Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Michal Silorad Patrčka (ed. Karel Řezníček)Zrcadlo udatnosti

   (03.01.2022 - edice pramenů)

Strážmistr Benjovského tému, František Fuller sobě v strašlivém dobývání Ašperu přeznamenitě počínal, a všude příkladem rekovnosti a neohroženosti se stal. On první se v outoku do příbytku vedral, obezděný hřbitov zlezl, nepřítele z něho vybil, a v zápětí stíhal. On prošťáral hořící domy, a v nich mnohého nepřítele zajal, a na to se před ves postavil. Když ale zaznamenal, že se zástup nepřátelských granatýrův k novému útoku hotoví...

 

Miloslav Kolomazník: Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

   (27.12.2021 - bitvy a tažení)

V Dubé a blízkém okolí se v této době rozložily dva pěší pluky, oba tvořené prozatím jen dvěma bataliony, namísto tří tabulkových. 1. pěší pluk „Kaiser“ zde tábořil od 31. května... Kníže Schwarzenberg přijel téhož dne do Dubé od Mělníka a za svůj hlavní stan si zvolil tehdy valdštejnský zámeček Nový Berštejn. Stejně jako na Mělníku, a předtím v Libni u Prahy,  i zde měl jeho štáb celé dny plné ruce práce...

 

Jan Vogeltanz: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 3. část

   (17.12.2021 - varia)

  - 3. část: Maďarsko,  Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko a Rumunsko

Po příměří na podzim r. 1918 se vrátily maďarské jednotky rakousko-uherské armády na maďarské území, kde byly rozpuštěny. Provizorní vláda hraběte Károlyiho trvala až do března 1919, kdy 23. tohoto měsíce byla vyhlášena bolševická Maďarská republika rad...

 

Ludwig Uhland: Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

   (02.11.2021 - anotace, komentáře)

Uhland se ale do historické paměti nejvýrazněji zapsal jako romantický básník. Pod vlivem vojenských událostí roku 1809 složil ve svých dvaadvaceti letech báseň „Der gute Kamerad“ (Dobrý kamarád), která je známá též podle svého úvodu jako „Ich hatt’ einen Kameraden“ (Měl jsem kamaráda)...
   Já měl kdysi kamaráda, lepšího by nenašel. Když buben volal k boji, on po pravici mojí vždy krok za krokem šel...

 

Václav Měřička: Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

   (27.10.2021 - studie, články a populární zpracování)

Zachoval se nám ubytovací seznam gardy, který je tištěný a doplňovaný psanými poznámkami - Bequartierungsliste der k. k. Böhmischen Noble-Garde. Seznam obsahuje 37 jmen a přesně rozlišuje šarže od obyčejných gardistů. Dokonce i jednotlivá jména jsou zde doplněna vojenskými hodnostmi, dále uznávanými čestnými funkcemi, či úřady a dozvídáme se i jaké řády gardisté vlastnili...

 
 

Robert Hanuš: Přehled početní stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804  

   (04.10.2021 - tabulky a seznamy)

Z celkového početního stavu 4.654 vojáků bylo v prosinci 1801 na dovolené 9 důstojníků a na dočasné dovolené 1.060 mužů. Tabulkově toho roku přibylo k pluku 484 mužů, z toho bylo mimo jiné: 28 jich bylo přeloženo od jiných jednotek, 10 mužů z haličské hranice, 15 mužů bylo postaveno panstvími (včetně haličských), 24 bylo zpět navrátivších se dezertérů...

 

Karel Sáček: Arcikníže neboli arcivévoda Karel a české země

   (05.09.2021 - anotace, komentáře - 250. výročí)

Po roce 1796, kdy arcivévoda Karel vítěznými bitvami u Ambergu a Würzburgu zastavil postup Jourdanovy republikánské armády a následně ji přiměl ke stažení zpět k Rýnu, začal vznikat kult jeho osobnosti, který jej oslavoval jako zachránce Německa a současně také jako zachránce Čech...

Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený...

 

František Jan Vavák Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla z roku 1800

   (04.09.2021 - edice pramenů)

S Boží mocí a pomocí, bratři Čechové se strojte a spojte, k Praze pojďte, půjdem do boje. Tam se budem formovat, v jedno srdce spojovat...
   Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený, jenž byl též až dodnes vždycky vítěz nepřemožený.
   Jméno Boží vzývejme, „Vivat Karel!“ zpívejme, na Francouze v mysli stálé z Prahy dále s ním pospíchejme.

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2022:

1. března 1792 zemřel císař Leopold II.

20. dubna 1792 vyhlásila revoluční Francie (Zákonodárné národní shromáždění) válku Rakousku, Prusku a Sardinsko-piemontskému království

6. června 1792 byl arcivévoda František v Pešti korunován uherským králem

14. července 1792 byl František ve Frankfurtu korunován císařem svaté říše římské národa německého (k volbě došlo 5. července 1792)

9. srpna 1792 byl František v Praze korunován českým králem

19. srpna 1792 byl ve městě Rochefort zajat francouzský generál markýz de Lafayette, vězněný v letech 1794-1797 v olomoucké pevnosti - podrobněji viz primaplana.cz

20. září 1792 bitva u Valmy – vrchní velitel vévoda brunšvický nevyužil v záloze stojící c. k. sbor vedený polním zbrojmistrem Clerfaytem de Croix (kterému se během předchozího tažení vzdaly pevnosti Longwy a Verdun)

6. listopadu 1792 porážka c. k. armády vedené polním maršálem Albertem Sasko-Těšínským u Jemappes – podroběji viz primaplana.cz

 

