Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Robert Hanuš: Přehled početní stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804  

   (04.10.2021 - tabulky a seznamy)

Z celkového početního stavu 4.654 vojáků bylo v prosinci 1801 na dovolené 9 důstojníků a na dočasné dovolené 1.060 mužů. Tabulkově toho roku přibylo k pluku 484 mužů, z toho bylo mimo jiné: 28 jich bylo přeloženo od jiných jednotek, 10 mužů z haličské hranice, 15 mužů bylo postaveno panstvími (včetně haličských), 24 bylo zpět navrátivších se dezertérů...

 

Karel Sáček: Arcivévoda neboli arcikníže Karel a země Koruny české

   (05.09.2021 - anotace, komentáře - 250. výročí)

Po roce 1796, kdy arcivévoda Karel vítěznými bitvami u Ambergu a Würzburgu zastavil postup Jourdanovy republikánské armády a následně ji přiměl ke stažení zpět k Rýnu, začal vznikat kult jeho osobnosti, který jej oslavoval jako zachránce Německa a současně také jako zachránce Čech...

Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený...

 

František Jan Vavák Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla z roku 1800

   (04.09.2021 - edice pramenů)

S Boží mocí a pomocí, bratři Čechové se strojte a spojte, k Praze pojďte, půjdem do boje. Tam se budem formovat, v jedno srdce spojovat...
   Vivat Karel, arcikníže náš vyvýšený, jenž byl též až dodnes vždycky vítěz nepřemožený.
   Jméno Boží vzývejme, „Vivat Karel!“ zpívejme, na Francouze v mysli stálé z Prahy dále s ním pospíchejme.

 

Jan Vogeltanz: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 2. část

   (27.08.2021 - varia)

  - 2. část: Francie, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko

V srpnu 1914 nastupovala na bojiště Velké války francouzská armáda - vedle belgické - na rozdíl od ostatní spojeneckých i nepřátelských ozbrojených sil v barevných stejnokrojích, které se ve své skladbě barevně příliš nelišily (zejména u pěchoty) od francouzských stejnokrojů posledního konfliktu s Pruskem...

 

Věra Drápelová – Zdeněk Munzar: Radecký uměl i to, co se nedokázal naučit Napoleon 

   (04.08.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Josef Václav hrabě Radecký je oprávněně považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století, a to v celosvětovém měřítku. V podstatě můžeme konstatovat, že v naší vojenské historii máme jen málo osobností, které se s ním mohou rovnat co do proslulosti. V celoevropském, či celosvětovém měřítku rozhodně patří mezi...
 


Vojenská léta v pamětech Josefa Němce, chotě Boženy Němcové

   (09.07.2021 - edice pramenů)

Rodiče se kojili nadějí, že jsa nadmíru tělesně slabý budu uznán k vojsku neschopným. Vzdor mé slabosti stal jsem (se) vojákem u pěšího pluku Lilienbergova. Vojenskou přísahu jsem skládal společně [s] několika též odvede[ný]mi nováčky, rozenými to Němci. Důstojník vykonávaje tuto funkci předčítával přísahu pouze německou, maje za to, že já co študent musím se vyznat též v němčině...

 

Jan Vogeltanz: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 1. část 

   (07.07.2021 - varia)

  - 1. část: Albánie, Belgie, Bulharsko, Československo, Dánsko, Estonsko, Finsko

Zkušenosti z válečných let, účelnost, praktičnost a v neposlední řadě i úsporné ekonomické důvody byly rozhodujícími činiteli při vystrojování převážné části světových armád po r. 1918. Vnější vzhled stejnokrojů měl také mnohem výrazněji než dosud vyjadřovat státní a politickou příslušnost...


 

Josef Hanzlík: Vozatajské skladiště (depot) u Týna nad Vltavou 1778-1866

   (25.06.2021 - studie, články a populární zpracování)

Erár, zrušiv tábořiště dělostřelecké, zabírající dosud 110.740 □°, zůstavil si z pozemků těch pouze 62.520 □° a zřídil na nich od 1. července 1778 skladiště vozatajské (Depot)... Dle tohoto záznamu byly tehdáž v Depě: velká depositorialní bouda č. 1, velká depositorialní bouda č. 2, jedna malá bouda starým železem naplněná č. 3, stará kolárna...

 

Karel Sáček: Pražský pomník c. k. polního zbrojmistra von Ellrichshausena (1780/1828) 

   (09.06.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Úmrtí znamenalo nejen ztrátu pro c. k. armádu, ale představovalo navíc problém konfesijní – polní zbrojmistr Ellrichshausen nebyl katolického, nýbrž protestantského vyznání. To ovlivnilo způsob a především místo jeho pohřbení. Na žádném z pražských hřbitovů, ani v kostele pochován být nesměl. Spoluvladař Josef II., který si tohoto vojevůdce velmi vážil...
 

 

Nařízení zemského gubernia 1815: dělání a prodávání armádních křížů se zapovídá

   (25.05.2021 - edice pramenů)

Dělání a prodavání pro cís. král. armádu založených metalových křížů vůbec se zapovídá: Jakož se shledalo, že se ony pro pro cís. král. armádu na památku slavného válečného tažení od roku 1813 a 1814 založený metalový kříže nejen nenáležitě užívají, nýbrž také někteří v metalu pracující obchodníci je v rozličných formách dělají a prodávají...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   05.09.2021 -  Arcivévoda neboli arcikníže Karel a země Koruny české - připomínka 250. výročí narození

Studie, články a populární zpracování

   22.06.2021 - Vozatajské skladiště (depot) u Týna nad Vltavou 1778-1866

Bitvy a tažení

   19.10.2020 - Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Edice pramenů

   04.09.2021 - Vavákův Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla z roku 1800

C. k. napoleonika v kontextu 

   04.08.2021 - Radecký uměl i to, co se nedokázal naučit Napoleon

Tabulky a seznamy

   04.10.2021 - Přehled početní stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

Varia - viz samostatný obsah