Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Ludwig Uhland: Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

   (02.11.2021 - anotace, komentáře)

Uhland se ale do historické paměti nejvýrazněji zapsal jako romantický básník. Pod vlivem vojenských událostí roku 1809 složil ve svých dvaadvaceti letech báseň „Der gute Kamerad“ (Dobrý kamarád), která je známá též podle svého úvodu jako „Ich hatt’ einen Kameraden“ (Měl jsem kamaráda)...
   Já měl kdysi kamaráda, lepšího by nenašel. Když buben volal k boji, on po pravici mojí vždy krok za krokem šel...

 

Václav Měřička: Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

   (27.10.2021 - studie, články a populární zpracování)

Zachoval se nám ubytovací seznam gardy, který je tištěný a doplňovaný psanými poznámkami - Bequartierungsliste der k. k. Böhmischen Noble-Garde. Seznam obsahuje 37 jmen a přesně rozlišuje šarže od obyčejných gardistů. Dokonce i jednotlivá jména jsou zde doplněna vojenskými hodnostmi, dále uznávanými čestnými funkcemi, či úřady a dozvídáme se i jaké řády gardisté vlastnili...

 
 

Robert Hanuš: Přehled početní stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804  

   (04.10.2021 - tabulky a seznamy)

Z celkového početního stavu 4.654 vojáků bylo v prosinci 1801 na dovolené 9 důstojníků a na dočasné dovolené 1.060 mužů. Tabulkově toho roku přibylo k pluku 484 mužů, z toho bylo mimo jiné: 28 jich bylo přeloženo od jiných jednotek, 10 mužů z haličské hranice, 15 mužů bylo postaveno panstvími (včetně haličských), 24 bylo zpět navrátivších se dezertérů...

 

Karel Sáček: Arcikníže neboli arcivévoda Karel a české země

   (05.09.2021 - anotace, komentáře - 250. výročí)

Po roce 1796, kdy arcivévoda Karel vítěznými bitvami u Ambergu a Würzburgu zastavil postup Jourdanovy republikánské armády a následně ji přiměl ke stažení zpět k Rýnu, začal vznikat kult jeho osobnosti, který jej oslavoval jako zachránce Německa a současně také jako zachránce Čech...

Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený...

 

František Jan Vavák Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla z roku 1800

   (04.09.2021 - edice pramenů)

S Boží mocí a pomocí, bratři Čechové se strojte a spojte, k Praze pojďte, půjdem do boje. Tam se budem formovat, v jedno srdce spojovat...
   Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený, jenž byl též až dodnes vždycky vítěz nepřemožený.
   Jméno Boží vzývejme, „Vivat Karel!“ zpívejme, na Francouze v mysli stálé z Prahy dále s ním pospíchejme.

 

Jan Vogeltanz: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 2. část

   (27.08.2021 - varia)

  - 2. část: Francie, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko

V srpnu 1914 nastupovala na bojiště Velké války francouzská armáda - vedle belgické - na rozdíl od ostatní spojeneckých i nepřátelských ozbrojených sil v barevných stejnokrojích, které se ve své skladbě barevně příliš nelišily (zejména u pěchoty) od francouzských stejnokrojů posledního konfliktu s Pruskem...

 

Věra Drápelová – Zdeněk Munzar: Radecký uměl i to, co se nedokázal naučit Napoleon 

   (04.08.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Josef Václav hrabě Radecký je oprávněně považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století, a to v celosvětovém měřítku. V podstatě můžeme konstatovat, že v naší vojenské historii máme jen málo osobností, které se s ním mohou rovnat co do proslulosti. V celoevropském, či celosvětovém měřítku rozhodně patří mezi...
 


Vojenská léta v pamětech Josefa Němce, chotě Boženy Němcové

   (09.07.2021 - edice pramenů)

Rodiče se kojili nadějí, že jsa nadmíru tělesně slabý budu uznán k vojsku neschopným. Vzdor mé slabosti stal jsem (se) vojákem u pěšího pluku Lilienbergova. Vojenskou přísahu jsem skládal společně [s] několika též odvede[ný]mi nováčky, rozenými to Němci. Důstojník vykonávaje tuto funkci předčítával přísahu pouze německou, maje za to, že já co študent musím se vyznat též v němčině...

 

Jan Vogeltanz: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 1. část 

   (07.07.2021 - varia)

  - 1. část: Albánie, Belgie, Bulharsko, Československo, Dánsko, Estonsko, Finsko

Zkušenosti z válečných let, účelnost, praktičnost a v neposlední řadě i úsporné ekonomické důvody byly rozhodujícími činiteli při vystrojování převážné části světových armád po r. 1918. Vnější vzhled stejnokrojů měl také mnohem výrazněji než dosud vyjadřovat státní a politickou příslušnost...


 

Josef Hanzlík: Vozatajské skladiště (depot) u Týna nad Vltavou 1778-1866

   (25.06.2021 - studie, články a populární zpracování)

Erár, zrušiv tábořiště dělostřelecké, zabírající dosud 110.740 □°, zůstavil si z pozemků těch pouze 62.520 □° a zřídil na nich od 1. července 1778 skladiště vozatajské (Depot)... Dle tohoto záznamu byly tehdáž v Depě: velká depositorialní bouda č. 1, velká depositorialní bouda č. 2, jedna malá bouda starým železem naplněná č. 3, stará kolárna...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   02.11.2021 -  Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

Studie, články a populární zpracování

   27.10.2021 - Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

Bitvy a tažení

   19.10.2020 - Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Edice pramenů

   04.09.2021 - Vavákův Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla z roku 1800

C. k. napoleonika v kontextu 

   04.08.2021 - Radecký uměl i to, co se nedokázal naučit Napoleon

Tabulky a seznamy

   04.10.2021 - Přehled početní stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

Varia - viz samostatný obsah