3. čevence 1812 pomocný sbor (Auxiliar Corps) v čele s generálem jezdectva Schwarzenbergem překročil řeku Bug u města Drohiczyn (dnes v Polsku; psán též: Drohiczin, Drogyczyn, Drogyczin, Drogiczin, Drogiczyn)

12. srpna 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Poddubna, nazývané též u Gorodečna (dnes v Bělorusku: Паддубна / Гарадзечна; psáno též: Poddubnie, Podubnie, Poddubny, Podubny, Poddubje / Gorodechno, Gorodeczno, Gorodetschna)

13. listopadu 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Volkovysk (dnes v Bělorusku: Ваўкавыск; psáno též: Wolkowysk, Wolkowisk, Volkovisk) – podroběji viz primaplana.cz

 

250. výročí

V průběhu roku 1772 bylo uskutečněno první dělení Polska. Habsburkové v jeho rámci získali jižní Malopolsko a Červenou Rus, konkrétně území vojvodství Krakovského na jih od Visly, část Sandoměřska, Ruského vojvodství, části Volyňského a Podolského vojvodství - cca 83 000 km² a 2,6 milionu obyvatel. Vojensky tuto operaci zajišťoval ze Slezska sbor Richarda d’Alton (1732-1790), který 12. května 1772 překročil hranici u města Biała, a vojáci vedení Nikolausem knížetem Esterházy de Galantha (1714-1790) a Andreasem hrabětem Hadikem (1711-1790), kteří do Polska vstoupili o dva dny později z Uher. Dne 5. srpna 1772 byla v Petrohradu slavnostně podepsána smlouva mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem. Město Lvov (něm.: Lemberg; v současnosti ukrajinský Львів) - správní centrum nově vzniklého haličsko-vladiměřského království (Galizien und Lodomerien) obsadili Esterházyho vojáci v polovině září 1772. Prvním zdejším místodržícím (Gouverneur) se stal Johann Anton hrabě von Pergen (1725-1814).

V témže roce 1772 byly uskutečněny významné organizační změny c. k. dělostřelectva - po smrti knížete Václava Liechtensteina (10.02.1772) se stal generálním ředitelem dělostřelectva polní zbrojmistr František Oldřich kníže Kinský (1726–1792); polní dělostřelectvo bylo administrativně rozděleno do tří pluků, současně byl na 18 let rozpuštěn dělostřelecký fyzilírský pluk a z organizační struktury vyňato vozatajstvo a také minéři - z nich byl nově vytvořen minérský sbor (Mineur-Corps).

Dne 10. ledna 1772 se narodil Johann hrabě Klebelsberg zu Thumburg, v roce 1814 velitel části c. k. vojsk , v letech 1831-1834 velící generál na Moravě a poté do roku 1841 velitel pevnosti Terezín.

 

4. května 1802 byl vydán tzv. kapitulační patent (Capitulations-Patent), jímž došlo ke zrušení doživotní vojenské služby v c. k. armádě; místo ní byla stanovena délka služby pro pěchotu z konskribovaných zemích (tedy nikoliv Uher), pontonýry a vozatajstvo na 10 let, jezdectvo na 12 a dělostřelectvo a ženijní sbory na 14 let.

9. května 1782 byl vydán dvorský dekret, na zakladě kterého byly u řadovových pěších pluků od listopadu téhož roku zřizovány plukovní chlapecké vychovatelny (Militär-Erziehunghäuser, Regiments-Erziehunshäuser, Regiments-Knaben-Erziehunshäuser, též Soldatenknaben-Erziehungshäuser).

 

200. výročí - úmrtí

15. ledna 1822 – ve věku 71 let FML Joseph Fourquin, velitel pevnosti Hradec Králové

4. února 1822 – ve věku 90 let FZM Ferdinand svob. pán von Häring (Haering) v Českých Budějovicích, penzionovaný v roce 1813, tchán GM Josefa Smoly

10. února 1822 – ve věku 83 let FM Albrecht Kazimír vévoda Sasko-Těšínský, generální guvernér a velitel armády v Rakouském Nizozemí, majitel kyrysnického pluk č. 3, zeť císařovny Marie Terezie a adoptivní otec arcivévody Karla

28. června 1822 – ve věku 73 let FZM Ludwig rytíř von Vogelsang, majitel LIR 47, od roku 1810 velitel pevnosti Josefov

23. července 1822 – ve věku 47 let FZM Hieronymus hrabě Colloredo-Mansfeld, majitel LIR 33, v letech 1813-1814 a 1815 velitel 1. armádního sboru; od roku 1807 majitel panství Zelená Hora

6. prosince 1822 – ve věku 72 let FML Karel kníže Auersperg-Trautson, kapitán arciérské gardy a v roce 1805 neúspěšný obránce Táborského mostu, majitel panství Žleby, Slatiňany, Nasavrky a Tupadly

29. prosince 1822 – ve věku 66 let FZM Peter svob. pán Duka von Kadár, majitel LIR 39, v letech 1813-1814 pobočník císaře Františka, přidělený ke Schwarzenbergovu štábu ve funkci „Generalstabschef am Hoflager“; v roce 1815 získal český inkolát

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   02.11.2021 -  Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

Studie, články a populární zpracování

   27.10.2021 - Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

Bitvy a tažení

   27.12.2021 - Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

Edice pramenů

   03.01.2022 - Zrcadlo udatnosti od Sylorada Patrčky

C. k. napoleonika v kontextu 

   04.08.2021 - Radecký uměl i to, co se nedokázal naučit Napoleon

Tabulky a seznamy

   04.10.2021 - Přehled početní stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

Varia - viz samostatný obsah