuk císařovny Marie Terezie z rodové větve Este (tedy potomek arcivévody Ferdinanda Karla), který se věnoval vojenské kariéře, přičemž se specializoval na obranné systémy, pevnostní stavitelství a artilerii. V roce 1807 byl jmenován majitelem 2. pluku polního dělostřelectva. V hodnosti polního podmaršála se zúčastnil tažení roku 1809, v rámci kterého organizoval obranu Lince. V roce 1835 se stal velmistrem Řádu německých rytířů a v roce 1850 vydal několikasvazkové teoretické pojednání Versuch eines Kriegs-Systems des österreichischen Kaiserthumes; podroběji viz STÖGER, Johann Nepomuk: Maximilian, Erzherzog von Oesterreich-Este, Hoch- und Deutschmeister, Ein Lebensbild. Wien 1865, s. 539, online: books.google.cz/books?id=L67x1uC56hYC

 

200. výročí - úmrtí

15. ledna 1822 – ve věku 71 let FML Joseph Fourquin, velitel pevnosti Hradec Králové

4. února 1822 – ve věku 90 let FZM Ferdinand svob. pán von Häring (Haering) v Českých Budějovicích, penzionovaný v roce 1813, tchán GM Josefa Smoly

10. února 1822 – ve věku 83 let FM Albrecht Kazimír vévoda Sasko-Těšínský, generální guvernér a velitel armády v Rakouském Nizozemí, majitel kyrysnického pluk č. 3, zeť císařovny Marie Terezie a adoptivní otec arcivévody Karla

28. června 1822 – ve věku 73 let FZM Ludwig rytíř von Vogelsang, majitel LIR 47, od roku 1810 velitel pevnosti Josefov

23. července 1822 – ve věku 47 let FZM Hieronymus hrabě Colloredo-Mansfeld, majitel LIR 33, v letech 1813-1814 a 1815 velitel 1. armádního sboru; od roku 1807 majitel panství Zelená Hora

6. prosince 1822 – ve věku 72 let FML Karel kníže Auersperg-Trautson, kapitán arciérské gardy a v roce 1805 neúspěšný obránce Táborského mostu, majitel panství Žleby, Slatiňany, Nasavrky a Tupadly

29. prosince 1822 – ve věku 66 let FZM Peter svob. pán Duka von Kadár, majitel LIR 39, v letech 1813-1814 pobočník císaře Františka, přidělený ke Schwarzenbergovu štábu ve funkci „Generalstabschef am Hoflager“; v roce 1815 získal český inkolát

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   29.04.2022 -  České dělostřelstvo (báseň Václava Hanky)

Studie, články a populární zpracování

   09.05.2022 - Generál Kaunitz pohřbený ve slavkovské rodové hrobce

Bitvy a tažení

   11.07.2022 - Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií v roce 1809: část 2/2

Edice pramenů

   03.01.2022 - Zrcadlo udatnosti od Sylorada Patrčky

C. k. napoleonika v kontextu 

   09.08.2022 -  Královská korunovace v Praze roku 1792

Tabulky a seznamy

   25.01.2022 - Majitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848

Varia - viz samostatný obsah